Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowy styl ż ycia. Co to jest zdrowy styl ż ycia? Zdrowy styl ż ycia opiera si ę na kilku g ł ównych filarach, którymi s ą : w ł a ś ciwa dieta, odpowiednia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowy styl ż ycia. Co to jest zdrowy styl ż ycia? Zdrowy styl ż ycia opiera si ę na kilku g ł ównych filarach, którymi s ą : w ł a ś ciwa dieta, odpowiednia."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowy styl ż ycia

2 Co to jest zdrowy styl ż ycia? Zdrowy styl ż ycia opiera si ę na kilku g ł ównych filarach, którymi s ą : w ł a ś ciwa dieta, odpowiednia aktywno ść fizyczna, unikanie czynników szkodliwych, umiej ę tno ść odpoczywania i w ł a ś ciwe podej ś cie do ż ycia. Kiedy zacz ąć zdrowy styl ż ycia? Im wcze ś niej tym lepiej!

3 Jednym z najważniejszych elementów warunkujących stan naszego zdrowia jest sposób odżywiania się. Organizm człowieka, zależnie od wieku, płci, rodzaju wykonywanej pracy, klimatu i pory roku, ma swoje indywidualne zapotrzebowanie dotyczące ilości i jakośœci spożywanego pokarmu. Codzienne porcje jedzenia należy urozmaicać, by pokrywać zapotrzebowanie organizmu na energię oraz wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do jego wzrostu i odnawiania. Posiłki należy jadać regularnie, o stałych porach. Powinny to być trzy posiłki podstawowe (œśniadanie, obiad, kolacja) i dwa posiłki uzupełniające (drugie œśniadanie, podwieczorek).

4 10 zdrowych zasad dla pi ę knej sylwetki: 1.Spo ż ywaj ró ż norodne pokarmy 2. Opieraj swoje posiłki o jedzenie bogate w w ę glowodany 3. Spo ż ywaj wi ę cej owoców i warzyw 4. Utrzymuj prawidłow ą wag ę ciała i zachowaj dobre samopoczucie 5. Jedz umiarkowanie, porcje zredukuj - nie eliminuj jedzenia 6. Spo ż ywaj posiłki regularnie 7. Pij du ż e ilo ś ci płynów 8. Zacznij teraz i wprowadzaj zmiany stopniowo 9. Zapami ę taj! Nie ma "dobrego" lub "złego" jedzenia jest tylko dobra lub zła dieta 10. Ruszaj si ę

5 Pij du ż o wody dla zdrowia i urody *Woda dostarcza do komórek substancji odżywczych. Jest głównym składnikiem śliny, soków trawiennych i płynów ustrojowych. Bez wody szwankują funkcje życiowe organizmu. *Umożliwia oczyszczanie organizmu. W trakcie przemiany materii powstają substancje uboczne, które są zbędne, a nawet szkodliwe. Woda usuwa je przez nerki. *Utrzymuje skórę w dobrym stanie. Właściwie nawilżona skóra zawiera 20 proc. wody, jest gładka i napięta, stanowi skuteczną ochronę przed utratą wody przez organizm. *Wpływa znacząco na wzrost odporności organizmu przed wirusami i infekcjami. Nawilża bowiem błony śluzowe, które są naturalną barierą dla drobnoustrojów. *Zapewnia dobre samopoczucie. Już niewielki niedobór wody powoduje bóle głowy i uczucie zmęczenia. Wystarczy szklanka wody, by nastrój się poprawił.

6 Odpowiednia ilo ść ruchu mo ż e rozwi ą za ć wi ę kszo ść Twoich problemów zdrowotnych. Poprzez ruch zwi ę kszysz poziom energii oraz wyleczysz wiele dotychczasowych dolegliwo ś ci. To ż adne odkrycie, ż e potrzebujesz ruchu, by mi ęś nie, ko ś ci czy umys ł by ł y w dobrej formie. Spokojnie, potrzeba jedynie odpowiedniej ilo ś ci ruchu, a to nie oznacza, ż e musisz zosta ć od razu profesjonalnym sportowcem. Chodzi tylko o dostarczenie organizmowi wystarczaj ą cej ilo ś ci ruchu ka ż dego dnia. O odpowiedni ą aktywno ść fizyczn ą mo ż esz zadba ć na kilka prostych sposobów, mo ż liwych do zastosowania nawet od dzisiaj!

7 Rodzaje ć wicze ń : Ć wiczenie aerobowe (tlenowe). Ten rodzaj ćwicze ń przy ś piesza oddech i bicie serca, dzi ę ki czemu do narz ą dów cia ł a i mi ęś ni trafia wi ę cej utlenionej krwi. Jak wiemy podczas ćwicze ń serce i p ł uca wspó ł pracuj ą ze sob ą przy dostarczaniu tlenu do organizmu. Przy ćwiczeniach aerobowych narz ą dy te s ą zmuszone do ci ęż szej pracy, co wzmacnia je i poprawia ich kondycj ę. Do wysi ł ku aerobowego zaliczamy: spacerowanie, prace w ogródku, je ż d ż enie na rowerze, sprz ą tanie na podwórku, chodzenie po górach, p ł ywanie, tenis pojedynczy, jogging, koszykówk ę i jazd ę na biegówkach. Standardowy okres ćwicze ń to od 20 do 60 minut. Je ż eli zadbamy o regularny trening oparty na wykonywaniu ćwicze ń aerobowych nasz organizm wiele na tym zyska. Ć wiczenia izometryczne. Podczas tych ćwicze ń mi ęś nie kurcz ą si ę, ale stawy pozostaj ą nieruchome, wi ę c w ł ókna mi ęś niowe zachowuj ą tak ą sam ą d ł ugo ś ć. S ą skuteczne w rozwijaniu ca ł kowitej si ł y danego mi ęś nia lub grupy mi ęś ni. S ą one cz ę sto wykorzystywane podczas rehabilitacji, poniewa ż dzi ę ki nim mo ż na wyodr ę bnić okre ś lone s ł absze miejsce, a potem zastosować odpowiednie ćwiczenia wzmacniaj ą ce. Ćwiczenia izometryczne to trening, który w szybki i wygodny sposób pozwala na wzmocnienie mi ęś ni bez specjalnego sprz ę tu i bez ryzyka urazu.

8 Ć wiczenia izotoniczne. S ą to ćwiczenia, podczas których zachodzi rytmiczne wyd ł u ż anie i kurczenie si ę mi ęś ni w obr ę bie aktywnej cz ęś ci cia ł a. Do tego typu ćwicze ń zaliczamy: przysiady, pompki, podci ą ganie, podnoszenie lekkich ci ęż arków lub hantli. Ć wiczenia izokinetyczne. S ą wykonywane na specjalnej maszynie, która kontroluje szybko ś ć kurczenia si ę mi ęś ni w danym zakresie ruchu. Sprz ę t do wykonywanie tego typu ćwicze ń u ż ywany jest g ł ównie przez fizjoterapeutów i nie jest dost ę pny dla wi ę kszo ś ci ludzi. Ć wiczenia gi ę tko ś ci. Polegaj ą one na delikatnym rozci ą ganiu prowadz ą cym na wzrostu d ł ugo ś ci mi ęś ni oraz zwi ę kszenia zakresu ruchu w stawach. Wa ż ne jest to, aby przed wykonaniem serii ćwicze ń gi ę tko ś ci rozgrzać mi ęś nie, aby unikn ą ć bolesnych urazów. Ten rodzaj ćwicze ń poprawia nasza postaw ę i stanowi niezb ę dny element skutecznego, d ł ugoterminowego leczenia nadwyr ęż onych lub chronicznie bol ą cych pleców. Rodzajów ć wicze ń jest wiele. Z pewno ś ci ą ka ż dy znajdzie co ś dla siebie i zadba o podtrzymywanie aktywnego trybu ż ycia.

9 Ważne jest także, aby nie popaść w nałóg - zdrowy styl życia wyrzeka się papierosów, alkoholu i wszelkich innych używek Ważne jest także, aby nie popaść w nałóg - zdrowy styl życia wyrzeka się papierosów, alkoholu i wszelkich innych używek. U ż ywki i uzale ż nienia : Nikotynizm j est zjawiskiem, które polega na regularnym za ż ywaniu tytoniu, w sk ł ad którego wchodzi nikotyna – silna trucizna oraz szereg innych substancji, które wykazuj ą negatywny wp ł yw na nasz organizm. Niektóre ź ród ł a podaj ą, ż e nikotynizm skutkuje bardzo niekorzystnymi objawami – zarówno indywidualnymi, jak i spo ł ecznymi. Niektórzy naukowcy s ą zdania, ż e nikotynizm swoimi negatywnymi skutkami przewy ż sza nawet alkoholizm.

10 Alkoholizm - to stale post ę puj ą ce, przewlek ł e schorzenie. Powoduje szereg gro ź nych dla zdrowia i ż ycia powik ł a ń. Schorzenie znane ludzko ś ci od tysi ę cy lat, maj ą ce pod ł o ż e w czynnikach biologicznych, np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych i ś rodowiskowych. Jak dot ą d nie uda ł o si ę stworzy ć jasnej, dobrze uzasadnionej naukowo, definicji tej choroby.

11 Narkomania - to stan zatrucia okresowego lub chronicznego spowodowany powtarzaj ą cym si ę przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej. Termin narkomania równie ż pochodzi od greckiego i zosta ł utworzony z dwóch s ł ów: "narko" oznaczaj ą cego odurzenie oraz "mania" okre ś laj ą cego szale ń stwo.

12 Lekomania, czyli uzale ż nienie od leków, charakteryzuje si ę przymusem sta ł ego lub okresowego za ż ywania leku w celu unikni ę cia nieprzyjemnych dozna ń zwi ą zanych z jego brakiem. Niebezpiecze ń stwo uzale ż niania si ę od leków polega mi ę dzy innymi na tym, ż e w miar ę rozwoju uzale ż nienia chory musi przyjmowa ć coraz wi ę ksze dawki dla otrzymania po żą danego efektu. Nasila to niebezpiecze ń stwo przedawkowania i wyst ą pienia dzia ł a ń niepo żą danych, a ż do zatrucia i wr ę cz ś mierci.

13 Niestety nie tylko u ż ywki szkodz ą naszemu zdrowiu. D ł ugotrwa ł a ekspozycja na stres przyczynia si ę do rozwoju zaburze ń psychicznych, przede wszystkim takich jak: zaburzenia l ę kowe (nerwice) i depresyjne, stres zbyt silny, traumatyczny stwarza ryzyko PTSD (zespo ł u stresu pourazowego) oraz w szczególnych przypadkach zaburze ń osobowo ś ci.

14 Dla zachowania witalno ś ci i d ł ugowieczno ś ci najistotniejszy jest zdrowy tryb ż ycia. Pami ę tajmy zatem, ż e aby go prowadzi ć musimy zachowa ć dobry stan cia ł a, jak i ducha. Dla przypomnienia – spe ł niamy cztery podstawowe warunki: prawid ł owo i racjonalnie si ę od ż ywiamy, systematycznie uprawiamy dowoln ą aktywno ść fizyczn ą, wykluczamy u ż ywki oraz staramy si ę unika ć sytuacji stresowych, a gdy ju ż takie wyst ą pi ą stosujemy metody relaksacyjne, które pozwol ą nam sobie ze stresem poradzi ć.

15


Pobierz ppt "Zdrowy styl ż ycia. Co to jest zdrowy styl ż ycia? Zdrowy styl ż ycia opiera si ę na kilku g ł ównych filarach, którymi s ą : w ł a ś ciwa dieta, odpowiednia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google