Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnik dla wychowawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnik dla wychowawcy"— Zapis prezentacji:

1 Poradnik dla wychowawcy
WYCIECZKI SZKOLNE Poradnik dla wychowawcy

2 Zasady organizacji wycieczek
Akty prawne Cele wycieczek Formy wycieczek Zasady organizacji wycieczek dokumentacja wycieczek Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki Podstawowe zasady bezpieczeństwa Uwagi końcowe

3 AKTY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. (w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. ( w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

4 CELE WYCIECZEK Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; Poznawanie kultury i języka innych państw; Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; Upowszechnienie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; Podnoszenie sprawności fizycznej; Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej; Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

5 FORMY WYCIECZEK Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych; Wycieczki krajoznawczo – turystyczne; Imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje; Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne; Imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak zielone szkoły, szkoły zimowe;

6 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK
Planowane wycieczki wielodniowe oraz te jednodniowe, które mają odbyć się w dniu zajęć dydaktycznych należy umieścić w harmonogramie wycieczek do dnia 20 września danego roku szkolnego. Harmonogram stanowi załącznik do planu pracy szkoły. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi lub zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

7 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK c.d.
Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły: Wypełnioną kartę wycieczki (w 2 egzemplarzach); Listę uczestników (w 2 egzemplarzach); Pisemne zgody rodziców ( lub prawnych opiekunów); Wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia; Regulamin wycieczki; Potwierdzenie rezerwacji świadczeń;

8 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK c.d.
Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nie udzielenia zgody na wycieczkę; Po zakończeniu wycieczki ( w ciągu 2 tygodni) jej kierownik przedstawia rodzicom i dyrektorowi rozliczenie finansowe wycieczki; Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły;

9 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI
Opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki; Skompletowanie wszystkich dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora na przeprowadzenie wycieczki; Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników; Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wycieczki; Określenie zadań dla opiekunów;

10 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI c.d.
Zapewnienie warunków do całkowitej realizacji regulaminu wycieczki i jej programu; Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy; Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów; Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę; Po odbytej wycieczce – dokonanie z uczestnikami jej oceny, sporządzenie sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego;

11 OBOWIĄZKI OPIEKUNA Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami;
Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki; Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań; Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;

12 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przy organizacji wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia uczestników wycieczki, a także specyfikę wycieczki oraz warunki w jakich będzie się ona odbywać. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna lub kierownika wycieczki ( w naszej szkole): Podczas wycieczek poza teren – 15 uczniów Podczas wycieczek na terenie Żmigrodu – 30 uczniów Podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej ( w tym rowerowych) -10 uczniów

13 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA c.d.
Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m n.p.m.mogą prowadzić wyłącznie wykwalifikowani przewodnicy turystyczni; Lista uczniów biorących udział w imprezach turystyki kwalifikowanej powinna być zatwierdzona przez pielęgniarkę szkolną; Rodzic wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce powinien podać numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. Powinien również przekazać kierownikowi informacje o stanie zdrowia dziecka oraz podać wykaz używanych przez dziecko leków;

14 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA c.d.
Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca zwiedzania, przejazdu, oraz po przybyciu do punktu docelowego; W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych powinni posiadać karty rowerowe; W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób; Na grupę 10 – 13 uczniów powinno przypadać 2 opiekunów;

15 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA c.d.
W razie wypadku należy powiadomić: pogotowie ratunkowe, policję, rodziców, dyrektora szkoły;

16 UWAGI KOŃCOWE Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników; Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora; Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego; Sprawy nieuregulowane w Regulaminie organizowania wycieczek dla uczniów naszej szkoły rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu;

17 wicedyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
Opracowanie mgr Aleksandra Nogała wicedyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Żmigród 2008 pobrano ze strony


Pobierz ppt "Poradnik dla wychowawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google