Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Podstawa prawna: art. 10 ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Podstawa prawna: art. 10 ustawy."— Zapis prezentacji:

1 Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 Nr 39, poz. 353)

2 Osoby, którym brakuje okresów składkowych i nieskładkowych do uzyskania emerytury mogą wnioskować o uzupełnienie stażu ubezpieczeniowego okresami : Osoby, którym brakuje okresów składkowych i nieskładkowych do uzyskania emerytury mogą wnioskować o uzupełnienie stażu ubezpieczeniowego okresami : - prowadzenia gospodarstwa rolnego - prowadzenia gospodarstwa rolnego - pracy w gospodarstwie rolnym - pracy w gospodarstwie rolnym Wskazane okresy uzupełniające traktowane są jak okresy składkowe. Wskazane okresy uzupełniające traktowane są jak okresy składkowe.

3 Zgodnie z art.10 ustawy o emeryturach i rentach FUS okresami uzupełniającymi zaliczanymi przy ustalaniu uprawnień do emerytury są: Zgodnie z art.10 ustawy o emeryturach i rentach FUS okresami uzupełniającymi zaliczanymi przy ustalaniu uprawnień do emerytury są: - okresy ubezpieczenia społecznego rolników, - okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolników, - okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego - okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed 1 lipca 1977r., 1 lipca 1977r., - okresy pracy w gospodarstwie rolnym - okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983r. 1 stycznia 1983r.

4 Okresy pracy na roli : Okresy pracy na roli : - zaliczane są tylko wtedy, gdy suma uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych nie wystarcza do przyznania emerytury. - zaliczane są tylko wtedy, gdy suma uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych nie wystarcza do przyznania emerytury. - uwzględniane są tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień emerytalnych, - uwzględniane są tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień emerytalnych, - w odróżnieniu od okresów nieskładkowych liczba tych okresów w stosunku do okresów składkowych nie jest ograniczona. - w odróżnieniu od okresów nieskładkowych liczba tych okresów w stosunku do okresów składkowych nie jest ograniczona.

5 ZUS zalicza do stażu ubezpieczeniowego okres pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli osoba ubiegająca się o uzupełnienie stażu wykonywała tę pracę jako ZUS zalicza do stażu ubezpieczeniowego okres pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli osoba ubiegająca się o uzupełnienie stażu wykonywała tę pracę jako do m o w n i k do m o w n i k w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

6 Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która: Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która: - ukończyła 16 lat, - ukończyła 16 lat, - pozostaje z rolnikiem we wspólnym - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, sąsiedztwie, - stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym - stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. pracy.

7 Aby okresy pracy na roli mogły uzupełnić staż ubezpieczeniowy należy: Aby okresy pracy na roli mogły uzupełnić staż ubezpieczeniowy należy: - dołączyć do dokumentacji emerytalnej odpowiedni dokument - lub przedstawić zeznania świadków.

8 D o k u m e n t e m D o k u m e n t e m potwierdzającym okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które miały miejsce po objęciu rolników ubezpieczeniem społecznym (tj. po 30 czerwca 1977 w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne lub po 31 grudnia 1982r. w przypadku domowników pracujących w gospodarstwie rolnym) potwierdzającym okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które miały miejsce po objęciu rolników ubezpieczeniem społecznym (tj. po 30 czerwca 1977 w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne lub po 31 grudnia 1982r. w przypadku domowników pracujących w gospodarstwie rolnym) jest zaświadczenie wydane przez gminę lub przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. jest zaświadczenie wydane przez gminę lub przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

9 Udowodnienie okresów rolnych przed dniem objęcia rolników obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wymaga: Udowodnienie okresów rolnych przed dniem objęcia rolników obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wymaga: - złożenia pisemnego oświadczenia o wykonywaniu takiej pracy - złożenia pisemnego oświadczenia o wykonywaniu takiej pracy - zeznań co najmniej 2 wiarygodnych świadków - zeznań co najmniej 2 wiarygodnych świadków

10 Świadkowie składają zeznania na piśmie albo ustnie do protokołu sporządzonego w organie rentowym lub u płatnika składek kompletującego dokumentację w sprawie przyznania emerytury Świadkowie składają zeznania na piśmie albo ustnie do protokołu sporządzonego w organie rentowym lub u płatnika składek kompletującego dokumentację w sprawie przyznania emerytury Wiarygodność zeznań ocenia kolegialnie ZUS. Wiarygodność zeznań ocenia kolegialnie ZUS.

11 W celu udowodnienia okresów uzupełniających konieczne jest również przedłożenie dokumentu, który potwierdza istnienie gospodarstwa rolnego W celu udowodnienia okresów uzupełniających konieczne jest również przedłożenie dokumentu, który potwierdza istnienie gospodarstwa rolnego W przypadku pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika należy przedstawić dowód zameldowania we wskazanym okresie (chyba, że gospodarstwo prowadzone było przez jego właściciela lub posiadacza). W przypadku pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika należy przedstawić dowód zameldowania we wskazanym okresie (chyba, że gospodarstwo prowadzone było przez jego właściciela lub posiadacza).


Pobierz ppt "Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Zaliczanie okresów rolnych przy ustalaniu prawa do emerytury. Podstawa prawna: art. 10 ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google