Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego"— Zapis prezentacji:

0 Krajowe Sympozjum Telekomunikacyjne
2720_000412WA_201616_014 ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - na ile nowe regulacje będą stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego Karol Działoszyński POSEŁ SEJMU RP Krajowe Sympozjum Telekomunikacyjne Bydgoszcz, 6 września 2000 r.

1 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego
SPIS TREŚCI Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

2 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego
Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

3 Prawo telekomunikacyjne z 1990 r.
2720_000412WA_201616_014 SYTUACJA OBECNA rozwój rynku Zmiany technologiczne Konieczność wprowadzenie nowej ustawy, uwzględniającej zarówno wzorce zachodnie, jak i specyfikę polską Przygotowanie Polski do wejścia do UE Prawo telekomunikacyjne z 1990 r. Postępująca liberalizacja rynku wzrost oczekiwań konsumentów

4 CELE I WPŁYW PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Rząd i przepisy będą spełniać coraz mniejszą rolę w rozwoju sektora Ustawa jest wyraźnie ukierunkowana na ograniczanie interwencji Rządu w sektorze Wydawane zgodnie z ustawą przepisy prowadzą do redukcji kontroli regulacyjnej w sektorze O większości cen decyduje wolny rynek Od rynku będzie zależeć, kiedy, jak i za jaką cenę będą świadczone nowe usługi Cele ustawy Dziś 2009 Wprowadzić Prawo stopniowo ograniczające rolę Rządu i Regulatora w sektorze Wyznaczyć jasne wytyczne dotyczące zakresu rozporządzeń i mechanizmów rynkowych Wyznaczyć jasny kierunek dla wydawanych rozporządzeń Rola rynku i konkurencji Rola rządu Uregulowania Zarządzanie sektorem w fazie rozwoju Wspieranie rynków zliberalizowanych Obszar działania rządu

5 Zgodność z zaleceniami i praktyką Unii Europejskiej
2720_000412WA_201616_014 Liberalizacja - cele Sposób realizacji zadań zgodnie z założeniami UE Cele liberalizacji Zadania Rozbudowa infrastruktury Zapewnienie opłacalności inwestycji w sieci dostępowe Świadczenie usług telefonicznych na terenie całego kraju Zgodność z zaleceniami i praktyką Unii Europejskiej Rozwój konkurencji Wprowadzenie konkurencji w oparciu o infrastrukturę poprzez zniechęcenie odsprzedawania usług Wprowadzenie konkurencji we wszystkich segmentach rynku Wprowadzenie kosztowej orientacji taryf z ich stopniowym równoważeniem Traktowanie połączeń międzyoperatorskich jako integralnej części liberalizacji Ochrona konsumentów Zapewnienie wysokiej jakości usług po przystępnych cenach Prywatyzacja operatora narodowego Zachęcenie inwestora strategicznego do zainwestowania odpowiednich środków Zagwarantowanie wpływów do Skarbu Państwa Przystąpienie do Unii Europejskiej Dostosowanie prawa do dyrektyw UE

6 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego
Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

7 Główne aspekty ustawy PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
2720_000412WA_201616_014 Główne aspekty ustawy PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE Harmonizacja z ustawodawstwem Unii Europejskiej Powołanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji Określenie zasad polityki cenowej operatorów Uregulowanie Usług Powszechnych

8 OBSZARY UJĘTE W NOWYM PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM
2720_000412WA_201616_014 OBSZARY UJĘTE W NOWYM PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM Obszary kluczowe Obszary istotne Obszary pozostałe Usługi powszechne Znacząca i dominująca pozycja rynkowa Zasady współpracy operatorów (interconnect) Zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych Organy regulacyjne Infrastruktura telekomunikacyjna Zezwolenia i pozwolenia Sytuacje szczególnych zagrożeń Tajemnica telekomunikacyjna Gospodarka zasobami numeracji i częstotliwości Kontrola i przepisy karne Przepisy przejściowe

9 USŁUGI POWSZECHNE 2720_000412WA_201616_014 Kluczowe zagadnienia
Implikacje Rodzaje usług Usługi telefoniczne, faksowe i transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów Usługa biura numerów Udogodnienia dla niepełnosprawnych Szczegółowy wykaz usług dla abonenta Zapewnienie obywatelom podstawowego dostępu do usług. . . Przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernej ingerencji o swobodę działalności gospodarczej operatorów oraz Zgodność z tendencjami UE, odbiegającymi od finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych Zasady świadczenia Niemożność odmówienia przez operatora zawarcia umowy Określenie w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług Niemożność zaprzestania świadczenia usług do czasu przejęcia ich przez innego operatora Metody finansowania Nie narzucone w ustawie

10 ZNACZĄCA I DOMINUJĄCA POZYCJA RYNKOWA
Kluczowe zapisy Implikacje Operator dominujący Dodatkowe obowiązki Przedkładanie regulatorowi wzorów umów o świadczenie usług powszechnych Odrębna kalkulacja kosztów dla każdej usługi Szczegółowe określenie rynków, na których zajmowana jest pozycja znacząca/dominująca oraz sposobu definiowania pozycji znaczącej jest zgodne z podejściem stosowanym w UE Obowiązek uwzględnienia kosztów przy ustalaniu cen wyklucza ryzyko dotowania usług powszechnych, a co za tym idzie działalność antykonkurencyjną Operator o znaczącej pozycji rynkowej Główne obowiązki Ceny usług powszechnych uwzględniają koszt ich świadczenia Przedkładanie regulatorowi projektu cennika usług powszechnych Dla każdego rynku

11 ZASADY ŁĄCZENIA SIECI I WSPÓŁPRACY OPERATORÓW
2720_000412WA_201616_014 ZASADY ŁĄCZENIA SIECI I WSPÓŁPRACY OPERATORÓW Kluczowe zapisy Uzasadnienie Obowiązek połączenia sieci z siecią innego operatora dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej Obowiązek opracowania przez operatora dominującego ramowych umów o współpracy Dopuszczenie dopłat do deficytu na sieci lokalnej Obowiązek kosztowej orientacji rozliczeń w przypadku operatorów dominujących Umowy, której stroną jest operator znaczący, są przekazywane regulatorowi Opracowanie ramowych umów o współpracy jest zgodne z zapisami w dyrektywach UE Dopłaty do deficytu lokalnego są przewidywane przez UE w sytuacji przeprowadzenia równoważenia taryf

12 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
2720_000412WA_201616_014 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Kluczowe zapisy Uzasadnienie Ustalenie warunków umowy o świadczenie usług Zagwarantowanie abonentowi podstawowej ochrony w zakresie warunków zawierania umów Obowiązek corocznego przedkładania regulatorowi sprawozdania z działalności Zdobycie przez prezesa URT informacji o rynku, służących do podejmowania decyzji Obowiązek wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Zapewnienie podstawowych ustaleń co do bezpieczeństwa obywateli

13 ORGANY REGULACYJNE Prezes URT 2720_000412WA_201616_014
Ustalenia pierwotne Obecny zapis Uzasadnienie Prezes URT Prezes PAR Prezes URT Utworzenie silnego organu regulacyjnego Prowadzenie ujednoliconej polityki wobec zarówno rynku telekomunikacyjnego, jak i działalności związanej z gospodarką widma częstotliwości Działania Regulacja działalności telekomunikacyjnej Ocena funkcjonowania rynku Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych Działania Obserwacja stanu widma częstotliwości fal radiowych Prowadzenie międzynarodowych uzgodnień co do przeznaczeń częstotliwości Przygotowanie projektu ?? tablicy przeznaczeń częstotliwości Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych Działania Wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościowej oraz spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej Ocena funkcjonowania rynku Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych

14 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
2720_000412WA_201616_014 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Zagadnienie Kluczowe ustalenia Uzasadnienie zapisu Wymagania dla sieci i urządzeń Poza podstawowymi wymaganiami, możliwość określenia dodatkowych wymagań dotyczących m.in. zapewnienia ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, umożliwienia dostępu służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, przystosowań dla osób niepełnosprawnych Położenie nacisku na aspekty społeczne Homologacja Spełnienie zasadniczych wymagań potwierdza certyfikat zgodności Ewidencja i współużytkowanie Obowiązek umożliwienia innym operatorom współkorzystania z elementów infrastruktury: budynków, linii, kanalizacji, słupów, wieży i masztów

15 ZEZWOLENIA I POZWOLENIA
2720_000412WA_201616_014 ZEZWOLENIA I POZWOLENIA Zagadnienie Kluczowe ustalenia Uzasadnienie zapisu Zezwolenie Zezwolenie określa podstawowe informacje Prezes URT może cofnąć zezwolenie przy naruszeniu przez operatora przepisów ustawy, uchylaniu się od opłat Maksymalnie liberalne podejście do zasad prowadzenia przez operatorów działalności Zgłoszenie działalności Wymagane jest jedynie zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej Wejście w życie za rok centralnego Rejestru Sądowego - chęć ograniczenia biurokracji Pozwolenia Wydawane przez prezesa URT Opłaty Roczna opłata za rezerwację częstotliwości Dodatkowo jednorazowa opłata poprzez wprowadzenie przetargu Określenie przeznaczenia opłat stanowiących dochód URT Wprowadzenie przetargu umożliwia merytoryczny wybór podmiotu Umożliwienie m.in. finansowania kosztów przetargu

16 POZOSTAŁE OBSZARY (1) 2720_000412WA_201616_014 Zagadnienie
Obecne zapisy Uzasadnienie Sytuacja szczególnych zagrożeń Tajemnica telekomunikacyjna Obowiązek posiadania aktualnego planu działań, co do zachowania ciągłości świadczenia usług, wzajemnej współpracy oraz zabezpieczenia sieci i urządzeń Szczegółowe wymienianie danych osobowych użytkownika, które mogą być przetwarzane Troska o odpowiednie zabezpieczenia w razie zagrożenia Ochrona użytkowników końcowych

17 POZOSTAŁE OBSZARY (2) 2720_000412WA_201616_014 Zagadnienie
Obecne zapisy Uzasadnienie Gospodarka zasobami numeracji/częstotliwości Kontrola i przepisy karne Przepisy przejściowe Numeracja przydzielana przez Prezesa URT Szczegółowo określone warunki cofania przydziału Nadzór nad gospodarką częstotliwości sprawowany przez Prezesa URT Kontrola w rękach Prezesa URT szczegółowy wykaz sytuacji, w których podmiot podlega karze Wyłączność TP S.A. w usługach międzynarodowych Zniesienie PtiPu i PARu Utworzenie silnego organu regulacyjnego Klarowne wymienianie sytuacji podlegających karze Określenie koniecznego procesu przejścia

18 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego
Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

19 Wzrost PKB oraz dostępność usług telekomunikacyjnych
2720_000412WA_201616_014 Wzrost PKB oraz dostępność usług telekomunikacyjnych stanowi szansę rozwoju gospodarki elektronicznej 40% 6000 35% 5000 30% 4000 25% 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 stacjonarni komórkowi Internet PKB per capita (USD)

20 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD
Potencjał polskiego Internetu został dostrzeżony przez inwestorów Indeks spółek sektora teleinformatycznego w porównaniu do indeksu WIG* (wartość w dniu = 100) Wzrost wartości spółek internetowych w okresie od do mln USD % Indeks spółek teleinformaty-cznych Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD Agora 188 +134% Prokom 158 Softbank 114 +40% Indeks WIG Optimus 251 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD Comarch 140 Computerland 101 3,2% 5,7% 170 Szeptel Udział sektora teleinformatycznego w kapitalizacji WIG * Indeksy WGPW obliczone z wyłączeniem udziału TP SA, w skład indeksu teleinformatycznego wchodzą Optimus, Prokom, Softbank, Computerland, Elzab (oraz TP SA, którą tu wyłączono) Źródło: Raporty banków inwestycyjnych, GPW

21 UŻYTKOWNICY INTERNETU
2720_000412WA_201616_014 UŻYTKOWNICY INTERNETU SZACUNKOWO Procent populacji* W Polsce mało osób korzysta z Internetu Wielka Brytania Szwecja USA Norwegia Finlandia Kanada Australia Singapur Holandia Japonia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Polska * Daty badań w poszczególnych krajach mało się różnią Źródło: NVA

22 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2720_000412WA_201616_014 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Aspekty społeczno-kulturowe Transformacja gospodarki; przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego Aspekty kulturowe GOSPODARKA ELEKRONICZNA Nowe miejsca pracy Walory edukacyjne Aspekty społeczno-ekonomiczne

23 2720_000412WA_201616_014 PRZESZKODY Dostęp do Internetu kosztowny, wolny i bez gwarancji prywatności Społeczeństwo w niewystarczającym stopniu posiadające umiejętności wykorzystania Internetu Brak wystarczająco dynamicznej, przedsiębiorczej i nastawionej na klienta kultury Sektor publiczny nie odgrywa odpowiednio aktywnej roli w promowaniu nowych usług

24 Model regulacji dla gospodarek rozwijających się
2720_000412WA_201616_014 Model regulacji dla gospodarek rozwijających się Klienci Priorytety Indywidualni Przedsię-biorstwa ROZWIJAJĄCA SIĘ GOSPODARKA Szybka rozbudowa infrastruktury Ustalanie cen uzasadnione ekonomicznie Rozbudowa instytucji regulacyjnych w celu wsparcia rozwoju sektora Zagwarantowanie stabilności finansowej i możliwych do zaakceptowania poziomów istniejącego zatrudnienia Operatorzy Społeczeństwo Dotychczasowi Nowi Zatrudnienie Dochody Państwa Poziomy Obsługi Penetracja Postęp techniczny Producenci sprzętu Telefony Centrale

25 Usługi społeczeństwa informacyjnego dla POLSKI
ASPEKTY PRO ROZWOJOWE DLA GOSPODARKI Wpływ na rozwój sektora usług Nowe miejsca pracy związane z e-commerce Integracja rynku teleinformatycznego z rynkiem mediów Współuczestniczenie w międzynarodowej wymianie usług Innowacje w zakresie transferu nowoczesnych technologii Poprawa efektywności procesów gospodarczych Poprawa konkurencyjności gospodarki Czynniki makroekonomiczne Czynniki rozwoju społecznego oraz kulturalnego Dostęp do nowoczesnych globalnych mediów Możliwość usprawnienia działania systemu administracji Efektywny dostęp do światowych zasobów kulturalnych Wzmocnienie więzi kulturowych z Polakami na świecie Nowoczesne usługi kultury masowej np. video-on-demand Uczestnictwo w światowym życiu naukowym Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

26 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE
Wprowadzenie młodzieży w erę cyfrową Inicjatywy społeczno- edukacyjne Szybki dostęp do Internetu dla studentów i naukowców Udogodnienia dla niepełnosprawnych

27 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne
2720_000412WA_201616_014 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne Transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów powinna być uznana za usługę powszechną Transformacja dotychczasowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków nastąpi w szybkim czasie Powinny być wprowadzone inicjatywy promujące dostęp do Internetu w szkołach, uczelniach i ośrodkach badawczych

28 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE
2720_000412WA_201616_014 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE Zrozumienie Zasięg Zaufanie Mechanizmy konkurencji rynkowej Konkurencyjne środowisko Stabilne warunki regulacyjne Rozwój rynku usług e-comerce w Polsce wymaga: zapewnienia stabilnych warunków prawnych zaangażowania administracji państwowej współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami Zaangażowniie administraji Nadzór państwa

29 Karol Działoszyński Karol.Dzialoszynski@sejm.gov.pl
2720_000412WA_201616_014 Karol Działoszyński POSEŁ SEJMU RP


Pobierz ppt "Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google