Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin: Ekonomia1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin: Ekonomia1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin: Ekonomia1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki

2 J. Wilkin: Ekonomia2 Formy kapitału w gospodarce Kapitał ludzki Kapitał społeczny Kapitał fizyczny Kapitał finansowy: -Pieniężny -Papiery wartościowe

3 J. Wilkin: Ekonomia3 Funkcje rynku kapitałowego Rynek kapitałowy jest miejscem transakcji instrumentów finansowych o okresie wykupu nie niższym niż rok Rynek ten służy do mobilizacji i gromadzenia wolnych funduszy, które mogą być wykorzystane na cele rozwojowe i modernizacyjne przedsiębiorstw Na rynku kapitałowym towarem są papiery wartościowe Rynek kapitałowy daje inwestorom (indywidualnym i instytucjonalnym) możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu od zainwestowanych kapitałów Służy realokacji kapitału między różnymi dziedzinami działalności gospodarczej Dzieli się na rynek pierwotny i wtórny oraz giełdowy i pozagiełdowy

4 J. Wilkin: Ekonomia4 Rodzaje papierów wartościowych Akcje Obligacje Opcje i kontrakty terminowe Bony (skarbowe, pieniężne, prywatyzacyjne, oszczędnościowe, lokacyjne, rewaloryzacyjne itp.) Towarowe (kwity składowe) Weksle i listy zastawne Certyfikaty lokacji inwestycji Książeczki oszczędnościowe Certyfikaty depozytowe Polisy ubezpieczeniowe

5 J. Wilkin: Ekonomia5 Rozwój rynku kapitałowego w Polsce (1) Powstanie i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: -1991 utworzenie giełdy -Wzrost liczby firm notowanych na giełdzie: od 5 w 1991 do ponad 200 obecnie -Wzrost tzw. kapitalizacji giełdy (wartości akcji notowanych na giełdzie) -Zwiększanie rodzajów papierów wartościowych i typów transakcji na giełdzie

6 J. Wilkin: Ekonomia6 Rozwój rynku kapitałowego w Polsce (2) Indeksy rynku kapitałowego w Polsce: -WIG – Warszawski Indeks Giełdowy (indeks rynku podstawowego akcji) -WIG 20 – Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indeks rynku podstawowego akcji 20 wybranych spółek) -WIRR – Warszawski Indeks Rynku Równoległego (indeks rynku równoległego spółek) -NIF – Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych -3 indeksy Centralnej Tablicy Ofert (ITO – indeks ofert rynku pozagiełgowego, IB 5 – Indeks sektora bankowego i IM 10 – indeks sektora niebankowego

7 J. Wilkin: Ekonomia7 Najważniejsze instytucje rynku giełdowego Giełda Papierów Wartościowych Biuro maklerskie i bank rozliczeniowy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

8 J. Wilkin: Ekonomia8 Stopa zwrotu i ryzyko finansowe Celem uczestników systemu finansowego jest wiec uzyskanie w kolejnych okresach czasu jak najwyższej stopy zwrotu netto z kapitału r Gdzie : So - wartość środków na początku okresu, - wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty transakcyjne, podatki itd. St – wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty transakcyjne, podatki itp.

9 J. Wilkin: Ekonomia9 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Czy akcje cechują się nieograniczoną zbywalnością i są dopuszczone do publicznego obrotu (KPWiG) Wartość emisji akcji wynosi co najmniej 4 mln. zł Wartość księgowa spółki (wartość kapitałów własnych) wynosi co najmniej 4 mln. zł Publiczne ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego z opinią audytora Dostępna jest informacja o sytuacji finansowo- ekonomicznej emitenta

10 J. Wilkin: Ekonomia10 Stopa zwrotu netto z kapitału, gdzie – So wartość środków na początku okresu, - St wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty t ransakcyjne, podatki itd.

11 J. Wilkin: Ekonomia11 Spekulacja giełdowa Pozycja długa: zakup papierów wartościowych z zamiarem ich sprzedaży i otrzymania zysku w przyszłości Pozycja krótka: sprzedaż papierów wartościowych z zamiarem ich wykupienia gdy ich ceny spadną

12 J. Wilkin: Ekonomia12 Wybrane pojęcia rynku kapitałowego Rynek byka i rynek niedźwiedzia Bezpośrednie inwestycje kapitałowe i inwestycje portfelowe Przestępstwa giełdowe: insider trading Hedging – transakcje zabezpieczające; różnicowanie portfela instrumentów Analiza fundamentalna i techniczna Inżynieria finansowa

13 J. Wilkin: Ekonomia13 Globalizacja rynku finansowego i jej skutki (1) Świat finansów wyemancypował się ze świata rzeczywistego Tylko 2-3% światowych transakcji finansowych służy zabezpieczeniu transakcji przemysłu i handlu, reszta jest czystą spekulacja finansową Najszybciej rozwijają się transakcje instrumentami pochodnymi W l. 1989-95 wartość kontraktów terminowych podwajała się średnio co dwa lata i osiągnęła sumę 41 bilionów dolarów

14 J. Wilkin: Ekonomia14 Globalizacja rynku finansowego i jej skutki (2) Firma Siemens AG zarabia więcej na transakcjach kapitałowych niż na swych produktach Niestabilność rynków finansowych i potencjalna groźba globalnej katastrofy finansowej Historia firmy Quantum G. Sorosa

15 J. Wilkin: Ekonomia15 Atak firmy Quantum na walutę brytyjską Kontrola kursów walutowych w ramach ESW Zaciąganie pożyczek w funtach i zamiana ich na marki Wyczerpywanie się rezerw Bank of England Obniżka kursu funta Zakup funtów w celu spłaty długów Miliard $ zarobku dla Quantum

16 J. Wilkin: Ekonomia16 Pytania problemowe Na czym polega znaczenie rynku kapitałowego dla funkcjonowania współczesnej gospodarki? Jakie są główne instytucje i instrumenty rynku kapitałowego? Co to jest inżynieria finansowa? Najważniejsze etapy budowy rynku kapitałowego w Polsce Dobre i złe strony spekulacji finansowej – podaj przykłady


Pobierz ppt "J. Wilkin: Ekonomia1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google