Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Partnerstwo publiczno-prywatne"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Partnerstwo publiczno-prywatne""— Zapis prezentacji:

1 "Partnerstwo publiczno-prywatne"
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2 Instrumenty realizacji celów władzy publicznej
Nakaz i zakaz objawiający się w wyłącznej kompetencji stanowienie prawa i jego egzekucji czyli (imperium). Jest to istota władzy a często jej jedyny faktyczny wyróżnik, istota relacji publicznoprawnych. Dysponowanie zasobami jakie znajdują się w jej dyspozycji– funkcja stymulacji – możliwość wynagrodzenia posłusznych zachowań wykraczających poza te do jakich może zmusić podmioty trzecie na mocy imperium czy tez możliwość dopuszczenia podmiotów działających zgodnie z oczekiwaniami władz do pewnych zasobów (dominium). Nie tylko władza ma ten atrybut, który jest istotą relacji cywilnoprawnych…

3 Finanse publiczne Pozyskiwanie środków i skierowanie ich na realizację celów wyznaczonych przez władzę dysponującą tymi środkami.

4 Kryzys tradycyjnych instrumentów realizacji celów władzy publicznej
Wyczerpywanie się zasobów finansowych/majątkowych, Niewydolność administracyjna a mit „taniego państwa”, Przeregulowanie / inflacja prawa a naturalne poszerzanie się zakresu regulacji prawnej nowych dziedzin aktywności ludzkiej.

5 Przyczyny rozwoju przedsięwzięć typu PPP zdaniem Komisji Europejskiej
Konieczność realizowania coraz nowszych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w zakresie transportu, energetyki, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacji, warunkujących rozwój gospodarki.

6 Przedsiębiorcy w PPP Podmioty, których celem krótko lub długoterminowym jest zysk i tylko zysk. „Nie ma darmowych obiadów”, inwestor powinien traktować zadanie publiczne jako biznes, inaczej optyka misji publicznej zniszczy efektywność rozwiązań. Planując PPP należy wystrzegać się syndromu świętego Mikołaja – inwestor zbuduje nam, sfinansuje i odejdzie by powrócić za jakiś czas z nowymi prezentami… Podmioty funkcjonujące w oparciu o wolność działań nie zabronionych przez prawo – odwrotnie niż administracja, przedsiębiorcy czynią wszystko co nie jest zabronione – to źródło ich innowacyjności. Podmioty gromadzące i pomnażające swoje zasoby finansowe i majątek w tym majątek niematerialny. Są w stanie wiecznej walki konkurencyjnej między sobą.

7 Jak przedsiębiorca realizuje swój cel ?
Poszerza rynek zbytu dla swoich produktów i usług: poszukuje nowych, potencjalnych klientów, intensyfikuje współpracę z dotychczasowymi. Podnosi rentowność – optymalizuje wykorzystanie zasobów. Tworzy nowe produkty i usługi – zaspokaja lub kreuje potrzeby konsumpcyjne.

8 Cele państwa i przedsiębiorców
Państwo Przedsiębiorca Cele społeczne Oparte na prawie i wymogach sytuacji politycznej Cele ekonomiczne Wynikające z interesu inwestorów Potrzeby inwestycyjne Zasoby do zainwestowania .

9 Potrzeba współpracy O potrzebie tego typu współpracy świadczą dotychczas podejmowane formy współpracy – ESKO. Współpraca operatorska. Udział kapitału prywatnego w spółkach komunalnych.

10 Rodzaje przedstawionych projektów – oczekiwania gmin
Realizacja obiektów rekreacyjnych, sanatoryjnych, szpitalnych i uzdrowiskowych; Rewitalizacja środowiska kulturowego; Rozbudowa rynku i centrum miasta; Rozbudowa wysypiska odpadów; Gospodarka odpadami; Budowa zalewu wodnego. PPP TO NIE TYLKO INWESTYCJE !

11 RAMY PRAWNE WSPÓŁPRACY
PPP w sensie ścisłym. Inne metody współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz realizacji zadań publicznych.

12 Obowiązujące akty prawne w ramach partnerstwa publiczno prywatnego:
Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. nr 169, poz. 1420). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 roku, w sprawie szczegółowych form i zasad sporządzenia informacji dotyczących umowy o partnerstwie publiczno prywatnym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 21 czerwca 2006 roku, w sprawie ryzyk związanych z realizacja przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Dnia 26 kwietnia 2006 roku Minister Finansów przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.

13 Ramy prawne partnerstwa publiczno prywatnego (spółki celowe) dla jednostki samorządu publicznego (na przykładzie gminy) na gruncie prawa polskiego: Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej umożliwia gminie powierzenie wykonania zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in. osobom fizycznym i prawnym w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Stronami umowy PPP jest gmina reprezentowana przez (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ustawa o gospodarce komunalnej, umożliwia gminie zawieranie umów cywilnoprawnych, jednocześnie stanowi ograniczenie zasady swobody umów. Zasada ta nie ma charakteru absolutnego, wprowadzone są do niej ograniczenia, do których należą: właściwość (natura) stosunku, ustawa oraz zasada współżycia społecznego. Drugą ustawą ograniczającą zasadę swobody umów jest ustawa Prawo zamówień publicznych. Powierza ona wykonanie konkretnego zadania podmiotowi prywatnemu, wybranemu w drodze przetargu.

14 KONCESJE KONCESJA AUTOSTRADOWA – W Polsce system koncesyjny w zakresie autostrad ustanowiony został w 1994 r. – ustawa z dnia 27 października o autostradach płatnych (DZ.U Nr 127 poz z późn. zm.) wprowadziła możliwość udzielenia koncesji na budowę i eksploatację autostrady w systemie BOT (Buduj (również finansuj) Zarządzaj Przekaż na rzecz Państwa po koncesje koncesyjnym w trakcie którego możliwe jest pobieranie opłat przez koncesjonariusza). 2. KONCESJA BUDOWLANA - Koncesja na roboty budowlane (Rozdziała 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dalej PZP. Zgodnie z art. 2 pkt. 4 PZP, koncesja na roboty budowlane to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą.

15 Cel regulacji ustawowej
Edukacja i usunięcie barier psychologicznych, dotyczących roli i funkcji administracji w realizacji zadań publicznych przy udziale partnera prywatnego. Ośmielenie władzy publicznej do wchodzenia w PPP. Zwiększenie skłonności sektora prywatnego do inwestycji w formule PPP.

16 W tym celu powstać miały
Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, regulująca podstawowe kwestie PPP oraz Ustawa Przepisy wprowadzające Ustawę o PPP , nowelizująca ustawy szczegółowe.

17 PPP A SYSTEM ZAMÓWIEŃ Ostatecznie powstała 1 ustawa o PPP.
3 rozporządzenia wykonawcze. W zakresie wyboru partnera prywatnego stosuje się odpowiednio w zakresie nie uregulowanym ustawą o PPP ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z pewnymi ograniczeniami. Istotne, iż obecnie prawo zamówień publicznych jest w pełni zgodne z najnowszymi dyrektywami UE dotyczącymi zamówień publicznych co pozwala na uruchomienie adekwatnych dla PPP mechanizmów negocjacyjnego wyboru partnera w szczególności stosowanie dialogu konkurencyjnego co nie zamyka przetargu na innowacyjność oferentów.

18 Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy art. 1 ust 2 w zw
Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy art. 1 ust 2 w zw. z art. 2 ust 1 Oparta na umowie o PPP współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach i w trybie ustalonych w ustawie, w ramach której partner prywatny (ZA WYNAGRODZENIEM) w całości lub części poniesie nakłady na realizację przedsięwzięcia, które jest przedmiotem umowy o PPP lub zapewni ich poniesienie przez inne podmioty.

19 Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy – warunek art. 3
PPP może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia (zadania publicznego, które jest przedmiotem PPP i konstruującej PPP umowy w sensie cywilnoprawnym) TYLKO jeżeli: przynosi to KORZYŚCI DLA INTERESU PUBLICZNEGO PRZEWAŻAJĄCE W STOSUNKU DO KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH SPOSOBÓW realizacji tego przedsięwzięcia

20 Partnerstwo publiczno-prywatne
Partner prywatny zobowiązuje się do wykonania przedsięwzięcia za wynagrodzeniem czyli: Zapłatą sumy pieniężnej przez podmiot publiczny (wyjątek jeśli w części a absolutny – dozwolony tylko na podstawie prawa jeśli w całości, Prawo podmiotu prywatnego do pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści ze wspólnego przedsięwzięcia.

21 WYJĄTKOWE WYNAGRODZENIE 100%
Ponieważ PPP nie jest „prostym” jednorazowym zakupem dóbr czy usług, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 3 wynagrodzenie partnera prywatnego może stanowić zapłata sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. Wyjątki te określa Ustawa o PPP w przepisach wprowadzających. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Infrastruktura drogowa i drogi w tym zadania z zakresu żeglugi śródlądowej i transportu kolejowego (o znaczeniu obronnym). Zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie w jakim mogą być współfinansowane z funduszu ochrony środowiska. Wykonywanie urządzeń wodnych lub ochrony przed powodzią i suszą w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, (Prawo wodne z 18 lipca 2001).

22 WKŁAD Z BUDŻETU Zgodnie z art. 6 Ustawy PPP, Uczestnictwo podmiotu publicznego w przedsięwzięciu, polegające na wniesieniu wkładu własnego lub uiszczeniu wynagrodzenia, określa umowa o PPP. Wkład własny jako sfinansowanie części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia (NIE MA OGRANICZENIA 100% jak przy inwestycjach) przekazywany jest spółce celowej lub partnerowi tylko na podstawie umowy i na cel w niej określony. Zgodnie z art. 12 Ustawy o PPP, jeśli z analiz przedrealizacyjnych wynika, że przedsięwzięcie, choćby w części wymaga finansowania z budżetu państwa, (pośrednio czy bezpośrednio ?), zgodę (wniosek zainteresowanego podmiotu publicznego) na realizację tego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych.

23 WYNAGRODZENIE Z BUDŻETU
Wniosek o zgodę na finansowanie przedsięwzięcia PPP zawiera: Określenie podmiotu publicznego (wnioskodawcy), Określenie przedsięwzięcia, Przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa (WSPÓŁFINANSOWANIE DLA ŚRODKÓW UNIJNYCH ?), Przewidywany podział ryzyk. Minister wydaje zgodę lub odmawia wydania zgody w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku – nie są to decyzje administracyjne… Można złożyć kolejny wniosek po zmianie założeń projektu.

24 Podmiot publiczny art. 4 ust 3
Organ administracji rządowej JST lub ich związki Pewne jednostki sektora finansów publicznych Spółka kapitałowa (publiczna) NIE MOŻE BYĆ w tym BANKI (w zasadzie BGK) Przedsiębiorstwo państwowe NIE MOŻE BYĆ

25 Partner prywatny Przedsiębiorca – w zasadzie nie ma zakazu aby był to podmiot kontrolowany przez inny publiczny… czy nawet spółka, w której udziały posiada potencjalny podmiot publiczny. Organizacja pozarządowa, kościół.

26 Zadanie publiczne a PRZEDSIĘWZIĘCIE art. 4 ust 4
Działanie: 1. Zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego przy czym inwestycja to budowa, rozbudowa, przebudowa, połączona z eksploatacją, utrzymaniem lub (alternatywa?) zarządzaniem składnikiem majątkowym, będącym przedmiotem tej inwestycji albo z nią związanym (jak?), LUB świadczenie powiązanych z nim usług publicznych.

27 PRZEDSIĘWZIĘCIE art. 4 ust 4
Świadczenie usług publicznych przez okres 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym.

28 PRZEDSIĘWZIĘCIE …. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w tym rewitalizacja albo zagospodawanie miasta lub jego części albo innego obszaru: na podstawie projektu podmiotu publicznego lub połączone z działaniami projektowymi partnera prywatnego. JEŚLI WYNAGRODZENIE NIE POLEGA NA ZAPŁACIE SUMY PIENIĘŻNEJ PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY

29 PRZEDSIĘWZIĘCIE…. Przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne, kulturalne wspomagające realizację zadań publicznych jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

30 PPP - korzyści dla interesu publicznego
W szczególności, co oznacza że nie tylko: Oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego Poprawa jakości Obniżenie uciążliwości warunek i element konstrukcji PPP – jego źródło tkwi w podziale ryzyk.

31 Proces przygotowania PPP – przedanaliyczny, wyrugowany ostatecznie z ustawy
Opracowanie programu wykonywania zadań publicznych. Ogłoszenie w BIP i konsultacje społeczne (minimum 30 dni). Akceptacja polityki przez Radę Ministrów i odpowiednio organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub związku JST. Ogłoszenie zatwierdzonych programów. Analiza konkretnego przedsięwzięcia (ryzyka i jego podziału, aspektów ekonomiczno – finansowych, korzyści zagrożeń, planowanego zysku partnera prywatnego) – utrzymane na odrębnych zasadach. Jeśli przewiduje się zaangażowanie środków publicznych potrzebna jest zgoda: ministra finansów, organu stanowiącego JST lub ich związku - w ustawie jest jedynie Ministra Finansów…

32 Program PPP Program wykonywania zadań publicznych w danej dziedzinie uwzględniający możliwość wykorzystania PPP: Okres obowiązywania minimum 6 lat Zasady aktualizacji Diagnoza danej dziedziny plan i harmonogram działań Zasady finansowania Formy wykonywania zadań publicznych Sposoby monitorowania wykonania ww. zadań Walor prawa miejscowego w pierwotnym projekcie obowiązkowy teraz na skutek „odbiurokratyzowania ustawy” jedynie może być zalecany ze względu na przydatność w trakcie analiz obowiązkowych.

33 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI - ogólnie
Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w formie PPP. Cel – określenie efektywności oraz zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie: ryzyk, sposobu ich podziału, dług publiczny, aspekty ekonomiczne i finansowe projektowanego przedsięwzięcia, Korzyści i zagrożenia społeczne, Status prawny majątku zaangażowanego w przedsięwzięcie, Rozwiązania techniczne, Wielkość wynagrodzenia partnera prywatnego.

34 Inne podmioty zaangażowane w PPP
Instytucje finansowe Instytucje publiczne (nie podmiot publiczny – strona PPP) Konsumenci Wyborcy Pracownicy sfery budżetowej Prasa Politycy lokalni / NGO (Złote Tarasy) Doradcy – obsługujący obie strony współpracy

35 Inicjatywa partnera prywatnego art. 10 Ustawy PPP
Podmiot zainteresowany wystąpieniem w roli partnera prywatnego do realizacji określonego przedsięwzięcia w formie PPP może zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia. Zakaz preferowania/dyskryminacji oraz możliwość zwrotu kosztów oferty jednak dla wszystkich na równych zasadach.

36 Udział podmiotu publicznego w przedsięwzięciu
Udział podmiotu publicznego w przedsięwzięciu określa umowa o PPP to: Wkład własny. Wynagrodzenie partnera prywatnego.

37 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa w szczególności:
Cel i przedmiot Zobowiązania partnera prywatnego i podmiotu publicznego Zasady i wysokość wynagrodzenia dla partnera prywatnego Podział ryzyka Zakres i zasady odpowiedzialności stron Uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie nadzoru i kontroli wykonania zadania przez partnera prywatnego Czas na jaki została zawarta umowa i warunki jej rozwiązania przed terminem Warunki i procedury zmian w umowie Zasady wyboru podwykonawców Sposoby rozstrzygania sporów


Pobierz ppt ""Partnerstwo publiczno-prywatne""

Podobne prezentacje


Reklamy Google