Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
po nowelizacji ustawy , tj r.

2 Zmiana ustawy o GNRSP i UKUR
Ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U 233 poz z 2011r. (wprowadza istotne zmiany od r).

3 Rozporządzenia i wytyczne dot. sprzedaży
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U.2012.poz 540) - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie kwalifikacji rolniczych (Dz.U r poz. 109) - Zarządzenie Prezesa ANR nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości ZWRSP. - Zasady Współpracy z dnia 07 marca 2012r. pomiędzy KR Izb Rolniczych i ANR przy uzgodnieniu z MriRW. - Ustalenia z dnia 11stycznia 2013 zawarte pomiędzy MRiRW, ANR i Komitetem Protestacyjnym Rolników Woj. Zachodniopomorskiego. - Wytyczne Biura Prezesa.

4 Rozporządzenie i wytyczne o ratach i zabezpieczeniach należności .
- Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009r w sprawie przyznania przez władze RP pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od r do r. Pomoc państwa ma być przyznana w kwocie 400 mln zł, na sprzedaż ok. 600 tys. ha ziemi rolnej, co umożliwi utworzenie 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokość oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U.2012.poz 208). - Zarządzenie Prezesa ANR nr 07/13 z dnia 16 stycznia 2013r w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/11 w zabezpieczeń należności ANR z tyt. umów dzierżaw lub sprzedaży zmienionego zarządzeniem nr 25/12 z dnia 25 listopada 2012r z (opinia izby rolniczej -jak dodatkowe zabezpieczenie)

5 Zmiany ustawowe po nowelizacji ustaw o GNRSP i UKUR, tj po 03-12-2011r
Zmiany ustawowe po nowelizacji ustaw o GNRSP i UKUR, tj po r.- dot. sprzedaży. 1. Nowe określenie rolnika indywidualnego. 2. Uznanie osoby, która spełniała warunki rolnika z przed nowelizacji ustawy za rolnika spełniacego te warunki przez 5 lat. 3. Możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty na 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy nabywca; - wpłaci co najmniej 10 % ceny sprzedaży - przedłoży wymagane zabezpieczenia należności rozłożonej na raty - nie posiada zobowiązań wobec ANR, - jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności - nie przekroczy progu pomocy publicznej określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej – dot. oprocentowania preferencyjnego. 4. Wprowadzenie oprocentowania należności płatnej w ratach w wysokości nie niższej niż 2% i nie wyższej niz stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie UE powiększonej o 1%. 5. Nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie. 6. Obniżanie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków o 50% w zamian za nakłady do rozliczenia w okresie 5 lat . 7. Publikacja wykazów i ogłoszeń przetargowych w siedzibie Izby Rolniczej.

6 Nowe zasady sprzedaży obowiązujące w ANR od 03-12-2011 roku.
- na wszystkie nieruchomości rolne > 1 ha , a po uzgodnieniu z Izbą Rolniczą > 5 ha – organizowane są przetargi ograniczone dla rolników indywidualnych, - na nieruchomości o powierzchni od 1ha do 5 ha przetargi ograniczone są organizowane na wniosek Izby Rolniczej, - powierzchnia sprzedaży w przetargu ograniczonym nie większa niż średnia krajowa gospodarstwa rolnego – 10,38 ha + 50% = ok. 15 ha, - sprzedaż nieruchomości rolnych z kredytów preferencyjnych do r., - sprzedaż w przetargu ograniczonym dla rolników indywidualnych lub na rzez dzierżawców, którzy wcześniej wydzierżawili grunty w przetargu i spełniają kryteria rolnika indywidualnego, prowadzona jest z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty do 15 lat przy czym przed umową wpłata nie mniejsza niż 10 % ceny sprzedaży z oprocentowaniem 2% lub 4,90 % dla pozostałych nabywców i nieruchomości nierolnych - sprzedaż w przetargach nieograniczonych za gotówkę.

7 ROLNIK INDYWIDUALNY KRYTERIUM ROLNIK NOWY ROLNIK STARY
Powierzchnia gospodarstwa 1ha do 300 ha Własność dzierżawa, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie Gospodarstwo posiada od 5 lat Własność, dzierżawa Gospodarstwo posiada przed r Osobiste prowadzenie gospodarstwa Pracuje i podejmuje wszystkie decyzje w gospodarstwie przez okres co najmniej 5 lat Pracuje i podejmuje wszystkie decyzje w gospodarstwie przed r. i obecnie. wykształcenie 1. Rolnicze. 2. Inne wyższe +studia podyplomowe lub 3 letni staż pracy w rol. 3 .Inne średnie + 3 letni staż 4.Inne zasadnicze, podstawowe, gimnazjum + 5 lat staż w rolnictwie 1.Rolnicze 2.Inne wyższe lub średnie. 3.Prowadzenie gospodarstwa lub praca w gospodarstwie rolnym przez 5 lat . Zamieszkanie/ Zameldowania na pobyt stały/. od 5 lat -mieszka w gminie, w której leży jedna nieruchomość rolna jego gospodarstwa. -mieszka w gminie, w której leży jedna z nieruchomość rolna jego gospodarstwa.

8 TRYB SPRZEDAŻY: (bezprzetargowy /przetargowy)
I. SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA 1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz właściciela budynku, gdy wartość budynku znacznie przekracza wartość działki - Art. 231.k.c. 4. Sprzedaż nieruchomości rolnej będącej we wspólwłasności na rzecz współwłaściciela- Art.166.k.c. 5. Nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie. II.SPRZEDAŻ PRZETARGOWA 1. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane w pierwszeństwie w nabyciu, albo co do których przepisy te nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja) ograniczonego lub nieograniczonego. 2. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi można ustalić osobę nabywcy na podstawie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert) ograniczonego lub nieograniczonego.

9 Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu przysługuje:
1) byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.; 2) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r.; 3) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat; 4) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

10 Dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo w nabyciu jeżeli:
Agencja przeznacza daną nieruchomość do sprzedaży Posiada ważną umowę dzierżawy Dzierżawa trwa faktycznie przez okres co najmniej 3 lat Dzierżawca wywiązuje się ze zobowiązań przyjętych w umowie dzierżawy i nie zalega: Z czynszem dzierżawnym Opłatami publiczno-prawnymi W przypadku nieruchomości zabudowanych nie zalega z płatnościami na ubezpieczenie budynków i budowli

11 Sprzedaż w trybie pierwszeństwa w nabyciu.
1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, do której nabycia przysługuje pierwszeństwo Agencja zawiadamia na piśmie tę osobę, podając cenę nieruchomości oraz termin złożenia wniosku o nabycie na warunkach podanych w zawiadomieniu, z tym że termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 2. Osoby, uprawnione korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie określonej w zawiadomieniu. 3. Po otrzymaniu od byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy w wyznaczonym terminie oświadczenia, Agencja w terminie 30 dni zawiadamia go na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. 4. W przypadku gdy były właściciel lub jego spadkobierca: 1) złoży oświadczenie o odmowie skorzystania z pierwszeństwa, 2) nie złoży w wyznaczonym terminie żadnego oświadczenia, 3) złoży w wyznaczonym terminie oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa na warunkach innych niż określone w zawiadomieniu, 4) bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu zawarcia umowy lub nie spełni warunków określonych w zawiadomieniu - Agencja przeznacza nieruchomość do sprzedaży kolejnemu podmiotowi, któremu przysługuje pierwszeństwo nabycia tej nieruchomości, wg.. ww. Procedury 5. W razie braku osób uprawnionych do pierwszeństwa sprzedaż następuje w drodze przetargu. NIE MOŻNA SPRZEDAWAĆ W PRZETARGU NIERUCHOMOSCI OBCIĄŻONEJ UMOWĄ DZIERŻAWY, GDY DZIERŻAWCĄ JEST ROLNIK INDYWIDUALNY.

12 Sprzedaż w drodze przetargów
1. Przetarg ustny (licytacja) ograniczony 2. Przetrag ustny (licytacja) nieograniczony 3. Przetarg pisemnych ofert ograniczony za zgodą Prezesa Agencji. 4. Przetarg pisemnych ofert -nieograniczony - za zgodą Prezesa Agencji.

13 Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie:
1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub 2) osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub 3) pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 4) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub 5) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 6) repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub 7) spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

14 PRZETARG USTNY OGRANICZONY
1. - Przetarg ograniczony ogłasza organizator przetargu - co najmniej na 35 dni przed dniem jego rozpoczęcia. (wykaz i ogłoszenie wywieszamy w izbie rolniczej, w sołectwie, gminie, OT ANR oraz podaje informację o każdym przetargu w internecie i w prasie. 2.  Rolnicy zamierzające uczestniczyć ww. przetargu ograniczonym powinny złożyć organizatorowi przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 3) Komisja sprawdza dokumenty, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu podmioty spełniające warunki podane w ogłoszeniu o przetargu, a następnie, nie później niż na 12 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu, listę podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu lub listę podmiotów, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, podając odrębnie dla każdego podmiotu wykaz brakujących dokumentów oraz wyznaczając termin do ich złożenia przypadający nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu; 4) Komisja po upływie wyznaczonego terminu do złożenia brakujących dokumentów, ponownie je sprawdza i dodatkowo kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu podmioty spełniające warunki podane w ogłoszeniu o przetargu, a następnie, nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu, wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu, listę podmiotów ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu; 5) przetarg może się odbyć, w przypadku gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jeden podmiot spełniający warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. 6) Przetarg ograniczony do tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden raz.

15 Nowe zasady przetargów ograniczonych
1. Izba Rolnicza po zasięgnięciu opinii związków zawodowych wskazuje osobę do komisji przetargowej. 2. Wydłużono z 28 na 35 dni publikacji ogłoszenia o przetargu. 3. Agencja odstępuje od przetargu ogr. na wniosek przedstawiciela Izby Rolniczej. (Po 2 krotnym odstąpieniu na wniosek izby od przetargu na sprzedaż -ANR organizuje przetarg ograniczony na dzierżawę krótkoterminową -WD -1). 4. Gdy rolnik wyłoniony w przetargu ograniczonym odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży – ogłasza się kolejny przetarg ograniczony. 5. Jeżeli I przetarg ograniczony jest nieskuteczny, to kolejny będzie nieograniczony. 6. Odkup umowny – wpisywany jest do umowy sprzedaży każdej nieruchomości rolnej, a na terenach wiejskich > 1 ha. 7. Nieruchomość nabytą w przetargu ograniczonym kupujący zobowiązany jest przez 10 lat osobiście uprawiać rolniczo, nie może sprzedać, ani obciążyć hipoteką. 8. W razie nie dotrzymania zobowiązań z poprzedniego punktu w okresie 10 lat - Kupujący zapłaci Agencji 40% ceny sprzedaży.

16 Komisja przetargowa: 1. Powołana przez organizatora przetargu komisja składająca się z 3 do 7 członków w tym przew.. 2. Członkiem komisji nie może być osoba: 1) która uczestniczy w przetargu jako uczestnik przetargu; 2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa uczestniczy w przetargu jako uczestnik przetargu; 3) która jest wspólnikiem lub pełnomocnikiem uczestnika przetargu; 4) która jest pracownikiem uczestnika przetargu albo jest członkiem organu osoby prawnej, będącej uczestnikiem przetargu. 3. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji przewodniczący zawiesza przetarg i informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu wznowienia przetargu.

17 Kwalifikacje do przetargu i dowody potwierdzające spełnianie warunków.
Do przetargu ograniczonego mogą być zakwalifikowani rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą którzy przedłożą dokumenty potwierdzające. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym ,że powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta Dowodem w zakresie łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego prowadzonego przez rolnika indywidualnego jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu; Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych są dokumenty o wykształceniu rolniczym rolnictwie, a gdy wykształcenie nie jest typowo rolnicze również dokumenty w zakresie posiadanego stażu pracy w rolnictwie. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

18 NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW OGRANICZONYCH OFERT PISEMNYCH.
1. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej. 2. Z zgodą Prezesa ANR 3. Nieruchomości rolne niezabudowane na pow. poniżej 150% przeciętnego gospodarstwa w województwie lub inna powierzchnia, wg uzgodnień z Izbą Rolniczą. 4. Oferty składane do notariusza. 5. Może być prowadzony, gdy zakwalifikowano co najmniej 3 oferentów.

19 KRYTERIA OCENY OFERT Rodzaj kryterium
Ilość kryteriów do oceny i wagi w % trzy cztery pięć CENA 80% 70% 60% Powierzchnia 10% 7,5% Odleglość od miejsca zamieszkania Intensywność produkcji zwierzęcej Uzyskane wsparcie w ramach PROW na 1 ha UR Razem 100%

20 Dyskusja i wnioski uczestników spotkania.


Pobierz ppt "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google