Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Informacja o jakości środowiska w 2006 roku POWIAT SUSKI

3 Podstawę oceny stanu jakości wód powierzchniowych stanowią: wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.), wyniki badań jakości wód wykonane według zalecanych metod analiz i pomiarów (metodyki referencyjne badań wskaźników jakości wód powierzchniowych oraz warunki zapewnienia jakości danych – zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.),przyjęty sposób przedstawienia wyników klasyfikacji wód powierzchniowych (zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.). W celu oceny wód pod kątem różnych sposobów użytkowania wykonano: ocenę wód pod kątem eutrofizacji ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

4 W 2006 roku na obszarze województwa małopolskiego w ramach monitoringu prowadzono badania jakości wód 47 rzek i potoków oraz 1 zbiornika zaporowego w 87 punktach pomiarowo – kontrolnych (p.p.k.). Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano ogólnej oceny jakości wód powierzchniowych oraz oceny pod kątem różnych sposobów użytkowania wód zgodnie z metodykami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Środowiska: ocenę według pięciu klas jakości (dla 75 punktów monitoringu diagnostycznego zlokalizowanych na 38 rzekach i 1 zbiorniku zaporowym, ocenę wód pod kątem eutrofizacji (dla 70 p.p.k. zlokalizowanych na 31 rzekach i 1 zbiorniku zaporowym), ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (dla 33 p.p.k. zlokalizowanych na 22 rzekach i 1 zbiorniku zaporowym), ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (dla 71 p.p.k. zlokalizowanych na 33 rzekach i 1 zbiorniku zaporowym).

5 Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2006 roku w punktach monitoringu diagnostycznego (według 5 klas)

6 Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 75 punktach pomiarowych wynika, że brak jest w województwie małopolskim w 2006 roku wód klasy I (bardzo dobrej jakości). Wody dobrej i zadawalającej jakości (klasy II i III) stanowią 64%, a wody niezadowalającej i złej jakości (klasy IV i V) stanowią 36% z ogółu badanych wód w województwie.

7 Ocena jakości wód (według 5 klas) Przeprowadzono ocenę wód według 5 klas dla rzek badanych w 46 punktach monitoringu diagnostycznego

8 Ocena jakości wód (według 5 klas) (1) Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 140 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2004 roku wynika, że 0,7% z ogółu badanych stanowiły wody klasy I bardzo dobrej jakości, 26,1% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowiły w województwie 50,7%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowiły 14,9%, a 7,5% to wody złej jakości. Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 135 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2005 roku wynika, że 8,1% z ogółu badanych stanowią wody klasy I bardzo dobrej jakości, 25,2% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowią w województwie 42,2%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowią 14,1%, a 10,4% to wody złej jakości.

9 Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2005 roku w punktach monitoringu diagnostycznego (według 5 klas) Skawa 15Jordanów71,1R, ZIII IV – azotyny III – barwa, BZT 5, azot Kjeldahla, fosforany, fosfor og., miedź IV - ogólna liczba bakterii coli III - liczba bakterii coli fek. n.b. 16 Powyżej Suchej Beskidzkie j 45,7R, ZII III – barwa, azot Kjeldahla, II - BZT 5, azotyny, miedź III- ogólna liczba bakterii coli, II - liczba bakterii coli fek. n.b. 17 Powyżej Wadowic 21,2R, ZIII III – barwa, BZT 5, azot Kjeldahla, azotyny III - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli n.b. 18 Zator (E) 4,8 D R, A, Z III IV – azot Kjeldahla, III – barwa, zawiesina og., BZT 5, ChZT- Cr, azotyny, zasadowość og. IV - ogólna liczba bakterii coli III - liczba bakterii coli fek. III – indeks sapr. fitoplanktonu i peryfitonu, chlorofila Bystrzanka109 Ujście do Skawy 0,2RII II – zapach, BZT 5, azotyny, miedźn.b. Skawica110 Ujście do Skawy 0,2RII III – BZT 5 II – azotyny, miedź n.b. Stryszawka163 Powyżej ujęcia 3,5R, ZII III – barwa, odczyn pH, azot Kjeldahla II - ChZT-Cr, azotyny III - ogólna liczba bakterii coli II - liczba bakterii coli fek. n.b. Paleczka20 Ujście do Skawy 0,1DV V – zapach, zawiesina og., odczyn pH, tlen rozp., BZT 5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, amoniak, azot Kjeldahla, azot og., fosfor og. V - ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli fek. Kleczanka111 Ujście do Skawy 0,2RIII IV – zawiesina og. III - BZT 5, azotyny n.b. Wieprzówka21 Powyżej ujęcia 18,4R, ZIII IV – barwa III - BZT 5, azot Kjeldahla IV – ogólna liczba bakterii coli III – liczba bakterii coli fek. n.b. Targaniczanka112 Powyżej ujęcia 2,7ZII III – barwa, azot Kjeldahla II – azotany, fosforany, fenole lotne III - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli n.b.

10 Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w powiecie suskim w 2006 roku (według 5 klas) Rzeka Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.) Rodza j monito ringu Klasa jakośc i wód Wskaźniki degradujące jakość wody Nr ppk. na mapie Nazwa km Fizyko-chemiczneBakteriologiczneBiologiczne Skawa 15Jordanów71,1 D R, A, Z IV V – fosforany IV- barwa, azotyny IV – - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli V – chlorofila IV – indeks sapr. fitoplanktonu 16 Powyżej Suchej Beskidzkiej 45,7 D R,, Z III V- odczyn pH IV – zawiesina og., III – barwa, BZT 5, azot Kjeldahla, zasadowość og. III – liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli III – indeks sapr. fitoplanktonu i peryfitonu Paleczka 20 Ujście do Skawy 0,1DV V – zapach, odczyn pH, tlen rozp., BZT 5, ChZT-Cr, amoniak, azot Kjeldahla, Cr +6, Cr og. Stryszawka 163 pow. ujęcia dla Suchej Beskidzkiej 3,5R, ZIII V- odczyn pH IV- azot Kjeldahla III – barwa, BZT 5, żelazo III - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli nb. nb. – nie badano

11

12 Wartości statystyczne wskaźników decydujących o klasie jakości wód w powiecie suskim w 2006 roku rzekastanowisko km biegu rzeki oce na ogó lna wskaźniki decydujące o jakości jednost ka warto ść średn ia wartość maksymalna wartość minimalna SkawaJordanów71,1IV V fosforanymg/l0,4711,7770,118 chlorofil'aug/l33,7325nw IV barwamg/l173210 azotynymg/l0,1100,5020,0 liczba bakterii grupy coli typu kałowego w 100 ml702390090 liczba bakterii grupy coli w 100 ml408091501350 indeks saprobowości fitoplanktonu 2,262,611,98

13 Skawa pow.Suchej Beskidzkiej 45,7III V odczyn pH 8,49,17,8 IV zawiesina ogólnamg/l952nw III barwamg/l131710 BZT-5mg/l1,64,30,4 azot Kjeldahlamg/l0,81,190,32 zasadowość ogólnamg/l106,4134,574,3 liczba bakterii grupy coli typu kałowegow 100 ml462302 liczba bakterii grupy coliw 100 ml388195025 indeks saprobowości fitoplanktonu 1,792,011,49 indeks saprobowości peryfitonu 1,551,691,33 Paleczkaujście do Skawy 0,1V V zapachkrotność7,3501 odczyn pHmg/l8,59,17,9 tlen rozpuszczonymg/l9,712,41,6 BZT-5mg/l10,335,21,8 ChZT-Crmg/l26,388,25,8 amoniakmg/l1,5447,8170,193 azot Kjeldahlamg/l3,4312,451,05 chrom +6mg/l0,01640,148nw chrom ogólnymg/l0,05640,266nw

14 W myśl w/w rozporządzenia za wody zanieczyszczone azotanami ze źródeł rolniczych uznaje się: wody powierzchniowe, w szczególności te które pobiera się lub zamierza pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/l, wody powierzchniowe wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się natomiast wody wymienione powyżej, w których zawartość azotanów wynosi od 40-50 mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową. Pod kątem narażenia na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych oraz oceny stopnia eutrofizacji wód w roku 2006 badaniami objęto 31 rzek w 70 punktach pomiarowo-kontrolnych. W 45 punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych wskaźników stosowanych przy ocenie eutrofizacji, a w 25 punktach wartości te zostały przekroczone. Najwyższy poziom zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego obserwowany wysokimi stężeniami azotanów stwierdzono w zlewni Rudawy (Szklarka – 20,7 mg/l, Rudawa – 18,5 mg/l), Sance (19,1 mg/l), Prądniku (16,9 mg/l), Dłubni (15,5 mg/l), Szreniawy (16-18,4 mg/l), Brniu (21,9 mg/l), Żabnicy (17 mg/l).

15

16 Zgodnie z art. 9.4. ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku, przez eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. W powiecie suskim w 2006 roku pod kątem eutrofizacji badana była tylko Skawa w Jordanowie. Pozostałe cieki wodne płynące przez teren powiatu suskiego nie były w 2006 roku badane w tym zakresie. Ocenę wód pod kątem eutrofizacji oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093. Rzeka Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.) Wskaźniki eutrofizacji Stężenia średnioroczne Ocena zagrożenia zaniecz. zw. azotu z rolnictwa (ocena stopnia eutrofizacji wód) nr p.p.k. na mapie Nazwakm Azot ogólny [mg/l] Azot azotanowy [mg/l] Azotany [mg/l] Fosfor ogólny [mg/l] Chlorofil [ g/l] Skawa15Jordanów71,1 2,331,255,520,1833,7eutrofizacja Wartości graniczne 52,2100,2525

17 Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia Ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204/2002 poz.1728). Przy czym, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem: wody kategorii A1 to wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji, wody kategorii A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie końcowe), wody kategorii A3 - wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).

18 Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2006 roku

19 Ocena jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności powiatu suskiego w wodę przeznaczoną do spożycia w 2006 roku: Rzeka Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.)Kategoria wód ogólna Kategoria wód wg wskaźników Nr p.p.k. na mapi e NazwaKmFizyko-chemicznychBakteriologicznych Skawa 15Jordanów71,1 nie spełnia A1, A2, A3 (fosforany) A2 (barwa, zawiesina og., BZT 5, OWO, amoniak, azot Kjeldahla, mangan, indeks fenolowy) A3 (ogólna liczba bakterii coli) A2 (liczba bakterii coli fek., paciorkowce fekal.) 16 Powyżej Suchej Beskidzkiej 45,7 A2 (odczyn pH, azot Kjeldahla) A2 (ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli fek., paciorkowce fekal.) Stryszawka 163Powyżej ujęcia3,5 nie spełnia A1, A2, A3 (odczyn pH) A3 (azot Kjeldahla) A2 (BZT 5, żelazo, indeks fenolowy) A2 (ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli fek., paciorkowce fekal.)

20 Zestawienie ocen jakości wód rzek monitorowanych w powiecie suskim w 2006 roku Rzeka Punkt pomiarowo- kontrolny Nr p.p.k. na mapi e Ocena wg rozporządzeni a MŚ w sprawie klasyfikacji wód (klasa jakości wód) Jakość wg wymagań dla wód ujmowanych dla zaopatrzenia ludności Przydatność wód dla bytowania ryb Ocena zagrożenia zanieczyszczeni em związkami azotu z rolnictwa (ocena stopnia eutrofizacji wód) Nazwakm SkawaJordanów 71, 1 15 IV nie spełnia A1,A2,A3 nieprzydatneeutrofizacja Powyżej Suchej Beskidzkiej 45, 7 16 IIIA2nieprzydatne nb StryszawkaPowyżej ujęcia3,5 163 III nie spełnia A1,A2,A3 nb PaleczkaUjście do Skawy0,1 20 V nb RzekaPunkt pomiarow-kontrolny (p.p.k.) Rodzaj monitoringu Klasa jakości wód Nr ppk. na mapi e Nazwa km 200420052006 Skawa 15Jordanów71,1 D (2006r.) R, A, Z III IV 16Pow. Suchej Beskidzkiej45,7 D (2006r.) R, Z IIIII III Paleczka20Ujście do Skawy0,1DIVVV Stryszawka163Powyżej ujęcia3,5R, ZnbII III Zmiany jakości wód powierzchniowych w powiecie suskim w latach 2004–2006 (według 5 klas)

21 POZYCJA MAŁOPOLSKI NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW Wyszczególnienie Polska WojewództwaLokata woj. małopolskiego Mało­ polskie Wielko­ polskie Dolno­ śląskie Pomor­ skie 199920022003 ścieki oczyszczane chemicznie, biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków oczyszczanych 62,626,653,483,289,51516 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem 58,349,958,374,376,7121413

22

23 L.p.GminaOgółem komunalne (Mg) Wykorzystano (Mg)Składowano (Mg) Składowisko 1.Budzów296,0161,0135,0Brzeszcze 2.Bystra Sidzina307,00,0307,0Sucha Beskidzka 3.Miasto i Gmina Jordanów 1829,0119,01710,0Sucha Beskidzka Kamieńsk 4.Maków Podhalański 1964,0199,01765,0Sucha Beskidzka 5.Stryszawa1284,00,01284,0Sucha Beskidzka 6.Sucha Beskidzka 3121,0738,00 opakowaniowe 467,0 2337,0Sucha Beskidzka 7.Zawoja888,0177,0711,0Sucha Beskidzka 8.Zembrzyce491,053,0438,0Sucha Beskidzka RAZEM10 180,01914,08687,0 Gospodarka odpadami na terenie powiatu suskiego w 2006 roku Z powyższej tabeli wynika, że w powiecie suskim odzysk surowców wtórnych wyniósł w 2006 roku około 18,8%. Liczba ta jest efektem tzw. segregacji u źródła prowadzonej przez mieszkańców poszczególnych gmin.

24 LataIlość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] Ilość surowców wtórnych [Mg] powstałych segregacja u źródłasegregacja na składowisku 200610 180,01914,01982,0 20059998,02162,0890,0 20049109,01004,0733,0 20039369,0595,0546,0 Średnio jeden mieszkaniec powiatu suskiego wytwarza 124,0 kg odpadów rocznie przy czym największe ilości wytwarzają mieszkańcy miast i gmin ; Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, gmina Jordanów i gminy Stryszawa. Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona Środowiska 2006 ilość odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych w województwie małopolskim wyniosła 193,0 kg na jednego mieszkańca. L p. GminaIlość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w 2006 roku [kg] 1.Bystra Sidzina48,0 2.Budzów35,0 3.Miasto i Gmina Jordanów 116,0 4.Maków Podhalański 123,0 5.Stryszawa109,0 6.Sucha Beskidzka320,0 7.Zawoja100,0 8.Zembrzyce88,0

25 Postępowanie z odpadami przemysłowymi na terenie powiatu suskiego w 2006 roku. gminawytworzone [Mg]Odzysk [%]Unieszkodliwione [%]składowane [%] Jordanów3286,099,10,4 Maków Podhalański 1868,03,586,89,6 Sucha Beskidzka481,016,810,472,7 Głównymi wytwórcami odpadów przemysłowych są: -VALVEX – Jordanowska Fabryka Armatury S.A. - Fabios Fabryka Osłonek Białkowych Przedsiębiorstwo Państwowe w Białce, która jest właścicielem jedynego składowiska przemysłowego na terenie powiatu suskiego. Na składowisku deponowane są odpady powstające w procesie produkcyjnym. Na terenie składowiska funkcjonuje monitoring wód powierzchniowych i podziemnych. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych w ilości 5636,0 Mg niespełna 99,0 Mg stanowiły odpady niebezpieczne, co daje 1,7 %. Odpady te unieszkodliwiono w 61,0 %, natomiast wykorzystano w 32,5 %, głównie oleje.

26 Z powyższej tabeli wynika, że w powiecie suskim odzysk surowców wtórnych wyniósł w 2005 roku około 21%.Liczba ta jest efektem tzw. segregacji u żródła prowadzonej przez mieszkańców poszczególnych gmin. Natomiast w wyniku uruchomienia w 2003 roku Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej udało się jeszcze na terenie sortowni wyselekcjonować około 468,0 Mg szkła, 213,0 Mg makulatury, 92,0 Mg plastiku oraz 83,0 Mg metalu oraz 23,0 Mg opon co w sumie daje liczbę 879,0 Mg dodatkowych surowców wtórnych.

27 Lp.GminaIlość mieszkańców w 2003 roku Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2005 roku (Mg) Ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (kg) 1.Bystra Sidzina6369291,045,0 2,Budzów8203226,027,0 2.Miasto Jordanów5078393,077,0 3.Gmina Jordanów103631071,0103,0 4.Maków Podhalański158001685,0106,0 5.Stryszawa116931226,0104,0 6.Sucha Beskidzka97263864,0397,0 7.Zawoja8758869,099,0 8.Zembrzyce5548373,067,0 RAZEM815359998,0122,0 Średnio jeden mieszkaniec powiatu wytwarza 122,0 kg odpadów rocznie przy czym największe ilości wytwarzają mieszkańcy miast i gmin ; Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, gmina Jordanów i gmina Stryszawa. Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona Środowiska 2003 ilość odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych w województwie małopolskim wyniosła 128,0 kg na jednego mieszkańca.

28 Postępowanie z odpadami przemysłowymi na terenie powiatu suskiego w 2005 roku. Gminawytworzone (Mg)odzysk %Unieszkodliwione %składowane % Jordanów3152,099,00,70,2 Maków Podhalański1915,05,081,014,0 Sucha Beskidzka520,015,07,077,0 Głównymi wytwórcami odpadów przemysłowych są: VALVEX – Jordanowska Fabryka Armatury S.A. Fabios Fabryka Osłonek Białkowych Przedsiębiorstwo Państwowe w Białce, która jest właścicielem jedynego składowiska przemysłowego na terenie powiatu suskiego. Na składowisku deponowane są odpady powstające w procesie produkcyjnym. Na terenie składowiska funkcjonuje monitoring wód powierzchniowych i podziemnych. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych w ilości 5588,0 Mg niespełna 99,0 Mg stanowiły odpady niebezpieczne, co daje 1,7 %. Odpady te unieszkodliwiono w 67,0 %, natomiast wykorzystano w 29,0 %, głównie oleje.

29 Wykaz stacji monitoringu jakości powietrza na lata 2004-2005

30 Lp.Nazwa substancji Okres uśrednienia pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym b) Margines tolerancji [ % ] [μg/m 3 ] w 2006 r. 1benzenrok kalendarzowy 5 c) -80 4 2ołówrok kalendarzowy 0.5 c) -0 3dwutlenek azotujedna godzina200 c) 18 razy20 40 rok kalendarzowy 40 c) -20 8 4dwutlenek siarki jedna godzina350 c) 24 razy0 24 godziny125 c) 3 razy0 rok kalendarzowy 20 e) -0 5pył zawieszony PM10 j) 24 godziny50 c) 35 razy0 rok kalendarzowy 40 c) -0 6tlenek węgla8 godzin k) 10 000 c)k) -0 Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających

31 Średnie stężenie pyłu zawieszonego w 2004r

32 Średnie stężenie pyłu zawieszonego w 2006r

33 LokalizacjaZakres stężeń 24 godzinnych (µg/m 3 ) z serii pomiarowej Częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych z serii pomiarowej Średnie stężenie (µg/m 3 ) w roku kalendarzowym Maków Podhalański10 – 2779154

34

35 Dwutlenek siarki Średnie stężenie dwutlenku siarki w 2005r

36 Dwutlenek azotu Średnie stężenie dwutlenku azotu w 2005r

37 StanowiskoMiesiącStężenie SO 2 (μg/m 3 ) Stężenie NO 2 (μg/m 3 ) Sucha Beskidzka, Rynek 1 Styczeń8847 Luty4320 Marzec3433 Kwiecień 13 18 Maj313 Czerwiec410 Lipiec514 Sierpień 515 Wrzesień8 18 Październik1725 Listopad4233 Grudzień3433 średnia2523

38 Rozkład średnich stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w 2005 roku.

39

40 Porównanie średniorocznych stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w latach 2003-2005 na poszczególnych stanowiskach

41 Average concentration in PM during the two episodes Limit value 1 ng/m 3 (For the total content in the PM10 fraction averaged over a calendar year) PM Chemical Composition PAHs

42 0 100 200 300 400 500 Domestic coal heating district Urban background Traffic siteIndustrial areaSub-urban mountain site POLIAGRITRAFICINDUZACO Pb total content in the PM10 fraction Assessment Threshold for the averaged over a calendar year. Directive 1999/30/EC. 0 2 4 6 8 10 Domestic coal heating district Urban backgroundTraffic siteIndustrial areaSub-urban mountain site POLIAGRITRAFICINDUZACO As Assessment Threshold for the total content in the PM10 fraction averaged over a calendar year. Directive 2004/107/EC. 0 5 10 15 20 Domestic coal heating district Urban backgroundTraffic siteIndustrial areaSub-urban mountain site POLIAGRITRAFICINDUZACO Ni Assessment Threshold for the total content in the PM10 fraction averaged over a calendar year. Directive 2004/107/EC. 0 5 10 Domestic coal heating district Urban backgroundTraffic siteIndustrial areaSub-urban mountain site POLIAGRITRAFICINDUZACO Cd Assessment Threshold for the total content in the PM10 fraction averaged over a calendar year. Directive 2004/107/EC. ng/m 3 Average concentration in PM during the two episodes PM Chemical Composition (Metals)

43 Średnie miesięczne i maksymalne dobowe stężenia benzo( )pirenu w 2001 roku

44 Ocena po roku 2005

45 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków tel. (12) 422-48-95, fax (12) 422-36-12 strony internetowe: www.krakow.pios.gov.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google