Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakłady aktywności zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakłady aktywności zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Zakłady aktywności zawodowej
Nowe regulacje prawne Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Rzeszów sierpnia 2012 r.

2 Ramy prawne działania zaz
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art , 68b; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca r. nr 850, weszło w życie 24 sierpnia 2012 r.); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca r. w sprawie wsparcia dla zakładów aktywności zawodowej (K(2007)3050 wersja ostateczna).

3 Zmiana dotychczasowej regulacji
Cele: Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych przepisów Ułatwienie zakładom aktywności zawodowej realizacji funkcji modernizacyjnych i rozwojowych; Wprowadzenie zmian - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.

4 Działanie zakładu Wprowadzono sformułowanie: „działanie zakładu”
zapewniając: - dostosowanie do terminologii ustawowej (art. 29 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...), - ujednolicenie terminologii używanej w rozporządzeniu (rezygnacja z wyodrębniania „działalności obsługowo-rehabilitacyjnej”).

5 Personel zakładu Wprowadzono pojęcie „personelu zakładu”
kierowniczy administracyjny rehabilitacyjny obsługowy

6 Katalog kosztów Rozszerzono katalog kosztów działania zakładu finansowanych ze środków PFRON o koszty: składek należnych od pracodawcy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, wynagrodzeń pracowników wchodzących w skład personelu, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpraw emerytalnych i pośmiertnych oraz nagród jubileuszowych, szkolenia pracowników wchodzących w skład personelu zakładu, wymiany maszyn i urządzeń w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych.

7 Katalog kosztów Rozszerzono katalog kosztów działalności wytwórczej lub usługowej zakładu realizowanej przez osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które mogą być finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług zakładu aktywności zawodowej o koszty (§ 8 ust. 2) : - składek należnych od pracownika i pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników, oraz składek należnych od pracodawcy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, naliczonych od kwot wynagrodzenia osób niepełnosprawnych za wykonaną pracę oraz od kwot nagród i premii dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług (zrezygnowano ze sformułowania: „wynikającej z prawidłowej eksploatacji”.

8 Sprzedaż maszyn i urządzeń
Rozszerzono możliwości zbycia maszyn i urządzeń nabytych ze środków Funduszu w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych, w celu przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności.

9 Czas pracy Dostosowano przepis dotyczącego czasu pracy osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do nowego brzmienia art. 15 ustawy o rehabilitacji - odwołanie do całego art. 15, bez przywoływania jego poszczególnych ustępów.

10 Zajęcia rehabilitacyjne
Doprecyzowano przepisy dotyczące zajęć rehabilitacyjnych (§ 12): w zajęciach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć także osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wchodzące w skład personelu zakładu, zajęcia rehabilitacyjne odbywają się poza godzinami pracy.

11 Zespół programowy zakładu
Wprowadzono możliwość powołania w skład zespołu przez kierownika zakładu specjalistów niebędących pracownikami zakładu, w szczególności: - doradcę zawodowego, - psychologa, - trenera pracy. Określono wysokość wynagrodzenia dla specjalisty nie będącego pracownikiem zaz (max. – przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)

12 Zespół programowy zakładu
Dokonuje oceny efektów rehabilitacji (nie rzadziej niż raz w roku Modyfikuje program rehabilitacji Określa formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji programów.

13 Indywidualny program rehabilitacji
Nowe przepisy zawierają: wskazówki do tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, konieczność uczestnictwa pracownika niepełnosprawnego w procesie opracowywania jego programu, możliwość korzystania – w uzasadnionych przypadkach - z indywidualnych programów rehabilitacji przez niepełnosprawnych pracowników (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) wchodzących w skład personelu zakładu,

14 Indywidualny program rehabilitacji
Indywidualne programy powinny określać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej pracownika niepełnosprawnego, cel programu rehabilitacji i spodziewane efekty jego realizacji, rodzaj planowanych działań i harmonogram ich realizacji, terminy oceny postępów w realizacji programów rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

15 Katalog zakładowego funduszu rehabilitacji - nowe pozycje
poprawa warunków pracy i rehabilitacji, poprawa warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych, zakup i naprawa indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

16 katalog zakładowego funduszu rehabilitacji - nowe pozycje
zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, usługi świadczenia pomocy udzielanej w godzinach pracy pracownikom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wykonywaniu czynności samoobsługowych lub higieniczno- sanitarnych, niemożliwych lub trudnych przez nich do samodzielnego wykonania, przez osoby niebędące pracownikami zakładu, wynagrodzenia specjalistów niebędących pracownikami, przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

17 Świadczenie pomocy Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie usług świadczenia pomocy jednej osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, stanowi iloczyn 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby pracowników objętych tą pomocą w miesiącu. Maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekraczać 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

18 Środki zfa na rehabilitację i warunki socjalne
Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na poprawę warunków pracy i rehabilitacji oraz warunków socjalnych - nie mogą przekraczać 40 % rocznych wpływów tego funduszu

19 Wydatki z zfa na ipr Wydatki z zakładowego funduszu aktywności mogą być ponoszone, nie tylko, jak było do tej pory w związku z realizacją indywidualnych programów rehabilitacji ale także w związku z ich opracowywaniem i modyfikacją oraz realizacją planu zatrudnienia u nowego pracodawcy.

20 Pozostałe zmiany i uzupełnienia
Tryb finansowania zaz z budżetu samorządu województwa (umowa, aneks do umowy) Elementy umowy zawieranej pomiędzy marszałkiem województwa a organizatorem zaz (wysokość, termin oraz sposób przekazywania środków) Obowiązek przedstawiania przez organizatora Informacji kwartalnej o wydatkowanych środkach na działalność zaz, także z innych źródeł niż PFRON Informacji o wykorzystanych wszystkich środkach w danym roku z uwzględnieniem środków PFRON i środków pochodzących z innych źródeł

21 Pozostałe zmiany i uzupełnienia
Obowiązek wydatkowania środków zakładowego funduszu aktywności w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji

22 Nowelizacja ustawy o rehabilitacji – zmiany dotyczące zaz
Wyłączenie obowiązku opiniowania przez starostę potrzeby tworzenia zaz jeśli organizatorem jest starosta Czasowe zwolnienie zaz z obowiązku uzyskiwania wskaźnika zatrudnienia określonego w art. 29 (max. na trzy miesiące) Wyłączenie ze stanów zatrudnienia osób, o których mowa w art. 21 ust 5

23 Nowelizacja ustawy o rehabilitacji – zmiany dotyczące zaz
Obowiązek wpłaty na PFRON środków na przekazanych na utworzenie zaz niewykorzystanych środków PFRON i zfa w określonych przypadkach (likwidacja, upadłość utrata statusu, wykreślenie z KRS) Zwolnienie z tego obowiązku w przypadku przekazania prowadzenia zaz Uwaga: Organizator składa wniosek o przyznanie statusu zaz w ciągu 14 dni od dnia przejęcia zaz Nieuzyskanie statusu zaz przez nowego organizatora skutkuje zwrotem środków

24 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Zakłady aktywności zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google