Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu."— Zapis prezentacji:

1

2 Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydział Rolnictwa i Rybactwa

3 Wniosek o dofinansowanie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 1.Wzór wniosku przygotowuje instytucja zarządzająca (MRiRW) 2.Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej IZ i IP (wniosek + załączniki 6,11 i 15) 3.Wniosek składa się za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej 4.WoD jest oceniany w zakresie: Poprawności sporządzenia i złożenia Poprawności sporządzenia i złożenia Zgodności planowanej operacji z celami środka Zgodności planowanej operacji z celami środka Celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji Celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji

4 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Ogłoszenie konkursu Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Informacja o konkursie: na wniosek LGR co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków: Na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego Na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego Na tablicy informacyjnej urzędu marszałkowskiego Na tablicy informacyjnej urzędu marszałkowskiego Na stronie internetowej LGR Na stronie internetowej LGR Na tablicy informacyjnej w siedzibie LGR Na tablicy informacyjnej w siedzibie LGR W prasie o zasięgu obejmującym obszar LGR W prasie o zasięgu obejmującym obszar LGR

5 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacja o konkursie zawiera: Wskazanie terminu składania WoD (30-60 dni) Wskazanie terminu składania WoD (30-60 dni) Wskazanie miejsca składania wniosków Wskazanie miejsca składania wniosków Wzór wniosku Wzór wniosku Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji Wykaz załączników Wykaz załączników Określenie limitu dostępnych środków Określenie limitu dostępnych środków Złożenie WoD potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, pieczęć LGR oraz podpis osoby przyjmującej.

6 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Procedura wyboru operacji przez Komitet: Pisemne poinformowanie wnioskodawców o wybraniu albo niewybraniu operacji i liczbie uzyskanych pkt. podczas oceny. Przekazanie wniosków wraz z listami do UM. (45 dni) Rozpatrzenie odwołań, sporządzenie listy wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałą Komitetu w tej sprawie. Opublikowanie listy, poinformowanie beneficjentów o możliwości składania odwołań. Ocena złożonych wniosków, sporządzenie listy ocenionych operacji.

7 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Procedura wyboru operacji przez Komitet: Lokalna Grupa Rybacka dokonuje wyboru operacji: spośród operacji, które są zgodne z LSROR, na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w LSROR, do wysokości limitu, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy w terminie 45 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez beneficjentów.

8 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Część I 1-3 wniosku wypełnia LGR Należy podać informacje dot. decyzji LGR podjętej w spr. wyboru operacji do dofinansowania. Części II-VIII wniosku wypełnia wnioskodawca

9 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie zawiera: Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres ALBO nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy ( w przypadku pełnomocnictwa ), Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy – NIP, Informacje o formie prawnej wnioskodawcy, Charakterystykę prowadzonej działalności Opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji, Oświadczenie lub zobowiązanie wnioskodawcy Informacja o dołączonych załącznikach.

10 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Cz. II wniosku dotyczy identyfikacji wnioskodawcy Cz. II wypełnia się tylko w przypadku realizacji operacji w ramach restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej. Cz. II 1.7 – Jeżeli Wnioskodawca jest podmiotem innym niż osoba fizyczna, należy wpisać dane wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy Osoba wskazana w Cz. II 1.7 składa podpis w części VIII (Oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy)

11 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Cz. III wniosku charakterystyka prowadzonej działalności główne kierunki działalności, określenie PKD, nie dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Cz. IV wniosku Wskaźniki wyniku operacji Należy opisać wpływ operacji na stan zatrudnienia.

12 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Cz. V wniosku opis operacji Tytuł operacji – powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach. Cel operacji – wnioskodawca określa cel przystępując do realizacji operacji. Cel zostanie wpisany do umowy o dofinansowanie. -konkretny, zwięzły (jasno określony), mierzalny (możliwy do wyrażenia w konkretnej wartości), realistyczny i określony w czasie. Zgodny z celami określonymi dla konkretnego środka programu operacyjnego. Zakres operacji – opis należy sporządzić w sposób syntetyczny i musi on obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres musi być spójny z zestawieniem rzeczowo – finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań.

13 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Cz. VI wniosku Harmonogram finansowy operacji ZaliczkaWnioski o płatność (w tym rozliczające zaliczkę) Numer transzy Planowana data otrzymania zaliczki Kwota transzy zaliczki Numer etapu Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc / rok) Wnioskowana kwota dofinansowania W tym kwota rozliczająca zaliczkę Razem (Suma) Razem (Suma) Wnioskowana kwota zaliczki może wynosić do 100% wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania. Warunkiem wnioskowania o kolejną transzę jest rozliczenie co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki. Kwota transzy zaliczki nie może być wyższa niż wnioskowana kwota dofinansowania, dla danego etapu operacji.

14 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o dofinansowanie: Cz. VII wniosku Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji Koszty ujęte w zestawieniu należy podać w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Data zakończenia etapu – datą złożenia wniosku o płatność. Daty muszą być spójne z Harmonogramem finansowym operacji. Podatek od towarów i usług uznaje się co do zasady za niekwalifikowalny.

15 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 1.aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu; Ważność dokumentu do 3 miesięcy od dnia wydania 2.pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone; 3.kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną; 4.kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji

16 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 5.dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. W przypadku ofert- wystarczy jedna oferta. Oferta nie musi przyjmować trybu zapytania o cenę. Może być w formie wersji elektronicznej. Nie jest konieczny podpis ani pieczęć oferenta. Powinna być cena netto i brutto.

17 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 6.uproszczony plan biznesowy operacji; Obligatoryjnie dla wszystkich projektów przyczyniających się do powstania trwałych korzyści gospodarczych oraz wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności. Nie dotyczy sektora publicznego i społecznego. Wzór opracowany przez MRiRW 7.pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Rozdział 4)

18 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 8.pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 9.zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji; 10.kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

19 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 11.studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego; Wzór opracowany przez MRiRW W przypadku dostarczenia studium wykonalności beneficjent nie składa planu biznesowego operacji. 12.operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; Operat szacunkowy wykonany nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem WoD.

20 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 13.decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 14.szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Powinien być dołączony do wszystkich rodzajów operacji.

21 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Informacje o załącznikach: 15.opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Wzór opracowany przez MRiRW 16.zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota zaliczki.

22 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie: Organ samorządu województwa rozpatruje wniosek w terminie 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach samorząd może przedłużyć termin o 30 dni. Istnieje możliwość dwukrotnego uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania WoD do czasu wykonania uzupełnień.

23 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Koszty są kwalifikowalne od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. § 5.1 pkt. 2 Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

24 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Na co zwrócić uwagę? Czy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną? Czy etapy zaproponowane w Cz. VI i VII WoD są realne do wdrożenia? Czy w Cz. VIII w pkt 3 i 4 zostało złożone oświadczenie?

25 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google