Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE MIĘDZYNARODOWE"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie FINANSE MIĘDZYNARODOWE Finanse międzynarodowe

2 Materiały dostępne na:
Na początek Materiały dostępne na: Kontakt: Konsultacje: po umówieniu mailowym Finanse międzynarodowe

3 Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wielokrotnego wyboru Zakres egzaminu- tematy objęte sylabusem dostępne na stronie Finanse międzynarodowe

4 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Ogólny zarys wykładu Międzynarodowe rynki finansowe Bilans płatniczy Współczesne problemy z zakresu finansów międzynarodowych Finanse międzynarodowe

5 Literatura podstawowa
P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 Finanse międzynarodowe

6 Pojęcie i funkcje rynku finansowego
Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe Finanse międzynarodowe

7 Klasyfikacja rynków finansowych
Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych Finanse międzynarodowe

8 Rynek transakcji kasowych i terminowych
Rynek transakcji kasowych (spot)- transakcja dokonana w ciągu 2 dni roboczych- instrumenty pierwotne Rynek transakcji terminowych (forward)- transakcja odroczona do 30,90 lub 180 dni- instrumenty pochodne Finanse międzynarodowe

9 Finanse międzynarodowe 120180-1165

10 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Rynek pieniężny Umożliwia zarządzanie płynnością instytucji Krótkoterminowe pożyczki i depozyty (do 1 roku) Uczestnicy- banki Finanse międzynarodowe

11 Rynek pieniężny- instrumenty
Krótkoterminowe (do 3 miesięcy) Repurchase agreement (repo) –zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji na rynku spot i forward Długoterminowe (3 miesiace-1 rok) Bony skarbowe- emitowane przez rządy Certyfikaty depozytu- emitowane przez banki Bony komercyjne – emitowane przez firmy Finanse międzynarodowe

12 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Rynek kapitałowy Umożliwia pozyskanie lub alokację kapitału Pozyskiwanie długoterminowego kapitału Rynek akcji i obligacji Uczestnicy Rynek akcji- emitenci (firmy) nabywcy instytucjonalni i indywidualni Rynek obligacji- emitenci (rządy), nabywcy instytucjonalni Finanse międzynarodowe

13 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Rynek walutowy Umożliwia wymianę walut w celu dokonywania płatności międzynarodowych Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci Finanse międzynarodowe

14 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Rynek walutowy Transakcje spot Transakcje walutowe Futures Transakcje walutowe Swap Opcje walutowe Finanse międzynarodowe

15 Rynek instrumentów pochodnych
Umożliwia uczestnikom rynku zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen Cena instrumentów oparta na cenie instrumentu bazowego Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci Finanse międzynarodowe

16 Rynek instrumentów pochodnych
Transakcje Forward Swapy Opcje Finanse międzynarodowe

17 Pośrednicy na rynkach finansowych
Banki komercyjne Banki inwestycyjne Fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe Fundusze hedgingowe Finanse międzynarodowe

18 Pozyskanie kapitału- banki vs rynki finansowe
Rynki finansowe mogą podjąć większe ryzyko niż banki Niższa premia za ryzyko + brak konieczności depozytu zabezpieczającego  niższy koszt pozyskania kapitału Rynki finansowe są bardziej zorientowane na przyszłość niż banki Monitorowanie efektywności firmy przez inwestorów Finanse międzynarodowe

19 Obecne tendencje na rynkach finansowych
Wzrost płynności rynków finansowych Wzrost znaczenia instrumentów pochodnych Wzrost znaczenia rynków kapitałowych Finanse międzynarodowe

20 Dzienny obrót na rynku walutowym
Źródło: BIS Finanse międzynarodowe

21 Rynek walutowy-liczby
Tylko 10% transakcji związanych z handlem, 90% spekulacja Centra finansowe: Londyn 36% wartości transakcji Nowy Jork 18% wartości transakcji Tokio 6% wartości transakcji Finanse międzynarodowe

22 Rynek walutowy-liczby
Transakcje na rynku spot 37% obrotu na rynku walutowym 48% wzrost w latach Transakcje na rynku forward 63% obrotu na rynku walutowym 7% wzrost w latach Finanse międzynarodowe

23 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Typy transakcji Hedging - zakład o kierunek zmian cen lub wykupienie „ubezpieczenia” Spekulacja i arbitraż- poszukiwanie nadzwyczajnych zysków Finanse międzynarodowe

24 Dzienny obrót na rynku walutowym wg instrumentu
Źródło: BIS Finanse międzynarodowe

25 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Swapy walutowe Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą po kursie spot przy jednoczesnym zawarciu transakcji odwrotnej po kursie forward w określonym czasie w przyszłości „Zakład” o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: firma chcąca zainwestować USD w papiery wartościowe denominowane w EUR potrzebująca USD ponownie za 3 miesiące Finanse międzynarodowe

26 Kontrakty walutowe futures
Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą w określonym czasie w przyszłości po określonym kursie „Zakład” o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: Arbitrażysci spodziewający się znacznej zmienności kursu spot Finanse międzynarodowe

27 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Opcje walutowe Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty po określonym kursie Wykupienie „ubezpieczenia” przeciw zmianom kursu Opcje put i call Wystawca opcji jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty jeżeli właściciel opcji chce zrealizować swoje prawo Finanse międzynarodowe

28 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Opcje walutowe Przykład: Otrzymanie płatności w walucie obcej w nieokreślonym czasie przyszłości- opcja put Dokonanie płatności w walucie obcej nieokreślonym czasie przyszłości- opcja call Banki komercyjne oraz instytucje zarządzające dużymi inwestycjami za granicą Finanse międzynarodowe

29 Dzienny obrót na rynku instrumentów pochodnych
Źródło: BIS Finanse międzynarodowe

30 Instrumenty pochodne oparte na stopie procentowej
Forward rate agreement (FRA) Interest rate swap (IRS) Opcje na stopę procentową Finanse międzynarodowe

31 Dzienny obrót na rynku instrumentów pochodnych wg instrumentu
Finanse międzynarodowe

32 Forward rate agreement
Instrument będący umową o rozliczenie różnicy pomiędzy stopą procentową forward w dniu zawarcia umowy i stopą procentową w dniu rozliczenia umowy Przykład: zawarcie kontraktu FRA przy założeniu 3 miesięcznej lokaty w bonach skarbowych w celu zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą stopy procentowej Finanse międzynarodowe

33 Swap na stopę procentową
Instrument będący umową o periodyczne rozliczanie różnicy pomiędzy długoterminową stopą procentową w dniu zawarcia kontraktu a krótkoterminową stopą procentową w przyszłych okresach Przykład: zawarcie kontraktu swap przy nabyciu 5 letnich obligacji, których kupno chcemy finansować 3 miesięczną odnawialną pożyczką Finanse międzynarodowe

34 Opcje na stopę procentową
Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek do złożenia depozytu / ulokowania kredytu po określonej stopie procentowej Drogi instrument Konieczność faktycznego wykupienia „ubezpieczenia” przed zmianą cen W praktyce inwestorzy kupują i wystawiają opcje jednocześnie Finanse międzynarodowe

35 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Spekulacja Możliwość stosowania dźwigni Możliwość złożenia małego depozytu Dzienne rozliczanie transakcji Wzrost ryzyka  wzrost potencjalnych zysków i strat Finanse międzynarodowe

36 Rynek instrumentów pochodnych-problemy
Niewłaściwe użycie instrumentów pochodnych Niewłaściwa dystrybucja ryzyka na rynku finansowym Niewłaściwa ocena ryzyka Przykład: Spekulacje na opcjach walutowych w latach Finanse międzynarodowe

37 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy.Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in April 2010, Monetary and Economic Department, Bank of International Settlements, 2010. Finanse międzynarodowe


Pobierz ppt "FINANSE MIĘDZYNARODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google