Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

Коpie: 1
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
PRAWO Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 1

2 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Podręczniki Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników Nowak Maciej J. CeDeWu, 2009 Elementy Prawa W. Kocot, Difin 2005 Podstawy prawa dla ekonomistów - Jolanta Jabłońska-Bonca LexisNexis 2004 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 Informacje nt. materiału, literatury, sposobu zaliczenia przedmiotu
informacje w syllabusie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 WYKŁAD 1 PODSTAWOWE POJĘCIA
prawo gałęzie prawa PODSTAWOWE POJĘCIA przepis prawa źródło prawa interpretacja prawa Celem pierwszej części kursu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć nauki o prawie oraz opisanie procesu tworzenia i stosowania „prawa”. Po zapoznaniu się z treścią wykładu i wykonaniu ćwiczeń uczestnik kursu powinien opisać etapy procesu legislacyjnego jak również wpływ prawa na życie społeczne. Prawo reguluje stosunki społeczne - co polega na tym, że wyróżnia pewne określone kategorie podmiotów „graczy”, którzy muszą zachowywać się według wyznaczonych reguł (w języku nauk o prawie – „norm”), dokonując opisanych czynności w celu wywołania pożądanych skutków w rzeczywistości społecznej. W efekcie – dzięki ustanowieniu „prawa” – stypizowane są warunki doprowadzenia do stanów zamierzonych a w razie konfliktu co do ustanowienia, zmiany czy zniesienia wzajemnych zobowiązań i uprawnień podmiotów prawa, można go rozstrzygnąć na gruncie obowiązujących reguł. Po wprowadzeniu podstawowych pojęć nauki o prawie, przejdziemy o przedstawienia „graczy” – typów podmiotów prawa i następnie „czynności prawnych” po czym szczegółowo zostaną omówione czynności obrotu gospodarczego. Pojęcia „prawo’ „norma” „przepis” „źródło prawa’ są pojęciami wieloznacznymi i nawet na gruncie nauk o prawie można je rozmaicie definiować, co więcej pojęcia te często są stosowane niekonsekwentnie przez autorów zajmujących się szczegółowymi dziedzinami prawa, (np. słowo „norma” jest używana zamiennie ze słowem „przepis”). Podobnie sprawa się ma z pojęciem źródła prawa, które posiada kilka znaczeń, w tym opracowaniu zajmować się będziemy „źródłami obowiązywania prawa”. W tym kursie wskazanym terminom zostaną wybrane i przyporządkowane konkretne definicje, które nie są oczywiście jednymi obecnymi w literaturze przedmiotu. LITERATURA Józef Nowacki, Zygmunt Tobor Wstęp do prawoznawstwa, Katowice, Naukowa Oficyna Wydawnicza S. Wronkowska Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa ARS BONI ET AEQUI Poznań 2005 norma prawna

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
PRAWO DEFINICJA prawo w rozumieniu nauk prawnych to zbiór reguł normujących stosunki społeczne (norm prawnych) odczytanych z tekstów uznanych za źródła prawa „Prawo” w potocznym rozumieniu to zbiór reguł, które są uznawane za wiążące. Wyjaśnienia wymaga dlaczego zbiorowi reguł umownie przypisuje się cechę „obowiązywania”. O tym, że ten zbiór reguł jest uznawany za wiążący decyduje sposób ich opracowania, przyjęcia i ogłoszenia w specjalnej procedurze przez osoby do tego upoważnione. Stanowienie prawa. „Prawo’ jest stanowione w procesie legislacyjnym, opracowywane przez grupy ekspertów, następnie uchwalane przez Sejm – reprezentację narodu - w postaci ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Ustawy po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w urzędowym publikatorze - Dzienniku Ustaw zaczynają obowiązywać po upływie wskazanego terminu. Po upływie wskazanego terminu nikt nie może powoływać się na nieznajomość opublikowanego prawa. Obowiązywanie prawa. „Prawo” obowiązuje na terytorium które jest objęte kompetencjami organów. Obowiązywanie oznacza, iż przekroczenie zakazów, nakazów lub też niespełnienie warunków wymaganych przez reguły odczytane z tekstów uznanych za źródła prawa spotyka się z sankcją w postaci doprowadzenia do zgodności z nakazami zakazami w drodze przymusu państwowego, bądź w przypadku niespełnienia warunków z sankcją w postaci bezskuteczności czynności. Stosowanie prawa. „Prawo” może być stosowane dobrowolnie lub też niedobrowolnie. Obywatele mogą zachowywać się zgodnie z prawem lub też gdy nie zachowują się tak – sądy lub organy administracji dokonują konkretyzacji reguł w indywidualnych przypadkach w wyrokach lub decyzjach, następnie za pomocą środków przymusu – egzekucji sadowej bądź administracyjnej – doprowadzają do stanu zgodności z orzeczeniem w konkretnej sprawie. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

7 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
ŹRÓDŁO PRAWA DEFINICJA: Forma przekazu norm wskazana w akcie podstawowym (konstytucji) jako źródło prawa „Prawo” samo wskazuje źródła swojego obowiązywania. W konstytucji – akcie zasadniczym - są wyszczególnione formy przekazu tekstu prawnego, które stają się przez to źródłami prawa. Art. 187 konstytucji wymienia: ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz akty prawa miejscowego. Wszystkie wymienione akty prawne są ogłaszane w odpowiednich publikatorach: ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustaw i umowy międzynarodowe są ogłaszane w Dziennikach Ustaw, zaś akty prawa miejscowego – o mocy obowiązującej tylko na obszarze organów które je ustanowiły – w Dziennikach Urzędowych Wojewódzkich. „ Prawem’ są więc tylko i wyłącznie reguły, odczytywane z tekstów zamieszczonych we wskazanych wyżej publikatorach urzędowych. Tryb stanowienia wymienionych aktów prawa – czyli ciąg czynności konwencjonalnych które musze być podjęte (uchwalenie, podpisanie, ogłoszenie w akcie publikacyjnym) jest opisany również w aktach prawnych – ustawie o . Konstytucję uchwala zgromadzenie narodowe, ustawę uchwala sejm, rozporządzenie wykonawcze – uszczegóławiające regulacje ustawowe – są stanowione przez wskazane w danej ustawy organy np. Ministra Finansów), umowy międzynarodowe są zawierane przez prezydenta Państwa, i ratyfikowane , czyli zatwierdzane przez Sejm, akty prawa miejscowego są uchwalane i stanowione przez organy terenowe – wojewodę, radę gminy, powiatu i burmistrza. W określonej przez Konstytucję hierarchii powszechnie obowiązujących aktów prawnych ustawa ma rangę niższą od Konstytucji i umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, a wyższą od rozporządzeń. Ustawa nie może być sprzeczna z Konstytucją. Zgodnie z Konstytucją ustawa nie może być też sprzeczna z ratyfikowaną przez Polskę umową międzynarodową i prawem ustanowionym przez organizację międzynarodową, której Polska przekazała "kompetencje organu władzy państwowej w niektórych sprawach" (art. 90 ust. 1 Konstytucji). Inne akty normatywne (np. rozporządzenia) muszą być zgodne z ustawami. PRZYKŁAD ŹRÓDEŁ PRAWA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807) Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 grudnia 2002 r.w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. ( ) Umowa Międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Canberze dnia 7 maja 1991 r. (Dz. U r ) Szczegółowy tryb procesu ustawodawczego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

8 ŹRÓDŁA PRAWA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KONSTYTUCJA USTAWY ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

9 PUBLIKACJA ŹRÓDEŁ PRAWA
Dziennik Ustaw: Monitor Polski: Dzienniki Ministerstw Wojewódzki Dziennik Urzędowy Obwieszczenia Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

10 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
PRZEPIS PRAWA DEFINICJA: Jednostka redakcyjna tekstu aktów prawnych - porcja tekstu oznaczonego terminem art. (artykuł), ust. (ustęp), § (paragraf) oraz numerem (np. Art. 23 §1) Ustawy, rozporządzenia i kodeksy są podzielone na charakterystyczne jednostki – porcje tekstu, nazwane artykułami, paragrafami oraz ustępami, punktami i podpunktami. Termin „przepis prawa” jest niekiedy używany zamiennie z „normą prawną”. Jednakże w tym opracowaniu będziemy konsekwentnie stać na stanowisku iż jest to jedynie porcja tekstu aktu prawnego. Przyjęcie tej konwencji pozwala na wytłumaczenie zjawiska różnej interpretacji reguł prawnych normujących stosunki społeczne z tego samego tekstu akty prawnego. Przepisy prawa stanowią podstawę do ustalenia treści norm. PRZYKŁAD PRZEPISU PRAWA „Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.” „Art Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

11 PRZEPIS PRAWA /przykład/
Art. 405 K.C. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 11

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
INTERPRETACJA PRAWA DEFINICJA: ogół zabiegów interpretacyjnych zmierzających do ustalenia znaczenia przepisu prawa. Jednostki redakcyjne - przepisy - aktów prawnych wyjątkowo tylko zawierają tekst z którego da się odczytać w pełni rozwinięte normy postępowania (pozwalające określić kto kiedy i co według prawa czynić powinien). Proces odczytywania tekstu prawnego umieszczonego w aktach prawnych uznanych za źródło prawa jest nazywany interpretacją lub wykładnią. Z tekstu aktów prawnych interpretuje się reguły postępowania. Nie jest to prosta sprawa – w kręgu osób zawodowa zajmujących się prawem zawodowo pewne rozumienia wynikają z praktyki i orzecznictwa organów stosujących prawo. Czasem tekst przepisu może być rozumiany bezpośrednio i literalnie, czasem musi być dokonany pewien wysiłek interpretacyjny odszukania i zgromadzenia wszystkich elementów pozwalających skonstruować normę prawną, czasami też odczytanie tekstu wymaga przyjęcia innych reguł niż tylko bezpośredniego odczytania i odwołania się uzasadnień funkcjonalnych. PRZYKŁAD INTERPRETACJI NORM Na drzwiach sklepu spożywczego jest umieszczony napis „psów wprowadzać niewolno”. Odczytując ten tekst dosłownie można wyinterpretować normę zakazującą wchodzenia wyłącznie z psami i udać się do sklepu z kotem. Jest to wykładnia gramatyczna, literalna. Z tego samego tekstu można wyintepretować inną normę - zakazującą wchodzenia do sklepu z wszelkimi zwierzętami, przyjmując, że takie same argumenty uzasadniają zakaz wstępu do sklepu spożywczego dla psów co i dla innych zwierząt. Jest to wykładnia celowościowa. Odczytanie tego samego tekstu na dwa różne sposoby powoduje odmienne zmiany rzeczywistości społecznej, podobnie sprawa ma się z normami odczytywanymi z tekstów będącymi źródłami prawa Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

13 NORMA PRAWNA /definicja/
Reguła zachowania skonstruowana na podstawie przyjętej interpretacji przepisów prawnych Termin „norma” jest terminem wieloznacznym, używanym do określenia ogólnie przyjętej zasady, reguły, wzoru, wymagania. W języku nauk o prawie ma znaczenie specyficzne – oznacza regułę zachowania się, stworzoną w oparciu o określony przepis prawny. Prawnicy tak czytają tekst by skonstruować normę, dobierając elementy z jednaj porcji tekstu lub z kilku. Elementy treści normy prawnej mogą wynikać z wielu różnych przepisów i to nie tylko jednej ustawy. Z ogółu przepisów interpretator musi skonstruować jednoznaczną normę. Regułę tę tworzy się, interpretując tekst przepisów prawnych w taki sposób, by ustalić adresata normy, określone zachowanie tegoż adresata oraz okoliczności w których ma mieć ono miejsce. Jeżeli rozważać „prawo’ jako zbiór reguł-norm prawnych, to pojawia się pytanie, które normy są prawem. Czy tylko takie – które są konstruowane w oderwaniu od konkretnej sytuacji faktycznej - generalne i abstrakcyjne (tj, skierowane do do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (np. podatnik) oraz określające typ zachowania i okoliczności). Czy może włączyć tez do tego zbioru wyinterpretowane normy indywidualne i konkretne – skierowane do ściśle oznaczonego adresata (Jana Kowalskiego)i nakazujące mu w podjęcie konkretnej czynności (zapłacenie Adamowi Nowakowi 5000 zł). Dla większości prawoznawców „prawem” jest jedynie zbiór norm generalnych i abstrakcyjnych – PRZYKŁAD NORMY Pierwsza norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i ma możliwość wydania korzyści w naturze powinien wydać tej osobie korzyść w naturze Druga norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i nie ma możliwości wydania korzyści w naturze powinien zwrócić tej osobie równowartość korzyści Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

14 NORMA PRAWNA /przykład/
Pierwsza norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i ma możliwość wydania korzyści w naturze powinien wydać tej osobie korzyść w naturze PRZYKŁAD: Druga norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i nie ma możliwości wydania korzyści w naturze powinien zwrócić tej osobie równowartość korzyści Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 14

15 KONSTRUKCJA NORMY PRAWNEJ
HIPOTEZA Jeśli... DYSPOZYCJA To... Okoliczności w których norma ma zastosowanie Nakaz zachowania się w okolicznościach określonych w hipotezie przykład: Jeśli korzyść majątkowa: 1.została uzyskana kosztem innej osoby 2.bez podstawy prawnej 3.istnieje możliwość wydania korzyści w naturze przykład: Osoba wzbogacona powinna: - wydać osobie zubożonej korzyść w naturze Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 15

16 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
PROCES INTERPRETACJI Konkretne przedmioty podmioty i okoliczności sprawy Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 1 Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 2 Abstrakcyjne pojęcia ustalone w drodze wykładni Norma odczytana przez interpretatora 1 Norma odczytana przez interpretatora 2 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Tekst będący źródłem prawa Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 16

17 SPOSÓB INTERPRETACJI PRZEPISU PRAWA /przykład/
art. 91 Ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.) Art. 91. 1. (126) Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. 2. (127) Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie. 2a. (128) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego. 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 4. (129) W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa. 5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 17

18 WIELOŚĆ MOŻLIWYCH INTERPRETACJI /d. art. 160 k.p.a./
Art. 160. § 1. Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. § 2. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 418 tego kodeksu. Możliwość dochodzenia utraconych korzyści Możliwość dochodzenia restytucji naturalnej Konieczność udowodnienia winy Jedynie Damnum emergens Damnum emergens + lucrum cessans Jedynie kwota pieniężna Kwota pieniężna albo restytucja naturalna Brak konieczności udowodnienia winy Wyrok SN z 31 marca 1987 r. I CR 287/86 źródło informacji LEX Wyrok SN II z 5 listopada 1986 r., CR 292/86, OSP 1989 r., nr 2, poz. 34 Nie ma orzeczeń lecz są zdania komentatorów M. Kępiński i R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, PiP, 2000 r., nr 3 Wyrok S.A I ACa 3/97 z dnia 11 lutego 1998, „Pr.Gosp.”, 1999 r., nr 11, s. 39 Wyrok SN II CR 316/85 z dnia 4 listopada 1985 r. Wyrok SN z 3 maja 1985 r. II CR 121/85, OSNCP 1986 r., nr 4, poz. 53 Wyrok SN z 16 września 1885 r. IV CR 290/85, OSP 1986 r., nr 2, poz. 30, wyrok SN z 7 stycznia 1998 r. II CKN 550/97, OSNC 1998 r., nr 7-8, poz. 120, uchwała SN z 26 stycznia 1989 r. III CZP 58/88, OSNCP 1989 r., nr 9, poz. 129 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 18

19 KTO MA ROZSTRZYGAJĄCY WPŁYW NA TREŚĆ PRAWA
Podatnik który otrzymał decyzję administracyjną nakazującą zapłatę kwoty podatku, który twierdzi, że przepisy nie nakładają tego obowiązku Naczelnik Urzędu Skarbowego, który wydał tę decyzję i twierdzi że przepisy nakładają określony obowiązek Ten podmiot, który ma władzę doprowadzenia do przymusowego narzucenia swojej interpretacji prawa Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 19

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
PRAWO Zbiór norm abstrakcyjnych i generalnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa Zbiór norm indywidualnych i konkretnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa w kontekście rozstrzygania konkretnego i indywidualnego stanu faktycznego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 20

21 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
GAŁĘZIE PRAWA DEFINICJA: Gałąź prawa stanowi zbiór norm prawnych, które ze względu na wybrane kryterium konstytuują względnie spójną całość Dla celów ilustracyjnych „prawo’ jako zbiór reguł odczytywanych z tekstów uznawanych za źródła prawa można podzielić na mniejsze podzbiory nazwane gałęziami. Tzw. gałęzie grupują reguły normujące konkretne dziedziny życia społecznego. Sam podział na gałęzie nie jest wynikiem arbitralnej decyzji osób zajmujących się tworzeniem prawa – jest wynikiem historycznego procesu ewolucji poglądów i odpowiedzi na potrzebę unormowania konkretnych dziedzin życia. Kryteria podziału mogą być różne, może to być metoda normowania – cywilistyczna, administracyjna lub też kryteria przedmiotu regulacji. Podział prawa na gałęzie nie pokrywa się z podziałem przepisów na poszczególne akty prawne. Np. przepisy prawa budowlanego są rozrzucone w różnych aktach prawnych, podobnie przepisy prawa karnego, mimo istnienia aktu podstawowego dla tej grupy reguł – czyli kodeksu karnego. Kodeks jest nazwą ustawy, w której zebrane i usystematyzowane są – w zamierzeniu wszystkie, w praktyce większa część przepisów regulujących konkretną dziedzinę życia społecznego. PRZYKŁAD GAŁĘZI PRAWA prawo autorskie prawo bankowe prawo budowlane prawo celne prawo energetyczne prawo konstytucyjne prawo lotnicze Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

22 INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PŃSTWA PRAWA WKRACZANIE W SFERĘ PRAW I Obowiązków obywatela może dokonywać się aktem innym niż ustawa jedynie subsydiarnie na podstawie upoważnienia ustawy udzielonego w celu jej wykonania i w sposób możliwie najbardziej precyzyjny, by ograniczyć prawdopodobieństwo sytuacji gdy organ uzyskujący upoważnienie ureguluje przekazywane mu sprawy w sposób dowolny. Obowiązek respektowania praw i wolności i poddania działań kontroli sądu Wprowadzanie prawa z poszanowaniem praw nabytych Stabilne niezmienne Przewidywalne bez elementu zaskoczenia Nie obejmujace przeszłych zdarzeń Sprawiedliwości, równości wobec prawa Wyłączność ustawowa kształtowania praw Zgodność z aktami wyższego rzędu Proporcjonalnie adekwatnie ograniczające wolności i prawa w stosunku do celu Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 22

23 ELEKTRONICZNE DZIENNIKI USTAW www.rcl.gov.pl
ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PŃSTWA PRAWA WKRACZANIE W SFERĘ PRAW I Obowiązków obywatela może dokonywać się aktem innym niż ustawa jedynie subsydiarnie na podstawie upoważnienia ustawy udzielonego w celu jej wykonania i w sposób możliwie najbardziej precyzyjny, by ograniczyć prawdopodobieństwo sytuacji gdy organ uzyskujący upoważnienie ureguluje przekazywane mu sprawy w sposób dowolny. Obowiązek respektowania praw i wolności i poddania działań kontroli sądu Wprowadzanie prawa z poszanowaniem praw nabytych Stabilne niezmienne Przewidywalne bez elementu zaskoczenia Nie obejmujace przeszłych zdarzeń Sprawiedliwości, równości wobec prawa Wyłączność ustawowa kształtowania praw Zgodność z aktami wyższego rzędu Proporcjonalnie adekwatnie ograniczające wolności i prawa w stosunku do celu Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 23

24 SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX
ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PŃSTWA PRAWA WKRACZANIE W SFERĘ PRAW I Obowiązków obywatela może dokonywać się aktem innym niż ustawa jedynie subsydiarnie na podstawie upoważnienia ustawy udzielonego w celu jej wykonania i w sposób możliwie najbardziej precyzyjny, by ograniczyć prawdopodobieństwo sytuacji gdy organ uzyskujący upoważnienie ureguluje przekazywane mu sprawy w sposób dowolny. Obowiązek respektowania praw i wolności i poddania działań kontroli sądu Wprowadzanie prawa z poszanowaniem praw nabytych Stabilne niezmienne Przewidywalne bez elementu zaskoczenia Nie obejmujace przeszłych zdarzeń Sprawiedliwości, równości wobec prawa Wyłączność ustawowa kształtowania praw Zgodność z aktami wyższego rzędu Proporcjonalnie adekwatnie ograniczające wolności i prawa w stosunku do celu Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 24

25 ŹRÓDŁA PRAWA W UJĘCIU LICZBOWYM
USTAWY 939 ROZPORZĄDZENIA 5642 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 207328 AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO DZ. R. 4806 AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO I.P ? Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

26 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google