Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię”"— Zapis prezentacji:

1 „Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię”

2 Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr Piotra Szewczyka w Rajsku liczy 220 uczniów 140889 zł

3 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Super Szkoła”
Priorytet I: „Wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem)” I. Działania ukierunkowane na pomoc uczniom z problemami w nauce: - Dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka angielskiego – zajęcia wyrównujące - Kolo teatralne – zmotywowanie do pracy, poprawa samooceny, przygotowanie do wystąpień publicznych, nauka ruchu scenicznego, interpretacja tekstów, praca nad dykcją, prezentacje - Ćwiczenia stymulujące pracę umysłu - Zajęcia dla dzieci z dysleksją i upośledzeniem - „Gimnastyka mózgu”

4 II. Pomoc uczniom zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji
1. „SOS matematyka, fizyka, chemia” – dodatkowe zajęcia, pomoc w odrabianiu zadań blisko miejsca zamieszkania ucznia 2. Zajęcia warsztatowe: „Higiena nauki – jak uczyć się efektywniej” III. Działania związane ze zmniejszeniem dysproporcji pomiędzy wsią a miastem 1. Letnia szkoła języka angielskiego 2. Wyjazdy do teatrów Krakowa – udział w przedstawieniach – kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką, 3. Wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z początkami państwowości polskiej – „Szlakiem Piastowskim” oraz dziedzictwem i kulturą Polski – do Krakowa i Warszawy 4. Zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej 5. Lekcje pływania – wyjazdy na basen

5 IV. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy:
Priorytet II: „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej”. IV. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy: 1. Koło Gimnazjalnych Naukowców (fizyka, astronomia, chemia, biologia) Dla członków Koła oraz innych chętnych uczniów wyjazdy: 2. Edukacyjno – naukowe: udział w zajęcia i prezentacjach na wyższych uczelniach: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 3. „Noc pod gwiazdami” - zajęcia w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach 4. Koło Miłośników Historii

6 V. Wiedza i umiejętności ułatwiające dalszą edukację
i wybór ścieżki zawodowej: 1. „Planuję swoją karierę zawodową” – zajęcia dla uczniów kl. III przygotowujące do wyboru zawodu 2. „Jestem przedsiębiorczy” - dodatkowe zajęcia dla uczniów kl. III – zarządzanie firmą, kierowanie zespołem, negocjacje, dokumentacja 3. Koło Informatyczne – „Informatyka wyższego wtajemniczenia” – tworzenie stron WWW, podstawy programowania 4. Koło Dziennikarskie – rozwijanie umiejętności literackich, językowych, obiektywnej oceny wydarzeń, umiejętności wyrażania własnej opinii i sądów

7 Priorytet III „Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej” VI. Rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw obywatelskich 1. Udział młodzieży w promocji projektu „Super szkoła” – informowanie społeczeństwa, redagowanie ogłoszeń i informacji, rozwieszanie plakatów 2. Władza Samorządowa – wyjazdy do Urzędu Gminy Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu - zapoznanie uczniów z działalnością tych urzędów VII. Przeciwdziałanie patologiom – alternatywne formy spędzania czasu wolnego 1. Wakacyjna liga piłkarska - współpraca z Ludowym Klubem Sportowym 2. Sztuki walki – MOSIR Oświęcim

8 1. Powołanie Chóru szkolnego 2. Piknik naukowy
VIII. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną, budowa wizerunku szkoły 1. Powołanie Chóru szkolnego 2. Piknik naukowy - impreza środowiskowa - prezentacja Koła Gimnazjalnych Naukowców 3. Zaproszenie mieszkańców na sztukę teatralną – prezentacja Koła Teatralnego i Chóru szkolnego 4. Udział w Targach Edukacyjnych w Oświęcimiu 5. Dzień otwarty – prezentacja dorobku i osiągnięć szkoły

9 KALENDARIUM „SUPER SZKOŁY”
DZIAŁANIE I WYJAZDY DO TEATRÓW KRAKOWA WARSZTATY I PRZEDSTAWIENIE w „GROTESCE” 15 VI 2007

10 „BAGATELA” XI 2007

11 TERATR IM. J. SŁOWACKIEGO 9 XI 2007 19 II 2008

12 DZIAŁANIE II NAUKA PŁYWANIA V 2007 – III 2008

13 DZIAŁANIE III ZAJĘCIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH: AGH – KRAKÓW 19 IX 2007

14 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 13 IX 2007

15 DZIAŁANIE IV ZAJĘCIA W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W NIEPOŁOMICACH
DZIAŁANIE IV ZAJĘCIA W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W NIEPOŁOMICACH – 20 IX 2007

16 DZIAŁANIE V SPOTKANIE Z WŁADZĄ SAMORZĄDOWĄ W URZĘDZIE GMINY OŚWIĘCIM
DZIAŁANIE V SPOTKANIE Z WŁADZĄ SAMORZĄDOWĄ W URZĘDZIE GMINY OŚWIĘCIM XII 2007 W STAROSTWIE POWIATOWYM W OŚWIĘCIMIU XII 2007

17 DZIAŁANIE VI UDZIAŁ W TARGACH EDUKACYJNYCH W OŚWIĘCIMIU
DZIAŁANIE VI UDZIAŁ W TARGACH EDUKACYJNYCH W OŚWIĘCIMIU IV DZIAŁANIE VII ZAJĘCIA SPORTOWE PIŁKA NOŻNA VIII – 31 VIII 2007 SZTUKI WALKI VII – 30 VII 2007

18 ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
DZIAŁANIE VIII ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE „GIMNASTYKA MÓZGU” V 2007 – III 2008 ZAJĘCIA - HIGIENA NAUKI „JAK UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIEJ” X – 19 X 2007

19 DZIAŁANIE IX - WYCIECZKI EDUKACYJNE - SZLAK PIASTOWSKI
DZIAŁANIE IX - WYCIECZKI EDUKACYJNE - SZLAK PIASTOWSKI 24 IX – 26 IX 2007

20 - WARSZAWA X – 17 X 2007

21 - KRAKÓW XI 2007

22 DZIAŁANIE X NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO LETNIA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO VII – 16 VII 2007 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO V 2007 – III 2008

23 13 VI – 21 VI 2007 19 II - 21 II 2008 DZIAŁANIE XI
KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE: V 2007 – III 2008 DZIAŁANIE XII ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 13 VI – 21 VI II - 21 II 2008

24 DZIAŁANIE XIII IMPREZY ŚRODOWISKOWE: PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
DZIAŁANIE XIII IMPREZY ŚRODOWISKOWE: PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE III PIKNIK NAUKOWY VI 2007

25 DZIAŁANIE XIV KOŁA ZAINTERESOWAŃ: KOŁO TEATRALNE V 2007 – III 2008

26 KOŁO GIMNAZJALNYCH NAUKOWCÓW V 2007 – III 2008

27 CHÓR SZKOLNY V 2007 – III 2008 KOŁO MIŁOŚNIKÓW HISTORII V 2007 – III 2008 KOŁO DZIENNIKARSKIE V 2007 – III 2008

28 DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM 13 III 2008

29 DZIAŁANIE XV ZAJĘCIA DODATKOWE „SOS – MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA” V 2007 – III 2008 ZAKUP PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH VI 2007 ZAKUP KOMPUTERA V 2007 ZAKUP STROJÓW SCENICZNYCH IX 2007 ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH V - IX 2007 KOORDYNACJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU V 2007 – III 2008 KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU V 2007 – III 2008

30 Działanie XVI DOWÓZ UCZNIÓW DO DOMU PO ZAJĘCIACH DODATKOWYCH V 2007 – III 2008

31 Oraz wiele innych dodatkowych atrakcji:…

32 …:

33 Wykaz nauczycieli biorących udział w programie:
mgr Wiktoria Czernicka – dyrektor szkoły mgr Małgorzata Bucka – koordynator programu mgr Barbara Baraniecka mgr Zofia Kanclerz mgr inż. Irena Wacławczyk mgr Marzena Wilk - Grabowska mgr Marta Pastwa - Tusińska mgr Małgorzata Rolewska

34 Wykaz nauczycieli biorących udział w programie:
mgr Jolanta Piwowarska mgr Barbara Jakóbik mgr Łukasz Wabik , mgr Bomersbach, mgr Małgorzata Śiuśta , mgr Krzysztof Orlikowski lic. Lucyna Momot lic. Sylwia Gondek mgr Wojciech Kluz wszyscy wychowawcy klas

35 Nauczyciele pracujący przy organizacji zakoń-czenia programu:
mgr Marcin Skwarczyński mgr Małgorzata Porzycka mgr Barbara Baraniecka mgr Stanisława Kamola mgr Marta Pastwa – Tusińska mgr Wojciech Kluz mgr Irena Wacławczyk mgr Zofia Kanclerz mgr Małgorzata Bucka mgr Lucyna Momot

36 „SUPER SZKOŁA” W LICZBACH
Zakupiono: książki do szkolnej biblioteki – 100 sztuk programy multimedialne - 3 sztuki komputer przenośny – 1 sztukę 20 strojów dla chóru szkolnego oraz 15 dla Koła teatralnego materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu materiały do scenografii przedstawienia teatralnego materiały potrzebne do zorganizowania „Dnia otwartego gimnazjum”

37 Zorganizowano: 4 - wyjazdy do teatru – /4 x 50 uczniów/
3 - dniową wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Piastowskim „ uczniów 3 - dniową wycieczkę edukacyjną - do Warszawy - 75 uczniów 1 - dniową wycieczkę edukacyjną – do Krakowa - 75 uczniów wyjazd edukacyjny do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach – 16 uczniów wyjazd edukacyjny na AGH – udział w zajęciach i pokazach – 50 uczniów wyjazd edukacyjny do Katowic – UŚ –udział w zajęciach i pokazach – 50 uczniów spotkania z Władzą Samorządową w Oświęcimiu – 2 x 50 ucz. wyjazd do Oświęcimia na Targi Edukacyjne dla 75 ucz. kl. III imprezę środowiskową – „Piknik naukowy”/ok. 200 uczestników/ imprezę środowiskową – Zakończenie projektu „Super Szkoła” połączone z prezentacją Koła teatralnego

38 Odbyły się: zajęcia edukacyjne: „Higiena nauki – jak uczyć się efektywniej”- 20 uczniów x 20 godz. oraz „Ćwiczenia stymulujące pracę umysłu” – 20 uczniów x 20 godz. zajęcia „Letniej szkoły języka angielskiego” 30 uczniów x 80 godzin zajęcia „Sztuki walki” – 20 uczniów x 20 godz. zajęcia „Wakacyjna liga piłkarska” – 20 uczniów x 20 godzin zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum – 4 x /około 200 uczestników/

39 Przeprowadzono: Wykonano:
614 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum - koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze 72 godziny zajęć na pływalni: V – VI uczniów tygodniowo IX – XII uczniów tygodniowo I –III uczniów tygodniowo Wykonano: 70 kursów autobusu odwożącego młodzież po zajęciach dodatkowych /po około 30 uczniów/ 72 kursy autobusu na trasie Rajsko – Brzeszcze – Rajsko /przewóz na basen/ po 50 uczniów

40 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "„Wiem więcej, lepiej rozumiem, dużo potrafię”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google