Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek"— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek
47841 Marek Szewczyk

2 Przewodnik turystyczny
Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz do oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.

3 Uprawnienia Przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Funkcja przewodnika turystycznego to przede wszystkim sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

4 Uprawnienia Uprawnienia przewodnickie są podzielone na 4 klasy:
przewodników górskich dla określonych obszarów górskich, przewodników miejskich dla poszczególnych miast oraz obszarów i obiektów znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli są one związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta, przewodników terenowych dla poszczególnych województw lub regionów w tym obejmują również miasta położone w obrębie województwa lub regionu, przewodników wysokogórskich międzynarodowych bez ograniczeń terytorialnych.

5 Uprawnienia Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, która: ukończyła 18 lat i szkołę średnią, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika (potwierdza to odpowiednia komisja lekarska), nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, odbyła szkolenie i praktykę przewodnicką oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego - takie kursy są często organizowane przez Koła PTTK, inne organizacje lub biura podróży, posiadające zezwolenie Marszałka danego województwa, lub organizacje studenckie.

6 Uprawnienia Uprawnienia przewodnikom turystycznym wycieczek wydają, odmawiają wydania, zawieszają i przywracają oraz cofają marszałkowie województw, właściwi dla miejsca zamieszkania przewodnika turystycznego na drodze decyzji administracyjnej.

7 Zadania przewodnika turystycznego
oprowadzanie wycieczek, fachowe udzielenie informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych; uświadomienie turystom bogactwa kulturalnego naszego państwa, zabytków, pomników, które są naszym wspólnym dziedzictwem, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - uczenie poszanowania natury, opieka nad turystami, udzielanie pierwszej pomocy, przestrzeganie, popularyzowanie zasad kultury turystycznej, opieki nad zabytkami i ochrony przyrody, podnoszenie kwalifikacji, ciągłe pogłębianie wiedzy, przestrzeganie regulaminu przewodnickiego, noszenie odznaki.

8 Rodzaje i obowiązki przewodników turystycznych
Terenowy: łączy funkcje przewodnika miejskiego, górskiego i muzealnego w zależności od trasy (autokarowe, piesze, rowerowe) prowadzenie uczestników imprezy określoną w programie trasą dbanie o bezpieczeństwo turystów, udzielenie pomocy w razie potrzeby przekazywanie informacji o geografii, historii, kulturze, gospodarce danego regionu dopilnowanie realizacji całego programu imprezy i ich zgodności z zamówieniem rozbudzenie wśród uczestników imprezy chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

9 Rodzaje i obowiązki przewodników turystycznych
Górski (tatrzańscy, sudeccy, beskidzcy): przekazywanie informacji o trasie i okolicy zapoznanie z walorami regionu i ciekawszymi okazami przyrody na trasie, np. drzewa, skały troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów dostosowanie trasy wyprawy do możliwości i ekwipunku turystów instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowania się w górach zapewnienie turystom pomocy w razie potrzeby zachęcanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody dobre zdrowie, kondycja fizyczna odpowiedzialność, zaangażowanie stanowczość.

10 Rodzaje i obowiązki przewodników turystycznych
Miejski Posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego jest wymagane w następujących miastach: Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław a także zespołach miast: Trójmiasto oraz Katowice wraz z miastami konurbacji górnośląskiej (łącznie): Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze.

11 Rodzaje i obowiązki przewodników turystycznych
przedstawienie miasta i poszczególnych jego obiektów (kościoły, zamki, pałace, kamienice, place, pomniki, muzea itp.) w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę skondensowanej wiedzy powiązanie informacji o mieście z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także wskazanie miejsca miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa ukazanie powiązań historycznych, kulturalnych i innych z historią i kulturą Europy prezentacja miasta z uwzględnieniem różnic i analogii w stosunku do miasta lub kraju, z którego pochodzą turyści znajomość historii kraju i historii powszechnej, historii miasta i poszczególnych obiektów wraz ich wnętrzami, setkami obrazów, rzeźb, detali architektonicznych, symboliki opanowanie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi zachowanie w każdej sytuacji opanowania i grzeczności doskonała orientacja w terenie, dobra organizacja.

12 Rodzaje i obowiązki przewodników turystycznych
Muzealny: przedstawienie ekspozycji muzealnej w sposób przystępny dla słuchaczy: przewodnik musi dobrać odpowiedni klucz słowny, tzn. grupie wykształconej musi przedstawić nie tylko sam eksponat, ale omówić też całość zjawisk i kierunków myślenia, scharakteryzować epokę, często ze szczegółami, wobec grupy dzieci wiele szczegółów zostanie ominiętych (przewodnik będzie musiał posługiwać się językiem prostym, bez słownictwa naukowego).

13 Pilot wycieczek Pilot wycieczek (ew. rezydent turystyczny) to zawód (nr w klasyfikacji zawodów i specjalności) wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną do grudnia 2005 roku przez wojewodów, a obecnie przez marszałków województw. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora.

14 Zadania i obowiązki pilota wycieczek
sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy, zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy, udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej, czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług, reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nienarażanie go na straty,

15 Zadania i obowiązki pilota wycieczek
obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki. pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie, warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy, zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy; wnioskowanie w sprawach programów imprez.

16 Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Organizując wycieczki dla turystów z zagranicy, organizator jest zobowiązany zapewnić usługi opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

17 Program kursu na pilota wycieczek
W warsztacie i w późniejszej praktyce profesjonalnego pilota szczególnie ważne są trzy elementy kursu: geografia turystyczna Polski wraz z historią kultury i sztuki (30 h) geografia turystyczna Europy wraz z historią kultury i sztuki (30 h)

18 Program kursu na pilota wycieczek
elementy pracy z grupą (28 h) obejmujące zagadnienia: podstawy komunikowania się pilota z grupą; procesy grupowe i techniki negocjacji; cechy psychofizyczne pilota wycieczek; rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu; program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem; postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych; zasady sporządzania protokołów zdarzeń; emisja głosu; animacja grupy; elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie; kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej.

19 Program kursu na pilota wycieczek
Inne przedmioty wchodzące w skład programu kursu: przemysł turystyczny w Polsce i na świecie (6 h); struktura społeczno-polityczna Polski oraz Polska na tle Europy i świata (4 h); obsługa ruchu turystycznego (36 h); przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne (12 h); bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce (4 h).

20 Pilot wycieczek Licencjonowany pilot nie jest przewodnikiem. Uprawnienia przewodnickie (górskie lub terenowe lub miejskie) uzyskuje się na osobnych szkoleniach. Osoby wykonujące zadania pilota wycieczek podlegają, wg ustawy o usługach turystycznych, kontroli obejmującej posiadanie uprawnień (w przypadku przewodników co do ich obszaru) i ważności ponadto poprawności wykonywania zadań. Kontroli podlega także zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej. W trakcie wykonywania zadań przewodnik turystyczny i pilot wycieczek zobowiązani są do posiadania przy sobie legitymacji potwierdzającej posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz do okazywania jej na żądanie osób upoważnionych do wykonywania kontroli, w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych. Uprawnienia pilota wycieczek cofa się, jeżeli pilot: zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 22 pkt 4, nie zda egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2, wykonuje zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nie przedstawiając uprzednio właściwemu marszałkowi aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań pilota wycieczek, wydanego zgodnie z art. 23.

21 Dziękuje za uwagę Bibliografia: pl.wikipedia.org
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2011 r. Nr 60, poz. 302)


Pobierz ppt "Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google