Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Miasto Ł ód ź jest Beneficjentem trzech projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony ś rodowiska dofinansowanych z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Miasto Ł ód ź jest Beneficjentem trzech projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony ś rodowiska dofinansowanych z."— Zapis prezentacji:

1 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Miasto Ł ód ź jest Beneficjentem trzech projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony ś rodowiska dofinansowanych z Funduszu Spójno ś ci: Oczyszczanie ś cieków w Ł odzi (Faza I) Gospodarka odpadami komunalnymi w Ł odzi Wodoci ą gi i oczyszczalnia ś cieków w Ł odzi II. Dla projektów: Oczyszczanie ś cieków w Ł odzi (Faza I) i Gospodarka odpadami komunalnymi w Ł odzi Memorandum Finansowe zosta ł o podpisane 07.09.2001r. Projekty te s ą realizowane bezpo ś rednio przez Urz ą d Miasta Ł odzi, w ramach którego powo ł ano Jednostk ę Realizuj ą c ą Projekty. Pe ł nomocnikiem ds.. Realizacji Projektów jest Pierwszy Wiceprezydent Ł odzi Pan W ł odzimierz Tomaszewski. Dla trzeciego projektu Komisja Europejska podj ęł a decyzj ę o dofinansowaniu 17.12.2004r. Projekt ten jest realizowany przez Ł ódzk ą Spó ł k ę Infrastrukturaln ą Sp. z o.o.

2 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Oczyszczanie ś cieków w Ł odzi (Faza I) nr 2000/PL/16/P/PE/013 Dla tego projektu jest dwóch Beneficjentów Ko ń cowych: - Miasto Ł ód ź - Miasto Konstantynów Ł odzki Przyznana pomoc Unii pokrywa 50% kosztów kwalifikowanych projektu: ogó ł em koszt projektu : 45,8 mln 53,9 mln (z uwzgl ę dnieniem dodatkowych umów oraz warto ś ci kontraktu 04) Fundusz Spójno ś ci: 22,9 mln Euro Rozpocz ę cie projektu 2003 r. Zako ń czenie projektu 2010 r.

3 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci 01. Rozbudowa linii przep ł ywowych GO Ś Ł AM 16,1 mln (wraz z umow ą na roboty dodatkowe na liniach5,6,7, hali krat i zag ę szczaczach osadu) 02. Modernizacja linii biologicznego oczyszczania ś cieków (MUCT) 2,7 mln 03. Budowa zbiornika biogazu i doposa ż enie hali dmuchaw 2,2 mln 04. Gospodarka osadowa na GO Ś Ł AM (wraz z umowa na Pe ł nienie Roli In ż yniera ) 27 mln * 05. Instalacja wyposa ż enia do automatycznego sterowania procesem 2,7 mln 06. Pomoc techniczna dla przygotowania II Fazy projektu 0,1 mln 09. Pomoc techniczna dla wsparcia wdra ż ania – In ż ynier Kontraktu (wraz z umow ą dodatkow ą na pomoc techniczna na roboty dodatkowe) 2 mln Kontrakty realizowane przez Miasto Konstantynów Ł ódzki 07. Budowa kolektora przesy ł owego z Konstantynowa Ł ódzkiego 0,9 mln 08. In ż ynier Kontraktu dla Konstantynowa Ł ódzkiego 0,1 mln Razem: 53, 9 mln *Beneficjent pokryje ze ś rodków w ł asnych 4,1 mln Euro stanowi ą ce ró ż nice pomi ę dzy warto ś ci ą kontraktu 04 uzyskan ą w drodze przetargu, a bud ż etem projektu Kontrakty realizowane w ramach projektu Oczyszczanie ś cieków w Ł odzi (Faza I) nr 2000/PL/16/P/PE/013

4 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 01 – Rozbudowa linii przep ł ywowych GO Ś Ł AM ( FIDIC Czerwony) Wybudowano trzy nowe linie biologicznego oczyszczania ś cieków w technologii MUCT w sk ł ad których wchodz ą : komory napowietrzania, osadniki wtórne, pompownia osadu recyrkulowanego oraz grawitacyjne zag ę szczacze osadu surowego. Dokonano równie ż modernizacji hali krat, zainstalowano now ą krat ę rzadk ą. Lata realizacji : 2004 - 2007 Nowe linie oczyszczania ś cieków Zag ę szczacze osadu

5 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 02 – Modernizacja linii biologicznego oczyszczania (MUCT) (FIDIC Czerwony) Zmodernizowane zosta ł y cztery dotychczas eksploatowane linie biologicznego oczyszczania ś cieków do nowoczesnej technologii MUCT. Jest to nowoczesna technologia, dzi ę ki której mo ż liwe jest oczyszczanie biologiczne ś cieków ze zwi ą zków biogennych, tj. azotu i fosforu. Lata realizacji : 2004 - 2007

6 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 03 – Budowa zbiornika biogazu i doposa ż enie hali dmuchaw (FIDIC Ż ó ł ty) Wybudowany zosta ł zbiornik biogazu o poj. 3000 m3 oraz doposa ż ona zosta ł a hala dmuchaw w 3 nowe dmuchawy o wydajno ś ci 37 tys. m3/h ka ż da. Pierwszy kontrakt, dla którego In ż ynier wystawi ł Ś wiadectwo Wykonania (04.08.2007r.) Lata realizacji : 2004 - 2005 zbiornik biogazu

7 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 04 – Gospodarka osadowa na GO Ś Ł AM (FIDIC Ż ó ł ty) Wybudowana zostanie instalacja do termicznego przekszta ł cania osadów ś ciekowych i skratek o wydajno ś ci 82 tys. Mg/rok (77 tys. Mg/rok osadów i 5 tys. Mg/rok skratek) oraz wybudowane zostanie sk ł adowisko minera ł u - pozosta ł o ś ci po procesie termicznego przekszta ł cania o powierzchni 3,6 ha. Lata realizacji : 2007 - 2009 Kontrakt 05 – Instalacja wyposa ż enia do automatycznego sterowania procesem (FIDIC Ż ó ł ty) Zrealizowana zosta ł a automatyzacja oczyszczalni wraz z sieciami energetycznymi dla siedmiu linii biologicznego oczyszczania ś cieków. Lata realizacji : 2004 - 2007

8 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 09 – Pomoc techniczna dla wsparcia wdra ż ania projektu - In ż ynier Kontraktu W ramach kontraktu In ż ynier Kontraktu pe ł ni ł nadzór nad w ł a ś ciw ą, zgodn ą z polskim prawem budowlanym, warunkami kontraktowymi FIDIC oraz wymogami SIWZ, realizacj ą kontraktów. Obecnie nadzór in ż yniera obejmuje okres zg ł aszania wad dla kontraktów 01, 02, 05. Lata realizacji : 2004 - 2009

9 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Efekty realizacji projektu : - Doprowadzenie oczyszczalni do przepustowo ś ci 215 300 m3/d (ze 182 000 m3/d) - Redukcja zanieczyszcze ń doprowadzanych do rzeki Ner zmniejszenie ilo ś ci zanieczyszcze ń spe ł nienie wymogów unijnych Azot o 2,55 Mg/d Azot 10 Mg/dm3 Fosfor o 0,15 Mg/d Fosfor 1 Mg/dm3 - Dzi ę ki termicznemu przekszta ł caniu osadów nast ą pi zmniejszenie ilo ś ci odpadów sk ł adowanych po procesie oczyszczania ś cieków - osadów z 82 000 Mg/rok (o zawarto ś ci cz ęś ci organicznych oko ł o 60 %) do oko ł o 8 000 Mg/ rok (o zawarto ś ci cz ęś ci organicznych oko ł o 3 %) - Oczyszczanie ś cieków z Konstatynowa Ł ódzkiego i Pabianic

10 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Gospodarka odpadami komunalnymi nr 2000/PL/16/P/PE/006 Przyznana pomoc Unii pokrywa 60% kosztów kwalifikowanych ca ł ego przedsi ę wzi ę cia: ogó ł em koszt projektu : 19,1 mln Fundusz Spójno ś ci: 11,4 mln Rozpocz ę cie projektu 2001 r. Zako ń czenie projektu 2009 r.

11 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci 01 In ż ynier Kontraktu, 0,9 mln, 02 Sortownia i stacja prze ł adunkowa 6,1 mln, odpadów komunalnych na Lublinku 03 Kompostownia odpadów w Ł odzi, 5,2 mln, 04 Budowa sk ł adowiska balastu - Ł ód ź, 5,8 mln. 05 Selektywna zbiórka odpadów 0,9 mln. Razem : 19,2 mln Kontrakty realizowane w ramach projektu Gospodarka odpadami komunalnymi nr 2000/PL/16/P/PE/006

12 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 02 – Sortownia i stacja prze ł adunkowa odpadów komunalnych Ł ód ź - Lublinek Wybudowany zosta ł budynek o kubaturze ok. 80 000m 3, wyposa ż ony w dwa ci ą gi technologiczne do sortowania odpad ó w. Sortownia ma wydajno ść 82 500 ton/rok co pozwala na przesortowanie 60% odpad ó w komunalnych z terenu miasta. W wyniku sortowania odzyskiwane s ą surowce s ł u żą ce do wt ó rnego przerobu. Lata realizacji : 2003 - 2005

13 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 03 – Kompostownia odpadów w Ł odzi Rozbudowana zosta ł a istniej ą ca kompostownia odpadów ro ś linnych. Rozbudowa kompostowni polega ł a na wprowadzeniu nowoczesnej technologii kompostowania w biokontenerach. W ramach zadania powsta ł y: hala przygotowania wsadu do kontenerów, hala biokontenerów, zadaszone place dojrzewania i sk ł adowania kompostu wyposa ż one w nowoczesne urz ą dzenia technologiczne. Łą cznie kompostownia mo ż e przerabia ć ok. 19 000 ton odpadów organicznych w ci ą gu roku. Lata realizacji: 2003 - 2005

14 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 04 – Budowa sk ł adowiska balastu Sk ł adowisko o powierzchni ok. 9,0 ha przyjmuje balast powsta ł y w wyniku sortowania odpadów komunalnych w zlokalizowanej w s ą siedztwie sortowni. Jest to sk ł adowisko napowierzchniowe, z uszczelnieniem niecki wykonanym zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Rady Europejskiej Nr 1999/31/EC w sprawie sk ł adowisk, wyposa ż one w instalacj ę odprowadzania odcieków oraz instalacj ę odgazowuj ą c ą. Ch ł onno ść sk ł adowiska wynosi ok. 800 000 m 3, jego eksploatacja przewidziana jest na 12-15 lat. Lata realizacji: 2004 - 2007

15 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Kontrakt 05 – Selektywna zbiórka odpadów W ramach kontraktu w 2007 roku prowadzona jest kampania edukacyjno-promocyjna w ś ród mieszka ń ców Ł odzi, a tak ż e zakup pojemników, worków i stojaków do selektywnej zbiórki odpadów.

16 Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Efekty realizacji projektu : – powstanie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mie ś cie - skierowanie strumienia odpadów w ilo ś ci 83 tys. ton rocznie do sortowni i 19 tys. ton odpadów organicznych do kompostowni - zwi ę kszenie ilo ś ci materia ł ów odzyskiwanych do wtórnego przerobu docelowo do wielko ś ci 17 %, a w wyniku tego ograniczenie ilo ś ci odpadów sk ł adowanych na sk ł adowisku w tym biodegradowalnych. -wzrost ś wiadomo ś ci ekologicznej mieszka ń ców i przygotowane ich do selektywnej zbiórki odpadów, tak aby podczas sortowania ju ż w gospodarstwach domowych wyodr ę bniane by ł y surowce wtórne: papier, szk ł o, metale, tekstylia i tworzywa sztuczne, które przeznaczone b ę d ą do dalszego przerobu. – dostosowanie systemu gospodarki odpadami w Ł odzi do norm i wymogów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Ł ódzkie projekty Funduszu Spójno ś ci Miasto Ł ód ź jest Beneficjentem trzech projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony ś rodowiska dofinansowanych z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google