Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej

4 4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Cel działania zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla Przykładowe rodzaje projektów Projekty dotyczące: -termomodernizacji budynków podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, w tym z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii; -termomodernizacji placówek edukacyjnych (wyłącznie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie), w tym z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Typ beneficjentów -Podmioty lecznicze; -Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjne działające w publicznym systemie oświaty, np.: -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; -jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; -osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; -kościoły i związki wyznaniowe; -organizacje pozarządowe. Maksymalny udział środków UE– 85% Minimalna/Maksymalna wartość projektuMinimalna wartość projektu: 200 tys. PLN wydatków całkowitych. Maksymalna wartość projektu: do poniżej 10 mln PLN wydatków niezbędnych do realizacji projektu. Realizacja preferencji -inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, a w szczególności te, które przestawiają się z paliw w formie ropy, gazu lub węgla na odnawialne źródła energii.

5 5 Organizacja regionalnych konferencji, forów i misji gospodarczych poświęconych efektywności energetycznej 2010 r. misja gospodarcza do Styrii poznanie praktycznych przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zasad funkcjonowania biogazowni, sposobu wykorzystania wód geotermalnych oraz przykładów zagospodarowania odpadów komunalnych. 2010 r. misja gospodarcza do Saksonii poznanie praktycznych przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zasad funkcjonowania biogazowni oraz zagospodarowania odpadów komunalnych 2010 r. misja gospodarcza do Brandenburgii poznanie praktycznych przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zasad funkcjonowania biogazowni

6 6 Organizacja regionalnych konferencji, forów i misji gospodarczych poświęconych efektywności energetyczne j 2011 r. misja gospodarcza do Saksonii gospodarka odpadami komunalnymi oraz najnowsze technologie zastosowane w Saksonii w zakresie wykorzystania odpadów komunalnych jako odnawialnych źródeł energii. 2011 r. misja gospodarcza dla firm saksońskich na Dolnym Śląsku udział 30 firm saksońskich wizyta w Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami, zwiedzanie składowiska, sortowni odpadów oraz zakładu utylizacji odpadów w Ścięgnach- Kostrzycy. 2012 r. misja gospodarcza do Brandenburgii zapoznanie się z praktycznymi przykładami wykorzystania odpadów komunalnych, zastosowania technik oszczędności energetycznej, funkcjonowania biogazowni oraz spalarni odpadów komunalnych. Uczestnikami misji (łącznie 98 uczestników z Dolnego Śląska) byli Radni Sejmiku Wojew ó dztwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele: dolnośląskich gmin i powiat ó w, przedsiębiorców, Wojew ó dzkiego Biura Urbanistycznego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Urzędu Marszałkowskiego Wojew ó dztwa Dolnośląskiego.

7 7 Organizacja nowych misji gospodarczych – zakres tematyczny -budownictwo energooszczędne, efektywność energetyczna budynków; -wodór jako nośnik energii; - instalacje przemysłowe wykorzystujące OŹE; - rośliny energetyczne (biomasa), metody pozyskiwania, przetwarzania biomasy i odpadów; -biogazownie - budowa i eksploatacja; -metody magazynowania energii; - energetyka wiatrowa; -fotowoltaika; - instalacje do utylizacji odpadów przy pomocy kotłów CEB, doświadczenia w eksploatacji; - technologie hitec; -innowacyjne technologie i inteligentne sieci przesyłowe; -paliwa (alternatywne) z odpadów; -eksploatacja złóż kopalnianych.

8 8 Organizacja regionalnych konferencji, forów i misji gospodarczych poświęconych efektywności energetycznej Nazwa i data przedsięwzięcia Opis VIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze pn. Wykorzystanie odpadów komunalnych jako odnawialnego źródła energii -Wrocław, 26 października 2011 roku W Forum wzięło 296 polskich i niemieckich uczestników: -235 osób ze strony polskiej, - 61 osób ze strony niemieckiej. 60% zgłoszonych reprezentowało firmy branżowe, 20% samorząd, 15% organizacje branżowe, 5% świat nauki. Konferencja prezentująca wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. Remowe - Regionalne działania na rzecz zrównoważonej produkcji energii z odpadów - Wrocław, 23-24 listopada 2011 roku W konferencji wzięło udział 150 uczestników z : Finlandii, Szwecji, Litwy, Estonii, Niemiec, Polski. Podczas konferencji omówiono m.in. stosowane w krajach partnerskich technologie odzysku energii z odpadów, stosowane w Brandenburgii technologie magazynowania energii. IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze pn. Oszczędność energetyczna w budynkach -Drezno, 10 października 2012 roku Gospodarzem tegorocznego Forum będzie Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Podczas IX Forum Gospodarczego planowane są 3 bloki tematyczne: 1-budynki, 2 –technika, 3- najlepsze praktyki współpracy polsko-saksońskiej. Konferencja prezentująca przebieg procesu innowacji w ramach projektu pn. Remowe - Regionalne działania na rzecz zrównoważonej produkcji energii z odpadów -Wrocław, 23 maja 2012 roku W konferencji wezmą udział eksperci z Finlandii, Szwecji i Polski. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonego w Polsce procesu innowacji w zakresie wykorzystywania energii z odpadów Dolnośląsko-Brandenburska Konferencja pn. Energetyka i oszczędność energetyczna -Wrocław, 6 listopada 2012 roku Gospodarzem konferencji będzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Konferencja zorganizowana zostanie we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii.

9 9 Projekt nowej ustawy dot. efektywności energetycznej Art. 5 dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych nakazuje aby jednostki sektora publicznego: pełniły wzorcową rolę w zakresie oszczędnego gospodarowania energią efektywnie informowały obywateli i przedsiębiorstwa o działaniach podejmowanych w ramach pełnienia ww. wzorcowej roli stosowały środki wzrostu efektywności energetycznej, które są efektywne ekonomicznie sporządzały, co najmniej raz na 10 lat, audyty energetyczne w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych obiektów budowlanych

10 10 Projekt nowej ustawy dot. efektywności energetycznej Do obowiązkowego zastosowania przez jednostki sektora finansów publicznych jest co najmniej jeden z nw. środków poprawy efektywności energetycznej : umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

11 11 Dziękuję za uwagę

12 12


Pobierz ppt "1. 3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google