Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DECYZJA ADMINISTRACYJNA I ODWOŁANIE OD NIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DECYZJA ADMINISTRACYJNA I ODWOŁANIE OD NIEJ."— Zapis prezentacji:

1 DECYZJA ADMINISTRACYJNA I ODWOŁANIE OD NIEJ.

2 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE.
Postępowanie administracyjne- tok czynności organu administracyjnego i stron , zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Wyróżnia się postępowanie administracyjne- ogólne i szczególne. Do trybu postępowania ogólnego należą wszystkie sprawy , które nie zostały na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczególnych. Przepisy regulujące zasady, formy, tryb postępowania administracyjnego , zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego( k.p.a.) z 14 czerwca 1960 r.

3 DECYZJA ADMINISTRACYJNA.
Za decyzję uznaje się jednostronne władcze rozstrzygnięcie organu administracyjnego o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i konkretnej sprawy, podejmowane w sferze stosunków zewnętrznych , poza system organów państwowych i podległych im jednostek. Elementy budowy decyzji administracyjnej: 1)data wydania decyzji, 2)oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana, 3)oznaczenie organu który wydaje decyzję, 4) powołanie podstawy prawnej decyzji, 5) osnowa, rozstrzygnięcie istoty sprawy, 6) pouczenie: czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie od decyzji, 7) podpis pracownika, który wydał decyzję- z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. 8) uzasadnienie (w wyjątkowych wypadkach organ jest zwolniony od uzasadnienia decyzji). Niekiedy prawo dopuszcza , aby decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Możliwość taka istnieje tylko wówczas, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę życia, zdrowia ludzkiego, albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego, przed ciężkimi stratami, bądź ze względu na ważny interes społeczny, lub wyjątkowo ważny interes stron.

4 ŚRODKI ODWOŁAWCZE W POSTĘPOWANIU ADMIISTRACYJNYM.
Zwyczajne środki odwoławcze: -odwołanie – od decyzji, -zażalenie- od postanowień, Nadzwyczajne środki odwoławcze: - wniosek o wznowienie postępowania, -wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji -wniosek o uchylenie, bądź zmianę decyzji administracyjnej. Środkiem odwoławczym, poza obiema grupami, środków zaskarżenia jest skarga do wsa. Postępowanie przed sądami administracyjnymi- przebiega w dwóch instancjach, sprowadza się do sądowej kontroli legalności aktów administracyjnych.

5 DECYZJA ADMINISTRACYJNA- ODWOŁANIE.
ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYDANEJ W I INSTANCJI. REGULACJE OGÓLNE  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. ART.127 KPA. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. § 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.  Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.ART.128 kpa WŁAŚCIWOŚĆ , TERMIN Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. § 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

6 DECYZJA - ODWOŁANIE WYKONANIE DECYZJI.
Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:   1)   decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),   2)   decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. § 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Art. 135. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

7 POSTĘPOWANIE ODOWŁAWCZE.
Art.15 kpa. Wprowadza zasadę dwuinstancyjności postępowania. 1. W pierwszej fazie- organ właściwy, bada odwołanie pod względem formalnym. Kpa minimalizuje wymogi formalne odwołania, organ bada czy odwołanie pochodzi od strony, czy zostało wniesione w ustawowym terminie i z zachowaniem obowiązującego trybu, tzn. za pośrednictwem organu pierwszej instancji- z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 127 & 3 kpa. 2.Druga faza postępowania odwoławczego- stanowi rozpoznanie odwołania. Organ II instancji, nie jest związany ustaleniami organu I instancji. Organ nie jest związany granicami postępowania, przed pierwsza instancją i powinie je w miarę potrzeby rozszerzyć, tak aby doprowadzić do wyjaśnienia sprawy. W postępowaniu przed organem II instancji, możliwe jest uzupełnienie postępowania dowodowego- dodatkowe postępowanie dowodowe. Związanie zasadą prawdy obiektywnej rodzi powinność podjęcia wszelkich zgodnych z prawem czynności , mających na celu ustalenie stanu faktycznego. 3. Trzecią fazą postępowania odwoławczego- jest wydanie rozstrzygnięcia- decyzji kończącej postępowanie.

8 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
RODZAJE DECYZJI ORGANU II INSTANCJI. Art § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Art Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.( zakaz reformationis in peuis w postępowaniu odwoławczym).

9 Bibliografia: 1)W. Siuda: Elementy Prawa dla Ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe Contact , Poznań 2009r. 2)E. Ura i E. Ura: Prawo Administracyjne, LexisNexis ,Warszawa 2008r.


Pobierz ppt "DECYZJA ADMINISTRACYJNA I ODWOŁANIE OD NIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google