Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię. Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr Piotra Szewczyka w Rajsku liczy 220 uczniów 140889 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię. Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr Piotra Szewczyka w Rajsku liczy 220 uczniów 140889 zł"— Zapis prezentacji:

1 Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię

2 Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr Piotra Szewczyka w Rajsku liczy 220 uczniów 140889 zł

3 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu Super Szkoła Priorytet I: Priorytet I: Wyrównywanie szans edukacyjnych Wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem) (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem) I. Działania ukierunkowane na pomoc uczniom z problemami w nauce: I. Działania ukierunkowane na pomoc uczniom z problemami w nauce: - Dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka angielskiego – zajęcia wyrównujące - Dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka angielskiego – zajęcia wyrównujące - Kolo teatralne – zmotywowanie do pracy, poprawa samooceny, przygotowanie do wystąpień publicznych, nauka ruchu scenicznego, interpretacja tekstów, praca nad dykcją, prezentacje - Kolo teatralne – zmotywowanie do pracy, poprawa samooceny, przygotowanie do wystąpień publicznych, nauka ruchu scenicznego, interpretacja tekstów, praca nad dykcją, prezentacje - Ćwiczenia stymulujące pracę umysłu - Ćwiczenia stymulujące pracę umysłu - Zajęcia dla dzieci z dysleksją i upośledzeniem - Gimnastyka mózgu - Zajęcia dla dzieci z dysleksją i upośledzeniem - Gimnastyka mózgu

4 II. Pomoc uczniom zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji 1. SOS matematyka, fizyka, chemia – dodatkowe zajęcia, pomoc w odrabianiu zadań blisko miejsca zamieszkania ucznia 2. Zajęcia warsztatowe: Higiena nauki – jak uczyć się efektywniej III. Działania związane ze zmniejszeniem dysproporcji pomiędzy wsią a miastem 1. Letnia szkoła języka angielskiego 2. Wyjazdy do teatrów Krakowa – udział w przedstawieniach – kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką, 3. Wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z początkami państwowości polskiej – Szlakiem Piastowskim oraz dziedzictwem i kulturą Polski – do Krakowa i Warszawy 4. Zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej 5. Lekcje pływania – wyjazdy na basen

5 Priorytet II: Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. IV. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy: 1. Koło Gimnazjalnych Naukowców (fizyka, astronomia, chemia, biologia) Dla członków Koła oraz innych chętnych uczniów wyjazdy: 2. Edukacyjno – naukowe: udział w zajęcia i prezentacjach na wyższych uczelniach: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 3. Noc pod gwiazdami - zajęcia w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach 4. Koło Miłośników Historii

6 V. Wiedza i umiejętności ułatwiające dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej: i wybór ścieżki zawodowej: 1. Planuję swoją karierę zawodową – zajęcia dla uczniów kl. III przygotowujące do wyboru zawodu 1. Planuję swoją karierę zawodową – zajęcia dla uczniów kl. III przygotowujące do wyboru zawodu 2. Jestem przedsiębiorczy - dodatkowe zajęcia dla uczniów kl. III 2. Jestem przedsiębiorczy - dodatkowe zajęcia dla uczniów kl. III – zarządzanie firmą, kierowanie zespołem, negocjacje, dokumentacja – zarządzanie firmą, kierowanie zespołem, negocjacje, dokumentacja 3. Koło Informatyczne – Informatyka wyższego wtajemniczenia 3. Koło Informatyczne – Informatyka wyższego wtajemniczenia – tworzenie stron WWW, podstawy programowania – tworzenie stron WWW, podstawy programowania 4. Koło Dziennikarskie – rozwijanie umiejętności literackich, językowych, 4. Koło Dziennikarskie – rozwijanie umiejętności literackich, językowych, obiektywnej oceny wydarzeń, umiejętności wyrażania własnej opinii i sądów

7 Priorytet III Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej VI. Rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw obywatelskich 1. Udział młodzieży w promocji projektu Super szkoła – informowanie społeczeństwa, redagowanie ogłoszeń i informacji, rozwieszanie plakatów 2. Władza Samorządowa – wyjazdy do Urzędu Gminy Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu - zapoznanie uczniów z działalnością tych urzędów VII. Przeciwdziałanie patologiom – alternatywne formy spędzania czasu wolnego VII. Przeciwdziałanie patologiom – alternatywne formy spędzania czasu wolnego 1. Wakacyjna liga piłkarska - współpraca z Ludowym Klubem Sportowym 2. Sztuki walki – MOSIR Oświęcim

8 VIII. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną, budowa wizerunku szkoły 1. Powołanie Chóru szkolnego 2. Piknik naukowy - impreza środowiskowa - prezentacja Koła Gimnazjalnych Naukowców 3. Zaproszenie mieszkańców na sztukę teatralną – prezentacja Koła Teatralnego i Chóru szkolnego 4. Udział w Targach Edukacyjnych w Oświęcimiu 5. Dzień otwarty – prezentacja dorobku i osiągnięć szkoły

9 KALENDARIUM SUPER SZKOŁY DZIAŁANIE I WYJAZDY DO TEATRÓW KRAKOWA WARSZTATY I PRZEDSTAWIENIE w GROTESCE 15 VI 2007

10 BAGATELA 8 XI 2007

11 TERATR IM. J. SŁOWACKIEGO 9 XI 2007 19 II 2008

12 DZIAŁANIE II NAUKA PŁYWANIA V 2007 – III 2008

13 DZIAŁANIE III ZAJ Ę CIA NA WY Ż SZYCH UCZELNIACH: AGH – KRAKÓW 19 IX 2007

14 UNIWERSYTET Ś L Ą SKI W KATOWICACH 13 IX 2007

15 ZAJ Ę CIA W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W NIEPOŁOMICACH 19 – 20 IX 2007 DZIAŁANIE IV ZAJ Ę CIA W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W NIEPOŁOMICACH 19 – 20 IX 2007

16 DZIAŁANIE V SPOTKANIE Z WŁADZ Ą SAMORZ Ą DOW Ą W URZ Ę DZIE GMINY O Ś WI Ę CIM 11 XII 2007 W STAROSTWIE POWIATOWYM W O Ś WI Ę CIMIU 20 XII 2007

17 DZIAŁANIE VI UDZIAŁ W TARGACH EDUKACYJNYCH W O Ś WI Ę CIMIU 1 IV 2008 DZIAŁANIE VII ZAJ Ę CIA SPORTOWE PIŁKA NO Ż NA 20 VIII – 31 VIII 2007 SZTUKI WALKI 9 VII – 30 VII 2007

18 DZIAŁANIE VIII ZAJ Ę CIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNO Ś CIAMI W NAUCE ZAJ Ę CIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNO Ś CIAMI W NAUCE ZAJ Ę CIA WYRÓWNAWCZE GIMNASTYKA MÓZGU V 2007 – III 2008 ZAJ Ę CIA WYRÓWNAWCZE GIMNASTYKA MÓZGU V 2007 – III 2008 ZAJ Ę CIA - HIGIENA NAUKI JAK UCZY Ć SI Ę EFEKTYWNIEJ 15 X – 19 X 2007 ZAJ Ę CIA - HIGIENA NAUKI JAK UCZY Ć SI Ę EFEKTYWNIEJ 15 X – 19 X 2007

19 DZIAŁANIE IX - WYCIECZKI EDUKACYJNE - SZLAK PIASTOWSKI 24 IX – 26 IX 2007

20 - WARSZAWA 15 X – 17 X 2007 - WARSZAWA 15 X – 17 X 2007

21 - KRAKÓW 27 XI 2007 - KRAKÓW 27 XI 2007

22 DZIAŁANIE X NAUKA J Ę ZYKA ANGIELSKIEGO LETNIA SZKOŁA J Ę ZYKA ANGIELSKIEGO 2 VII – 16 VII 2007 ZAJ Ę CIA WYRÓWNAWCZE Z J Ę Z. ANGIELSKIEGO V 2007 – III 2008

23 DZIAŁANIE XI KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE: KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE: V 2007 – III 2008 V 2007 – III 2008 DZIAŁANIE XII ZAJ Ę CIA Z PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI: ZAJ Ę CIA Z PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI: 13 VI – 21 VI 2007 19 II - 21 II 2008

24 DZIAŁANIE XIII IMPREZY Ś RODOWISKOWE: PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 31 III 2008 PIKNIK NAUKOWY 19 VI 2007

25 DZIAŁANIE XIV KOŁA ZAINTERESOWA Ń : KOŁO TEATRALNE V 2007 – III 2008

26 KOŁO GIMNAZJALNYCH NAUKOWCÓW V 2007 – III 2008

27 CHÓR SZKOLNY V 2007 – III 2008 KOŁO MIŁO Ś NIKÓW HISTORII V 2007 – III 2008 KOŁO DZIENNIKARSKIE V 2007 – III 2008

28 DZIE Ń OTWARTY GIMNAZJUM 13 III 2008

29 DZIAŁANIE XV ZAJ Ę CIA DODATKOWE SOS – MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA V 2007 – III 2008 ZAJ Ę CIA DODATKOWE SOS – MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA V 2007 – III 2008 ZAKUP PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH VI 2007 ZAKUP PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH VI 2007 ZAKUP KOMPUTERA V 2007 ZAKUP KOMPUTERA V 2007 ZAKUP STROJÓW SCENICZNYCH IX 2007 ZAKUP STROJÓW SCENICZNYCH IX 2007 ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH V - IX 2007 ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH V - IX 2007 KOORDYNACJA REALIZACJI DZIAŁA Ń W RAMACH PROJEKTU V 2007 – III 2008 KOORDYNACJA REALIZACJI DZIAŁA Ń W RAMACH PROJEKTU V 2007 – III 2008 KSI Ę GOWO ŚĆ PROJEKTU V 2007 – III 2008 KSI Ę GOWO ŚĆ PROJEKTU V 2007 – III 2008

30 Działanie XVI DOWÓZ UCZNIÓW DO DOMU PO ZAJ Ę CIACH DODATKOWYCH V 2007 – III 2008

31 Oraz wiele innych dodatkowych atrakcji:…

32 …:

33 Wykaz nauczycieli bior ą cych udział w programie: mgr Wiktoria Czernicka – dyrektor szkoły mgr Wiktoria Czernicka – dyrektor szkoły mgr Małgorzata Bucka – koordynator programu mgr Małgorzata Bucka – koordynator programu mgr Barbara Baraniecka mgr Barbara Baraniecka mgr Zofia Kanclerz mgr Zofia Kanclerz mgr in ż. Irena Wacławczyk mgr in ż. Irena Wacławczyk mgr Marzena Wilk - Grabowska mgr Marzena Wilk - Grabowska mgr Marta Pastwa - Tusi ń ska mgr Marta Pastwa - Tusi ń ska mgr Małgorzata Rolewska mgr Małgorzata Rolewska

34 Wykaz nauczycieli bior ą cych udział w programie: mgr Jolanta Piwowarska mgr Jolanta Piwowarska mgr Barbara Jakóbik mgr Barbara Jakóbik mgr Łukasz Wabik, mgr Bomersbach, mgr Małgorzata Ś iu ś ta, mgr Krzysztof Orlikowski mgr Łukasz Wabik, mgr Bomersbach, mgr Małgorzata Ś iu ś ta, mgr Krzysztof Orlikowski lic. Lucyna Momot lic. Lucyna Momot lic. Sylwia Gondek lic. Sylwia Gondek mgr Wojciech Kluz mgr Wojciech Kluz wszyscy wychowawcy klas wszyscy wychowawcy klas

35 mgr Marcin Skwarczy ń ski mgr Marcin Skwarczy ń ski mgr Małgorzata Porzycka mgr Małgorzata Porzycka mgr Barbara Baraniecka mgr Barbara Baraniecka mgr Stanisława Kamola mgr Stanisława Kamola mgr Marta Pastwa – Tusi ń ska mgr Marta Pastwa – Tusi ń ska mgr Wojciech Kluz mgr Wojciech Kluz mgr Irena Wacławczyk mgr Irena Wacławczyk mgr Zofia Kanclerz mgr Zofia Kanclerz mgr Małgorzata Bucka mgr Małgorzata Bucka mgr Lucyna Momot mgr Lucyna Momot Nauczyciele pracuj ą cy przy organizacji zako ń - czenia programu:

36 SUPER SZKOŁA W LICZBACH Zakupiono: Zakupiono: ksi ąż ki do szkolnej biblioteki – 100 sztuk ksi ąż ki do szkolnej biblioteki – 100 sztuk programy multimedialne - 3 sztuki programy multimedialne - 3 sztuki komputer przeno ś ny – 1 sztuk ę komputer przeno ś ny – 1 sztuk ę 20 strojów dla chóru szkolnego oraz 15 dla Koła teatralnego 20 strojów dla chóru szkolnego oraz 15 dla Koła teatralnego materiały biurowe niezb ę dne do realizacji projektu materiały biurowe niezb ę dne do realizacji projektu materiały do scenografii przedstawienia teatralnego materiały do scenografii przedstawienia teatralnego materiały potrzebne do zorganizowania Dnia otwartego gimnazjum materiały potrzebne do zorganizowania Dnia otwartego gimnazjum

37 Zorganizowano: Zorganizowano: 4 - wyjazdy do teatru – / 4 x 50 uczniów/ 4 - wyjazdy do teatru – / 4 x 50 uczniów/ 3 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą Szlakiem Piastowskim - 75 uczniów 3 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą Szlakiem Piastowskim - 75 uczniów 3 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą - do Warszawy - 75 uczniów 3 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą - do Warszawy - 75 uczniów 1 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą – do Krakowa - 75 uczniów 1 - dniow ą wycieczk ę edukacyjn ą – do Krakowa - 75 uczniów wyjazd edukacyjny do Młodzie ż owego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach – 16 uczniów wyjazd edukacyjny do Młodzie ż owego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach – 16 uczniów wyjazd edukacyjny na AGH – udział w zaj ę ciach i pokazach – 50 uczniów wyjazd edukacyjny na AGH – udział w zaj ę ciach i pokazach – 50 uczniów wyjazd edukacyjny do Katowic – U Ś –udział w zaj ę ciach i pokazach – 50 uczniów wyjazd edukacyjny do Katowic – U Ś –udział w zaj ę ciach i pokazach – 50 uczniów spotkania z Władz ą Samorz ą dow ą w O ś wi ę cimiu – 2 x 50 ucz. spotkania z Władz ą Samorz ą dow ą w O ś wi ę cimiu – 2 x 50 ucz. wyjazd do O ś wi ę cimia na Targi Edukacyjne dla 75 ucz. kl. III wyjazd do O ś wi ę cimia na Targi Edukacyjne dla 75 ucz. kl. III imprez ę ś rodowiskow ą – Piknik naukowy/ok. 200 uczestników/ imprez ę ś rodowiskow ą – Piknik naukowy/ok. 200 uczestników/ imprez ę ś rodowiskow ą – Zako ń czenie projektu Super Szkoła poł ą czone z prezentacj ą Koła teatralnego imprez ę ś rodowiskow ą – Zako ń czenie projektu Super Szkoła poł ą czone z prezentacj ą Koła teatralnego

38 Odbyły si ę : Odbyły si ę : zaj ę cia edukacyjne: Higiena nauki – jak uczy ć si ę efektywniej- 20 uczniów x 20 godz. oraz Ć wiczenia stymuluj ą ce prac ę umysłu – 20 uczniów x 20 godz. zaj ę cia edukacyjne: Higiena nauki – jak uczy ć si ę efektywniej- 20 uczniów x 20 godz. oraz Ć wiczenia stymuluj ą ce prac ę umysłu – 20 uczniów x 20 godz. zaj ę cia Letniej szkoły j ę zyka angielskiego 30 uczniów x 80 godzin zaj ę cia Letniej szkoły j ę zyka angielskiego 30 uczniów x 80 godzin zaj ę cia Sztuki walki – 20 uczniów x 20 godz. zaj ę cia Sztuki walki – 20 uczniów x 20 godz. zaj ę cia Wakacyjna liga piłkarska – 20 uczniów x 20 godzin zaj ę cia Wakacyjna liga piłkarska – 20 uczniów x 20 godzin zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum – 4 x /około 200 uczestników/ zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum – 4 x /około 200 uczestników/

39 Przeprowadzono: Przeprowadzono: 614 godzin zaj ęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum - koła zainteresowa ń i zaj ę cia wyrównawcze 614 godzin zaj ęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum - koła zainteresowa ń i zaj ę cia wyrównawcze 72 godziny zaj ęć na pływalni: 72 godziny zaj ęć na pływalni: V – VI - 100 uczniów tygodniowo V – VI - 100 uczniów tygodniowo IX – XII - 150 uczniów tygodniowo IX – XII - 150 uczniów tygodniowo I –III - 100 uczniów tygodniowo I –III - 100 uczniów tygodniowo Wykonano: Wykonano: 70 kursów autobusu odwo żą cego młodzie ż po zaj ę ciach dodatkowych /po około 30 uczniów/ 70 kursów autobusu odwo żą cego młodzie ż po zaj ę ciach dodatkowych /po około 30 uczniów/ 72 kursy autobusu na trasie Rajsko – Brzeszcze – Rajsko /przewóz na basen/ po 50 uczniów 72 kursy autobusu na trasie Rajsko – Brzeszcze – Rajsko /przewóz na basen/ po 50 uczniów

40 Dzi ę kuj ę za uwag ę !


Pobierz ppt "Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię. Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr Piotra Szewczyka w Rajsku liczy 220 uczniów 140889 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google