Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom 2 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom 2 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom 2 listopad 2009 r.

2 2 Ułatwianie startu młodym rolnikom ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz.U. Nr 24, poz. 147 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Dz. U. Nr 48, poz 391 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MRiRW …………… zmieniające rozporządzenie w sprawie

3 3 Ułatwianie startu młodym rolnikom OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 14 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy spadek, darowizna OSOBY, które nabyły nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha UR: - spadek, darowizna przed ukończeniem 18 lat, darowizna po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w szkole lub uczelni, służba wojskowa. OSOBY, KTÓRYCH MAŁŻONKOWIE rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nie dłużej niż 12 mies. KANDYDACI NA MŁODYCH ROLNIKÓW NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2008 r 30 czerwca 2008 r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW: r – r – ……………….

4 Ułatwianie startu młodym rolnikom Pierwszy nabór – do roku ok. 58 % limitu 2008 r.

5 Ułatwianie startu młodym rolnikom DRUGI nabór – ilość wniosków na dzień roku

6 Ułatwianie startu młodym rolnikom DRUGI nabór – ilość wniosków według stanu na dzień

7 7 Cel działania: Stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwianie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych Ułatwianie startu młodym rolnikom Kto może korzystać ze wsparcia : 1.Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku i nie ukończył 40 roku życia w dniu składania wniosku, 2.Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3.Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy (3 lata) od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy, 4.Co najmniej 70% kwoty premii 4.Co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu, co najmniej 3 lat 5.Przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 6.Będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą samodzielnie 6.Będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą samodzielnie przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy, 7.Gospodarstwo (budynki i budowle oraz UR wykorzystywane do produkcji rolnej) nie będzie stanowiło przedmiotu współwłasności lub współposiadania 7.Gospodarstwo (budynki i budowle oraz UR wykorzystywane do produkcji rolnej) nie będzie stanowiło przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej, ! !

8 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kto może korzystać ze wsparcia : 1.Nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 2.Której małżonek do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy prowadził działalność rolniczą – pod warunkiem, że: zarówno w trakcie małżeństwa, jak i przed zawarciem związku małżeńskiego, MAŁŻONKOWI nie przyznano pomocy MR w ramach SPO i PROW, wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zaistniał żaden z przypadków w/w. gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej współwłasności majątkowej (w terminie 180 dni od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), 3.Gospodarstwo zapewni osiągnięcie nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równiej co najmniej 4 ESU, (i nie mniejszej niż w dniu złożenia wniosku - w okresie jego prowadzenia) 4.Będzie prowadził działalność rolniczą zgodnie z opracowanym PLANEM ROZWOJU GOSPODARSTWA w oparciu o znajdujące się w gospodarstwie budynki i budowle oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji rolnej

9 9 1.Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, 2.Tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, 3.Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem 4.Wykształcenie średnie inne niż w rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie 5.Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Ułatwianie startu młodym rolnikom STAŻ PRACY W ROLNICTWIE – okres do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym: - podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik, lub - był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowidku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, - odbył staż (o którym mowa w art. 53 ust 1 ustawy z r – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), - dla osób, które prowadziły działalność rolniczą – również okres od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. NOWY UAKTUALNIONY ZAŁĄCZNIK - Wykaz kierunków, zawodów i specjalności, tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa oraz rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych

10 10 Pomoc może być przyznana osobie, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielnie prowadzenie gospodarstwa rolnego DOPUSZCZA się przyznanie pomocy osobie, która przed dniem złożenia wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym nabytym: 1. w drodze spadku, lub 2. w drodze darowizny przed ukończeniem 18 roku życia, lub 3. w drodze darowizny po ukończeniu 18 roku życia w tracie nauki: w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub w systemie dziennym w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub na uczelni – wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ! Pod warunkiem, że nie miała przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni – podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, przy czym nauka trwała nie dłużej niż do 26 roku życia

11 11 Co uznaje się za datę rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej 1.Wejście po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, 2.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, 3.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych – przy czym nauka nie trwała dłużej niż do 26 roku życia, 4.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby wojakowej lub w trakcie jej odbywania – data zakończenia tej służby, pod warunkiem że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od daty określonej zgodnie z punktem 1, 2 lub 3 Po d warunkiem, że nie wystąpiło:

12 12 Podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach, produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie, produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla i chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki Wystapienie o płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych oddzielnej płatności cukrowej Zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, Podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik, Przyznanie pomocy pochodzącej ze źródeł krajowych lub wspólnotowych, przeznaczonych na cele związane z rozwojem lub dostosowaniem działalności rolniczej ( SAPARD, PROW , SPO , PROW ) lub o kredyt preferencyjny udzielony przez ARiMR Wtedy za datę rozpoczęcia uznaje się datę wystąpienia najwcześniejszego z tych zdarzeń

13 ! Pomoc może być przyznana jeśli od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż - 12 miesięcy, oraz 18 miesięcy do wydania DECYZJI Ułatwianie startu młodym rolnikom

14 Spadek - darowizna 5,5 ha Kontynuuje naukę ( - 12 miesięcy do złożenia wniosku) KOŃCZY NAUKĘ – rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej ( - 12 miesięcy do złożenia wniosku) (przed złożeniem WNIOSKU_do wymaganego limitu) Zakup (przed złożeniem WNIOSKU_do wymaganego limitu) np.5 ha Wniosek z załącznikami NOWOŚĆ: Projekt zmiany – uzupełni powierzchnię do średniej krajowej w okresie 3 lat od momentu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy UWAGA: W chwili złożenia wniosku gospodarstwo posiada powierzchnię co najmniej równą średniej wojewódzkiej. Uzupełnienie powierzchnię do średniej krajowej – tylko w województwach, których średnia powierzchnia jest mniejsza od średniej krajowej

15 15 PROJEKT zmian Gospodarstwo rolne beneficjenta: 1.Ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha. Jeżeli średnia wojewódzka jest niższa od średniej krajowej, wówczas obowiązuje średnia krajowa, 2.Stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub użytkowanie wieczyste, 3.Spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej i utrzyma je do 5 lat od wypłaty pomocy. Wysokość pomocy : zł Ułatwianie startu młodym rolnikom PROJEKT zmian

16 16 Ułatwianie startu młodym rolnikom Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa uwzględniamy średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy

17 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROPONOWANA ZMIANA PROGRAMU (ZAAKCEPTOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ dnia 22 czerwca 2009 ROKU) Jeśli przejmowane gospodarstwo położone jest w województwie, w którym średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gospodarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż średnia w danym województwie ale niższą niż średnia krajowa, pomoc może zostać przyznana pod warunkiem, że wnioskujący zobowiąże się do zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie 3 lat od momentu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. JAKIE ZMIANY PLANUJE wprowadzić MRiRW ? !

18 Ułatwianie startu młodym rolnikom JAKIE ZMIANY – cd. PROPONOWANA ZMIANA PROGRAMU (wynikająca z doświadczeń we wdrażaniu PROW): 1.Podniesienie premii do wysokości PLN, 2.Przyznanie premii gdy MR dzierżawi gospodarstwo od osób fizycznych, 3.WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA – w województwach gdzie średnia jest wyższa od średniej krajowej propozycja obniżenia wymogu do ŚREDNIEJ KRAJOWEJ, 4.Rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej – dzień rozwiązania/wygaśnięcia umowy dzierżawy, jeśli MR przejął gospodarstwo w drodze spadku i wciągu 12 miesięcy przekazał je w dzierżawę- w formie aktu notarialnego lub z datą pewną.

19 Ułatwianie startu młodym rolnikom Czy osoba, której nie przyznano pomocy w ramach PROW może wystąpić z ponownym wnioskiem o przyznanie pomocy MR ? MOŻE - jeśli nie dokonała czynności związanych z rozpoczęciem działalnosci rolniczej - przyznanie płatności bezpośrednich, - prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, - posiadanie zwierząt, które podlegały zgłoszeniu do rejestru...., - wystąpienie o pomoc w ramach SAPARD, PROW, SPO, otrzymanie kredytu preferencyjnego, - ubezpieczenie jako rolnik lub małżonek rolnika, lub w zakresie działów specjalnych..

20 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kiedy należy spełnić podstawowe wymagania !!!!!! KANDYDAT NA MŁODEGO ROLNIKA WYKSZTAŁCENIE Powierzchnia gospodarstwa Samodzielne prowadzenie gosp. Własność – bez współwłasności/ współposiadania (z wyjątkiem małżeńskiej) Ochrona środowiska, higiena, utrzymanie zwierząt 3 lata od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy 180 dni od doręczenia decyzji projekt 3 lata od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy _ projekt 180 dni od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy Do upływu 3 lat od wejście w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha Zachowane do 5 lat od dnia wypłaty pomocy

21 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kiedy muszą spełnić podstawowe wymagania – osoby, które przejęły gospodarstwo w drodze spadku lub darowizny WYKSZTAŁCENIE Powierzchnia gospodarstwa Samodzielne prowadzenie gosp. Własność – bez współwłasności/ współposiadania (z wyjątkiem małżeńskiej) Ochrona środowiska, higiena, utrzymanie zwierząt 3 lata od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy projekt 3 lata od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy _ projekt 180 dni od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy Do upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej Zachowane do 5 lat od dnia wypłaty pomocy UWAGA_OSOBY, które nabyły gruntu w drodze spadku – 180 dni od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy

22 22 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROCEDURY Wniosek z załącznikami 180 dni nabycie gospodarstwa, podjęcie samodzielnego prowadzenia ubezpieczenie w KRUS wpis do ewidencji producentów Spełniono warunki Wypłata premii 60 dni O/R ARiMR 90 dni (2008 r – 120 dni) Decyduje kolejność złożenia wniosków Wniosek nie spełnia wymogów formalnych – uzupełnienie 21 dni Decyzja ARiMR Z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie 180 dni – nabycie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności (NIE – jeśli spełnia w chwili złożenia wniosku) Dodatkowe zobowiązania W ciągu 3 lat (od wypłaty) zrealizuje w gospodarstwie inwestycje odpowiadające wartości 70% kwoty otrzymanej pomocy !!!!!!!!! KŁANIA SIĘ MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Wniosek o płatność

23 Ułatwianie startu młodym rolnikom Co obejmują wydatki na inwestycje : 1.Koszty określone jako kwalifikowalne w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych 2.Zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie, 3.Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji Za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

24 Ułatwianie startu młodym rolnikom 70% premii_zgodnie z założeniami biznes planu) UDOKUMENTOWANIE poniesionych wydatków na inwestycje w gospodarstwie (70% premii_zgodnie z założeniami biznes planu) 1.Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR); 2.Oświadczenie, że zakupy nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej z małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta TERMIN: po zrealizowaniu każdej inwestycji i nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta inwestycja została zrealizowana. PAMIĘTAJMY – nie później niż do upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków zwrot pomocy W TERMINIE – zwrot pomocy 25% 2 rok 1 rok _N 31 styczeń N + 1 wniosek WYPŁATA 3 rok 31 styczeń N + 3

25 INNE ZOBOWIĄZANIA: (wobec ARiMR) w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; 1.Zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.Dokumenty potwierdzające uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; 3.Sprawozdanie z realizacji biznes planu zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; na żądanie ARiMR 4.Ankieta monitorująca sporządzona zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - na żądanie ARiMR Ułatwianie startu młodym rolnikom NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków zwrot pomocy W TERMINIE – zwrot pomocy 25% 10% 5%

26 Ułatwianie startu młodym rolnikom PAMIĘTAJMY !!!!!!!!!!! NIE SPEŁNIŁEM WARUNKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE – zwrot pomocy: 100% 1.Samodzielne prowadzenie gospodarstwa – do 5 lat od wypłaty pomocy; 2.Realizacja założeń biznes planu – do 5 lat od wypłaty pomocy:, a)określona struktura produkcji, b)wydatkować w ciągu 3 lat – 70% pomocy, c)osiągnąć nadwyżkę co najmniej 4 ESU 3.Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) – 3 lata od wypłaty pomocy; 4.Uzupełnić wykształcenie (jeśli dotyczy) – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; 5.Umożliwić przeprowadzenie kontroli na miejscu lub dokumentów; 6.Przechowywać dokumenty – 5 lat od dnia wypłaty pomocy. 7.UZUPEŁNIENIE POWIERZCHNI GOSPOD. 25% 1.Powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż średnia w województwie i nie większa niż 300 ha; 2.Gospodarstwo nie będzie stanowiło przedmiotu współwłasności lub współposiadania (z wyjątkiem małżeńskiej); 3 lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy 3.Spełnienie określonych w odrębnych przepisach wymagań w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt – 3 lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy; (struktura produkcji) (składamy wniosek i musimy uzyskać stosowną DECYZJĘ) MOŻĘMY wystąpić do ARiMR o wyrażenie zgody (jeśli spełniamy pkt. b i c) na zmianę założeń biznes planu (struktura produkcji) lub wydłużenie okresu jego realizacji - jeśli zmiany przekraczają powyżej 30% (składamy wniosek i musimy uzyskać stosowną DECYZJĘ)

27 27 Młody rolnik projektów Średnio w roku ok wniosków Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 420 mln Euro

28 28 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom 2 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google