Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników."— Zapis prezentacji:

1 Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników.

2 Podstawowe informacje Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo. 55 ankieterów wolontariuszy – studentów Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Gospodarki i Planowania Przestrzennego Badanie przeprowadzone w obu miastach 2 i 9 maja 2011 r. Informacje do mieszkańców o badaniu na stronie internetowej obu Urzędów oraz na tablicach ogłoszeń. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu został opracowany przez Związek Miast Polskich i stanowi część realizowanego dla samorządów projektu Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, prostej próbie losowej adresów (wypełnionych ankiet – Podkowa: 236, Brwinów:353) Badanie całkowicie poufne. Badanie przeprowadzone na gospodarstwach domowych metodą deliberatywną.

3 Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (1)

4 Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (2) Zainteresowanie to głównie ujawnia się w rozmowach z sąsiadami na temat tego, co dzieje się w gminie, choć w obydwu przypadkach wyjątkowo wysoki odsetek gospodarstw domowych zadeklarował również korzystanie ze strony internetowej urzędu. W Podkowie nieco częściej niż w Brwinowie rozmawia się z radnymi, zaś w Brwinowie chętniej uczestniczy w zebraniach z przedstawicielami urzędu czy radnymi (zwłaszcza na terenach wiejskich).

5 Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (3) Poziom zaangażowania w życie społeczności lokalnej jest w obydwu gminach zbliżony, choć nieco wyższy w Podkowie. Zarówno w Podkowie, jak i w Brwinowie ponad 40% domostw zadeklarowało, iż ktoś z domowników aktywnie angażuje się w życie gminy, a około 10%, że wszyscy, co łącznie daje 59% domostw zaangażowanych w Podkowie i 54% w Brwinowie.

6 Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4) Deklaracja, że ktoś z gospodarstwa domowego angażuje się w życie gminy częściej współwystępuje z deklaracją, że ktoś udziela się w organizacji lokalnej. Jednak w obydwu gminach istnieją inne niż przynależność do organizacji lokalnych formy angażowania się w życie społeczności lokalnych.

7 Uczestnictwo w organizacjach społecznych (1) Brwinów 8,8% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji; spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji lokalnej zdecydowana większość (66,7%) to mieszkańcy miasta; 8,6% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji; spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 35,5% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Brwinów. Podkowa Leśna 15,2% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji; 14% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji; spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 32,4% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Podkowa Leśna.

8 Uczestnictwo w organizacjach społecznych (2) Z badania wynika, iż w stosunkowo niewielu domostwach ktoś działa w lokalnej organizacji, przy czym odsetek takich domostw jest znacznie wyższy w Podkowie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele: ogólna niechęć do działania na rzecz społeczności lokalnej w formie zorganizowanej, niewystarczająca liczba organizacji lokalnych, profil działalności organizacji, który odpowiada tylko wybranej grupie mieszkańców, kwestie personalne przejawiające się niechęcią do osób, które w takich organizacjach działają (w przypadku niewielkich społeczności lokalnych czynnik niezwykle istotny).

9 Znajomość LGD Zielone Sąsiedztwo W Brwinowie 21,8% domostw słyszało o jego istnieniu spośród tych domostw, które słyszały 65,6% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 11,6% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia W Podkowie Leśnej 39,3% domostw słyszało o jego istnieniu spośród tych domostw, które słyszały 77,9% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 15,9% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia

10 Gmina wobec aktywności mieszkańców Te domostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.

11 Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi Ogólna ocena wystawiona przez wszystkie przebadane domostwa jest bardziej korzystna dla władz Podkowy Jednak, gdy uwzględnimy jedynie te gospodarstwa, w których ktoś udziela się takiej organizacji, a zatem teoretycznie posiada lepsze rozeznanie w tej kwestii, współpraca gminy Brwinów z NGO jest lepiej oceniana aniżeli w Podkowie. pyt.12. ocena współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi (Podkowa) 2,5 17,2 37,7 36,1 6,6 7,1 21,4 32,1 25,0 14,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 bardzo słabasłabaśredniadobrabardzo dobra procent ogółemdomostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji

12 Solidarni czy nieufni? (1) W tych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się życie gminy zdecydowanie przeważa opinia, iż wśród mieszkańców Podkowy dominuje solidarność i dbałość o dobro wspólne Jednak w Brwinowie w tych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się w życie gminy, odsetek gospodarstw domowych, które są przekonane o tym, iż wśród mieszkańców gminy przeważa nieufność, ostrożność i interes prywatny, jest wyższy niż wśród tych, w których nikt takiego zaangażowania nie przejawia.

13 Solidarni czy nieufni? (2) Sposób postrzegania relacji międzyludzkich w gminie nie jest jednak związany z przynależnością do lokalnych organizacji pozarządowych.

14 Gmina jako miejsce do życia Podkowa Leśna jest miastem przyjaznym dla mieszkańców. Przeważają opinie, że to dobre miejsce do życia. Brwinów, z kolei, jest gminą średnio przyjazną.

15 Poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie Jeszcze lepiej podkowianie oceniają swój poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy średnio a raczej zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.

16 Ocena warunków życia w Podkowie Leśnej Mieszkańcy Podkowy (zgodnie z przypuszczeniami) najwyżej oceniają fakt obecności przyrody w otoczeniu człowieka, najniżej natomiast czystość miejsc publicznych, estetykę budynków publicznych oraz czystość środowiska naturalnego.

17 Ocena warunków życia w gminie Brwinów Czystość powietrza, obecność przyrody oraz jakość wody powyżej oceny neutralnej, przy czym wartości te są bliższe ocenie średniej niż raczej dobrej, odbiór śmieci i możliwości ich segregacji najwyżej, zaś czystość oraz dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego najniżej (poniżej oceny neutralnej).

18 Zachowania proekologiczne. Mieszkańcy żądając większej czystości, jednocześnie sami podejmują różnego rodzaju działania proekologiczne: zdecydowana większość segreguje odpady i wyrzuca do specjalnych pojemników zużyte baterie, tonery, świetlówki. Poziom świadomości ekologicznej jest zatem w Podkowie i Brwinowie stosunkowo wysoki.

19 Ocena transportu i dróg w gminie Brwinów i Podkowa Leśna

20 Ocena oświaty i wychowania w gminie Brwinów (u góry) i Podkowa Leśna (na dole)

21 Ocena kultury, sportu i rekreacji w gminie Brwinów (u góry) i Podkowa Leśna (na dole)

22 Ocena kultury, sportu i rekreacji w gminie Brwinów (u góry) i Podkowa Leśna (na dole) a poczucie solidarności Za każdym razem domostwa, które wyraziły przekonanie, iż w gminie przeważa poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne wyżej oceniają wymienione możliwości oraz miejsca, w których mogą zaspokajać swoje potrzeby w tym zakresie. Być może zwykły kontakt z innymi ludźmi, wspólne odwiedzanie tych samych miejsc, spacerowanie, czynne uprawianie sportu wpływają na postrzeganie innych jako ludzi otwartych, solidarnych i zainteresowanych dobrem wspólnym.

23 Ocena pracy urzędu gminy Brwinów

24 Ocena pracy urzę du w Podkowie Leśnej

25 Ocena możliwości pracy na miejscu: Brwinów (na górze), Podkowa Leśna (na dole)

26 Wnioski do budżetu gminy Brwinów (u góry) i Podkowy Leśnej (na dole)

27 Podsumowanie Niskie uczestnictwo w organizacjach społecznych, przy dużym poczuciu działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego, inne formy angażowania się w życie gminy. Brwinów jest gminą kontrastów pod względem poziomu zadowolenia z zamieszkiwania w gminie, dostępności transportu zbiorowego, zainteresowania życiem gminy, sposobami pozyskiwania informacji o gminie. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców oraz idąca za tym aktywność. Niska ocena dostępności miejsc pracy oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Niska ocena czystości miejsc publicznych, estetyki budynków publicznych i dbałości instytucji publicznych o czystość środowiska przyrodniczego. Średnia ocena możliwości transportu zbiorowego w gminie Brwinów (w kontekście planów dotacji dla lokalnych przewoźników). Adekwatnie określone przedsięwzięcia jakie mogą być realizowane przez gminy ze środków z Odnowy Wsi.

28

29

30

31

32 Dziękuję za uwagę. Badanie przeprowadziła grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego a koordynowała je oraz opracowała wyniki dr Dorota Mantey.


Pobierz ppt "Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google