Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO.

Коpie: 1
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO."— Zapis prezentacji:

1 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO

2 Podręczniki Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników Nowak Maciej J. CeDeWu, 2009 Elementy Prawa W. Kocot, Difin 2005 Podstawy prawa dla ekonomistów - Jolanta Jabłońska-Bonca LexisNexis 2004

3 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie informacje w syllabusie Informacje nt. materiału, literatury, sposobu zaliczenia przedmiotu

4 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników

5 WYKŁAD 1 PODSTAWOWE POJĘCIA źródło prawa prawo przepis prawa gałęzie prawa interpretacja prawa norma prawna

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO DEFINICJA prawo w rozumieniu nauk prawnych to zbiór reguł normujących stosunki społeczne (norm prawnych) odczytanych z tekstów uznanych za źródła prawa

7 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁO PRAWA DEFINICJA: Forma przekazu norm wskazana w akcie podstawowym (konstytucji) jako źródło prawa

8 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁA PRAWA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ USTAWY ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE KONSTYTUCJA RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

9 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziennik Ustaw: PUBLIKACJA ŹRÓDEŁ PRAWA Monitor Polski: Dzienniki Ministerstw Wojewódzki Dziennik Urzędowy Obwieszczenia

10 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEPIS PRAWA DEFINICJA: Jednostka redakcyjna tekstu aktów prawnych - porcja tekstu oznaczonego terminem art. (artykuł), ust. (ustęp), § (paragraf) oraz numerem (np. Art. 23 §1)

11 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEPIS PRAWA /przykład/ PRZYKŁAD Art. 405 K.C. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie INTERPRETACJA PRAWA DEFINICJA: ogół zabiegów interpretacyjnych zmierzających do ustalenia znaczenia przepisu prawa. Jednostki redakcyjne - przepisy - aktów prawnych wyjątkowo tylko zawierają tekst z którego da się odczytać w pełni rozwinięte normy postępowania (pozwalające określić kto kiedy i co według prawa czynić powinien).

13 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie NORMA PRAWNA /definicja/ DEFINICJA: Reguła zachowania skonstruowana na podstawie przyjętej interpretacji przepisów prawnych

14 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie NORMA PRAWNA /przykład/ PRZYKŁAD: Pierwsza norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i ma możliwość wydania korzyści w naturze powinien wydać tej osobie korzyść w naturze PRZYKŁAD: Druga norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i nie ma możliwości wydania korzyści w naturze powinien zwrócić tej osobie równowartość korzyści

15 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie KONSTRUKCJA NORMY PRAWNEJ Okoliczności w których norma ma zastosowanie Nakaz zachowania się w okolicznościach określonych w hipotezie HIPOTEZA Jeśli... DYSPOZYCJA To... przykład: Jeśli korzyść majątkowa: 1.została uzyskana kosztem innej osoby 2.bez podstawy prawnej 3.istnieje możliwość wydania korzyści w naturze przykład: Osoba wzbogacona powinna: - wydać osobie zubożonej korzyść w naturze

16 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PROCES INTERPRETACJI Tekst będący źródłem prawa Norma odczytana przez interpretatora 2 Norma odczytana przez interpretatora 1 Abstrakcyjne pojęcia ustalone w drodze wykładni Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 2 Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 1 Konkretne przedmioty podmioty i okoliczności sprawy

17 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPOSÓB INTERPRETACJI PRZEPISU PRAWA /przykład/ art. 91 Ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 j.t.) Art. 91. 1. (126) Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. 2. (127) Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie. 2a. (128) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego. 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 4. (129) W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa. 5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

18 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie WIELOŚĆ MOŻLIWYCH INTERPRETACJI /d. art. 160 k.p.a./ Możliwość dochodzenia utraconych korzyści Możliwość dochodzenia restytucji naturalnej Konieczność udowodnienia winy Jedynie Damnum emergens Damnum emergens + lucrum cessans Jedynie kwota pieniężna Kwota pieniężna albo restytucja naturalna Konieczność udowodnienia winy Brak konieczności udowodnienia winy Wyrok SN z 31 marca 1987 r. I CR 287/86 źródło informacji LEX Wyrok SN II z 5 listopada 1986 r., CR 292/86, OSP 1989 r., nr 2, poz. 34 Nie ma orzeczeń lecz są zdania komentatorów M. Kępiński i R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, PiP, 2000 r., nr 3 Wyrok S.A I ACa 3/97 z dnia 11 lutego 1998,Pr.Gosp., 1999 r., nr 11, s. 39 Wyrok SN II CR 316/85 z dnia 4 listopada 1985 r. Wyrok SN z 3 maja 1985 r. II CR 121/85, OSNCP 1986 r., nr 4, poz. 53 Wyrok SN z 16 września 1885 r. IV CR 290/85, OSP 1986 r., nr 2, poz. 30, wyrok SN z 7 stycznia 1998 r. II CKN 550/97, OSNC 1998 r., nr 7-8, poz. 120, uchwała SN z 26 stycznia 1989 r. III CZP 58/88, OSNCP 1989 r., nr 9, poz. 129 Art. 160. § 1. Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. § 2. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 418 tego kodeksu.

19 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie KTO MA ROZSTRZYGAJĄCY WPŁYW NA TREŚĆ PRAWA Naczelnik Urzędu Skarbowego, który wydał tę decyzję i twierdzi że przepisy nakładają określony obowiązek Podatnik który otrzymał decyzję administracyjną nakazującą zapłatę kwoty podatku, który twierdzi, że przepisy nie nakładają tego obowiązku Ten podmiot, który ma władzę doprowadzenia do przymusowego narzucenia swojej interpretacji prawa

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO Zbiór norm indywidualnych i konkretnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa w kontekście rozstrzygania konkretnego i indywidualnego stanu faktycznego Zbiór norm abstrakcyjnych i generalnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa

21 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie GAŁĘZIE PRAWA DEFINICJA: Gałąź prawa stanowi zbiór norm prawnych, które ze względu na wybrane kryterium konstytuują względnie spójną całość

22 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

23 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ELEKTRONICZNE DZIENNIKI USTAW www.rcl.gov.pl

24 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

25 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁA PRAWA W UJĘCIU LICZBOWYM USTAWY ROZPORZĄDZENIA AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO DZ. R. AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO I.P 939 5642 4806 207328 ?

26 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google