Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania we wdrażaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania we wdrażaniu."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju – seminarium krajowe. Podsumowanie panelu dyskusyjnego. Siepraw - Wiśniowa, 22.11.2012r. www.turystycznapodkowa.pl Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa obejmuje 5 gmin powiatu myślenickiego: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim. Obszar kształtem przypomina podkowę. Jest to malowniczy teren Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego oraz Pogórza Wielickiego. Ludność: 44949 Powierzchni w km²: 315,17

3 1. Zespół problemów dotyczących tworzenia partnerstwa oraz opracowania lokalnej strategii rozwoju Czy istnieje świadomość problemów? Czy oczekiwaliśmy wsparcia zewnętrznego? Czy uzyskaliśmy wsparcie zewnętrzne? Jeżeli tak, to od kogo?

4 Na początku budowania partnerstwa pojawiało się wiele różnych problemów –Wybór gmin wchodzących w skład LGD –Poznawanie partnerów –Zasady współpracy członków/partnerów LGD –Wytyczenie kierunków rozwoju obszaru, –Proces opracowania strategii (przekonanie społeczności do udziału) 1. Zespół problemów dotyczących tworzenia partnerstwa oraz opracowania lokalnej strategii rozwoju

5 Pomoc ekspercko-doradcza z zewnątrz: –Tak, korzystaliśmy ze wsparcia Skąd wsparcie: –Osoby fizyczne, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, firma prywatna Zakres wsparcia: –Wyjaśnienie zasad Programu/podejścia Leader –Prowadzenie spotkań z mieszkańcami (przekonywanie ich o korzyściach płynących z Programu Leader, zaangażowanie ich w proces opracowania LSR) –Prowadzenie szkoleń dla przyszłych członków, rozwiązywanie kwestii prawnych związanych z powoływaniem LGD, przygotowywaniem wniosku o wybór, opracowanie strategii, dokumentów Stowarzyszenia, ustalania zasad współpracy pomiędzy gminami i innymi członkami. 1. Zespół problemów dotyczących tworzenia partnerstwa oraz opracowania lokalnej strategii rozwoju

6 Jak je oceniamy? Czy było kompetentne i praktycznie przydatne? –Pomoc przydatna, kompetentni doradcy

7 2. Potencjał organizacji i jego ocena, aktywność (aktywizacja) członków, przydział zadań. Czy w zakresie oceny, wykorzystania i budowy potencjału organizacji: Czy istnieje świadomość problemów? Czy oczekiwaliśmy (oczekujemy) wsparcia zewnętrznego? Czy uzyskaliśmy wsparcie zewnętrzne. Jeżeli tak, to od kogo? Jak je oceniamy? Czy było kompetentne i praktycznie przydatne?

8 Większość członków-delegatów jest aktywna, włącza się w działania realizowane przez LGD (np.. w ramach Funkcjonowania…, projektów współpracy), wychodzi z propozycjami realizacji działań; Wynika to stąd, że członkowie nie są przypadkowi, mają świadomość roli i możliwości LGD, organizacje z natury aktywne, np.. OSP, KGW LGD ma dobre rozeznanie co do potencjału swoich członków, aczkolwiek LGD ma świadomość, że potencjał członków nie jest w pełni wykorzystany, z uwagi na to, że główne działania są skierowane na nabory wniosków i biurokrację, mniej czasu na działania merytoryczne, poszukiwanie możliwości rozwoju organizacji; Większość członków jest związana z LGD, ma satysfakcję z członkostwa w LGD 2. Potencjał organizacji i jego ocena, aktywność (aktywizacja) członków, przydział zadań. Czy w zakresie oceny, wykorzystania i budowy potencjału organizacji:

9 2. Potencjał organizacji i jego ocena, aktywność (aktywizacja) członków, przydział zadań. Czy w zakresie oceny, wykorzystania i budowy potencjału organizacji: Zarząd ma świadomość, że LGD powinno podejmować działania do wewnątrz organizacji, aby członkowie LGD odczuwali korzyści i satysfakcję z bycia członkiem, ale też aby czuli że są potrzebni w LGD i mieli możliwość zgłaszania i realizowania ciekawych inicjatyw (nie tylko Zarząd ma wychodzić z pomysłami)

10 2. Potencjał organizacji i jego ocena, aktywność (aktywizacja) członków, przydział zadań. Czy w zakresie oceny, wykorzystania i budowy potencjału organizacji: Zarząd i Biuro LGD stara się planować działania aktywizujące członków LGD z wykorzystaniem lokalnego potencjału: –Aktualnie: spotkania aktywizacyjne w każdej gminie, prowadzone przez mieszkańca obszaru, lokalnego pasjonata historią (wykłady nt. I i II Wojny Światowej) skierowane do społeczności lokalnej ale przede wszystkim członków LGD, –szkolenia, wyjazdy studyjne, wymiana doświadczeń (w celu poszukiwania pomysłów na nowe inicjatywy i rozwój Stowarzyszenia, tym samym członkowie odczuwają korzyści z bycia członkiem LGD);

11 2. Potencjał organizacji i jego ocena, aktywność (aktywizacja) członków, przydział zadań. Czy w zakresie oceny, wykorzystania i budowy potencjału organizacji: Zarząd i Biuro LGD korzysta ze wsparcia doradczego w zakresie np. pomysłów na działania kierowane do członków, czasami doradcy pomagają przeprowadzać działania aktywizacyjne, organizować wyjazdy studyjne, szkolenia.

12 3. Czy Wasze partnerstwo posiada prestiż, uznanie społeczne, uznanie ze strony władz samorządowych. Czy istnieją w tym zakresie problemy? Czy istnieje świadomość problemów? Czy oczekiwaliśmy (oczekujemy) wsparcia zewnętrznego? Czy uzyskaliśmy wsparcie zewnętrzne. Jeżeli tak, to od kogo?

13 3. Czy Wasze partnerstwo posiada prestiż, uznanie społeczne, uznanie ze strony władz samorządowych. Czy istnieją w tym zakresie problemy? W ocenie LGD uważamy, że jesteśmy rozpoznawalni na obszarze, gminy traktują LGD jak poważnego partnera, może o tym świadczyć współpraca, konsultacje z LGD projektów, które powinny być realizowane ze środków strategii. Ponad to: kto ma pieniądze – raczej ma uznanie w społeczeństwie Wielu członków LGD to osoby zaangażowane w działalność na rzecz lokalnej społeczności od wielu lat, rozpoznawalne na obszarze – tym samym samo LGD ma duże uznanie i poparcie wśród mieszkańców; W tym obszarze wsparcie eksperckie raczej nie jest konieczne. LGD ma świadomość, że na to uznanie trzeba sobie zapracować i łatwo można je stracić. Problemy mogą się pojawić, gdy jest za mało środków w stosunku do potrzeb (konieczność odrzucania wniosków);

14 4. Oddziaływanie partnerstwa (LGD) na otoczenie zewnętrzne, wśród którego funkcjonuje. Czy w tym oddziaływaniu jest potrzebny udział ekspertów i doradców. Czy istnieje świadomość problemów? Czy oczekiwaliśmy (oczekujemy) wsparcia zewnętrznego? Czy uzyskaliśmy wsparcie zewnętrzne. Jeżeli tak, to od kogo? Jak je oceniamy? Czy było kompetentne i praktycznie przydatne?

15 4. Oddziaływanie partnerstwa (LGD) na otoczenie zewnętrzne, wśród którego funkcjonuje. Czy w tym oddziaływaniu jest potrzebny udział ekspertów i doradców. LGD posiadają zdolność oddziaływania na lokalne społeczności oddziaływanie na obszar, przejawia się ono poprzez: –Zwiększenie zainteresowania działalnością LGD, pozyskaniem środków na realizację ciekawych projektów, –Wzmocnieniem współpracy pomiędzy LGD a innymi NGO oraz samorządami (wzajemne poznawanie się tych środowisk, lepsze postrzeganie i zrozumienie roli samorządów, co w efekcie skutkuje ciekawymi inicjatywami), wzajemne poznanie się organizacji i podmiotów skupionych wokół działalności LGD; –Bezpośrednie oddziaływanie wyraża się w zmianach zachodzących w poszczególnych miejscowościach (, inwestycje infrastrukturalne (place zabaw, GOK-i itp.) –Współpraca różnych podmiotów zaangażowanych w działania realizowane przez LGD a poprzez to integracja różnych środowisk), –Zmiana w świadomości mieszkańców – przekonanie o możliwości podejmowania decyzji i posiadania realnego wpływu na to co się dzieje na obszarze i w mojej miejscowości; –LGD motywuje inne organizacje/podmioty lokalne/mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz swojej miejscowości/gminy/obszaru

16 4. Oddziaływanie partnerstwa (LGD) na otoczenie zewnętrzne, wśród którego funkcjonuje. Czy w tym oddziaływaniu jest potrzebny udział ekspertów i doradców. Wsparcie doradcze udzielane w zakresie prowadzenia spotkań aktywizacyjnych, szkoleń z zakresu pozyskiwania środków, rozliczania projektów; LGD głównie oczekują i korzystają ze wsparcia związanego z bezpośrednią realizacją LSR, tj. wypełnianie wniosków, interpretacja skomplikowanych przepisów, procedur związanych z wdrażanymi działaniami osi 4., Wsparcie w zakresie aktualizowania dokumentów w wyniku zmieniających się przepisów prawa, przeprowadzania ewaluacji, wsparcie prawne, np. aktualizacja LSR

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania we wdrażaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google