Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie wodami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie wodami"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie wodami
w dorzeczu środkowej Odry na terenie województwa opolskiego mgr inż. Barbara Mońka „Wiosenna Konferencja Rybacka” w Łosiowie, 30 marca 2012 r.

2 Ustawa reguluje gospodarowanie wodami
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wprowadziła szereg zmian, których celem jest wdrożenie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi

3 Gospodarowanie wodami:
jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości, uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne,

4 Gospodarowanie wodami:
jest prowadzone w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód jest oparte na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i zasobowe

5 Ustawa reguluje sprawy własności wód
oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy oraz regiony wodne i służy zaspakajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami

6 4) ochrony przed powodzią oraz suszą;
Zaspakajanie potrzeb w szczególności w zakresie: 1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą eksploatacją; 3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; 4) ochrony przed powodzią oraz suszą; 5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.

7 Organy jednostek samorządu terytorialnego.
Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie Minister Środowiska), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jak organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi KZGW, Wojewoda, Organy jednostek samorządu terytorialnego.

8 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. RDW
Na poziomie krajowym - na obszarach dorzeczy za wdrażanie RDW odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (powołany z dniem 1-go lipca 2006 r.) Na poziomie regionów wodnych za działania wdrażające RDW odpowiadają Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

9 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej (M.P. z 1991 r. Nr 6, poz. 38) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołana jako jednostka budżetowa Uchwałą Rady Ministrów Nr z dnia 22 grudnia 1972 r.

10 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1180) uchylony r. RZGW + ODGW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, utworzoną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami Obszarem działania RZGW we Wrocławiu jest dorzecze Odry od Kędzierzyna Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej oraz dorzecze Łaby w granicach państwa.

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) Regiony wodne: Środkowej Odry - dorzecze Odry Morawy - dorzecze Dunaju Izery - dorzecze Łaby Łaby i Ostrożnicy (Upa) - dorzecze Łaby Metuje - dorzecze Łaby Orlicy - dorzecze Łaby

13 Charakterystyka RZGW we Wrocławiu
obejmuje województwa: dolnośląskie (50,5%) lubuskie (18,7%) wielkopolskie (9,5%) opolskie (18,9%) (ok. 80% pow. woj.) śląskie (2,3%)

14 Zbiorniki Topola-Kozielno
RZGW we Wrocławiu: administruje ciekami o łącznej długości 3 204,5 km posiada 4 zarządy zlewni oraz 12 nadzorów wodnych - zatrudnia ok. 690 osób Siedziba przy ul. Norwida Na ciekach administrowanych przez RZGW we Wrocławiu znajduje się: 1 080 jazów i stopni (H>2m) 10 zbiorników retencyjnych wielozadaniowych 11 suchych zbiorników przeciwpowodziowych zabudowa regulacyjna Jaz Lipki Zbiorniki Topola-Kozielno Na rzece Odrze znajduje się: 37 jazów 47 śluz żeglugowych

15 Zadania dyrektorów RZGW można podzielić na trzy grupy związane z:
planowaniem w gospodarowaniu wodami gospodarowaniem mieniem skarbu państwa w stosunku do wód istotnych do kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej wykonywaniem kompetencji organu administracji rządowej niezespolonej

16 (art. 2, ust. 2 ustawy Prawo wodne) są:
Instrumentami zarządzania zasobami wodnymi (art. 2, ust. 2 ustawy Prawo wodne) są: planowanie w gospodarowaniu wodami pozwolenia wodnoprawne opłaty i należności w gospodarce wodnej kataster wodny - kontrola gospodarowania wodami

17 Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:
program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, warunki korzystania z wód regionu wodnego, sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.

18 Na obszarze RZGW we Wrocławiu znajduje się 12 jednostek bilansowych
łączna powierzchnia wynosi km², co stanowi 12,6% powierzchni kraju

19 Obszar działania RZGW we Wrocławiu obejmuje w całości bądź we fragmencie 38 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), tj.: 24 zbiorniki czwartorzędowe 6 zbiorników trzeciorzędowych 4 zbiorniki kredowe 3 zbiorniki triasowe 1 zbiornik w starszych utworach krystalicznych (Pz)

20 Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne (art.5)
Wody powierzchniowe dzielą się na: wody płynące, do których zalicza się wody: - w ciekach naturalnych, kanałach oraz źródłach - w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych - w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, wody stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych nie związanych bezpośrednio, w sposób naturalny z wodami płynącymi.

21 Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych (stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) wykonują: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej prezes KZGW w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej oraz wód podziemnych dyrektor parku narodowego w stosunku do wód w granicach parku, marszałek województwa, jako zadanie wykonywane przez samorząd województwa, w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

22 ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich
Uprawnienia dyrektorów RZGW do wydawania rozporządzeń mających charakter aktów prawa miejscowego w zakresie: ustanawiania stref ochronnych ujęć wody ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych wprowadzania programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

23 Rozporządzenie Dyrektora RZGW Miejsce publikacji
Lp. Rozporządzenie Dyrektora RZGW Miejsce publikacji 1 Z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sp. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w m. SZUMIRAD, powiat Kluczbork Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 47, poz. 1010 2 Z dnia 15 grudnia 2004 r. w sp. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Białej Głuchołaskiej w BIAŁEJ NYSKIEJ dla miasta i gminy Nysa, powiat Nysa Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 1, poz. 24 3 Z dnia 30 czerwca 2005 r. w sp. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości GIERSZOWICE gm. Olszanka pow. brzeski Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 48, poz. 1496 4 Nr 02/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sp. ustano-wienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w PRUDNIKU, pow. prudnicki Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 14, poz. 446 5 Nr 14/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sp. ustano-wienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w OBÓRKACH, gmina Olszanka, powiat brzeski Dz. Ur. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 2, poz. 22

24 Lp. Rozporządzenie Dyrektora RZGW Miejsce publikacji 6 Nr2/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości BRZEZINKI, gmina Wołczyn, powiat Kluczbork Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 17, poz. 615 7 Nr 3/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w NAMYSŁOWIE, gmina Namysłów Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 25, poz. 1049 1 8 Nr 8/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości MARKOTÓW Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia r. Nr 54, poz. 1705 9 -15 Nr 12/2007, Nr 5/2008, Nr 2/2010, Nr 5/2010, Nr 1/2011, Nr 5/2011, Nr 6/2011, Dz. Urz. Województwa Opolskiego w latach W okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku wpłynęło do RZGW 12 wniosków o ustanowienie stref ochronnych ujęć

25 Zmiany w przepisach PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Prawo wodne  art. 2 Strefy ochronne sprzed 2002 r. stają się strefami w myśl nowego Prawa wodnego = bezterminowe Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne  art. 21 Strefy ochronne ustanowione przed 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. „Wiosenna Konferencja Rybacka w Łosiowie”, 30 marca 2012 r.

26 Na terenie działania RZGW we Wrocławiu Dyrektor ustanowił 104 obwody rybackie
(Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich) 44 obwody rybackie w województwie dolnośląskim 42 obwody rybackie w województwie lubuskim 9 obwodów rybackich w województwie wielkopolskim 8 obwodów rybackich w województwie opolskim 1 obwód rybacki w województwie śląskim

27 Rozmieszczenie 104 obwodów rybackich ustanowionych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu

28 Lp. Nazwa obwodu Województwo Użytkownik 1.
I.1. Obwód rybacki rzeki Odra nr 1 opolskie PZW Opole 2. I.2. Obwód rybacki rzeki Odra nr 2 3. I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1 4. II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2 opolskie i śląskie* 5. III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 opolskie i dolnośląskie 6. III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 7. III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5 8. V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

29

30 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz z późn. zm.) określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb. Art. 6 ustawy zobowiązuje uprawnionego do rybactwa do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.

31 Art.13 ustawy Prawo wodne jest istotny z punktu widzenia użytkownika rybackiego, określa zasady i warunki rybackiego korzystanie z wód. Wskazuje, że ryby i inne organizmy wodne stanowią pożytki, do pobierania których jest uprawniony właściciel wody. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa, dyrektor RZGW oddaje do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.

32 Oddanie w użytkowanie następuje w drodze konkursu ofert.
Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego, o którym mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym.

33 Operat rybacki jest podstawowym dokumentem, określającym zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim (art.6a). Nie ma możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej bez posiadania ważnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego. Zasady pisania tego dokumentu dokładnie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414)

34 W latach pracownicy RZGW skontrolowali dokonywanie zarybień w 7 spośród 8 obwodów rybackich uczestnicząc w 24 zarybieniach. Do Dyrektora RZGW we Wrocławiu wpłynęły pozytywne oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w 3 obwodów rybackich, dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego (obecnie Marszałka Województwa Opolskiego). PZW w Opolu w 2011 r. z powodu niskiego poziomu wód w zbiorniku Otmuchów uzyskał zgodę RZGW na uzupełnienie brakujących zarybień w 2012 r.

35 Kompetencje dyrektorów RZGW to m.in.
prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonywanie kontroli gospodarowania wodami

36 Kompetencje dyrektorów RZGW c.d.
planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej uzgadnianie projektów uchwał rad gmin dotyczących wykazu kąpielisk

37 Kompetencje dyrektorów RZGW wynikające
Z ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych na terenach zamkniętych Funkcja organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów realizujących zadania zakresu administracji rządowej (organ odwoławczego od decyzji wodno-prawnych) Uzgadnianie projektu planu aglomeracji

38 Złożoność planowania gospodarki wodnej polega nie tylko na usuwaniu naturalnych i technicznych trudności istniejących w układzie sieci wodnej i naszym klimacie, lecz również na konieczności pogodzenia sprzecznych często interesów rozmaitych użytkowników wody.

39 Dziękuję za uwagę zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl


Pobierz ppt "Gospodarowanie wodami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google