Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windows Server Update Services (WSUS). Czym jest Windows Server Update Services? Korporacyjne rozwi ą zanie zarz ą dzania poprawkami Poprawki pobierane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windows Server Update Services (WSUS). Czym jest Windows Server Update Services? Korporacyjne rozwi ą zanie zarz ą dzania poprawkami Poprawki pobierane."— Zapis prezentacji:

1 Windows Server Update Services (WSUS)

2 Czym jest Windows Server Update Services? Korporacyjne rozwi ą zanie zarz ą dzania poprawkami Poprawki pobierane z Microsoft Update (MU), Darmowa licencja dla Windows 2000 i nowszych, Wymaga licencji CAL dla systemów klienckich.

3 Czym jest Windows Server Update Services? Dostarcza łatwe w u ż yciu, w pełni funkcjonalne rozwi ą zanie zarz ą dzania poprawkami wszystkich produktów Microsoft Pełna automatyzacja procesu instalacji łat, Obsługa nie tylko poprawek systemów Windows, Optymalizuje czas po ś wi ę cany na proces aktualizacji. Tworzy podstawow ą infrastruktur ę zarz ą dzania poprawkami dla platformy Windows Wspomagan ą dodatkowymi narz ę dziami (MSBA,SMS), Z bogatym zestawem interfejsów API,

4 Nawet do 95% ataków wykorzystuje podatno ś ci na ataki, na które poprawki ju ż istniej ą, Liczba dni pomi ę dzy wykryciem podatno ś ci na atak a powstaniem wirusa wykorzystuj ą cego t ę dziur ę maleje 151 180 331 Blaster Welchia/ Nachi Nimda 25 SQL Slammer Liczba dni pomiędzy odkryciem podatności na atak a powstaniem wirusa Dlaczego aktualizowa ć ? 18 Sasser

5 Klienci instalują poprawki zatwierdzone przez administratora WSUS Microsoft Update Serwer WSUS Stacje robocze (Grupa 1) Serwery (Grupa 2) Administrator WSUS Opis rozwi ą zania

6 Wspierane produkty Systemy operacyjne Klienci / agenci Windows 2000 SP3 lub nowszy, Windows XP Windows Server 2003 Office XP SP2 oraz Office 2003 SQL Server 2000 i MSDE 2000 Exchange Server 2003Serwer Win2k SP4 lub nowszy Win2k3 lub nowszy (32-bitowy)Lokalizacje Klienci lokalizowani do 25 wersji j ę zykowych, Serwer zlokalizowany do 7 wersji j ę zykowych.

7 Cechy systemu Grupy docelowe zdefiniowane przez administratora Group Policy definiuj ą przynale ż no ść do odpowiednich grup w ś rodowisku Active Directory, Mo ż liwo ść przypisania grup w systemie WSUS. Kontrola aprobowania poprawek Tylko wykryj w celu ustalenia celowo ś ci instalacji poprawki, Zatwierd ź do instalacji w celu zainstalowania poprawki. Elastyczna konfiguracja klienta Cz ę stotliwo ść wykrywania, Zachowanie podczas oraz po zako ń czonej instalacji, Install at Shutdown (tylko XP SP2 i Win2k3 SP1).

8 Cechy systemu Elastyczny i przezroczysty Background Intelligent Transfer Service (BITS) u ż ywany do pobierania, Pobieranie odbywa si ę w tle. Zminimalizowana ilo ść pobieranych danych Subskrypcje – pobieranie aktualizacji jedynie posiadanych produktów, Wsparcie dla technologii kompresji transferu.Raportowanie Podsumowanie i alerty (strona startowa), Raporty per komputer, per update. Mo ż liwo ść dr ąż enia wewn ą trz raportów, Raporty synchronizacji

9 Instalacja i konfiguracja systemu Wymaga du ż ej przestrzeni dyskowej Wymaga bazy danych SQL Server Mo ż liwo ść wykorzystania lokalnego WMSDE, Lokalny serwer MS SQL Server.

10 Instalacja i konfiguracja systemu Synchronizacja z Microsoft Update

11 Instalacja i konfiguracja systemu Wł ą czenie SSL

12 Instalacja i konfiguracja systemu Definiowanie przynale ż no ś ci do grup (GPO)

13 Obsługa systemu Konsola administratora

14 Obsługa systemu Aprobowanie poprawek

15 Instalacja poprawek Zainstaluj i wył ą cz (XP SP2)

16 Instalacja poprawek Instalacja automatyczna podczas pracy klienta

17 Instalacja poprawek Instalacja r ę czna

18 Środowisko testowe Klienci docelowi Testowanie poprawek Microsoft Update Serwer WSUS

19 Skrypty API Dim update, i set AutoUpdate = CreateObject("Microsoft.Update.AutoUpdate") Autoupdate.DetectNow() set UpdateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session") set UpdateSearcher = UpdateSession.CreateUpdateSearcher() set SearchResult= UpdateSearcher.Search("") set Updates = SearchResult.Updates set UpdatesToInstall = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl") For i = 0 to (Updates.Count-1) UpdatesToInstall.Add(Updates.Item(i))Next set Installer = UpdateSession.CreateUpdateInstaller() Installer.Updates = UpdatesToInstall set InstallationResult = Installer.Install() Wykrywanie Aprobowanie Instalacja


Pobierz ppt "Windows Server Update Services (WSUS). Czym jest Windows Server Update Services? Korporacyjne rozwi ą zanie zarz ą dzania poprawkami Poprawki pobierane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google