Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2 2 OBECNY SYSTEM ADMINISTROWANIA GOSPODARKĄ WODNĄ I. CELE REFORMY II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REFORMY III. NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Agenda REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

3 OBECNY SYSTEM ADMINISTROWANIA GOSPODARKĄ WODNĄ 3

4 Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne Obecny system administrowania gospodarką wodną obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

5 PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER ŚRODOWISKA PEŁNOMOCNIK PROGRAMU DLA ODRY 2006 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (OBRONA CYWILNA) PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA STAROSTA WOJEWODA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO- METEOROLOGICZNA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE URZĘDY MORSKIE URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KRAJOWA RADA GOSPODARKI WODNEJ WZMiUW ODDZIAŁY TERENOWE NADZORY WODNE RADY REGIONÓW ZARZĄDY ZLEWNI podległość współpraca Obecna struktura organizacyjna

6 CELE REFORMY 6

7 Co chcemy osiągnąć? UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce Jednoznaczny PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełna TRANSPOZYCJA przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

8 ZAKRES PROJEKTOWANEJ REFORMY

9 Zakres projektowanej reformy 4 OBSZARY ZMIAN 9 IV TRANSPOZYCJA PRAWA UE III KOMPETENCJE II FINANSOWANIE I STRUKTURA

10 Zakres projektowanej regulacji I - STRUKTURA rozdzielenie kompetencji organów administracji publicznej w zakresie: funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

11 Gospodarowanie wodami Zarządzanie majątkiem Kreowanie i realizacja polityki wodnej Planowanie gospodarowania wodami, zarządzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdziałanie skutkom suszy Warunki korzystania z wód Kataster wodny Kontrola gospodarowania wodami Postępowania administracyjne w I i II instancji Pozwolenia wodnoprawne Decyzje zwalniające od zakazu Ustanawianie stref ochronnych Stanowienie prawa miejscowego Wydawanie rozporządzeń Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego Opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń z zakresu gospodarki wodnej Trwały zarząd w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód, gruntów pokrytych wodami Prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód i urządzeń wodnych Inwestor prowadzenie inwestycji i remontów Utrzymanie majątku Zarządzanie operacyjne majątkiem Monitoring obiektów hydrotechnicznych (hydrologiczny, techniczny, wizyjny), nadzór, kontrola Generowanie przychodów Zarządzanie finansami DO USTALENIA Rozdział kompetencji w sytuacjach kryzysowego I – STRUKTURA – podział kompetencji Zakres projektowanej regulacji

12 II - FINANSOWANIE 12 finansowanie gospodarki wodnej ze środków publicznych oraz: utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną (generowanie przychodów) wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną Zarząd Dorzecza Wisły Zarząd Dorzecza Odry

13 Finansowanie Nadzór rzeczowo - finansowy Dotacje z budżetu, samorządu, środków zagranicznych Środki unijne, w tym na inwestycje Sprzedaż energii i praw majątkowych Przychody z gospodarki wodnej najmu, zbycia, dzierżaw Przychody z działalności dodatkowej (usługi zewnętrzne) II - FINANSOWANIE Zakres projektowanej regulacji Zarząd Dorzecza Odry i Wisły Minister Środowiska Minister Finansów Departament zasobów wodnych

14 Zakres projektowanej regulacji III - KOMPETENCJE 14 utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych Wprowadzenie podziału wód publicznych: wody rządowe wody samorządowe wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły

15 Zakres projektowanej regulacji IV – TRANSPOZYCJA PRAWA UE 15 Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

16 NOWA STRUKTURA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 16

17 KZGW KRGW* MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Projektowane zamiany w strukturze * Krajowa Rada Gospodarki Wodnej -Realizacja zadań ustawowych KZGW -Koordynacja zadań -Kompetencje nadzorcze -Realizacja zadań ustawowych KZGW -Koordynacja zadań -Kompetencje nadzorcze Organ opiniodawczo – doradczy ministra RZGW Urzędy Gospodarki Wodnej Zarządy regionów wodnych Przejęcie kompetencji Urzędów Żeglugi Śródlądowej

18 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw, ( z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich oraz zawierania umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw, ( z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich oraz zawierania umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej, ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz zawieranie umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego. zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej, ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz zawieranie umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego. Nowa struktura kompetencje DEPARTAMENTY: Koordynacja i nadzór kompetencje obsługa Urzędy gospodarki wodnej regionów wodnych Ministerstwo Środowiska Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych Zarząd Dorzecza Wisły Zarząd Dorzecza Odry

19 Ministerstwo Środowiska Nowa struktura Organy doradcze Dyrektorów urzędów gospodarki wodnej Organ doradczy ministra Urzędy Gospodarki Wodnej Zarząd Dorzecza Odry i Wisły zniesienie dyrektorów RZGW oraz likwidacja RZGW; zniesienie dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej kompetencje dyrektorów RZGW i UŻŚ przejmą dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych zniesienie Prezesa KZGW oraz likwidacja KZGW; kompetencje Prezesa KZGW przejmuje Minister Środowiska

20 WNIOSKI 20 Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa: Reforma wsparciem dla rozwoju gospodarki: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma ułatwia realizację zadań wynikających z dyrektyw unijnych: 1.Profesjonalna strategia gospodarki wodnej 2.Skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi 1.Dyrektywa powodziowa 2.Ramowa Dyrektywa Wodna 1.Nowe miejsca pracy 2.Nowe inwestycje 3.Transport rzeczny 1.Finansowanie utrzymania majątku 2.Prowadzenie procesów inwestycyjnych 1.Gospodarowania wodami 2.Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google