Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH NA LATA 2012-2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH NA LATA 2012-2017."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH NA LATA

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TWORZĄ:
Szkoła Podstawowa - 13 oddziałów, które liczą 314 uczniów Gimnazjum - 10 oddziałów, które liczą 224 uczniów

3 ZASOBY LUDZKIE KADRA PEDAGOGICZNA - NAUCZYCIELE – 54 osób w tym: * nauczyciele dyplomowani – 40 * nauczyciele mianowani - 12 * nauczyciele kontraktowi - 2 KADRA NIEPEDAGOGICZNA - obsługa i administracja – 18 osób

4 SZKOŁA POSIADA: - pracownie przedmiotowe,
- dwie pracownie komputerowe , - salę multimedialna – czytelnię, - bibliotekę - świetlicę - gabinet medyczny - stołówkę - sklepik - halę sportową z mniejszymi salami gimnastycznymi, - boiska szkolne, - plac zabaw.

5 ANALIZA SWOT

6 . Silne strony placówki - kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, - monitoring, - budynek wyposażony w dużą ilość pomieszczeń. Szanse - wysoki poziom nauczania przekładający się na wyniki egzaminów zewnętrznych, - wielostronny rozwój ucznia i zagospodarowanie jego czasu wolnego, - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, - wykorzystanie nadwyżki pomieszczeń na cele komercyjne.

7 . Słabe strony placówki: - niedostateczne wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne (komputery, środki multimedialne), - mało zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych, - brak podziału klas na grupy językowe, - zły stan bazy sportowej (hala sportowa, boiska), - zbyt duże zróżnicowanie wiekowe uczniów w jednym budynku. Zagrożenia: - zubożenie procesu nauczania, przekładające się na monotonność, małą atrakcyjność zajęć, - zawężenie kręgu zainteresowań uczniów, - niższa jakość nauczania języków obcych, - zajęcia sportowe w nieodpowiednich warunkach, - możliwość narastania konfliktów i przemocy między uczniami.

8 Cel nadrzędny: „Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.” Dla zrealizowania tego celu wszelkie działania będą podejmowane w następujących obszarach: - dydaktyka, - opieka i wychowanie, - baza, - współpraca ze środowiskiem, - organizacja i administrowanie placówką.

9 DYDAKTYKA Priorytety w tym obszarze:
szkoła odpowiednio zdiagnozowana zewnętrznymi oraz wewnętrznymi narzędziami badawczymi w celu osiągnięcia wysokiego poziomu dydaktycznego, w szkole obowiązują zasady oceniania zgodne z przepisami zawartymi w WSO, szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - szkoła przyjazna uczniom i rodzicom.

10 Posłużą temu następujące działania:
- system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych oraz wewnętrznego systemu diagnozowania, - wdrażanie działań dydaktycznych na podstawie wniosków z ewaluacji, - tworzenie programów autorskich lub taki wybór programu, który zapewni każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces.

11 - efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy,
- indywidualizacja nauczania, - rozwijanie umiejętności językowych uczniów, - wprowadzanie oceniania kształtującego, - otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych i mających trudności w nauce).

12 OPIEKA I WYCHOWANIE Priorytety w tym obszarze:
- szkoła realizująca Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, - szkoła demokratyczna, samorządna i przyjazna uczniom, - szkoła bezpieczna i bez agresji, - szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

13 Posłużą temu następujące działania:
- udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły, - diagnoza środowiska rodzinnego uczniów, - pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży, - integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole,

14 - efektywna współpraca społeczności szkolnej na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły,
- doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, - kultywowanie tradycji szkoły w oparciu o patrona szkoły Jana Pawła II, właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, koła zainteresowań, świetlica, zabawy, dyskoteki, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

15 BAZA Priorytety w tym obszarze:
szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy, szkoła posiadająca księgozbiór i bibliotekę multimedialną zgodną z potrzebami uczniów i nauczycieli, szkoła posiadająca bazę sportową spełniającą oczekiwania uczniów i nauczycieli, - szkoła wyposażona w pracownie multimedialne.

16 Posłużą temu następujące działania:
racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, pozabudżetowych w tym z EFS, remont hali sportowej, stworzenie bezpiecznych boisk, zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu multimedialnego, podnoszącego jakość kształcenia (laptopy, projektory, tablice interaktywne), - wzbogacanie pracowni przedmiotowych w środki dydaktyczne i pomoce naukowe.

17 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Instytucje wspierające działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą: - organ prowadzący i nadzorujący szkołę, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, - Komenda Powiatowa Policji, - Siemiatycki Ośrodek Kultury, - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - Parafia Katolicka i Prawosławna.

18 - 23 Baza Lotnicza w Mińsku Mazowieckim,

19 Priorytety w tym obszarze:
- nauczyciele, uczniowie i rodzice identyfikują się ze szkołą, - pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, - szkoła promuje i dokumentuje swoje osiągnięcia w mediach i na stronie internetowej.

20 Posłużą temu następujące działania:
- kultywowanie obrzędowości i tradycji szkoły, - organizowanie imprez i uroczystości otwartych, - współpraca z mediami, nie tylko lokalnymi, - prezentowanie rodzicom i społeczności lokalnej ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, występów artystycznych, - udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach lokalnych,

21 - umożliwienie rodzicom internetowego systemu kontroli frekwencji i ocen, poprzez wprowadzenie dziennika elektronicznego, powołanie spośród nauczycieli rzecznika do spraw rodziców, dni otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców, ale także uczniów kl. VI innych szkół, zaangażowanie Rady Rodziców do wspólnego pozyskiwania środków finansowych, modyfikacja strony internetowej szkoły.

22 ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ
Priorytety w tym obszarze: - szkoła sprawnie zarządzana, - szkoła spełniająca oczekiwania uczniów, rodziców i pracowników.

23 Posłużą temu następujące działania:
- wiedza i doświadczenie Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, - aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja, - dokładne określenie kompetencji na każdym stanowisku pracy,

24 - polityka kadrowa uwzględniająca rzeczywiste potrzeby placówki,
- sprawna komunikacja między dyrekcją, radą pedagogiczną, uczniami i rodzicami, - motywowanie nauczycieli do podejmowania form kształcenia, które umożliwią im w perspektywie pozostanie w zawodzie, - ścisła współpraca ze związkami zawodowymi.


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH NA LATA 2012-2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google