Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WKU Wejherowo Narodowe Siły Rezerwowe Służba Przygotowawcza do NSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WKU Wejherowo Narodowe Siły Rezerwowe Służba Przygotowawcza do NSR"— Zapis prezentacji:

1 WKU Wejherowo Narodowe Siły Rezerwowe Służba Przygotowawcza do NSR
Wejherowo r. WKU Wejherowo Narodowe Siły Rezerwowe Służba Przygotowawcza do NSR Szef Wydziału Rekrutacji WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w Wejherowie mjr Jacek Tobera

2 Na podstawie tzw. dużej nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r
Na podstawie tzw. dużej nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która to nowelizacja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., Ministerstwo Obrony narodowej rozpoczęło tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych. W ich skład wchodzą ochotnicy: żołnierze rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową oraz byli żołnierze zawodowi; słowem - osoby, które posiadają już przeszkolenie wojskowe. Rozpoczęło się również prowadzenie przeszkolenia przygotowawczego dla tych chętnych, których pobór już nie objął, oraz tych, którzy służby wojskowej nie odbyli ze względu na studia.

3 Narodowe Siły Rezerwowe będą utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją; nie będą tworzone nowe jednostki organizacyjne ani związki taktyczne. Ochotnicy są przydzielani do już istniejących jednostek. Podstawą powstania zobowiązania jest kontrakt, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat. Odpowiednio wyszkoleni żołnierze rezerwy-ochotnicy otrzymują przydział kryzysowy, który oznacza zaliczenie ich do Narodowych Sił Rezerwowych i nałoży na nich obowiązek pełnienia określonej formy czynnej służby wojskowej lub dyspozycję do jej pełnienia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4 Ochotnik, który zgłosi się do NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach. W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd, a także zrekompensuje straty jego pracodawcy. Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny. Planuje się, że do Narodowych Sił Rezerwowych do końca 2010 roku trafi osób, a w 2011 ich zasoby mają wzrosnąć do rezerwistów-ochotników. Za nabór odpowiadać mają dowódcy poszczególnych jednostek, którym przydzielone zostaną na ten cel odpowiednie limity osobowe.

5 Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z profesją żołnierza.

6 Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

7 CZAS TRWANIA Służba przygotowawcza nie trwa długo: • dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy; • dla żołnierza kształcącego się na podoficera do 5 miesięcy; • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do 4 miesięcy.

8 WARUNKI FORMALNE • rozmowa kwalifikacyjna • stosowny wniosek o powołanie do służby. • Wymagane dokumenty: życiorys, odpis aktu urodzenia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata ( certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów itp.); • Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnaście lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

9 WYNAGRODZENIE I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA • W okresie szkolenia: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna • Miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 750 złotych brutto. • po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

10 ETAPY SZKOLENIA • kształcenie podstawowe; • kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów). • egzamin • w trakcie służby przygotowawczej możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR GDZIE SZKOLIMY Kształcenie wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach. • Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych, • podoficerów w szkołach podoficerskich, • szeregowych w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Koszalinie, Dęblinie, Ustce, Warszawie.

11 Wybrane przepisy dotyczące organów samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Art Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Przepis art. 128 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 1a. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za żołnierza samotnego. 1b. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia osobie karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej służby. 3. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się osobie, która wniosła podanie, wraz z uzasadnieniem. 5. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego. Art Żołnierz zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia…. 2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającym na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytuły jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

12 MELDUJĘ , ŻE SKOŃCZYŁEM


Pobierz ppt "WKU Wejherowo Narodowe Siły Rezerwowe Służba Przygotowawcza do NSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google