Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wrocław, 25 maja 2009 r. PROW 2007-2013 MOŻLIWOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wrocław, 25 maja 2009 r. PROW 2007-2013 MOŻLIWOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wrocław, 25 maja 2009 r. PROW 2007-2013 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWIĘĆ INWESTYCYJNYCH ROZPATRYWANYCH PRZEZ ARIMR

2 opracował: Bartłomiej Raczek2 PLAN PREZENTACJI 1) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17/07/2008 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 139, poz. 883 z późn. zm.) 2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17/10/2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 200, poz. 1442 z późn. zm.)

3 opracował: Bartłomiej Raczek3 BUDŻET PROW NA LATA 2007-2013 Budżet PROW 2007 – 2013: 17,2 mld euro w tym: środki z UE - 13,2 mld euro wkład krajowy - 4,0 mld euro

4 opracował: Bartłomiej Raczek4 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

5 opracował: Bartłomiej Raczek5 BENEFICJENT Pomoc przyznawana jest tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorcy który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: –zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników –roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 mln euro Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także wspólnicy spółki cywilnej

6 opracował: Bartłomiej Raczek6 BENEFICJENT Osoba fizyczna: –podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą –pełnoletni i poniżej 60 roku życia obywatel państwa UE –nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie –mieszka w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców w przypadku świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) lub gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców) –w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie

7 opracował: Bartłomiej Raczek7 BENEFICJENT Osoba prawna: –podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą –jej siedziba, oddział lub miejsce położenia nieruchomości leży w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) lub gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców) –w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie –jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS

8 opracował: Bartłomiej Raczek8 BENEFICJENT Spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej: –wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca –spełnia pozostałe warunki wymagane dla osoby prawnej

9 opracował: Bartłomiej Raczek9 BENEFICJENT Wspólnicy spółki cywilnej: –każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca –każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla osoby fizycznej w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną –każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla osoby prawnej w przypadku gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej –siedziba lub oddział każdego ze wspólników oraz/lub miejsce położenia nieruchomości znajdują się w miejscowości, o której mowa w kryteriach dotyczących osoby prawnej

10 opracował: Bartłomiej Raczek10 BENEFICJENT Każdy z podmiotów, który ubiega się o pomoc powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

11 opracował: Bartłomiej Raczek11 KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc jest przyznawana na projekt który: –nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych –obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia lub wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy –nie został rozpoczęty przez dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy –którego wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 20 tysięcy złotych

12 opracował: Bartłomiej Raczek12 POZIOM WSPARCIA Poziom wsparcia – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych Rodzaj Beneficjenta lub inwestycji 100 000 PLN - działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - wynikiem inwestycji jest powstanie 1 miejsca pracy. 100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN Przy pozostałych rodzajach działalności wysokość finansowania jest następująca: - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

13 opracował: Bartłomiej Raczek13 KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1.Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2.Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3.Zagospodarowanie terenu 4.Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

14 opracował: Bartłomiej Raczek14 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 5.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności gospodarczej Uwaga: do kosztów, o których mowa powyżej (1-5) zalicza się również koszt transportu materiałów, maszyn, urządzeń służących operacji oraz ich montaż 6.Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w wysokości nieprzekraczajacej: – trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności wyłącznie w zakresie świadczenia usług transportowych – równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności innej niż świadczenie usług transportowych 7.Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu finansowego Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

15 opracował: Bartłomiej Raczek15 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 8.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne, które są w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: a)przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów projektów architektonicznych lub budowlanych ocen lub raportów oddziaływania ma środowisko dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości projektów technologicznych b)opłat za patenty lub licencje c)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

16 opracował: Bartłomiej Raczek16 BRAK FINANSOWANIA Wsparciu finansowemu nie podlegają w szczególności: koszty nabycia nieruchomości koszty podatku VAT koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń.

17 opracował: Bartłomiej Raczek17 OBECNY STAN W dniach od 5 do 18 maja 2009 r. ARiMR przyjmowała wnioski o dofinansowanie. Złożono 212 wniosków na kwotę 33 675 118,67 złotych (45,89% wykorzystania środków). Kolejność rozpatrywania wniosków zostanie ustalona w losowaniu przeprowadzonym w Centrali Agencji. www.arimr.gov.pl www.minrol.gov.pl

18 opracował: Bartłomiej Raczek18 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

19 opracował: Bartłomiej Raczek19 BENEFICJENT Rolnik Domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Małżonek rolnika

20 opracował: Bartłomiej Raczek20 WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY O pomoc może się ubiegać Wnioskodawca, który: - na dzień złożenia wniosku jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia -ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoP -nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej -nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej -nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy -za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano dopłaty do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa

21 opracował: Bartłomiej Raczek21 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: - określonym w załączniku do rozporządzenia z dnia 17 października 2007r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie… objętego PROW 2007-2013 (wykaz wspieranych działalności wg kodów PKD) - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Pomoc obejmuje koszty transportu materiałów służących realizacji operacji lub planowanych do zakupu maszyn i urządzeń oraz ich montaż. Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

22 opracował: Bartłomiej Raczek22 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Poziom wsparciaKwota dofinansowania Maksymalnie (kwotowo) 100 tys. PLN w okresie realizacji Programu na jednego Beneficjenta Maksymalnie (procentowo) 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

23 opracował: Bartłomiej Raczek23 KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1.Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2.Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3.Zagospodarowanie terenu 4.Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 5.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

24 opracował: Bartłomiej Raczek24 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 6.Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w wysokości nieprzekraczającej: – trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności wyłącznie w zakresie świadczenia usług transportowych K KS 3 K PPr – równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności innej niż świadczenie usług transportowych. K KS K PPr 7.Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu finansowego Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

25 opracował: Bartłomiej Raczek25 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 8.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne, które są w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: a)przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów projektów architektonicznych lub budowlanych ocen lub raportów oddziaływania ma środowisko dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości projektów technologicznych b)opłat za patenty lub licencje c)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

26 opracował: Bartłomiej Raczek26 BRAK FINANSOWANIA Wsparciu finansowemu nie podlegają w szczególności: koszty podatku VAT koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń.

27 opracował: Bartłomiej Raczek27 OBECNY STAN W dniach 05/06/2008 r. – 11/06/2008 r. przyjmowano pierwsze wnioski w ramach działania. Złożono 127 wniosków na łączną kwotę obejmującą 132% dostępnego limitu. Od 15 kwietnia trwa drugi nabór wniosków, w ramach którego do dnia dzisiejszego złożono 67 wniosków (38,03% dostępnej puli finansowej).


Pobierz ppt "Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wrocław, 25 maja 2009 r. PROW 2007-2013 MOŻLIWOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google