Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego – region wodny Dolnej Wisły Henryk Jatczak Zastępca Dyrektora RZGW Gdańsk Słupsk, dnia 18 maja 2009r.

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
RZGW w GDAŃSKU Obszar działania RZGW Gdańsk to obszar regionu wodnego Dolnej Wisły, który obejmuje: dorzecze dolnej Wisły od miejscowości Korabniki w km do ujścia do Morza Bałtyckiego, zlewnie rzek Przymorza na zachód od Wisły do rzeki Słupi włącznie, zlewnie rzek Przymorza na wschód od Wisły do rzeki Pasłęki włącznie.

3 Obszar działania RZGW w Gdańsku
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Obszar działania RZGW w Gdańsku RZGW Gdańsk swoją działalnością obejmuje tereny: województwa pomorskiego (45,87% pow. RZGW Gdańsk; 87,68% pow. województwa), północną część województwa kujawsko-pomorskiego (31,39% pow. RZGW Gdańsk; 61,14% pow. województwa), oraz zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego (22,74% pow. RZGW Gdańsk; 32,92% pow. województwa). Łączna powierzchnia gruntów w zarządzie RZGW Gdańsk wynosi ha, w tym: grunty pod wodami płynącymi – [ha], grunty pod wodami stojącymi – 334 [ha], użytki rolne [ha], lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, zakrzaczenia – 2 696[ha], tereny zabudowane – 31 [ha], pozostałe – [ha].

4 Zadania Dyrektora RZGW
Rola administratora w stosunku do wód publicznych istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej oraz urządzeń wodnych zlokalizowanych na tych wodach a stanowiących własność Skarbu Państwa; Zarządzanie zasobami wodnymi w Regionie wodnym Dolnej Wisły (art. 92 ustawy Prawo wodne).

5 Jednostki terenowe RZGW Gdańsk
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jednostki terenowe RZGW Gdańsk RZGW Gdańsk posiada dwa Zarządy Zlewni w Toruniu i Tczewie oraz 10 podległych im Nadzorów Wodnych. Jednostki te reprezentują RZGW Gdańsk w terenie oraz wykonują zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem wód, W Toruniu znajduje się także Gospodarstwo Pomocnicze RZGW Gdańsk, Długość rzek w zarządzie RZGW Gdańsk wynosi: km, w tym 528,5 km dróg wodnych żeglownych, Liczba jezior w zarządzie RZGW Gdańsk wynosi: 194, o łącznej powierzchni [ha].

6 W administracji RZGW Gdańsk obecnie znajduje się:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku W administracji RZGW Gdańsk obecnie znajduje się: 528,5 km dróg wodnych żeglownych, jeziora podpiętrzone - Systemat Jezior Warmińskich, 12 czynnych śluz, 3 śluzy wyłączone na trwałe z eksploatacji (jest to śluza Brdyujście, Przegalina Północna, oraz śluza na rzece Liwa), 5 pochylni, 18 jazów, 3 małe elektrownie wodne, 8 czynnych wrót: a) bezpieczeństwa (Ligowo, Zagadka, śluza Miłomłyn), b) przeciwpowodziowe (śluza: Gdańska Głowa, Przegalina Południowa, Biała Góra), c) przeciwsztormowe (śluza Kamienna Grodza, Wrota Żuławskie), • 5 portów i zimowisk dla lodołamaczy (Port Drzewny i Port Zimowy w Toruniu, Chełmno, Korzeniewo, Świbno), • 2815 ostróg, • 199 km opasek brzegowych, ubezpieczeń, nabrzeży, bulwarów, • 89 budynków.

7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Drogi wodne żeglowne w administracji RZGW Gdańsk (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji dróg wodnych) Wisła km od 684 do 718 (długość 34 km), klasa Ib km od 718 do 910 (długość 192km), klasa II km od 910 do 941,3 (długość 31,30), klasa III Brda + Kanał Bydgoski 14,4 km + 0,4 km, klasa II Kanał Jagielloński 5,83 km, klasa II Nogat 62 km, klasa II Szkarpawa 25,4 km, klasa II Martwa Wisła 11,5 km, Vb System Kanału Elbląskiego 151,7 km, klasa Ia, II

8 Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z ustawą Prawo wodne
art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne: „Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania z wód zlewni.” Art. 113a ust. 1 ustawy Prawo wodne: „Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.”

9 Podstawa prawna sporządzania planów gospodarowania wodami
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną; • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz z późn. zm);

10 Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna /RDW/ Artykuł 1 przedstawia cel dla którego Dyrektywa została uchwalona: „Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych…”.

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Dziękuję za uwagę 11


Pobierz ppt "Wprowadzenie do tematyki spotkania konsultacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google