Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami"— Zapis prezentacji:

1 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami
Warsztaty dla beneficjentów działań i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami Płotki - czerwiec r Ziemowit Pirtań

2 Cele wsparcia unijnego
konwergencja, postęp technologiczny i społeczny – innowacyjność, spójność polityk krajów członkowskich (wspólne polityki branżowe), równouprawnienie, równy dostęp i szanse Celem Unii Europejskiej jest długoterminowy rozwój całego Euro-regionu, często wbrew krótkoterminowym politykom rządów poszczególnych państw, kierujących się interesem cyklu wyborczego

3 Wspólna Polityka Rybacka
Cele WPR Zrównoważony rozwój sektora rybackiego, Utrzymanie zasobów mórz, Rozwój akwakultury (zrównoważony), Promocja spożycia produktów rybołówstwa, Promocja innowacyjności, Rozwój lub utrzymanie potencjału gospodarczego na terenach zależnych od rybactwa (CEL osi 4 i Lokalnych Grup Rybackich) Cele osi 4 mogą być realizowane przy odmiennych założeniach, w zależności od specyfiki obszarów zależnych

4 Tereny zależne od rybactwa w Europie i Polsce
Obszary Zależne Tereny zależne od rybactwa w Europie i Polsce Rybołówstwo morskie Rybactwo śródlądowe i akwakultura

5 Perspektywy rozwoju dla rybactwa
Odmienność obszarów Perspektywy rozwoju dla rybactwa Rybołówstwo śródlądowe Akwakultura Jedyne perspektywiczne źródło białka rybiego Technologia chowu Świadomość konsumencka SZANSE Dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji, efekt synergiczny działania osi 4 Rybołówstwo morskie Spadające zasoby mórz Redukcja floty Zarządzanie środowiskiem SZANSA Reorientacja działalności !

6 Rozwój obszaru zależnego
Efekt synergiczny ??? Profesjonalna akwakultura kreowanie lokalnego rynku zbytu 2. Rybołówstwo śródlądowe i małe rodzinne gospodarstwa rybackie dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji - rozwój turystyki, gastronomii oraz drobnego przetwórstwa – dopełnienie oferty handlowej 3. Przedsiębiorcy działający na terenach LGR dodatkowy kierunek rozwoju, możliwość poszerzenia oferty usług i produktów. Nowe przedsięwzięcia.

7 Inwestycje inspirowane
Wsparcie inwestycji - konkrety Działania i to działania wspierające inwestycje komercyjne dla „rybaków” – dywersyfikacja działalności (poszerzenie działalności gospodarczej) dla pozostałych przedsiębiorców – rozwój działalności lub utworzenie nowej Inwestycje planowe Inwestycje inspirowane W zależności od okoliczności podjęcia decyzji o podjęciu projektu, należy zwrócić uwagę na inne aspekty, podczas decyzji inwestycyjnej

8 Inwestycje planowe Realizowane przez firmy już funkcjonujące, zwykle w dobrej kondycji finansowej (choć nie zawsze). Mocne strony: projekt zbilansowany ekonomicznie – realizowany bez względu na wsparcie z UE, wsparcie jest dodatkową premią – możliwość realizacji kolejnego projektu, duże prawdopodobieństwo utrzymania trwałości ekonomicznej projektu. Słabe strony: lekceważenie dodatkowych wymogów formalnych – ryzyko niekwalifikowalności, tendencja do luzowania polityki oszczędności wydatków – obniżanie konkurencyjności, brak empatii wobec administracji wynikająca z rutyny i wartościowania problemów.

9 Inwestycje inspirowane
Realizowane przez podmioty początkujące lub niedoświadczone rynkowo i inwestycyjnie, podejmowane wyłącznie ze względu na możliwość uzyskania wsparcia. Mocne strony: potencjał i zaangażowanie, dbałość o szczegóły i poddanie się rygorom formalnym, czas, potencjał innowacyjny. Słabe strony: brak doświadczenia i nawyków rynkowych, ustawianie idei pod dofinansowanie – ryzyko niedotrzymania trwałości ekonomicznej, biznes-plan – wymóg formalny zamiast faktycznego planu ekonomicznego, brak rzetelnej oceny ryzyka i odporności psychicznej, niska zdolność kredytowa.

10 Trwałość ekonomiczna = płynność finansowa
Trwałość ekonomiczna projektu Wymóg formalny – konieczność utrzymania celu operacji przez 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia operacji. Pozorne badanie trwałości ekonomicznej projektu – wzór biznes-planu będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (wzór – art.11.1 rozp.) Przepis rozporządzenia z 15 października 2009 r.: Art Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja. Trwałość ekonomiczna = płynność finansowa 3 lata = 5 lat ???

11 Trwałość ekonomiczna projektu – podejście właściwe
Bez względu na obowiązek formalny, każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone rzetelnym biznes-planem Nowi przedsiębiorcy : szansa na skorzystanie z wiedzy ekspertów zewnętrznych, minimalizacja ryzyka bankructwa (podwójnego w przypadku wsparcia UE), „mapa drogowa” dla przedsiębiorcy, podstawa ocen i planów naprawczych, szansa kredytowa. Doświadczeni przedsiębiorcy : „mapa drogowa” dla firmy, eliminacja ryzyka „osoby niezastąpionej”, podstawa poszukiwania dodatkowego kapitału.

12 Rzetelny biznes plan – to biznes-plan projektu, a nie firmy!
Biznes-plan operacji Rzetelny biznes plan – to biznes-plan projektu, a nie firmy! analiza przedsięwzięcia objętego wnioskiem jako niezależnego zdarzenia, bilans wyjścia, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, analiza rynku, analiza opłacalności działalności i czasu zwrotu kapitału, analiza czynników poza-finansowych, wskazanie punktów krytycznych i zarządzanie ryzykiem, punkty kontrolne i harmonogram ocen wdrażania planu, wnioski końcowe Tworząc rzetelny biznes-plan należy kierować się analizą krytyczną – starać się z góry zakładać negatywne scenariusze i podejmować próbę przeciwdziałania im!

13 Analiza opłacalności projektu
Musimy być przekonani o opłacalności przedsięwzięcia – sam fakt uzyskania dofinansowania nam go nie zapewni ! stopa zwrotu kapitału = stopa inflacji stopa zwrotu kapitału = kapitalizacja odsetek/obligacji stopa zwrotu kapitału = koszt kredytu bankowego stopa zwrotu kapitału > koszt kredytu bankowego Analizę opłacalności można spłaszczyć, korygując jej efekty czynnikami pozaekonomicznymi (dodatkowe zasoby finansowe)

14 Ryzyko może być kosztowne !
Analiza ekonomiczna projektu Czynniki poza ekonomiczne długoterminowa polityka rozwoju firmy, budowa wizerunku (marketing wewnętrzny), cele edukacyjne i pilotażowe, unikanie zewnętrznego ryzyka finansowego, inne ! Każda działalność wiąże się z ryzykiem – kierowanie się poza ekonomicznymi aspektami wzmaga to ryzyko. Ryzyko może być kosztowne !

15 Konkurs w 2011 – przecieranie szlaków
I konkurs - konkrety Konkurs w 2011 – przecieranie szlaków doświadczeni beneficjenci, wdrażanie biur LGR i nabywanie doświadczenia przez pracowników i weryfikujących wnioski, ustabilizowanie się sytuacji na rynkach finansowych – polityka banków, podstawy do opracowania szczegółowych założeń inkubatorów przedsiębiorczości. Musimy uzbroić się w cierpliwość i duże nadwyżki kapitału …

16 Dziękuję za uwagę ! Ziemowit Pirtań Płotki 2011 r


Pobierz ppt "Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google