Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - na ile nowe regulacje będą stymulować rozwój społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - na ile nowe regulacje będą stymulować rozwój społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - na ile nowe regulacje będą stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego Karol Działoszyński POSEŁ SEJMU RP Karol.Dzialoszynski@sejm.gov.pl Krajowe Sympozjum Telekomunikacyjne Bydgoszcz, 6 września 2000 r.

2 1 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego SPIS TREŚCI

3 2 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

4 3 SYTUACJA OBECNA Prawo telekomunikacyjne z 1990 r. Zmiany technologiczne Postępująca liberalizacja rynku Przygotowanie Polski do wejścia do UE Konieczność wprowadzenie nowej ustawy, uwzględniającej zarówno wzorce zachodnie, jak i specyfikę polską rozwój rynku wzrost oczekiwań konsumentów

5 4 CELE I WPŁYW PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO Rola rządu Rola rynku i konkurencji Wprowadzić Prawo stopniowo ograniczające rolę Rządu i Regulatora w sektorze Wyznaczyć jasne wytyczne dotyczące zakresu rozporządzeń i mechanizmów rynkowych Wyznaczyć jasny kierunek dla wydawanych rozporządzeń Dziś2009 Ustawa jest wyraźnie ukierunkowana na ograniczanie interwencji Rządu w sektorze Wydawane zgodnie z ustawą przepisy prowadzą do redukcji kontroli regulacyjnej w sektorze O większości cen decyduje wolny rynek Od rynku będzie zależeć, kiedy, jak i za jaką cenę będą świadczone nowe usługi Uregulowania Zarządzanie sektorem w fazie rozwoju Wspieranie rynków zliberalizowanych Obszar działania rządu Cele ustawy Rząd i przepisy będą spełniać coraz mniejszą rolę w rozwoju sektora

6 5 Cele liberalizacji Zadania Sposób realizacji zadań zgodnie z założeniami UE Ochrona konsumentów Rozbudowa infrastruktury Prywatyzacja operatora narodowego Zapewnienie opłacalności inwestycji w sieci dostępowe Świadczenie usług telefonicznych na terenie całego kraju Wprowadzenie kosztowej orientacji taryf z ich stopniowym równoważeniem Traktowanie połączeń międzyoperatorskich jako integralnej części liberalizacji Zapewnienie wysokiej jakości usług po przystępnych cenach Zachęcenie inwestora strategicznego do zainwestowania odpowiednich środków Zagwarantowanie wpływów do Skarbu Państwa Zgodność z zaleceniami i praktyką Unii Europejskiej Rozwój konkurencji Wprowadzenie konkurencji w oparciu o infrastrukturę poprzez zniechęcenie odsprzedawania usług Wprowadzenie konkurencji we wszystkich segmentach rynku Przystąpienie do Unii Europejskiej Dostosowanie prawa do dyrektyw UE Liberalizacja - cele

7 6 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

8 7 Określenie zasad polityki cenowej operatorów Uregulowanie Usług Powszechnych Uregulowanie Usług Powszechnych Harmonizacja z ustawodawstwem Unii Europejskiej Powołanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji Główne aspekty ustawy PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

9 8 OBSZARY UJĘTE W NOWYM PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM Obszary kluczowe Usługi powszechne Znacząca i dominująca pozycja rynkowa Zasady współpracy operatorów (interconnect) Zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych Obszary istotne Organy regulacyjne Infrastruktura telekomunikacyjna Zezwolenia i pozwolenia Obszary pozostałe Sytuacje szczególnych zagrożeń Tajemnica telekomunikacyjna Gospodarka zasobami numeracji i częstotliwości Kontrola i przepisy karne Przepisy przejściowe

10 9 USŁUGI POWSZECHNE Kluczowe zagadnieniaImplikacje Usługi telefoniczne, faksowe i transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów Usługa biura numerów Udogodnienia dla niepełnosprawnych Szczegółowy wykaz usług dla abonenta Rodzaje usługZasady świadczeniaMetody finansowania Zapewnienie obywatelom podstawowego dostępu do usług... Przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernej ingerencji o swobodę działalności gospodarczej operatorów oraz... Zgodność z tendencjami UE, odbiegającymi od finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych Niemożność odmówienia przez operatora zawarcia umowy Określenie w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług Niemożność zaprzestania świadczenia usług do czasu przejęcia ich przez innego operatora Nie narzucone w ustawie

11 10 ZNACZĄCA I DOMINUJĄCA POZYCJA RYNKOWA Kluczowe zapisyImplikacje Dodatkowe obowiązki Przedkładanie regulatorowi wzorów umów o świadczenie usług powszechnych Odrębna kalkulacja kosztów dla każdej usługi Główne obowiązki Ceny usług powszechnych uwzględniają koszt ich świadczenia Przedkładanie regulatorowi projektu cennika usług powszechnych Operator dominujący Dla każdego rynku Operator o znaczącej pozycji rynkowej Szczegółowe określenie rynków, na których zajmowana jest pozycja znacząca/dominująca oraz sposobu definiowania pozycji znaczącej jest zgodne z podejściem stosowanym w UE Obowiązek uwzględnienia kosztów przy ustalaniu cen wyklucza ryzyko dotowania usług powszechnych, a co za tym idzie działalność antykonkurencyjną

12 11 ZASADY ŁĄCZENIA SIECI I WSPÓŁPRACY OPERATORÓW Kluczowe zapisyUzasadnienie Obowiązek połączenia sieci z siecią innego operatora dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej Obowiązek opracowania przez operatora dominującego ramowych umów o współpracy Dopuszczenie dopłat do deficytu na sieci lokalnej Obowiązek kosztowej orientacji rozliczeń w przypadku operatorów dominujących Umowy, której stroną jest operator znaczący, są przekazywane regulatorowi Opracowanie ramowych umów o współpracy jest zgodne z zapisami w dyrektywach UE Dopłaty do deficytu lokalnego są przewidywane przez UE w sytuacji przeprowadzenia równoważenia taryf

13 12 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Kluczowe zapisyUzasadnienie Ustalenie warunków umowy o świadczenie usług Zagwarantowanie abonentowi podstawowej ochrony w zakresie warunków zawierania umów Obowiązek corocznego przedkładania regulatorowi sprawozdania z działalności Zdobycie przez prezesa URT informacji o rynku, służących do podejmowania decyzji Obowiązek wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Zapewnienie podstawowych ustaleń co do bezpieczeństwa obywateli

14 13 ORGANY REGULACYJNE Ustalenia pierwotneObecny zapisUzasadnienie Utworzenie silnego organu regulacyjnego Prowadzenie ujednoliconej polityki wobec zarówno rynku telekomunikacyjnego, jak i działalności związanej z gospodarką widma częstotliwości Prezes URT Prezes PAR Działania Regulacja działalności telekomunikacyjnej Ocena funkcjonowania rynku Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych Działania Obserwacja stanu widma częstotliwości fal radiowych Prowadzenie międzynarodowych uzgodnień co do przeznaczeń częstotliwości Przygotowanie projektu ?? tablicy przeznaczeń częstotliwości Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych Działania Wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościowej oraz spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej Ocena funkcjonowania rynku Współdziałanie przy tworzeniu aktów prawnych

15 14 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZagadnienieKluczowe ustaleniaUzasadnienie zapisu Poza podstawowymi wymaganiami, możliwość określenia dodatkowych wymagań dotyczących m.in. zapewnienia ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, umożliwienia dostępu służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, przystosowań dla osób niepełnosprawnych Wymagania dla sieci i urządzeń Homologacja Ewidencja i współużytkowanie Położenie nacisku na aspekty społeczne Spełnienie zasadniczych wymagań potwierdza certyfikat zgodności Obowiązek umożliwienia innym operatorom współkorzystania z elementów infrastruktury: budynków, linii, kanalizacji, słupów, wieży i masztów

16 15 ZEZWOLENIA I POZWOLENIA ZagadnienieKluczowe ustaleniaUzasadnienie zapisu Zezwolenie określa podstawowe informacje Prezes URT może cofnąć zezwolenie przy naruszeniu przez operatora przepisów ustawy, uchylaniu się od opłat Zezwolenie Zgłoszenie działalności Pozwolenia Maksymalnie liberalne podejście do zasad prowadzenia przez operatorów działalności Wymagane jest jedynie zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej Wydawane przez prezesa URT Wejście w życie za rok centralnego Rejestru Sądowego - chęć ograniczenia biurokracji Opłaty Roczna opłata za rezerwację częstotliwości Dodatkowo jednorazowa opłata poprzez wprowadzenie przetargu Określenie przeznaczenia opłat stanowiących dochód URT Wprowadzenie przetargu umożliwia merytoryczny wybór podmiotu Umożliwienie m.in. finansowania kosztów przetargu

17 16 POZOSTAŁE OBSZARY (1) ZagadnienieObecne zapisyUzasadnienie Sytuacja szczególnych zagrożeń Tajemnica telekomunikacyjna Obowiązek posiadania aktualnego planu działań, co do zachowania ciągłości świadczenia usług, wzajemnej współpracy oraz zabezpieczenia sieci i urządzeń Szczegółowe wymienianie danych osobowych użytkownika, które mogą być przetwarzane Troska o odpowiednie zabezpieczenia w razie zagrożenia Ochrona użytkowników końcowych

18 17 POZOSTAŁE OBSZARY (2) ZagadnienieObecne zapisyUzasadnienie Gospodarka zasobami numeracji/częstotliwości Kontrola i przepisy karne Przepisy przejściowe Numeracja przydzielana przez Prezesa URT Szczegółowo określone warunki cofania przydziału Nadzór nad gospodarką częstotliwości sprawowany przez Prezesa URT Kontrola w rękach Prezesa URT szczegółowy wykaz sytuacji, w których podmiot podlega karze Wyłączność TP S.A. w usługach międzynarodowych Zniesienie PtiPu i PARu Utworzenie silnego organu regulacyjnego Klarowne wymienianie sytuacji podlegających karze Określenie koniecznego procesu przejścia

19 18 Kontekst utworzenia nowego prawa telekomunikacyjnego Kluczowe elementy nowej ustawy Instytucjonalne aspekty społeczeństwa informacyjnego

20 19 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 19992000200120022003 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 stacjonarnikomórkowiInternetPKB per capita (USD) Wzrost PKB oraz dostępność usług telekomunikacyjnych stanowi szansę rozwoju gospodarki elektronicznej

21 20 *Indeksy WGPW obliczone z wyłączeniem udziału TP SA, w skład indeksu teleinformatycznego wchodzą Optimus, Prokom, Softbank, Computerland, Elzab (oraz TP SA, którą tu wyłączono) Źródło: Raporty banków inwestycyjnych, GPW Indeks spółek sektora teleinformatycznego w porównaniu do indeksu WIG* (wartość w dniu 2.11.1999 = 100) Wzrost wartości spółek internetowych w okresie od 11.1999 do 02.2000 mln USD% mln USD % Udział sektora teleinformatycznego w kapitalizacji WIG Indeks spółek teleinfor maty- cznych Indeks WIG 3,2% 3,2%5,7% 11.1999 02.2000 +134% +40% Agora Prokom Softbank Optimus Comarch Computerland Szeptel Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD 188 158 251 140 101 170 114 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD Potencjał polskiego Internetu został dostrzeżony przez inwestorów

22 21 UŻYTKOWNICY INTERNETU *Daty badań w poszczególnych krajach mało się różnią Źródło:NVA Procent populacji* SZACUNKOWO SzwecjaUSANorwegiaFinlandiaKanadaAustralia Wielka Brytania SingapurHolandiaJaponiaNiemcyHiszpaniaFrancjaWłochyPolska W Polsce mało osób korzysta z Internetu

23 22 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Aspekty kulturowe Nowe miejsca pracy Walory edukacyjne GOSPODARKA ELEKRONICZNA Transformacja gospodarki; przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego Aspekty społeczno-kulturowe Aspekty społeczno-ekonomiczne

24 23 PRZESZKODY Dostęp do Internetu kosztowny, wolny i bez gwarancji prywatności Społeczeństwo w niewystarczającym stopniu posiadające umiejętności wykorzystania Internetu Brak wystarczająco dynamicznej, przedsiębiorczej i nastawionej na klienta kultury Sektor publiczny nie odgrywa odpowiednio aktywnej roli w promowaniu nowych usług

25 24 Szybka rozbudowa infrastruktury Ustalanie cen uzasadnione ekonomicznie Rozbudowa instytucji regulacyjnych w celu wsparcia rozwoju sektora Zagwarantowanie stabilności finansowej i możliwych do zaakceptowania poziomów istniejącego zatrudnienia KlienciKlienci IndywidualniIndywidualni Przedsię- biorstwaPrzedsię- biorstwa IndywidualniIndywidualni Przedsię- biorstwaPrzedsię- biorstwa Producenci sprzętu Telefony Centrale OperatorzyOperatorzy DotychczasowiDotychczasowi NowiNowi DotychczasowiDotychczasowi NowiNowi Zatrudnienie Dochody Państwa Poziomy Obsługi Penetracja Postęp techniczny Priorytety SpołeczeństwoSpołeczeństwo ROZWIJAJĄCA SIĘ GOSPODARKA Model regulacji dla gospodarek rozwijających się

26 25 Usługi społeczeństwa informacyjnego dla POLSKI ASPEKTY PRO ROZWOJOWE DLA GOSPODARKI Czynniki makroekonomiczne Wpływ na rozwój sektora usług Nowe miejsca pracy związane z e-commerce Integracja rynku teleinformatycznego z rynkiem mediów Współuczestniczenie w międzynarodowej wymianie usług Innowacje w zakresie transferu nowoczesnych technologii Poprawa efektywności procesów gospodarczych Poprawa konkurencyjności gospodarki Czynniki rozwoju społecznego oraz kulturalnego Dostęp do nowoczesnych globalnych mediów Możliwość usprawnienia działania systemu administracji Efektywny dostęp do światowych zasobów kulturalnych Wzmocnienie więzi kulturowych z Polakami na świecie Nowoczesne usługi kultury masowej np. video-on-demand Uczestnictwo w światowym życiu naukowym Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

27 26 Wprowadzenie młodzieży w erę cyfrową Szybki dostęp do Internetu dla studentów i naukowców Udogodnienia dla niepełnosprawnych Inicjatywy społeczno- edukacyjne ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE

28 27 IMPLIKACJE DLA POLSKI Transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów powinna być uznana za usługę powszechną Regulacje Transformacja dotychczasowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków nastąpi w szybkim czasie Gospodarka Powinny być wprowadzone inicjatywy promujące dostęp do Internetu w szkołach, uczelniach i ośrodkach badawczych Aspekty społeczne

29 28 ZrozumienieZasięgZaufanie Mechanizmy konkurencji rynkowej Konkurencyjne środowisko Stabilne warunki regulacyjne Rozwój rynku usług e-comerce w Polsce wymaga: zapewnienia stabilnych warunków prawnychzapewnienia stabilnych warunków prawnych zaangażowania administracji państwowejzaangażowania administracji państwowej współpracy z przedsiębiorcami, inwestoramiwspółpracy z przedsiębiorcami, inwestorami Zaangażowniie administraji Nadzór państwa FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE

30 29 Karol Działoszyński POSEŁ SEJMU RP Karol.Dzialoszynski@sejm.gov.pl


Pobierz ppt "ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - na ile nowe regulacje będą stymulować rozwój społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google