Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma gospodarki wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma gospodarki wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Reforma gospodarki wodnej
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2 Reforma GOSPODARKI WODNEJ
Agenda OBECNY SYSTEM ADMINISTROWANIA GOSPODARKĄ WODNĄ I. CELE REFORMY II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REFORMY III. NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

3 Obecny system administrowania gospodarką wodną

4 Obecny system administrowania gospodarką wodną
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

5 Obecna struktura organizacyjna
PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER ŚRODOWISKA PEŁNOMOCNIK PROGRAMU DLA ODRY 2006 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (OBRONA CYWILNA) PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA STAROSTA WOJEWODA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE URZĘDY MORSKIE URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KRAJOWA RADA GOSPODARKI WODNEJ WZMiUW ODDZIAŁY TERENOWE NADZORY WODNE RADY REGIONÓW ZARZĄDY ZLEWNI podległość współpraca

6 CELE REFORMY

7 Co chcemy osiągnąć? Jednoznaczny
PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełna TRANSPOZYCJA przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

8 Zakres projektowanej reformy
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł rozdziału_1

9 Zakres projektowanej reformy
IV TRANSPOZYCJA PRAWA UE III KOMPETENCJE II FINANSOWANIE I STRUKTURA 4 OBSZARY ZMIAN

10 Zakres projektowanej regulacji
I - STRUKTURA rozdzielenie kompetencji organów administracji publicznej w zakresie: funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

11 Zakres projektowanej regulacji
I – STRUKTURA – podział kompetencji Gospodarowanie wodami Zarządzanie majątkiem Kreowanie i realizacja polityki wodnej Planowanie gospodarowania wodami, zarządzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdziałanie skutkom suszy Warunki korzystania z wód Kataster wodny Kontrola gospodarowania wodami Postępowania administracyjne w I i II instancji Pozwolenia wodnoprawne Decyzje zwalniające od zakazu Ustanawianie stref ochronnych Stanowienie prawa miejscowego Wydawanie rozporządzeń Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego Opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń z zakresu gospodarki wodnej Trwały zarząd w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód, gruntów pokrytych wodami Prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód i urządzeń wodnych Inwestor prowadzenie inwestycji i remontów Utrzymanie majątku Zarządzanie operacyjne majątkiem Monitoring obiektów hydrotechnicznych (hydrologiczny, techniczny, wizyjny), nadzór, kontrola Generowanie przychodów Zarządzanie finansami DO USTALENIA Rozdział kompetencji w sytuacjach kryzysowego

12 Zakres projektowanej regulacji
II - FINANSOWANIE finansowanie gospodarki wodnej ze środków publicznych oraz: utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną (generowanie przychodów) wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną

13 Zakres projektowanej regulacji
Dotacje z budżetu, samorządu, środków zagranicznych II - FINANSOWANIE Minister Finansów Środki unijne, w tym na inwestycje Minister Środowiska Przychody z gospodarki wodnej najmu, zbycia, dzierżaw Zarząd Dorzecza Odry i Wisły Przychody z działalności dodatkowej (usługi zewnętrzne) Departament zasobów wodnych Finansowanie Nadzór rzeczowo - finansowy Sprzedaż energii i praw majątkowych

14 Zakres projektowanej regulacji
III - KOMPETENCJE Wprowadzenie podziału wód publicznych: wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego „wody samorządowe” „wody rządowe” Zarząd Dorzecza Odry utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Wisły utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych

15 Zakres projektowanej regulacji
IV – TRANSPOZYCJA PRAWA UE Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

16 Nowa struktura organów administracji publicznej

17 Projektowane zamiany w strukturze
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze Organ opiniodawczo – doradczy ministra Zarządy regionów wodnych RZGW Urzędy Gospodarki Wodnej KRGW* KZGW Przejęcie kompetencji Urzędów Żeglugi Śródlądowej * Krajowa Rada Gospodarki Wodnej

18 Nowa struktura DEPARTAMENTY: Koordynacja i nadzór kompetencje
Ministerstwo Środowiska Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze DEPARTAMENTY: Koordynacja i nadzór Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych obsługa Urzędy gospodarki wodnej regionów wodnych kompetencje kompetencje zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej, ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz zawieranie umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego . Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw, (z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich oraz zawierania umów w przedmiocie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

19 Nowa struktura Organ doradczy ministra Ministerstwo Środowiska
zniesienie Prezesa KZGW oraz likwidacja KZGW; kompetencje Prezesa KZGW przejmuje Minister Środowiska Ministerstwo Środowiska Organ doradczy ministra Urzędy Gospodarki Wodnej Zarząd Dorzecza Odry i Wisły Organy doradcze Dyrektorów urzędów gospodarki wodnej zniesienie dyrektorów RZGW oraz likwidacja RZGW; zniesienie dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej kompetencje dyrektorów RZGW i UŻŚ przejmą dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych

20 WNIOSKI Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa:
Reforma wsparciem dla rozwoju gospodarki: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma ułatwia realizację zadań wynikających z dyrektyw unijnych: Profesjonalna strategia gospodarki wodnej Skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi Dyrektywa powodziowa Ramowa Dyrektywa Wodna Nowe miejsca pracy Nowe inwestycje Transport rzeczny Finansowanie utrzymania majątku Prowadzenie procesów inwestycyjnych Gospodarowania wodami Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

21 Dziękuję za uwagę ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Końcowy_Adres Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Reforma gospodarki wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google