Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Wpływ Polski na Wspólną Politykę Rolną UE – Polska najbardziej rolniczy kraj Europy Jacek Włosowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

2 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (2007r.)
Powierzchnia: ogólna: - 7,1% - 6 miejsce w tym użytki rolne: - 16,2% - 5 miejsce Ludność: ogółem: - 7,7% - 6 miejsce w tym rolnicza: - 18,4 % - 2 miejsce Powierzchnia: ogólna: - 7,1% - 6 miejsce w tym użytki rolne: - 16,2% - 5 miejsce „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

3 Udział rolnictwa w PKB państw członkowskich UE
Źródło: UKIE, Polska wieś w UE, 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

4 Areał użytków rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w mln ha)
2,2 3,1 2,6 16,8 16,2 16,9 4,2 1,9 29,4 3,2 5,8 13,7 14,5 5,1 24,9 4,0 Źródło: Eurostat, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

5 Liczba ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w UE (w tys.)
oraz udział procentowy w ludności ogółem 485 (0,8%) 3909 (10,1%) 805 (1,0%) 156 (1,9%) 1239 (5,7%) 705 (1,2%) 1048 (1,8%) 1115 (2,6%) Źródło: GUS, dane za rok 2005 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

6 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów
Produkcja niektórych artykułów rolnych: pszenica: 6,9% - 4 miejsce żyto: 37,5% - 2 miejsce jęczmień: 6,8% - 5 miejsce owies: 16,2% - 1 miejsce ziemniaki: 19,0% - 1 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

7 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (2)
Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: buraki cukrowe: 11,2% - 3 miejsce rzepak i rzepik: 11,6% - 3 miejsce owoce: 3,9% - 6 miejsce owoce miękkie – 1 miejsce jabłka: 10,6% - 2 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

8 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (3)
Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: warzywa: 8,9% - 4 miejsce tytoń: 13,3% - 4 miejsce mięso: 8,8% - 5 miejsce mleko krowie: 8,2% - 4 miejsce masło: 9% - 3 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

9 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (4)
Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: ser: 6,8% - 5 miejsce mleko w proszku: 5,6% - 5 miesce Pogłowie: bydła: 6,4% - 7 miejsce trzody chlewnej: 11,3% - 3 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

10 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (3)
Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: warzywa: 8,9% - 4 miejsce tytoń: 13,3% - 4 miejsce mięso: 8,8% - 5 miejsce mleko krowie: 8,2% - 4 miejsce masło: 9% - 3 miejsce ser: 6,8% - 5 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

11 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach UE w ramach WPR (I i II filar) w mln euro Państwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 i następne Bułgaria Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Holandia Polska Rumunia Anglia „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

12 Proponowana płatność w euro na 1 ha UR w 2016 roku
Państwo członkowskie: Grecja - 556,1 Malta – 489,0 Holandia – 476,5 Belgia - 448,3 Dania - 388,7 Niemcy - 344,8 Cypr - 328,6 Włochy - 327,3 Irlandia - 314,7 Słowenia - 289,2 Luxemburg - 282,4 Francja - 263,3 Finlandia - 248,1 Szwecja - 242,1 Anglia - 237,8 Austria - 232,1 Węgry - 227,1 Czechy - 213,8 Hiszpania - 203,3 Słowacja - 200,9 Polska - 187,6 Bułgaria - 159,0 Portugalia - 163,1 Litwa - 140,9 Estonia - 133,1 Rumunia - 128,7 Łotwa - 79,5 79,5 314,7 187,6 344,8 263,3 128,7 327,3 203,3 556,1 Legenda: UE 15 (stare kraje) UE 12-nowe kraje „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r. Źródło: Komisja Europejska, obliczenia własne

13 Średnia wysokość dopłat w UE w roku 2016 wg propozycji KE
„NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

14 Priorytety prezydencji polskiej w 2011 r.
Propozycje obszarów priorytetowych dla Polski: Negocjacje nowej perspektywy finansowej Rynek wewnętrzny – nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie Stosunki z państwami Europy Wschodniej Polityka energetyczna UE / bezpieczeństwo energetyczne Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Priorytety wynikające z agendy UE Priorytety autorskie „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

15 18.11.09 Pytanie do Komisji Europejskiej
Posłów PiS w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa-Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku. W czasie debaty posłowie podkreślali, że kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich według przelicznika na 1 ha są dwu-, a nawet trzykrotnie niższe, niż dla starych krajów członkowskich. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

16 Pytanie do Komisji Europejskiej (cd.)
w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie? Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji? Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji? „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

17 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Odpowiedź udzielona przez komisarz Mariann Fischer Boel w imieniu Komisji Zgodnie z deklaracją złożoną w 2008 r. w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. Komisja zobowiązuje się gruntownie przeanalizować możliwości rozwoju systemu płatności bezpośrednich, w tym kwestię różnic w wysokości dopłat w poszczególnych krajach członkowskich. Zagadnienie to zostało również dogłębnie przedyskutowane na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brnie w czerwcu 2009 r. Jeżeli chodzi o okres po roku 2013, Komisja rozważy i oceni różne scenariusze reformy systemu płatności bezpośrednich. Kwestia ujednolicenia poziomu dopłat we wszystkich państwach członkowskich oraz dostosowań zmierzających do harmonizacji poziomu wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rolników będzie stanowiła istotną część tej oceny. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

18 Apel w obronie wsi i rolnictwa
My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do: uznania spraw wsi i rolnictwa za polski priorytet w Unii Europejskiej, uznania, że rolnictwo, jako filar bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich ludzi, wymaga intensywnego wsparcia, zachowania dopłat bezpośrednich jako głównej formy pomocy dla rolnictwa w przyszłej polityce rolnej Unii Europejskiej, pełnego i rzeczywistego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich oraz równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników w Unii Europejskiej. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

19 Polityka Unii Europejskiej w zakresie GMO
„NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

20 18.11.09 Pytanie do Komisji Europejskiej
Posłów PiS w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcji Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

21 Pytanie do Komisji Europejskiej (cd.)
w sprawie uprawy GMO i reakcja Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach: 1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich? 2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO? 3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach? „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

22 Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji
Całkowita powierzchnia upraw roślin GMO w UE: 98 tys. ha Kraje, które wprowadziły zakaz uprawy kukurydzy MON 810: Austria Francja Niemcy Grecja Węgry Luxemburg 3400 8400 7100 1900 79300 4900 „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

23 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji (cd.) Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez odpowiednie państwa członkowskie, Komisja przedłożyła w ramach procedury komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w sprawie uchylenia zakazów Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz zakazu Austrii dotyczącego kukurydzy T25. W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny kwalifikowaną większością głosów wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą komitetową Komisja musi ponownie zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie zmieniony wniosek, przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

24 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji (cd.) Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za wnioskiem Komisji lub przeciwko wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i Grecji. Zgodnie z procedurą legislacyjną, następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków Radzie. W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach ochronnych wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą kukurydzy MON810. Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku o ponowne zezwolenie na uprawę tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE) 1829/2003. „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.

25 REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.
Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Jacek Włosowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego „NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ” REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r.


Pobierz ppt "REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google