Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami Płotki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami Płotki."— Zapis prezentacji:

1 www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami Płotki - czerwiec - 2011 r

2 Cele wsparcia unijnego - konwergencja, - postęp technologiczny i społeczny – innowacyjność, - spójność polityk krajów członkowskich (wspólne polityki branżowe), - równouprawnienie, równy dostęp i szanse Celem Unii Europejskiej jest długoterminowy rozwój całego Euro- regionu, często wbrew krótkoterminowym politykom rządów poszczególnych państw, kierujących się interesem cyklu wyborczego

3 Wspólna Polityka Rybacka Cele WPR -Zrównoważony rozwój sektora rybackiego, -Utrzymanie zasobów mórz, -Rozwój akwakultury (zrównoważony), -Promocja spożycia produktów rybołówstwa, -Promocja innowacyjności, -Rozwój lub utrzymanie potencjału gospodarczego na terenach zależnych od rybactwa (CEL osi 4 i Lokalnych Grup Rybackich) Cele osi 4 mogą być realizowane przy odmiennych założeniach, w zależności od specyfiki obszarów zależnych

4 Obszary Zależne Tereny zależne od rybactwa w Europie i Polsce Rybołówstwo morskie Rybactwo śródlądowe i akwakultura

5 Odmienność obszarów Perspektywy rozwoju dla rybactwa Rybołówstwo morskie - Spadające zasoby mórz - Redukcja floty - Zarządzanie środowiskiem SZANSA Reorientacja działalności ! Rybołówstwo śródlądowe Akwakultura - Jedyne perspektywiczne źródło białka rybiego - Technologia chowu - Świadomość konsumencka SZANSE Dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji, efekt synergiczny działania osi 4

6 Rozwój obszaru zależnego Efekt synergiczny ??? 1.Profesjonalna akwakultura -kreowanie lokalnego rynku zbytu 2. Rybołówstwo śródlądowe i małe rodzinne gospodarstwa rybackie -dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji - rozwój turystyki, gastronomii oraz drobnego przetwórstwa – dopełnienie oferty handlowej 3. Przedsiębiorcy działający na terenach LGR -dodatkowy kierunek rozwoju, możliwość poszerzenia oferty usług i produktów. Nowe przedsięwzięcia.

7 Wsparcie inwestycji - konkrety Działania 4.1.2 i 4.1.3 to działania wspierające inwestycje komercyjne - dla rybaków – dywersyfikacja działalności (poszerzenie działalności gospodarczej) - dla pozostałych przedsiębiorców – rozwój działalności lub utworzenie nowej Inwestycje planowe Inwestycje inspirowane W zależności od okoliczności podjęcia decyzji o podjęciu projektu, należy zwrócić uwagę na inne aspekty, podczas decyzji inwestycyjnej

8 Inwestycje planowe Realizowane przez firmy już funkcjonujące, zwykle w dobrej kondycji finansowej (choć nie zawsze). Mocne strony: - projekt zbilansowany ekonomicznie – realizowany bez względu na wsparcie z UE, - wsparcie jest dodatkową premią – możliwość realizacji kolejnego projektu, - duże prawdopodobieństwo utrzymania trwałości ekonomicznej projektu. Słabe strony: - lekceważenie dodatkowych wymogów formalnych – ryzyko niekwalifikowalności, - tendencja do luzowania polityki oszczędności wydatków – obniżanie konkurencyjności, - brak empatii wobec administracji wynikająca z rutyny i wartościowania problemów.

9 Inwestycje inspirowane Realizowane przez podmioty początkujące lub niedoświadczone rynkowo i inwestycyjnie, podejmowane wyłącznie ze względu na możliwość uzyskania wsparcia. Mocne strony: - potencjał i zaangażowanie, - dbałość o szczegóły i poddanie się rygorom formalnym, - czas, - potencjał innowacyjny. Słabe strony: - brak doświadczenia i nawyków rynkowych, - ustawianie idei pod dofinansowanie – ryzyko niedotrzymania trwałości ekonomicznej, - biznes-plan – wymóg formalny zamiast faktycznego planu ekonomicznego, - brak rzetelnej oceny ryzyka i odporności psychicznej, - niska zdolność kredytowa.

10 Trwałość ekonomiczna Trwałość ekonomiczna projektu Wymóg formalny – konieczność utrzymania celu operacji przez 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia operacji. Pozorne badanie trwałości ekonomicznej projektu – wzór biznes- planu będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (wzór – art.11.1 rozp.) Przepis rozporządzenia z 15 października 2009 r.: Art.. 11.3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja. Trwałość ekonomiczna = płynność finansowa 3 lata = 5 lat ???

11 Trwałość ekonomiczna Trwałość ekonomiczna projektu – podejście właściwe Bez względu na obowiązek formalny, każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone rzetelnym biznes-planem Nowi przedsiębiorcy : - szansa na skorzystanie z wiedzy ekspertów zewnętrznych, - minimalizacja ryzyka bankructwa (podwójnego w przypadku wsparcia UE), - mapa drogowa dla przedsiębiorcy, - podstawa ocen i planów naprawczych, - szansa kredytowa. Doświadczeni przedsiębiorcy : - mapa drogowa dla firmy, - eliminacja ryzyka osoby niezastąpionej, - podstawa poszukiwania dodatkowego kapitału.

12 Biznes-plan operacji Rzetelny biznes plan – to biznes-plan projektu, a nie firmy! - analiza przedsięwzięcia objętego wnioskiem jako niezależnego zdarzenia, - bilans wyjścia, słabe i mocne strony, - szanse i zagrożenia, analiza rynku, - analiza opłacalności działalności i czasu zwrotu kapitału, - analiza czynników poza-finansowych, - wskazanie punktów krytycznych i zarządzanie ryzykiem, - punkty kontrolne i harmonogram ocen wdrażania planu, - wnioski końcowe Tworząc rzetelny biznes-plan należy kierować się analizą krytyczną – starać się z góry zakładać negatywne scenariusze i podejmować próbę przeciwdziałania im!

13 Analiza opłacalności projektu Musimy być przekonani o opłacalności przedsięwzięcia – sam fakt uzyskania dofinansowania nam go nie zapewni ! stopa zwrotu kapitału = stopa inflacji stopa zwrotu kapitału = kapitalizacja odsetek/obligacji stopa zwrotu kapitału = koszt kredytu bankowego stopa zwrotu kapitału > koszt kredytu bankowego Analizę opłacalności można spłaszczyć, korygując jej efekty czynnikami pozaekonomicznymi (dodatkowe zasoby finansowe)

14 Analiza ekonomiczna projektu Czynniki poza ekonomiczne - długoterminowa polityka rozwoju firmy, - budowa wizerunku (marketing wewnętrzny), - cele edukacyjne i pilotażowe, - unikanie zewnętrznego ryzyka finansowego, - inne ! Każda działalność wiąże się z ryzykiem – kierowanie się poza ekonomicznymi aspektami wzmaga to ryzyko. Ryzyko może być kosztowne !

15 I konkurs - konkrety Konkurs w 2011 – przecieranie szlaków - doświadczeni beneficjenci, - wdrażanie biur LGR i nabywanie doświadczenia przez pracowników i weryfikujących wnioski, - ustabilizowanie się sytuacji na rynkach finansowych – polityka banków, - podstawy do opracowania szczegółowych założeń inkubatorów przedsiębiorczości. Musimy uzbroić się w cierpliwość i duże nadwyżki kapitału …

16 Dziękuję za uwagę ! Płotki 2011 r Ziemowit Pirtań


Pobierz ppt "Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami Płotki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google