Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing czyli zadanie kierownictwa biblioteki Barbara Lison, Bremen 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing czyli zadanie kierownictwa biblioteki Barbara Lison, Bremen 2009."— Zapis prezentacji:

1 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing czyli zadanie kierownictwa biblioteki Barbara Lison, Bremen 2009

2 Barbara Lison, BM w Bremie 2 STAN OBECNY: Aby spełnić oczekiwania zleceniodawców, klientów, ale także pracowników biblioteki, kierownictwu placówki potrzebne są kompetencje w dziedzinie strategii zarządzania, a więc kompetencje dotychczas nie wymagane w służbie publicznej, do niedawna także nie uwzględniane w klasycznym kształceniu bibliotekarzy. Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

3 Barbara Lison, BM w Bremie 3 Kierownictwo biblioteki wobec wyzwania wszechstronności: Rozwój i sterowanie całą organizacją Pozyskiwanie zasobów Funkcje reprezentacyjne: także lobbing LobbystaDecydent Członek kierownictwa Partner - klient Partner – administracja publiczna AmbasadorOrganizatorPlanistaStrategController Marketing- spezielist Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

4 Barbara Lison, BM w Bremie 4 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Także w bibliotekarskiej literaturze przedmiotu temat znany już ok. 20 lat – jednak bardzo powoli przenika do zawodu bibliotekarza! Lobbing i marketing: W zasadzie nic nowego pod słońcem 2000 1992 1982 1987 Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

5 Barbara Lison, BM w Bremie 5 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

6 Barbara Lison, BM w Bremie 6 Jak sprzedać swoją bibliotekę? W znaczeniu przenośnym lobby już ponad 150 lat oznacza pewną grupę interesów, starającą się wywrzeć korzystny dla siebie wpływ głównie na parlamentarzystów i administrację. Lobby, ameryk.= Kuluary angielskiego parlamentu, w których członkowie Izby Gmin prowadzili rozmowy z osobami spoza parlamentu; poźniej także w znaczeniu hotelowego holu recepcyjnego – pochodzi od łacińskiego lobia (galeria) Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

7 Barbara Lison, BM w Bremie 7 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing Wywieranie przez reprezentacje interesów wpływu na decydentów – we własnym interesie lub w interesie innych osób – dążących poprzez zarządzanie interesami do osiągnięcia wybranych celów lub przedsięwzięć Marketing Całość środków służących ukierunkowaniu działalności i zbytu wyrobów przedsiębiorstwa na zadane cele i na konkurencję Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

8 Barbara Lison, BM w Bremie 8 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Cele lobbingu: Sprzedanie przedsięwzięcia / projektu = realizacja Realizacja własnych interesów różnego rodzaju Osiąganie własnych celów w procesie wymiany Zyskanie ogólnego wpływu na decydentów / media Działanie za kulisami – pośrednie wywieranie wpływu Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

9 Barbara Lison, BM w Bremie 9 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing jest dobry Bezpośrednie, pluralistyczne wywieranie wpływu Często jedynym środkiem jest realizacja interesów sposobem pośrednim Wymaga zaangażowania zainteresowanych Każda inicjatywa obywatelska to organizacja lobby Lobbing jest niedobry Nierównowaga interesów Nieostra granica korupcji Poprawianie złych argumentów Rządy zakulisowe Pieniądz rządzi światem Opinie na temat lobbingu : Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

10 Barbara Lison, BM w Bremie 10 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Przykładyrealnie istniejącego lobbingu Liczba zarejestrowanych lobbistów (2007 r.) Berlin – 6.000 Bruksela – 15.000 Waszyngton – 28.000 Obecne działania koncernów samochodowych i energetycznych w związku z ochroną klimatu Reforma służby zdrowia a przemysł farmaceutyczny Reakcja organizacji hotelarzy i restauratorów DeHoGa na zakaz palenia w zakładach gastronomicznych Etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. … Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

11 Barbara Lison, BM w Bremie 11 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Jak nasi koledzy za granicą oceniają działania lobbingowe na rzecz bibliotek? Maurice Freedman (ALA): Sądzę, że niemieccy bibliotekarze powinni działania lobbingowe uznać za element swojego zawodu (BuB 55, 2003, 10/11, 631) Holly Murten (Ambasada USA, Berlin): Lobbing na rzecz bibliotek to proces przekształcania biernego poparcia w aktywne działanie (www.usembassy.de/germany/libusa1.html) Jonathan Douglas (MLA): Strategic Advocacy - Lobbing government and public (British Council Workshop Library Marketing for the 21st century, Berlin 7.3.2005) Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

12 Barbara Lison, BM w Bremie 12 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Uprawianie lobbingu a demokracja W teorii demokracji lobbing jest zagadnieniem kontrowersyjnym: Z jednej strony jest to forma bezpośredniego pluralistycznego wywierania wpływu na system polityczny. Z drugiej strony praktyka dowodzi, że niezbędne przesłanki skutecznego lobbingu, w szczególności koszty osobowe i finansowe, są w stanie ponosić tylko określone grupy interesów, np. związki przemysłowców i stowarzyszenia przedsiębiorstw lub związki zawodowe. Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

13 Barbara Lison, BM w Bremie 13 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Uprawianie lobbingu a demokracja Organizacje pozarządowe często nie dysponują porównywalnymi zasobami finansowymi i osobowymi, a poszczególne grupy społeczne często albo nie mają organizacji, które miałyby je reprezentować albo czują się przez nie niedostatecznie reprezentowane (np. pracownicy, konsumenci, pacjenci, studenci, młodzież, subkultury, bezrobotni, cudzoziemcy). Dlatego też wspomniane grupy najczęściej nie mają za sobą silnego lobby, kiedy więc wchodzą w konflikt z grupami interesów o mocnym lobbingu, mają ograniczone możliwości prezentowania swoich stanowisk i obrony swoich interesów, nawet jeśli ilościowo są liczniej reprezentowane w społeczeństwie niż grupy o silniejszej reprezentacji lobbingowej. Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

14 Barbara Lison, BM w Bremie 14 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Uprawianie lobbingu a demokracja Co więcej, lobbing wymieniany jest wielokrotnie w kontekście braku przejrzystości i korupcji i często – w szczególności w Niemczech i w USA – uznawany za wątpliwe narzędzie w połączeniu z nieprzejrzystą praktyką finansowania dużych partii politycznych. Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

15 Barbara Lison, BM w Bremie 15 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

16 Barbara Lison, BM w Bremie 16 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

17 Barbara Lison, BM w Bremie 17 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Dwie motywacje lobbingu Lobbing zawodowy lobbing jako zawód zależność od zlecającego z reguły wysoki budżet z reguły nie w interesie powszechnym Lobbing społeczny osobiste zaangażowanie z reguły niski budżet lub jego brak często w interesie powszechnym Lobbing jako profesja Działanie dla wspólnego dobra Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

18 Barbara Lison, BM w Bremie 18 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Proces lobbingu Budowanie długofalowych kontaktów / stosunków zaufania atmosfery wiarygodności Oferta dóbr zamiennych: Jaką korzyść przyniesie poparcie mnie osobie, do której się zwracam? Tworzenie sieci Szukanie sprzymierzeńców / wsparcia Znajdowanie właściwych kluczy otwierających drzwi Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

19 Barbara Lison, BM w Bremie 19 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Sprzymierzeńcy Właściwy klucz Osoba/y docelowe = Decydenci Trzeba tworzyć sojusze strategiczne i kreować wpływ!!! Lobbing bezpośrednio pośrednio Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

20 Barbara Lison, BM w Bremie 20 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Jakie środki i strategie wybrać, żeby interesy mojej biblioteki zyskały właściwą pozycję i były urzeczywistniane także z pomocą innych? Lobbing - pytania zasadnicze Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

21 Barbara Lison, BM w Bremie 21 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Jakimi drogami toruję drogę dla lobbingu? Współpraca w grupach i ciałach roboczych łączących różne poziomy organizacji (lokalne / interregionalne / krajowe) Komunikacja interpersonalna poza biblioteką Założenie towarzystwa przyjaciół biblioteki / organizacji wspierającej Pozytywne skupienie uwagi poprzez niecodzienne działania Lobbing oddolny – bottom up Gotowość lobbingowa - stand by Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

22 Barbara Lison, BM w Bremie 22 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Co jeszcze może się przydać? Rozwijanie długofalowych stosunków Systematyczna praca nad poszerzaniem kontaktów: oficjalnych / nieoficjalnych Networking Zasada Kropla drąży kamień Wartość rozpoznawalności i kontekstu identyfikacyjnego Objektywizacja interesów – eksponowanie dobra wspólnego Atrakcyjne dobra wymienne! Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

23 Barbara Lison, BM w Bremie 23 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Przykłady ze świata bibliotekarstwa Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

24 Barbara Lison, BM w Bremie 24 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing poprzez epatowanie tematem i wisielczy humor Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

25 Barbara Lison, BM w Bremie 25 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Strategia lobbingowa pani prezes Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

26 Barbara Lison, BM w Bremie 26 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Europejski lobbing bibliotekarski Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

27 Barbara Lison, BM w Bremie 27 Jak sprzedać swoją bibliotekę ? Lobbing po szwedzku: Libraries are sexy!!! Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

28 Barbara Lison, BM w Bremie 23.6.2008 Barbara Lison, Biblioteka miejska w Bremie 28

29 Barbara Lison, BM w Bremie 29 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbying w USA Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

30 Barbara Lison, BM w Bremie 30 Jak sprzedać swoją bibliotekę? W jaki sposób American Library Association (ALA) wspomaga swoich kolegów i koleżanki w działaniach lobbingowych? Założenie biura na rzecz Library Advocacy Ogólnokrajowy program uświadamiający Informacje w internecie / - pomoc w argumentacji Wzory listów do decydentów i osób wspierających (sponsorów) Wzory artykułów dla prasy Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

31 Barbara Lison, BM w Bremie 31 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Przykład z Anglii Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

32 Barbara Lison, BM w Bremie 32 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Przykład z Anglii Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

33 Barbara Lison, BM w Bremie 33 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Przykład z Anglii Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

34 Barbara Lison, BM w Bremie Co jeszcze warto wiedzieć? Komunikacja jest w najmniejszym stopniu zależna od poziomu rzeczowego ! Jak sprzedać swoją bibliotekę?

35 Barbara Lison, BM w Bremie 35 Lobbing na dolnej granicy: Uniwersytety i szkoły muszą oszczędzać. Dlatego w przyszłości będą mogły kraść książki i czasopisma WYDAWNICTW I NAUKOWCÓW NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO PRAWA AUTORSKIEGO Wyobraźmy sobie, że napisaliśmy książkę, a państwo nam ją po prostu zabiera Kampania lobbingowa przeprowadzona w wielu periodykach w Niemczech w październiku 2003 r. Jak sprzedać swoją bibliotekę ? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

36 Barbara Lison, BM w Bremie 36 Obiegowe hasła na temat lobbingu: Manus manum lavat Zwykłe sytuacje wymagają niezwykłych działań Żeby złapać mysz, trzeba założyć słoninkę Jak sprzedać swoją bibliotekę ? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

37 Barbara Lison, BM w Bremie Sukces ma wielu ojców !!! Wykorzystajcie sukces dla nowych celów!!! Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

38 Barbara Lison, BM w Bremie Sprawiać radość ważnym ludziom To jest dobre dla biblioteki miejskiej ! Jak sprzedać swoją bibliotekę?

39 Barbara Lison, BM w Bremie 39 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Kilka uwag o skutecznym lobbingu Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

40 Barbara Lison, BM w Bremie 40 Jak sprzedać swoją bibliotekę? STWORZENIE I WYKORZYSTANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU NIKT NIE POSTAWI NA CHOREGO KONIA!!! Naczelna strategia lobbingu - 1 Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

41 Barbara Lison, BM w Bremie 41 Jak sprzedać swoją bibliotekę? Naczelna strategia lobbingu - 2 DEMONSTRACJA OBECNOŚCI WYSZUKIWANIE I ZACHOWANIE SPRZYMIERZEŃCÓW ZMIANA WIZERUNKU W OCZACH DECYDENTÓW TWORZENIE AURY PROFESJONALIZMU Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

42 Barbara Lison, BM w Bremie 42 Jak sprzedać swoją bibliotekę? WE WŁAŚCIWYM CZASIE NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU DZIĘKI WŁAŚCIWEMU SŁOWU !!! DŁUGOFALOWE PRZYGOTOWANIA!!! Naczelna strategia lobbingu - 3 Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

43 Barbara Lison, BM w Bremie 43 Jak sprzedać swoją bibliotekę? PRZESŁANIE OSOBA/GRUPA DOCELOWA DECYDENT DOBRO WYMIENNE SPRZYMIERZEŃCY / SOJUSZE / SIECI STRATEGIA / KONCEPCJA PODMIOTY WSPIERAJACE KLUCZE OTWIERAJĄCE DRZWI Kluczowe słowa lobbingu Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de

44 Barbara Lison, BM w Bremie 23.6.200844 I rzecz najważniejsza:... długi oddech! Jak sprzedać swoją bibliotekę? Barbara.Lison@Stadtbibliothek.Bremen.de


Pobierz ppt "Jak sprzedać swoją bibliotekę? Lobbing czyli zadanie kierownictwa biblioteki Barbara Lison, Bremen 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google