Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer technologii z nauki do biznesu - technologie już wdrożone oraz przygotowane do wdrożenia na przykładzie Eko Julia z Wałbrzycha PKSW Jelenia Góra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer technologii z nauki do biznesu - technologie już wdrożone oraz przygotowane do wdrożenia na przykładzie Eko Julia z Wałbrzycha PKSW Jelenia Góra."— Zapis prezentacji:

1 Transfer technologii z nauki do biznesu - technologie już wdrożone oraz przygotowane do wdrożenia na przykładzie Eko Julia z Wałbrzycha PKSW Jelenia Góra Beata Mucha WPT

2 Pojęcie transferu technologii nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy o gotowych, często opatentowanych, rozwiązaniach technicznych, ale obejmuje także transfer wiedzy praktycznej, organizacyjnej oraz szeroko rozumiany transfer innowacji rynkowych,

3 Władze Przemysł Krajowe Regionalne Lokalne Sektor przemysłowy Badania Idea badań uwzględniająca wdrożenie Duże firmy Uniwersytety Wymiana wiedzy Startupy Politechnika Innowacje generowane wymianą wiedzy VC Akademie Szkoły wykształcenie Szkoły I stopień II stopień profesjonalne Rys. 1. Wspólnota integracji wiedzy (Knowledge Integration Community – KIC).

4 Charakterystyka przedsiębiorstwa EKO Carbo–Julia Na podstawie bada ń geologicznych, szacowana wielko ść poda ż y osadów w ę glowych zdeponowanych w osadnikach to 4.140.000 miliona ton a ilo ść materia ł u kamiennego tworz ą cego tamy zbiornika to 11 mln ton. Mu ł y kierowane by ł y m.in. do trzech osadników, których obwa ł owania zosta ł y zbudowane z kamienia pochodz ą cego z do ł owych robót górniczych. Nagromadzenia mu ł ów w ę glowych po flotacji w ę gla kamiennego w by ł ej kopalni Julia w Wa ł brzychu s ą zlokalizowane w trzech osadnikach o łą cznej powierzchni 14,8 ha

5 Zdj ę cie 1. Przekrój przez osadnik nr 2

6 Zdj ę cie 2. Przekrój przez osadnik 3

7 Koncepcja rekultywacji jaru przy osadniku mu ł ów w ę glowych nr 3 na terenie ZG Julia w Wa ł brzychu dotyczy ł a: ukszta ł towania placu sk ł adowego jako koniecznego ogniwa technologicznego pomi ę dzy eksploatacj ą, a ekspedycj ą mu ł ów, zagospodarowania kamienia do ł owego, wydobywanego obok w ę gla kamiennego, poprawy walorów krajobrazowych terenów kopalnianych. Zakres prac Koncepcji... obejmowa ł : obliczenie pojemno ś ci poszczególnych cz ęś ci s ą siaduj ą cego z osadnikami jaru, okre ś lenie ilo ś ci kamienia do ł owego, okre ś lenie technologii formowania placu sk ł adowego na eksploatowane mu ł y oraz sformu ł owanie koncepcji rekultywacji jaru i terenów przyleg ł ych.

8 W 1996 r. wykonano Ocenę oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji złoża węglowych mułów poflotacyjnych w osadniku nr 2 i 3. Opracowanie to wykonano, zgodnie z ówczesnymi wymogami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.1994.49.196 ze zm.) oraz rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocenę oddziaływania na środowisko (Dz.U.1995.52. 284).

9 Polega ł yby one na: wzbogacaniu mu ł u w celu podniesienia jego warto ś ci energetycznej, wybudowaniu lokalnej elektrociep ł owni z kot ł em do spalania fluidalnego, wybudowaniu instalacji do bezodpadowej produkcji granulatu z mu ł ów w ę glowych.

10 Spó ł ka EKO CARBO – JULIA otrzyma ł a w 2009 roku grant z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia ł ania 1.4 Wsparcie projektów celowych. Dzia ł ania 4.1 Wsparcie wdro ż e ń wyników prac B+R. Wniosek o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-02-006/09. POIG.04.01.00-02-006/09. Warto ść ca ł kowita projektu wynosi 10 331 904,00 PLN

11 Wytwarzanie reflotacyjnego koncentratu węglowego to trzeci kierunek rozwoju firmy. Produkt ten będzie zawierać węgiel o niskiej zawartości popiołu. Wartość opałowa koncentratu będzie na poziomie 20 GJ na tonę. Spełniać on będzie wysokie wymagania certyfikatów jakościowych paliw oraz będzie łatwy w transporcie – to produkt idealny dla wszystkich energochłonnych gałęzi przemysłu.

12 Zdjęcie 3. Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

13 Zdjęcie 4. Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

14 Zdjęcie 5. Nowatorska linia produkcyjna

15 Zdj ę cie 6. Trzytorowa bocznica

16 Zdj ę cie 7. Koncentrat w ę glowy

17 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Transfer technologii z nauki do biznesu - technologie już wdrożone oraz przygotowane do wdrożenia na przykładzie Eko Julia z Wałbrzycha PKSW Jelenia Góra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google