Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kredytami i należnościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kredytami i należnościami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kredytami i należnościami
Praktyka transakcji transgranicznych w UE

2 Wprowadzenie Unia Europejska (UE) jest jednym z największych rynków na całym świecie, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą znaleźć wiele możliwości. Jednakże, z różnych powodów, małe firmy czasami nie radzą sobie w operacjach transgranicznych. Jedną z największych przeszkód dla wielu przedsiębiorców jest brak wiedzy, czy klient w innym państwie członkowskim UE będzie płacić rachunki na czas, jak najlepiej postępować w przypadku, gdy to nastąpi oraz konsekwencje nieotrzymywania należnych płatności.

3 Cele Wspieranie MŚP i przyszłych i/lub młodych przedsiębiorców w zarządzaniu kredytami oraz ewentualne egzekwowanie roszczeń transgranicznych . poprzez opisanie środków, jakie przedsiębiorca może podjąć od momentu złożenia oferty cenowej do momentu odzyskania niezapłaconych kwot poprzez opisanie środków dostępnych przedsiębiorcy, kiedy już dojdzie do powstania złych długów.

4 Kwestie przedumowne B. Przygotowanie przetargu 2. Oferta

5 Kwestie przedumowne B. Przygotowanie przetargu 2. Oferta

6 A. Kwestie przedumowne Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
II. Prawa regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów

7 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
Im więcej informacji firma posiada na temat jej potencjalnego klienta, tym mniej problemów może stanąć przed nią w przyszłości. Należy uzyskać informacje na temat cech charakterystycznych w jego najświeższej historii biznesowej i ocenić go zgodnie z ustalonymi wzorcami w celu poznania jego WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ. KONTROLA KREDYTOWA OCENIAJ KLIENTÓW Wiarygodność kredytowa oznacza zdolność potencjalnego klienta do spłaty

8 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(1) Uzyskiwanie informacji 2 sposoby sprawdzania wiarygodności kredytowej: ZLECENIE innej firmie (OUTSOURCING) - np. zewnętrznemu usługodawcy. OSOBISTE sprawdzenie. KOORDYNACJA I WYMIANA INFORMACJI Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY SĄ BARDZO ISTOTNE PODCZAS ZBIERANIA INFORMACJI

9 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(1) Uzyskiwanie informacji GŁÓWNE KWESTIE DO ROZWAŻENIA W ODNIESIENIU DO KLIENTA - roczne sprawozdania finansowe klienta - okres, w którym klient istnieje na rynku - menedżerowie, akcjonariusze i osoby zaangażowane W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA HANDLOWEGO - ogólne wyniki branży - klimat gospodarczy w regionie DODATKOWE PROBLEMY JAKOŚĆ KLIENTA POD WZGLĘDEM STRATEGII FIRMY -sezonowe/jednora- zowe a dalsze dostawy - towary lub usługi oferowane przez konkurencję - czas realizacji dostawy

10 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(2) Ocena klientów Kilka sposobów klasyfikowania klientów: Metoda “podstawowa” - ocena klientów według zagadnień ogólnych – tj. ich ogólnej “jakości”- . Metody oparte na kryteriach ilościowych - umożliwiają oszacowanie zdolności płatniczych klienta w określonym czasie. OCENA POTENCJALNYCH KLIENTÓW ZGODNIE ZE WZORCEM POZWALA SPÓŁCE DOSTOSOWAĆ WARUNKI, JAKIE MOŻE ZAOFEROWAĆ KLIENTOWI - CENĘ, RABATY, ITD.

11 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(2) Ocena klientów METODA PODSTAWOWA – Parametry Jednorazowi klienci a klienci z potencjalnymi możliwościami. Cena - opóźnione czy szybkie płacenie, płacenie bez kwestionowania cen czy ciągłe prośby o rabaty, itp. Jakość pracy - atmosfera pracy z klientem. Promocja – klient wnosi wartość dodaną do działalności firmy i przyczynia się do jej rozwoju.

12 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(2) Ocena klientów Metoda podstawowa SIM Modele złożone - model SIM Należy pobrać próbkę reprezentatywną firm (niektóre zbankrutowane firmy, niektóre nie) oraz zidentyfikować trendy i różnice występujące w ich rocznych sprawozdaniach finansowych. Następnie należy porównać dane liczbowe dotyczące potencjalnego klienta zawarte w tych informacjach. Należy obliczyć kilka wskaźników finansowych na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poten-cjalnego klienta (poziom samo-finansowania, poziom krótko-terminowego zadłużenia finansowego, itp.). Model tworzy tabelę prawdo-podobieństwa bankructwa w pewnym okresie czasu dla szeregu wyników uzyskanych na podstawie tych wskaźników. Następnie należy porównać wskaźniki potencjalnego klienta z danymi liczbowymi w tabeli.

13 I. Kontrola kredytowa potencjalnych klientów
(2) Ocena klientów Przy użyciu opisanych narzędzi firma może: Oceniać potencjalnych klientów według uprzednio ustalonych kategorii; Zdecydować zgodnie z tą oceną, czy ma on lub nie zdolność kredytową I w jakim stopniu. A Brak spodziewanych problemów płatniczych. Ubezpieczenie kredytu i / lub wysoka zdolność kredytowa. B Normalny kredyt w granicy ustalonej. Dodatkowe gwarancje ponad limit. C Być ostrożnym. Dodatkowe środki, jak np. zatrzymanie dostaw. D Unikać jako klientów. Lub płatności z góry.

14 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
Sąd właściwy Co istotnego należy wiedzieć przed zawarciem jakiejkolwiek umowy handlowej

15 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
(1) Prawo regulujące zobowiązania umowne Rozporządzenie nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("rozporządzenie Rzym I"). Zasada: wolny wybór regulującego prawa

16 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
(1) Prawo regulujące zobowiązania umowne Sprzedaż towarów / świadczenie usług / dystrybucja Państwo członkowskie (PC) według miejsca zamieszkania głównego podmiotu wykonującego umowę. Nieruchomości PC, w którym znajduje się dana nieruchomość. Przewóz towarów PC według miejsca zamieszkania przewoźnika (w przypadku dostaw) / PC według miejsca zamieszkania nadawcy. Ubezpieczenie Wysyłka Zwykle PC według siedziby przewoźnika (jeśli to samo miejsce, co w przypadku dostawy); siedziba nadawcy lub miejsce dostawy. Zwykle PC według miejsca zamieszkania ubezpieczyciela. Jakie prawo ma zastosowanie, jeżeli strony nie dokonają wyboru prawa właściwego?

17 PC, w którym pracownik zazwyczaj wykonuje pracę.
II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów (1) Prawo regulujące zobowiązania umowne Umowy o pracę Umowy konsumenckie PC według miejsca zamieszkania konsumenta / wolność wyboru, jeżeli respektują prawo ochrony konsumentów. PC, w którym pracownik zazwyczaj wykonuje pracę. Szczególna ochrona

18 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
(1) Prawo regulujące zobowiązania umowne Klauzula ucieczki! W przypadku braku możliwości ustalenia obowiązującego prawa lub, gdy umowa jest bardziej zbliżona do innego państwa członkowskiego niż wskazano w tych przepisach, stosuje się prawo tego państwa członkowskiego.

19 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
a) Mediacja Dyrektywa 2008/52 w sprawie mediacji w sprawach cywilnych i handlowych Zawieszenie terminów dla potrzeb postępowania przed sądem krajowym lub sądem arbitrażowym Możliwość wykonywania umowy Poufność Spersonalizowane rozwiązanie pozostawia otwarte drzwi do kontynuowania relacji biznesowych Mniej kosztowna niż arbitraż lub postępowanie sądowe

20 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
b) Arbitraż Prawo Modelowe Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w sprawie międzynarodowego arbitrażu handlowego z 1985 r. Konwencja Nowojorska z 1958 r. Umowa jest warunkiem sine qua non! Kluczowe znaczenie ma opracowanie wyraźnej klauzuli arbitrażowej.

21 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
b) Arbitraż Zalety Strony mają swobodę w organizowaniu postępowań Mniej formalności Poufność Możliwość pokrycia pełnych kosztów prawnych Wady Wysoki koszt

22 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
Jeżeli nie istnieje ważny zapis umowny w sprawie sądu arbitrażowego, to będzie miało zastosowanie rozporządzenie 44/2001 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("rozporządzenie Bruksela I").  

23 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Zasada ogólna: Miejsce zamieszkania pozwanego Osoba fizyczna Miejsce zamieszkania (zastosowanie prawa wewnętrznego danego państwa członkowskiego) Osoba prawna Statutowa siedziba Centralna administracja Główne miejsce działalności

24 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Wyłączna jurysdykcja W następujących sprawach: Spory o nieruchomości, istnienie osób prawnych, wpisy do rejestrów publicznych lub rejestrację praw własności intelektualnej. Niezależnie od tego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania (w państwie członkowskim UE, czy też nie)

25 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Wyraźny wybór jurysdykcji Zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I, jeżeli strony umowy zgodziły się na konkretny sąd w celu rozwiązania sporu, to ten sąd będzie miał wyłączną jurysdykcję Wymagania została zapisana/potwierdzona w formie pisemnej, lub w formie, która odpowiada praktyce przyjętej między stronami, lub w handlu międzynarodowym, w formie odpowiadającej zwyczajom, których strony są świadome.

26 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Jurysdykcja ochronna dla konsumentów, pracowników i osób objętych ubezpieczeniem Zawsze mają oni prawo wyboru pomiędzy pozwaniem drugiej strony do własnego "domowego" sądu krajowego lub do sądu krajowego państwa członkowskiego, w którym druga strona ma miejsce zamieszkania. Druga strona może jednak pozwać ich jedynie do sądu krajowego państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania.

27 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Szczególne zasady jurysdykcji Umowy dotyczące sprzedaży towarów lub świadczenia usług (alternatywa wobec ogólnej zasady miejsca zamieszkania pozwanego). Sprzedaż towarów Świadczenie usług Miejsce w państwie członkowskim, w którym, zgodnie z umową, usługi były albo miały zostać świadczone Miejsce w państwie członkowskim, w którym, zgodnie z umową, towary zostały lub miały być zostać dostarczone

28 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
Jurysdykcja wyłączna (Nieruchomości, prawa własności intelektualnej, ...) Wyraźny wybór jurysdykcji Jurysdykcja ochronna (konsumenci, pracownicy, ubezpieczenia) Jurysdykcja szczególna (miejsce wykonywania umowy -alternatywa wobec zasady ogólnej-) Zasada ogólna: miejsce zamieszkania pozwanego

29 II. Prawo regulujące i właściwa jurysdykcja w przypadku sporów
c) Sądy krajowe Przekształcenie istniejącego rozporządzenia Bruksela I Wchodzi w życie w styczniu 2015 r. Rozszerzenie zakresu sporów z udziałem pozwanych z państw trzecich Preferencje dla sądu wybranego przez strony, niezależnie od tego, kiedy postępowanie zostało rozpoczęte.

30 B. Przygotowanie przetargu
Kwestie przedumowne B. Przygotowanie przetargu 2. Oferta

31 B. Przygotowanie przetargu
I. Oferta indywidualna II. Wskazanie ogólnych warunków handlowych III. Warunki płatności IV. Włączenie ogólnych warunków handlowych lub warunki płatności V. Kompetentne doradztwo prawne

32 I. Oferta indywidualna (1) Oznaczenie stron umowy
Pełna nazwa/Imię i nazwisko. Adres. Zawód, tudzież indywidualna nazwa handlowa oraz imiona i nazwiska właścicieli firmy. W przypadku spółek: pełna nazwa, siedziba, numer nadany w Rejestrze Spółek oraz dane kontaktowe przedstawiciela prawnego. (2) Oznaczenie towarów i usług Towary: możliwie najdokładniejszy opis - w razie potrzeby odnieść się do katalogu lub próbki towaru. Usługi: dokładny opis świadczonych usług oraz termin, w którym praca ma zostać wykonana.

33 I. Oferta indywidualna (3) Cena
Zazwyczaj ustalona, stała cena zakupu lub odwołanie się do cennika. Rabaty: zniżki mogą przyciągać klientów w przypadku większych zamówień. Zniżki: przyznawane są w celu zachęcenia klientów do dokonania zapłaty niezwłocznie. Podatek od wartości dodanej (VAT): ważne jest określić w ofercie, czy proponowana cena obejmuje podatek VAT, czy też nie. To, czy towary/usługi są opodatkowane i w jakiej wysokości zależy od obowiązujących przepisów. W przypadku towarów VAT jest płacony w miejscu ich dostarczenia; w przypadku usług tam, gdzie są one świadczone. Waluty: w przypadku decyzji prowadzenia sprzedaży w różnych walutach UE, konieczne jest określenie kursu wymiany pieniędzy.

34 I. Oferta indywidualna Termin wykonania
Należy określić konkretny okres lub określony punkt w czasie na wykonanie umowy. Termin wykonania zasadniczo różni się między wyświadczoną usługą w jednym przypadku, a usługą wynikającą z obrotu / dostarczenia towaru w drugim przypadku. (5) Okresy ważności oferty cenowej Wysłana do klienta oferta w formie umowy powinna określać termin, w którym proponowana cena pozostaje wiążąca dla firmy oferenta. (6) Rodzaj i zakres Wykonanie umowy powinno być określone wyczerpująco i jednoznacznie. Ceny powinny być wyrażone w sposób pozwalający je łatwo zidentyfikować i obliczyć.

35 I. Oferta indywidualna (7) Podpisy – Należy zapewnić, aby
została podpisana przez strony ostateczna wersja umowy; zostały zapisane: data i miejsce podpisania umowy. Jeżeli umowa składa się z kilku stron, wskazane jest, aby umawiające się strony postawiły swoje parafki na każdej z nich. (8) Formy przetargu (i kolejne zamówienia) W zasadzie nie istnieje żaden wymóg w odniesieniu do umów, że mają być sporządzane w formie pisemnej (dla pewności ważne jest jednak sprawdzić przepisy krajowe) W każdym przypadku, w celu zachowania dowodów, umowy należy zawsze sporządzać w formie pisemnej Alternatywne formy dowodów - potwierdzenie przez świadków lub zapis na taśmie.

36 II. Wskazanie ogólnych warunków handlowych
(1) Uwagi wstępne Wskazanie ogólnych warunków handlowych Zmniejszyć zaangażowanie finansowe płatników spóźnionych i niepłacących Zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty na czas Wzmocnić prawa spółki i ograniczyć jej zobowiązania

37 II. Ogólne warunki handlowe
(1) Uwagi wstępne Warunki ogólne muszą być dostosowane do naszych wymagań -3 pytania do odpowiedzi: Czy warunki te odpowiadają biznesowi, którym się zajmujemy? Czy warunki te są aktualne? Jakie problemy mają obejmować? Istnieją pewne cechy szczególne, które należy uwzględnić w prowadzeniu handlu z konsumentami.

38 II. Ogólne warunki handlowe –
(2) Ogólne postanowienia Preambuła - przydatna w interpretacji przepisów umowy Definicje - mogą być również pomocne w określaniu niektórych warunków umowy Zawarcie, rozpoczęcie i zakończenie umowy - Szczególnie ważne w przypadku umów o świadczenie usług Klauzula nakazująca stosowanie formy pisemnej Klauzula rozdzielności Wybór języka Wybór prawa właściwego Porozumienie w sprawie miejsca jurysdykcji Porozumienia w kwestii trybunału arbitrażowego

39 II. Ogólne warunki handlowe
(3) Przejęcia ryzyka, gwarancji, zobowiązań i rekompensaty szkód Klauzula o przeniesieniu ryzyka Przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady i pogorszenie wykonania Inne przepisy dotyczące odpowiedzialności

40 Klauzula o przeniesieniu ryzyka
. Ryzyko związane z wykonaniem Kto ma ponosić ryzyko lub szkody w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zakupu? Ryzyko cenowe Czy nabywca, mimo uszkodzenia, utraty lub zniszczenia przedmiotu zakupu, nadal ma obowiązek zapłaty ceny nabycia?

41 Klauzula o przeniesieniu ryzyka
W interesie sprzedawcy jest, aby: ustanowić przeniesienie ryzyka związanego z wykonaniem i cenowego w możliwie najbliższym czasie (tzn. nie tylko do czasu otrzymania towarów przez nabywcę) oraz przewidzieć w umowie, że miejscem świadczenia usług jest zarejestrowana siedziba własnej działalności gospodarczej, tak aby nabywca był zobowiązany do odbioru towaru.

42 Odpowiedzialność za wady i pogorszenie wykonania
- Zasada: sprzedawca odpowiada za wady przedmiotu zakupu. - Powinien on dążyć do umownego wyłączenia lub ograniczenia swojej rzeczowej odpowiedzialności za wady i zobowiązań gwarancyjnych w niezbędnym zakresie. - Powinien chronić się przed (szeroką) odpowiedzialnością za pogorszenie wykonania (tj. niedotrzymanie terminów lub okresów dostaw).

43 Odpowiedzialność za wady i pogorszenie wykonania
DWULETNIA GWARANCJA - Konsumenci mają prawo żądać naprawy lub wymiany w przypadku, gdy towar okaże się wadliwy lub nie spełnia opisu produktu. - Jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa w odpowiednim terminie i bez znacznych niedogodności, konsument ma prawo do zwrotu lub obniżenia ceny zakupu. - Dwuletnia gwarancja po dostawie towarów.

44 Odpowiedzialność za wady i pogorszenie wykonania
TOWARY UŻYWANE Dwuletnia gwarancja. Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że sprzedawca i konsument mogą podczas dokonywania zakupu wyraźnie uzgodnić warunki umowne lub ustalenia, które przewidują krótszy okres odpowiedzialności sprzedawcy. Okres ten nie może jednak być krótszy niż jeden rok.

45 Odpowiedzialność za wady i pogorszenie wykonania
NAPRAWY, WYMIANY I ZWROTY Jeżeli towary lub usługi są nabywane za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej, telefonu, faksu lub w trybie online od komercyjnego dystrybutora z siedzibą w UE, te same prawa do naprawy, wymiany lub zwroty mogą być egzekwowane w stosunku do sprzedawcy, jak przy zakupie w sklepie.

46 Inne przepisy dotyczące odpowiedzialności
Sprzedawca powinien również starać się wykluczyć lub ograniczyć inne ryzyka odpowiedzialności (np. z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z umów wtórnych). W umowie powinny zostać określone klauzule dotyczące odszkodowania za szkody (ograniczają one odpowiedzialność w zakresie dopuszczonym przez właściwy system prawny, na przykład, do odpowiedzialności wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa).

47 II. Ogólne warunki handlowe
(4) Warunki dostawy Indywidualne warunki dostawy – Kto ponosi koszt dostawy – nabywca czy dostawca? Koszty transportu (przewoźnicy, transport, opłaty za załadunek, itp.) ORAZ Ubezpieczenie transportu. Standardowe warunki handlowe - Wskazane jest odwołać się do standardowych warunków handlowych. "Międzynarodowe przepisy dotyczące interpretacji zwyczajowych warunków umów handlowych (Incoterms)" regulują podstawowe obowiązki nabywcy i sprzedawcy.

48 II. Ogólne warunki handlowe
(5) Prawo do odstąpienia i zwrotu. Wszystkim klientom i osobom zaangażowanym w sprzedaż na odległość musi przysługiwać prawo do odstąpienia w niektórych przypadkach. Ogólne warunki umowy powinny przewidywać: instrukcję dotyczącą rezygnacji (określona forma, okres karencji, adresat), konsekwencje odstąpienia i zwrotu, rekompensatę szkód w przypadku pogorszenia towarów, poniesione koszty przesyłki zwrotnej. Istnieje prawo do anulowania zakupów dokonanych w Internecie lub innych zakupów pozasklepowych w terminie siedmiu dni roboczych od daty otrzymania towaru.

49 II. Ogólne warunki handlowe
(6) Zabezpieczenie należności. Zastrzeżenie tytułu ("Klauzula ROT") - usually payment of the purchase price. postanowienie w umowie sprzedaży towarów, które stanowi, że sprzedający zachowuje prawo własności towaru do czasu zrealizowania pewnych zobowiązań przez nabywcę - zazwyczaj zapłaty ceny nabycia. Może być niezbędne zachowanie szczególnej formy. Klauzula powinna zawierać: stwierdzenie, że ryzyko uszkodzenia lub utraty przechodzi na kupującego w momencie dostawy; zobowiązanie nabywcy w momencie dostawy do ubezpieczenia towaru; zapis na każdej polisie ubezpieczeniowej, że sprzedający jest zainteresowany towarem;

50 II. Ogólne warunki handlowe
Należy zawrzeć wykaz powiązanych zdarzeń, które dają sprzedającemu prawo do rozwiązania umowy i zażądania płatności lub odebrania towaru (wydarzenia te są związane z niewypłacalnością lub ryzykiem niewypłacalności po stronie klienta). nadal występuje niewystarczająca harmonizacja na szczeblu międzynarodowym – istnieje niewiele instrumentów UE. Do oceny zasadności i skuteczności klauzul ROT stosuje się prawo krajowe właściwe dla miejsca dostawy towarów - przedsiębiorstwa powinny dostosowywać własne klauzule ROT do określonych transakcji i mieć na uwadze ich indywidualną specyfikę. (6) Zabezpieczenie należności

51 II. Ogólne warunki handlowe
(7) Komercyjne agencje ratingowe Ze względu na prawa ochrony danych przekazywanie informacji nt. ratingu kredytowego nie jest zawsze łatwo osiągalne. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie zgody klienta w tym zakresie. (8) Środki odwoławcze w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących dostawy towarów Zgodnie z prawem UE towary zamawiane przez Internet muszą być dostarczone w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia – o ile nie zostało zawarte porozumienie ze sprzedawcą o odmiennej treści. W przypadku gdy towary zapłacone przez odbiorcę nie są dostępne: sprzedawca musi poinformować kupującego w tej sprawie w ciągu 30 dni i dokonać zwrotu zapłaconej kwoty.

52 III. Warunki płatności Dbałość o staranne wyważenie stanowisk wynikających z interesu stron - decydujące czynniki: zdolność kredytowa klienta zgodnie z polityką firmy w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi i kredytami praktyki branżowe i płatnicze klienta pozyskiwanie klienta i aspekty lojalnościowe koszty poszczególnych metod płatności typowe praktyki krajowe (1) Sytuacja wynikająca z indywidualnych interesów stron Nabywca chce zapłacić możliwie najpóźniej w celu zachowania własnej płynności. Sprzedawca chce otrzymać płatność możliwie najszybciej.

53 III. Warunki płatności (2) Sposoby płatności.
W świetle wyszczególnionych w punktach warunków firma powinna zdecydować się na konkretną metodę płatności, która zostanie zaoferowana potencjalnemu klientowi: płatność z góry lub przedpłata odbieranie płatności okresowych związane z osiąganiem etapów wykonania, tzw. "kamieni milowych" płatność przy zamówieniu płatność za pobraniem - kartą kredytową, gotówką, notą debetową, wekslem płatność po dostawie - na rachunek prosty, na rachunek z określonym terminem płatności

54 III. Warunki płatności (3) Termin płatności
Data, od której płatność ceny zakupu staje się należna. (4) Płatność rozłożona na raty Równe płatności dokonywane w ustalonych odstępach czasu – tym przypadku powinny być określone: liczba, wielkość i terminy płatności rat, a także oprocentowanie płacone przez klienta. (5) Prawo do offsetu i zatrzymania własności W jakim stopniu uznaje się prawo dłużnika do offsetu i zatrzymania własności.

55 III. Warunki płatności (6) Postanowienia w sprawie opóźnionych płatności Dyrektywa 2011/7/UE: Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach. Termin transpozycji: marzec 2013 roku. Wierzyciel ma prawo naliczać odsetki karne za zwłokę w płatnościach po upływie: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez dłużnika faktury (lub jej odpowiednika) –domyślny termin płatności – jeśli poprzednia data nie jest pewna, 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania towarów lub świadczenia usług

56 III. Warunki płatności (6) Postanowienia w sprawie opóźnionych płatności Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatności Aby uniknąć nadużyć w sytuacji, gdy płatność jest uzależniona od procedury przyjęcia/kontroli: maksymalny czas trwania tej procedury nie będzie przekraczał 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania, chyba że w sposób wyraźny ustalono inaczej w umowie (o ile nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela).

57 III. Warunki płatności (6) Postanowienia w sprawie opóźnionych płatności Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatności Władze publiczne muszą płacić dostawcom w terminie 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach (np. sektor opieki zdrowotnej), w ciągu 60 dni

58 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
Brzmienie tekstowe Ogólne warunki handlowe (OWH) mogą być włączone bezpośrednio do głównego zamówienia lub skonstruowane jako odrębny tekst. W przypadku skonstruowania jako odrębny tekst należy zastrzec wyraźnie w umowie głównej, że będą miały zastosowanie OWH + potwierdzenie uznania tego faktu przez klienta.

59 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
Brzmienie tekstowe OWH powinny być dołączone do umowy głównej i podpisane. OWH powinny być zawarte, w celu zawarcia umowy, we wszystkich ofertach cenowych, propozycjach, zamówieniach, prowizjach, umowach (uzupełniających).

60 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
Brzmienie tekstowe Różne wersje OWH zgodnie z profilem klientów. Czy klient jest zawodowcem, czy konsumentem? Czy jest on klientem krajowym, czy międzynarodowym? Bez kopiowania/przeklejania treści Aktualizacja

61 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
(2) Walka form Zarówno oferta, jak i oświadczenie o jej przyjęciu odnoszą się do stosowania przez strony ich własnych OWH... Różne rozwiązania: Teoria "pierwszego strzału" Teoria "ostatniego strzału" Zasada nokautu

62 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
(2) Walka form W międzynarodowych umowach prawa nie ma reguły czy teorii, która przeważa - istnieją tutaj ważne i zasadne wątpliwości. Należy unikać prostych sformułowań wskazujących jedynie na stosowanie własnych OWH. Rozwiązanie: włączenie “klauzuli obronnej”, która wyraźnie wyklucza jednoczesne stosowanie konkurencyjnych OWH i jasno wyraża intencję nadaniu pierwszeństwa własnym OWH.

63 IV. Włączenie OWH lub warunków płatności
(3) Obowiązek podawania informacji w handlu online Obowiązkowe informacje na stronie internetowej handlu elektronicznego przed rozpoczęciem składania zamówienia: adres pocztowy i adres handlowca; główne właściwości towarów lub usług; łączna cena towarów lub usług wraz ze wszystkimi podatkami; koszty wysyłki; procedury płatności; wskazanie, czy zamówienie może być anulowane, czy też nie; termin ważności oferty lub ceny; minimalny czas trwania umowy.

64 V. Kompetentne doradztwo prawne
Przed przygotowaniem specjalnych umów lub szablonów umów należy zasięgnąć porady prawnej w celu zapewnienia, że: przygotowane przepisy są rzeczywiście skuteczne i osiągają pożądane cele; przepisy nie zawierają sprzeczności; wszystkie istotne aspekty sytuacji rzeczywistych, które muszą być uregulowane są objęte gwarancją; brzmienie jest jasne i precyzyjne.


Pobierz ppt "Zarządzanie kredytami i należnościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google