Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO."— Zapis prezentacji:

1 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO

2 Podręczniki Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników Nowak Maciej J. CeDeWu, 2009 Elementy Prawa W. Kocot, Difin 2005 Podstawy prawa dla ekonomistów - Jolanta Jabłońska-Bonca LexisNexis 2004

3 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie informacje w syllabusie Informacje nt. materiału, literatury, sposobu zaliczenia przedmiotu

4 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników

5 WYKŁAD 1 PODSTAWOWE POJĘCIA źródło prawa prawo przepis prawa gałęzie prawa interpretacja prawa norma prawna

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO DEFINICJA prawo w rozumieniu nauk prawnych to zbiór reguł normujących stosunki społeczne (norm prawnych) odczytanych z tekstów uznanych za źródła prawa

7 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁO PRAWA DEFINICJA: Forma przekazu norm wskazana w akcie podstawowym (konstytucji) jako źródło prawa

8 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁA PRAWA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ USTAWY ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE KONSTYTUCJA RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

9 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziennik Ustaw: PUBLIKACJA ŹRÓDEŁ PRAWA Monitor Polski: Dzienniki Ministerstw Wojewódzki Dziennik Urzędowy Obwieszczenia

10 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEPIS PRAWA DEFINICJA: Jednostka redakcyjna tekstu aktów prawnych - porcja tekstu oznaczonego terminem art. (artykuł), ust. (ustęp), § (paragraf) oraz numerem (np. Art. 23 §1)

11 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEPIS PRAWA /przykład/ PRZYKŁAD Art. 405 K.C. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie INTERPRETACJA PRAWA DEFINICJA: ogół zabiegów interpretacyjnych zmierzających do ustalenia znaczenia przepisu prawa. Jednostki redakcyjne - przepisy - aktów prawnych wyjątkowo tylko zawierają tekst z którego da się odczytać w pełni rozwinięte normy postępowania (pozwalające określić kto kiedy i co według prawa czynić powinien).

13 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie NORMA PRAWNA /definicja/ DEFINICJA: Reguła zachowania skonstruowana na podstawie przyjętej interpretacji przepisów prawnych

14 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie NORMA PRAWNA /przykład/ PRZYKŁAD: Pierwsza norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i ma możliwość wydania korzyści w naturze powinien wydać tej osobie korzyść w naturze PRZYKŁAD: Druga norma wyinterpretowana z art. 405 k.c.: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby i nie ma możliwości wydania korzyści w naturze powinien zwrócić tej osobie równowartość korzyści

15 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie KONSTRUKCJA NORMY PRAWNEJ Okoliczności w których norma ma zastosowanie Nakaz zachowania się w okolicznościach określonych w hipotezie HIPOTEZA Jeśli... DYSPOZYCJA To... przykład: Jeśli korzyść majątkowa: 1.została uzyskana kosztem innej osoby 2.bez podstawy prawnej 3.istnieje możliwość wydania korzyści w naturze przykład: Osoba wzbogacona powinna: - wydać osobie zubożonej korzyść w naturze

16 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PROCES INTERPRETACJI Tekst będący źródłem prawa Norma odczytana przez interpretatora 2 Norma odczytana przez interpretatora 1 Abstrakcyjne pojęcia ustalone w drodze wykładni Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 2 Decyzja stosowania prawa w konkretnym przypadku podjęta przez interpretatora 1 Konkretne przedmioty podmioty i okoliczności sprawy

17 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPOSÓB INTERPRETACJI PRZEPISU PRAWA /przykład/ art. 91 Ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.) Art (126) Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art (127) Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie. 2a. (128) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego. 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 4. (129) W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa. 5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

18 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie WIELOŚĆ MOŻLIWYCH INTERPRETACJI /d. art. 160 k.p.a./ Możliwość dochodzenia utraconych korzyści Możliwość dochodzenia restytucji naturalnej Konieczność udowodnienia winy Jedynie Damnum emergens Damnum emergens + lucrum cessans Jedynie kwota pieniężna Kwota pieniężna albo restytucja naturalna Konieczność udowodnienia winy Brak konieczności udowodnienia winy Wyrok SN z 31 marca 1987 r. I CR 287/86 źródło informacji LEX Wyrok SN II z 5 listopada 1986 r., CR 292/86, OSP 1989 r., nr 2, poz. 34 Nie ma orzeczeń lecz są zdania komentatorów M. Kępiński i R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, PiP, 2000 r., nr 3 Wyrok S.A I ACa 3/97 z dnia 11 lutego 1998,Pr.Gosp., 1999 r., nr 11, s. 39 Wyrok SN II CR 316/85 z dnia 4 listopada 1985 r. Wyrok SN z 3 maja 1985 r. II CR 121/85, OSNCP 1986 r., nr 4, poz. 53 Wyrok SN z 16 września 1885 r. IV CR 290/85, OSP 1986 r., nr 2, poz. 30, wyrok SN z 7 stycznia 1998 r. II CKN 550/97, OSNC 1998 r., nr 7-8, poz. 120, uchwała SN z 26 stycznia 1989 r. III CZP 58/88, OSNCP 1989 r., nr 9, poz. 129 Art § 1. Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. § 2. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 418 tego kodeksu.

19 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie KTO MA ROZSTRZYGAJĄCY WPŁYW NA TREŚĆ PRAWA Naczelnik Urzędu Skarbowego, który wydał tę decyzję i twierdzi że przepisy nakładają określony obowiązek Podatnik który otrzymał decyzję administracyjną nakazującą zapłatę kwoty podatku, który twierdzi, że przepisy nie nakładają tego obowiązku Ten podmiot, który ma władzę doprowadzenia do przymusowego narzucenia swojej interpretacji prawa

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO Zbiór norm indywidualnych i konkretnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa w kontekście rozstrzygania konkretnego i indywidualnego stanu faktycznego Zbiór norm abstrakcyjnych i generalnych odczytanych przez interpretatora z przepisów umieszczonych w tekstach uznawanych za źródła prawa

21 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie GAŁĘZIE PRAWA DEFINICJA: Gałąź prawa stanowi zbiór norm prawnych, które ze względu na wybrane kryterium konstytuują względnie spójną całość

22 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

23 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ELEKTRONICZNE DZIENNIKI USTAW

24 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

25 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ŹRÓDŁA PRAWA W UJĘCIU LICZBOWYM USTAWY ROZPORZĄDZENIA AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO DZ. R. AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO I.P ?

26 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

27 WYKŁAD 2 PODSTAWOWEPOJĘCIA Zdolność prawna Osoba fizyczna Ułomna osoba prawna Osoba prawna Zdolność do czynności prawnych

28 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDOLNOŚĆ PRAWNA DEFINICJA: zdolność prawna oznacza zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych

29 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH DEFINICJA: zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność do wywołania swoim działaniem – składaniem oświadczeń woli - skutków w postaci nawiązania, zmiany lub ustania stosunków prawnych

30 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie OSOBA FIZYCZNA DEFINICJA: Osoba fizyczna oznacza człowieka od chwili urodzenia aż do śmierci. Identyfikowana jest przez: Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Stan cywilny

31 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie OSOBA PRAWNA DEFINICJA: Osoba prawna oznacza jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Powstaje z momentem wpisu do rejestru sądowego, a kończy swój byt z momentem wykreślenia. Identyfikowana jest przez: Nazwę (spółki prawa handlowego przez firmę ) siedzibę

32 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie UŁOMNA OSOBA PRAWNA Definicja: Jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

33 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODEJMOWANE CZYNNOŚCI PRAWNE OSOBA PRAWNA OSOBA FIZYCZNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Odpowiada swoim majątkiem za skutki podejmowanych przez siebie działań Odpowiada swoim majątkiem za skutki podejmowanych przez siebie działań, w razie jego braku swoim majątkiem odpowiadają jej założyciele

34 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie POWÓD ISTNIENIA TRZECH TYPÓW PODMIOTOWOŚCI /odpowiedzialność majątkowa/ OSOBA FIZYCZNA 1 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny Odpowiada całym majątkiem osobistym i inwestycyjnym za skutki podejmowanych przez siebie działań

35 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie POWÓD ISTNIENIA TRZECH TYPÓW PODMIOTOWOŚCI /odpowiedzialność majątkowa/ OSOBA FIZYCZNA 1 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny OSOBA FIZYCZNA 2 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny OSOBA FIZYCZNA 3 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny OSOBA PRAWNA majątek Inwestyc. (1+2+3) Odpowiada jedynie przekazanym majątkiem inwestycyjnym za skutki podejmowanych przez siebie działań

36 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie POWÓD ISTNIENIA TRZECH TYPÓW PODMIOTOWOŚCI /odpowiedzialność majątkowa/ OSOBA FIZYCZNA 1 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny OSOBA FIZYCZNA 2 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny OSOBA FIZYCZNA 3 Majątek osobisty +majątek inwestycyjny JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ majątek inwestyc. (1+2+3) Odpowiada przekazanym majątkiem inwestycyjnym za skutki podejmowanych przez siebie działań A jak tego majątku nie wystarcza założyciele jednostki odpowiadają swoim majątkiem osobistym

37 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEGLĄD FORM ORGANIZACYJNYCH W KTÓRYCH MOŻNA UCZESTNICZYĆ W OBROCIE PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁCE CYWILNEJ JEDNOOSOBOWY PRZEDSIEBIORCA OSOBY FIZYCZNE

38 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

39 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE FUNDACJA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA OSOBY PRAWNE

40 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

41 WYKŁAD 3 PODSTAWOWEPOJĘCIA Pełna zdolność do czynności prawnych Ograniczona zdolność do czynności prawnych Reprezentacja w obrocie prawnym

42 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSOBY FIZYCZNEJ - człowiek posiada zdolność prawną od urodzenia, a w niektórych wypadkach od poczęcia Zdolność prawna osoby fizycznej Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej - pełną - ograniczoną - nie posiadać jej wcale

43 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie REPREZENTACJA OSOBY FIZYCZNEJ W OBROCIE PRAWNYM Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej - pełna - ograniczona - brak zdolności do czynności prawnych Reprezentacja osoby fizycznej - samodzielna - przez przedstawiciela ustawowego, w nie- których wypadkach samodzielna - przez przedstawiciela ustawowego

44 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSOBY PRAWNEJ Każda osoba prawna posiada zdolność prawną od momentu wpisu do rejestru sądowego Zdolność prawna osoby prawnej Zdolność do czynności prawnych osoby prawnej Każda osoba prawna posiada zdolność do czynności prawnych od momentu wpisu do rejestru sądowego

45 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie REPREZENTACJA OSOBY PRAWNEJ W OBROCIE PRAWNYM Zdolność do czynności prawnych osoby prawnej - pełna Reprezentacja osoby prawnej - organy osoby prawnej /zarząd, wyznaczeni członkowie zarządu/

46 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH UŁOMNEJ OSOBY PRAWNEJ ułomna osoba prawna posiada zdolność prawną od momentu wskazanego w przepisach – stosowanie do jej rodzaju Zdolność prawna ułomnej osoby prawnej Zdolność do czynności prawnych ułomnej osoby prawnej ułomna osoba prawna posiada zdolność prawną od momentu od momentu wskazanego w przepisach – stosowanie do jej rodzaju

47 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie REPREZENTACJA UŁOMNEJ OSOBY PRAWNEJ W OBROCIE PRAWNYM Zdolność do czynności prawnych ułomnej osoby prawnej pełna Reprezentacja ułomnej osoby prawnej - upoważnione podmioty /np.. Wyznaczeni wspólnicy, zarząd/

48 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRZEDSTAWICIELSTWO DEFINICJA: Przedstawicielem ustawowym są rodzice i opiekun DEFINICJA: Przedstawicielem umownym jest pełnomocnik DEFINICJA: Przedstawicielem spółek handlowych jest prokurent /szczególny typ pełnomocnictwa/

49 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

50 WYKŁAD 4 PODSTAWOWEPOJĘCIA Oświadczenie woli Fakt prawny Czynność prawna Zdarzenie prawne Stosunek prawny

51 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZDARZENIE PRAWNE DEFINICJA: Zdarzenie wywołujące skutki w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego

52 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie CZYNNOŚĆ PRAWNA DEFINICJA: świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie /oświadczenie woli/, zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej. Czynności prawne są podstawowym źródłem stosunków prawnych w obrębie prawa cywilnego. Skutki wyrażone w oświadczeniu woli Skutki wyrażone w art. 535 k.c. Skutki wynikające ze zwyczaju Skutki wynikające z zasad współżycia społecznego

53 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie CZYNNOŚCI PRAWNE /KLASYFIKACJA/ Ze względu na strony czynności prawnej: - czynności prawne jednostronne, dla skuteczności czynności wystarczy oświadczenie woli jednej strony, są to między innymi: przyrzeczenie publiczne, sporządzenie testamentu; - czynności prawne dwustronne, dla skuteczności czynności potrzebne są oświadczenia woli dwóch stron, są to umowy (np: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu etc.); Ze względu na skutek prawny, jaki czynność wywołuje w sferze majątkowej osoby składającej oświadczenie woli: - czynności prawne zobowiązujące – pociągają za sobą powstanie zobowiązania, czyli zwiększenie pasywów; - czynności prawne rozporządzające – pociągają za sobą zniesienie, obciążenie lub przeniesienie prawa, czyli zmniejszenie aktywów. - czynności prawne o podwójnym skutku - wywołują zarówno skutek czynności rozporządzającej i zobowiązującej (np. art. 535 w zw. z art. 155 k.c.)

54 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie CZYNNOŚCI PRAWNE /KLASYFIKACJA/ Ze względu na wymóg istnienia causa (podział ten odnosi się tylko i wyłącznie do czynności prawnych przysparzających): - czynności prawne przyczynowe, kauzalne – dla skuteczności czynności konieczne jest istnienie causa, czyli przyczyny prawnej tej czynności. czynności prawne oderwane, - abstrakcyjne - istnienie causa nie jest konieczne dla skuteczności czynności prawnej.

55 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie CZYNNOŚCI PRAWNE – CAUSA /def/ Causa - prawnie istotna przyczyna przysporzenia. Wyróżnia się: Causa solvendi - celem jest zwolnienie się z obowiązku ciążącego na osobie dokonującej przysporzenia, czyli zmniejszenie się jej pasywów. Przykładem jest zapłata długu. Causa obligandi vel acquirendi - celem jest nabycie prawa lub innej korzyści majątkowej przez dokonującego przysporzenia, czyli zwiększenie jego aktywów. Przykładem będą sprzedaż. Causa donandi - dokonuje się czynności tylko po to, żeby nastąpiło przysporzenie na rzecz innej osoby, bez żadnego ekwiwalentu. Przykładem jest darowizna.

56 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie OŚWIADCZENIE WOLI /def./ Oświadczenie woli – pojęcie oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest. /Definicja oświadczenia woli art. 60 kodeksu cywilnego./ oświadczenie woli w sensie prawnym: oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny, oświadczenie będzie zrozumiałe, oświadczenie zostanie złożone na serio,

57 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie STOSUNEK PRAWNY /def/ DEFINICJA: wyznaczona przez normę prawną zależność pomiędzy przynajmniej dwoma podmiotami prawa w postaci wzajemnych uprawnień i obowiązków. Stosunek prawny zachodzi wówczas, gdy jeden podmiot jest zobowiązany, a drugi podmiot uprawniony

58 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Forma ustna Forma pisemna Forma aktu notarialnego Forma poświadczenia podpisu Forma poświadczenia daty

59 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

60 WYKŁAD 5 ZOBOWIĄZANIA Zmiana podmiotów zobowiązania zobowiązanie Zmiana przedmiotu zobowiązania Sposoby powstania zobowiązań Wygaśnięcie zobowiązań Skutki niewykonania zobowiązań

61 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY WIERZYCIELDŁUŻNIK WIERZYTELNOŚĆ DŁUG ŚWIADCZENIE

62 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ 1. Czyn niedozwolony (art. 415 i n k.c.) 2. Czynność prawna (np. umowa) 3. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.)

63 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZMIANA TREŚCI ZOBOWIĄZAŃ 1. W przypadkach nadzwyczajnych wydarzeń, znacząco utrudniających spełnienie świadczenia 2. W przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, 3. W przypadku nieetycznego zachowania jednej ze stron

64 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie ZMIANA PODMIOTU ZOBOWIĄZAŃ ZMIANA DŁUŻNIKA: ZMIANA WIERZYCIELA: przelew wierzytelności spłacenie przez osobę trzecią przejecie długu Kumulatywne przystąpienie do długu

65 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ spełnienie świadczenia złożenie świadczenia do depozytu sądowego(art. 467 k.c.) złożenie oświadczenia o potrąceniu (art. 498 k.c.) odnowienie (art. 506 k.c.) zwolnienie z długu (art. 508 k.c.)

66 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ nieprzyjęcie świadczenia wykonanie zastępcze na koszt dłużnika nabycie rzeczy na koszt dłużnika obowiązek naprawienia szkody Nienależyte wykonie zobowiązania Odstąpienie od umowy

67 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

68 WYKŁAD 6 UMOWA Umowa adhezyjna Stosunek umowny Sposoby zawierania umów Umowa przedwstępna

69 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie STOSUNEK UMOWNY OSOBA ZOBOWIZANA WEDŁUG TREŚCI UMOWY DARCZYŃCA OSOBA UPRAWNIONA WEDŁUG TREŚCI UMOWY OBDAROWANY UMOWA DAROWIZNY (PRZYKŁAD) ŚWIADCZENIE PRZEDMIOT DAROWANY

70 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY oferta rokowania przetarg aukcja

71 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie UMOWA ADHEZYJNA DEFINICJA: Umowa zawarta w wyniku zastosowania wzorca umów stworzonego przez stronę o pozycji dominującej bez faktycznej możliwości wywarcia przez drugą stronę wpływu na jej treść, poza dopuszczonymi przez stronę dominującą modyfikacjami

72 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie UMOWA PRZEDWSTĘPNA DEFINICJA: Umowa, której przedmiotem jest zobowiązanie się stron do zawarcia umowy definitywnej w przyszłości.

73 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę

74 WYKŁAD 7 PODMIOTY GOSPODARCZE Spółka komandytowa Umowa Spółki cywilnej Spółka jawna Spółka komandytowo- akcyjna Indywidualna działalność gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka partnerska Spółka akcyjna spółdzielnia

75 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DEFINICJA: Indywidualną działalność gospodarczą prowadzić może osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Po uzyskaniu tego wpisu staje się przedsiębiorcą.

76 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA CYWILNA PRZEDSIĘBIORCÓW DEFINICJA: Umowa dwu lub wielostronna zawarta przez przedsiębiorców którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

77 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA JAWNA DEFINICJA: Spółką jawną jest spółką osobowa prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą

78 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA PARTNERSKA DEFINICJA: Spółką partnerską jest spółka osobowa prawa handlowego, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce, prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

79 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA KOMANDYTOWA DEFINICJA: Spółka komandytową jest spółka osobowa prawa handlowego mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz)

80 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA DEFINICJA: Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem

81 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ DEFINICJA: spółka kapitałowa, będąca osobą prawną, działająca pod własną firmą, mająca na celu prowadzenie działalności w każdym celu prawnie dopuszczalnym

82 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁKA AKCYJNA DEFINICJA: Spółka akcyjna jest osobą prawną, spółką kapitałową prawa handlowego, działającą pod własną firmą założoną przez jedną albo więcej osób, której kapitał jest podzielony na akcje będące papierami wartościowymi.

83 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie SPÓŁDZIELNIA DEFINICJA: Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą

84 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google