Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza Danych Monitoringu Wód 2010 dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza Danych Monitoringu Wód 2010 dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 Baza Danych Monitoringu Wód 2010 dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Politechnika Warszawska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 BDMW 2010 Schemat organizacyjny BDMW2010

3 BDMW 2010 Piramida danych BDMW2010 Rzeka lub jezioro JCW Punkty pomiarowe Pobory Wskaźniki Wyniki pomiarów lub analiz laboratoryjnych

4 BDMW 2010 Słowniki w BDMW2010 Rola słowników Dostęp do słowników Zasady pracy ze słownikami Słowniki BDMW2010: –Wskaźniki i grupy wskaźników –Rodzaje PPK –Metody i metodyki –Częstotliwości pomiarów –Rodzaje monitoringów –Statusy pomiarów

5 BDMW 2010 Informacje hydrograficzne Rodzaj słowników – zasada obsługi jak przy słownikach Podstawa struktury danych w bazie Tabele i obsługujące je okna dialogowe: –Rzeki –Jeziora –Jednolite części wód (osobno dla rzek i jezior) –Zlewnie (bilansowe i inne) –Odcinki rzek – JaWo –Tabele pomocnicze (bez okien dialogowych)

6 BDMW 2010 Sieć pomiarowa programy pomiarowe –wskaźniki, częstotliwości –rodzaje monitoringu punkty pomiarowe – połączenie z AGIS –informacje, zdjęcia, opisy –współrzędne (AGIS, mapy, Inspire) –przypisane programy

7 BDMW 2010 Gromadzenie pomiarów pomiary z programu laboratoryjnego CS-17 pomiary z JAWO pomiary wprowadzane ręcznie

8 BDMW 2010 Weryfikacja pomiarów Wprowadzone dane podlegają kilkustopniowej weryfikacji. Statusy danych: 1.Nowy – dana wprowadzona 2.Zatwierdzony – dana zatwierdzona przez operatora 3.Zaakceptowany – dana zaakceptowana przez administratora merytorycznego 4.Niepewny – dana zakwalifikowana przez administratora merytorycznego do ponownego sprawdzenia Wyszukiwanie i oznaczanie danych odstających

9 BDMW 2010 Po co weryfikacja? zwiększenie wiarygodności danych do zestawień i analiz używane tylko dane zaakceptowane przez administratora

10 BDMW 2010 Analiza jakości wód Ocena stanu ekologicznego wód Klasyfikacja potencjału ekologicznego wód Oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji –Eutrofizacja ze źródeł komunalnych –Eutrofizacja ze źródeł rolniczych Ocena jakości wód pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia Ocena jakości wód pod kątem przydatności do celów rekreacyjnych Ocena jakości wód pod kątem przydatności do bytowania ryb

11 BDMW 2010 Dane do algorytmów oceny wód Thrash in – thrash out Na co należy zwrócić uwagę: –Rzeka JCW PPK pobory wskaźniki wyniki pomiarów (piramida danych BDMW2010) –Rodzaj monitoringu –Jednostki! –Typ JCW –Czy któreś z wyników nie zostały powtórzone –Czy wyniki są zweryfikowane i nie mają charakteru archiwalnych –Granice oznaczalności

12 BDMW 2010 Ocena stanu ekologicznego wód Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Oceny dla jednolitych części wód oraz punktów pomiarowych Algorytm trzystopniowy: –Ocena biologiczna –Ocena fizykochemiczna –Ocena chemiczna Gdy punkt jest zlokalizowany na obszarze chronionym – ocena przydatności do spożycia Rezultat w postaci tabeli z dokładnymi wynikami dla każdego rozważanego JCW, PPK oraz wskaźników Możliwość zapisania raportu w arkuszu Excel lub wydruk bezpośrednio z BDMW2010

13 BDMW 2010 Ocena stanu ekologicznego wód – interfejs użytkownika

14 BDMW 2010 Klasyfikacja potencjału ekologicznego wód Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Oceny dla jednolitych części wód sztucznych lub silnie zmienionych Algorytm zbliżony pod względem budowy i funkcjonalności do algorytmu klasyfikacji stanu ekologicznego wód

15 BDMW 2010 Oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł komunalnych Podstawa prawna: Dyrektywa ściekowa Algorytm dwustopniowy: –Ocena wskaźników biologicznych –Ocena substancji biogennych Wykonywana dla JCW i PPK Rezultat w postaci tabeli – można wydrukować lub zapisać raport w Excelu

16 BDMW 2010 Oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł komunalnych – interfejs użytkownika

17 BDMW 2010 Oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł rolniczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) Algorytm dwustopniowy: –Ocena wskaźników biologicznych –Ocena substancji biogennych Wykonywana dla JCW i PPK Rezultat w postaci tabeli – można wydrukować lub zapisać raport w Excelu

18 BDMW 2010 Ocena jakości wód pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Algorytm wielostopniowy o znacznym stopniu komplikacji programistycznej Wykonywana dla PPK Rezultat w postaci tabeli – można wydrukować lub zapisać raport w Excelu

19 BDMW 2010 Ocena jakości wód pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia – interfejs użytkownika

20 BDMW 2010 Ocena jakości wód pod kątem przydatności do celów rekreacyjnych Podstawa prawna: dwa rozporządzenia i dyrektywa Algorytm trzystopniowy: –Klasyfikacja elementów jakości biologicznej wrażliwych na eutrofizację oraz wskaźników fizykochemicznych z grupy substancji biogennych –Klasyfikacja elementów jakości fizykochemicznej –Ocenę wskaźników mikrobiologicznych wg załącznika I dyrektywy 2006/7/WE Wykonywana dla PPK Rezultat w postaci tabeli – można wydrukować lub zapisać raport w Excelu

21 BDMW 2010 Wartości progowe dla wskaźników wykorzystywanych w ocenach Charakter słownikowy – powinno się zanotować datę ewentualnych zmian Uzupełnione na podstawie tabel z rozporządzeń i dyrektyw Tabele wartości granicznych i odpowiadające im okna dialogowe: –Do ocen ekologicznych –Do ocen chemicznych –Do ocen eutrofizacji –Biologiczne do ocen kąpielisk –Do ocen wód do spożycia –Do bytowania ryb

22 BDMW 2010 Wykresy Cztery możliwe warianty wizualizacji wyników pomiarów w postaci wykresów: –Zmienność wartości wybranego wskaźnika w czasie –Zmienność wartości wybranych wskaźników (maksymalnie 4) w czasie –Zmienność wartości wybranego wskaźnika z biegiem rzeki –Histogram częstości dla wybranego wskaźnika Możliwe są zmiany opisów osi, tytułu wykresu, itp. Wszystkie wykresy można zapisać w postaci pliku JPG lub WMF

23 BDMW 2010 Zmienność wartości wybranego wskaźnika w czasie Wykres wykonywany dla wybranego PPK

24 BDMW 2010 Zmienność wskaźników w czasie

25 BDMW 2010 Zmienność wartości wybranego wskaźnika z biegiem rzeki Wykres wykonywany dla rzeki lub jej odcinka

26 BDMW 2010 Histogram częstości dla wybranego wskaźnika Wykres dla PPK

27 BDMW 2010 Raporty Water Information System for Europe (WISE) Trzy rodzaje raportów: –Raport substancji niebezpiecznych i determinantów chemicznych (dane zagregowane i niezagregowane) –Raport substancji biogennych (zagregowane i niezagregowane) –Charakterystyka stacji monitoringowych Każdy z raportów można zapisać w postaci arkusza Excela lub wydrukować wprost z BDMW2010

28 BDMW 2010 Raport substancji niebezpiecznych i determinantów chemicznych Wykonywany dla PPK Możliwość dopisania w programie innych wskaźników

29 BDMW 2010 Raport substancji biogennych Wykonywany dla PPK Możliwość dopisania w programie innych wskaźników Interfejs analogiczny do substancji niebezpiecznych

30 BDMW 2010 Charakterystyka stacji monitoringowych Wykonywany dla JCW

31 BDMW 2010 Współpraca z innymi aplikacjami Dane mogą być przekazywane do: AGIS portalu Ekoinfoneta (gdy zostanie stworzony) wysyłane do Excela

32 BDMW 2010 Współpraca z Analizatorem GIS Dla wszystkich JCW w wybranej rzece tworzy się ocena stanu wód Można wynik zapisać w postaci raportu, wydrukować Można zapisać plik, na podstawie którego AGIS stworzy mapę jakości JCW dla danej rzeki.

33 BDMW 2010 Współpraca z AGIS – interfejs użytkownika

34 BDMW 2010 Współpraca z innymi aplikacjami - portal Dane do portalu przesyłane są z aplikacji przez administratora. Obejmują: punkty PPK JCW wskaźniki (przeznaczone do prezentacji na portalu) roczne, uśrednione wyniki pomiarów wyniki pomiarów bieżących

35 BDMW 2010 Współpraca z innymi aplikacjami - portal

36 BDMW 2010 Współpraca z innymi aplikacjami - Ekoinfonet silnik bazy danych struktura sieci pomiarowej sposób zbierania i weryfikacji pomiarów potencjalna możliwość wysyłania pomiarów zaakceptowanych, jako udostępnione do bazy krajowej Konkrety – po stworzeniu aplikacji monitoringu wód w Ekoinfonecie

37 BDMW 2010 Środowisko działania programu Aby program działał potrzebny jest: silnik baz danych Oracle aplikacja połączenie z serwerem baz danych (udostępnienie przez administratora) konto użytkownika w programie

38 BDMW 2010 Podsumowanie – możliwości bazy otwarte słowniki możliwość uaktualniania hydrografii wprowadzanie i przechowywanie pomiarów z różnych źródeł współpraca z programem CS-17 weryfikacja pomiarów tworzenie ocen dostosowywanie ocen do zmieniających się wymagań (np. zmienne wartości graniczne)

39 BDMW 2010 Podsumowanie – możliwości bazy tworzenie wykresów raportowanie dla WISE współpraca z AGIS współpraca z portalem zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami rejestracja daty i osoby wprowadzającej lub zmieniającej dane

40 BDMW 2010 Dziękujemy


Pobierz ppt "Baza Danych Monitoringu Wód 2010 dr inż. Krzysztof Kochanek mgr inż. Anna Kwiatkowska Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google