Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT WIELKOPOLSKA S tan realizacji projektu na 26 maja 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT WIELKOPOLSKA S tan realizacji projektu na 26 maja 2009r."— Zapis prezentacji:

1 ICT WIELKOPOLSKA S tan realizacji projektu na 26 maja 2009r.

2 ICT Wielkopolska – konsorcjum projektu Urząd Miasta Poznania (UMP) IChB PAN - PCSS (PSNC) Politechnika Poznańska (PUT) Verax System S p. z o.o. (VERAX) Alma S.A. (ALMA) Talex S. A. (TALEX)

3 Czego dotyczy projekt ICT Wielkopolska ? Projekt ICT Wielkopolska ma na celu zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny został zawiązany w maju 2008r. jako stowarzyszenie grupy około 50 f irm IT oraz instytucji badawczych, t akich, jak : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jednym z inicjatorów utworzenia klastra był Urząd Miasta Poznania.

4 Opis projektu ICT Wielkopolska: Wielkopolski klaster technologii informacyjnych i komunikacyjnych zorientowany na badania. (FP7-REGIONS-2008-2: Information and Communication Technologies Research Driven Cluster in Wielkopolska Region). Czas trwania projektu: 01.01.200 9 r. – 31.12.20 10 r. D otacj a z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej w wysokości 211 230 EURO.

5 Misja projektu ICT Wielkopolska Misją projektu jest integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

6 Zadania projektu Skuteczne koordynowanie projektu pod względem organizacyjnym i finansowym – w efekcie wyszkolenie personelu, który w przyszłości poprowadzi biuro klastra. Opracowanie diagnozy potencjału badawczego klastra – poprzez utworzenie bazy danych realizowanych i planowanych projektów innowacyjnych, określenie możliwych kierunków i pól współpracy nauka - biznes przy realizacji wspólnych projektów badawczo – rozwojowych.

7 Zadania projektu – c.d. Opracowanie mapy kompetencji klastra – poprzez sporządzenie regionalnego portfolio firm ICT, opracowanie analizy SWOT dla klastra. Opracowanie ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach klastra – poprzez m.in. sporządzenie diagnozy potrzeb technologicznych firm ICT zainteresowanych nowymi rozwiązaniami oraz wypracowanie zasad ochrony własności intelektualnej. Promocja klastra oraz rezultatów projektu – poprzez m.in. opracowanie marki klastra oraz uruchomienie portalu klastra.

8 Planowane rezultaty projektu Wypracowanie efektywnych ścieżek stworzen ia grupy nowych, oryginalnych technologii i produktów finalnych, promowanych jako specjalność regionalna. Wypracowanie zasad rzetelnej i skutecznej współpracy partnerów w klastrze. Wypracowanie zakresu współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz określenie zapotrzebowania biznesu ICT na prace badawczo – rozwojowe i nowe technologie. Wypracowanie systemu wsparcia doradczego dla firm działających w klastrze. Stworzenie skutecznego mechanizmu promocji innowacji i produktów oferowanych przez klaster partnerom zewnętrznym.

9 Pakiety robocze (WP) oraz zadania (T) projektu WP1: Zarządzanie projektem (UMP) T1.1 Koordynacja bieżącej pracy konsorcjum T1.2 Koordynacja finansowa i administracyjna projektu WP2: Diagnoza potencjału badawczego klastra (PUT+PSNC) T2.1 Opracowanie bazy danych rozwojowych projektów ICT T2.2 Opracowanie planu nowych projektów badawczo – rozwojowych ICT zgodnych z potrzebami biznesu T2.3 Opracowanie katalogu możliwych powiązań technologicznych pomiędzy nauką a sektorem przedsiębiorstw ICT T2.4 Opracowanie zaawansowanych programów edukacyjnych i szkoleniowych przeznaczonych dla obecnych i przyszłych pracowników sektora ICT

10 WP i T – c.d. WP3: Przygotowanie mapy kompetencji klastra (VERAX) T3.1 Opracowanie regionalnego portfolio ofert sektora ICT T3.2 Analiza potencjału wykorzystania nowych technologii ICT T3.3 Sporządzenie dynamicznej analizy SWOT dla klastra WP4: Przygotowanie ścieżek komercjalizacji dla produktów klastra (ALMA) T4.1 Monitorowanie rynku wschodzących technologii ICT T4.2 Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorców z intensywnych sektorów ICT T4.3 Opracowanie scenariuszy ochrony indywidualnego prawa własności w ramach klastra

11 WP i T – c.d. WP5: Promocja klastra oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu (TALEX) T5.1 Przygotowanie strategii (branding) marki klastra (uruchomienie strony WWW klastra i projektu) T5.2 Dynamiczna analiza marketingowego podejścia do nowych technologii ICT T 5.2 Opracowanie dynamicznych scenariuszy określania grup docelowych klientów klastra (z otoczenia rynkowego klastra)

12 Stan realizacji projektu ICT Wielkopolska Zadania zrealizowane do 26 maja 2009 r. : Utworzenie biura projektu Wypłacenie I transzy grantu Podpisanie umowy konsorcjum Opracowanie i uruchomienie strony www projektu i klastra WKT Rozpoczęcie analizy potencjału badawczego klastra Rozpoczęcie analizy potencjału i kompetencji firm klastra

13 Zadania do realizacji w roku 2009 Strona internetowa klastra I projektu - ma j 2009 – TALEX Portfolio biznesowe klastra ICT Wielkopolska - czerwiec 2009 - VERAX Analiza potencjału klastra – wrzesień 2009 – II PP i PCSS Raport dot. propozycji projektu marki (tożsamości) klastra – grudzień 2009 – TALEX Konferencja podsumowująca I rok projektu – listopad 2009 UMP Raport roczny z realizacji projektu – grudzień 2009 - UMP

14 Biuro projektu ICT Wielkopolska w UMP Zadania biura: koordynacja administracyjna i finansowa projektu, koordynacja prac konsorcjum, sprawozdawczość Zatrudnienie : 1 etat rozdzielony między 5 osób (w tym 0,5 etatu – koordynator klastra)

15 LpNazwa beneficjentaKwota należnej części dotacji przypadająca na beneficjenta projektu ICT Wielkopolska W EURO Procentowy udział beneficjenta w dotacji 1Urząd Miasta Poznania 43 647, 51 24, 31 2Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Ul. Noskowskiego 12-14 61-704 Poznań 32 749, 10 18, 24 3Politechnika Poznańska Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań 21 814, 78 12, 15 4VERAX SP. Z O.O. Ul. Wagrowska 6 61-369 Poznań 27 111, 37 15, 10 5ALMA S.A. Ul. Hodowlana 5 61-680 Poznań 27 111, 37 15, 10 6TALEX S.A. Ul. Karpia 27 D 61-619 Poznań 27 111, 37 15, 10 RazemPierwsza transza dotacji KE 179 545, 50 100,00

16 Komitet Sterujący projektu Zadania: bieżące uzgadnianie technicznych oraz merytorycznych kwestii związanych z realizacją projektu oraz monitorowanie realizacji jego poszczególnych zadań. Członkowie: 1.Jan Kniat – Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 2.Rafał Sowiński – Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe 3.Artur Nowakowski – Verax Systems Sp. z o.o. 4.Szymon Górecki – Talex S.A. 5.Hanna Jeske – Alma S.A. 6.Jarosław Maciej Dohnal - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania Sekretarz: Danuta Krysińska - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania

17 Analiza kompetencji i potencjału firm klastra WKT - VERAX Informacje o firmie Profil działalności (wg klasyfikacji PKD i CEBIT) Opis usług lub produktów Zasoby ludzkie

18 Analiza obszarów badań ICT – IIPP, PCSS Electronics, Microelectronics Information Processing, Information System, Workflow Management IT and Telematics Applications Multimedia Telecommunications, Networking

19 Analiza wydarzeń w branży ICT - PCSS Analiza konferencji oraz projektów, realizowanych w roku 2008 i 2009 w ramach grantów i dotacji np. z 7 Programu Ramowego, WRPO itp.

20 Podsumowanie I roku realizacji projektu Regionalna konferencja przeglądowa projektu ICT Wielkopolska, w celu prezentacji rezultatów w 2009r., Poznań, listopad 2009 r.

21


Pobierz ppt "ICT WIELKOPOLSKA S tan realizacji projektu na 26 maja 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google