Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 "Partnerstwo publiczno-prywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 "Partnerstwo publiczno-prywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA."— Zapis prezentacji:

1 1 "Partnerstwo publiczno-prywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2 2 Instrumenty realizacji celów władzy publicznej Nakaz i zakaz objawiający się w wyłącznej kompetencji stanowienie prawa i jego egzekucji czyli (imperium). Jest to istota władzy a często jej jedyny faktyczny wyróżnik, istota relacji publicznoprawnych. Dysponowanie zasobami jakie znajdują się w jej dyspozycji– funkcja stymulacji – możliwość wynagrodzenia posłusznych zachowań wykraczających poza te do jakich może zmusić podmioty trzecie na mocy imperium czy tez możliwość dopuszczenia podmiotów działających zgodnie z oczekiwaniami władz do pewnych zasobów (dominium). Nie tylko władza ma ten atrybut, który jest istotą relacji cywilnoprawnych…

3 3 Finanse publiczne Pozyskiwanie środków i skierowanie ich na realizację celów wyznaczonych przez władzę dysponującą tymi środkami.

4 4 Kryzys tradycyjnych instrumentów realizacji celów władzy publicznej Wyczerpywanie się zasobów finansowych/majątkowych, Niewydolność administracyjna a mit taniego państwa, Przeregulowanie / inflacja prawa a naturalne poszerzanie się zakresu regulacji prawnej nowych dziedzin aktywności ludzkiej.

5 5 Przyczyny rozwoju przedsięwzięć typu PPP zdaniem Komisji Europejskiej Konieczność realizowania coraz nowszych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w zakresie transportu, energetyki, gospodarki wodno- kanalizacyjnej i telekomunikacji, warunkujących rozwój gospodarki.

6 6 Przedsiębiorcy w PPP Podmioty, których celem krótko lub długoterminowym jest zysk i tylko zysk. Nie ma darmowych obiadów, inwestor powinien traktować zadanie publiczne jako biznes, inaczej optyka misji publicznej zniszczy efektywność rozwiązań. Planując PPP należy wystrzegać się syndromu świętego Mikołaja – inwestor zbuduje nam, sfinansuje i odejdzie by powrócić za jakiś czas z nowymi prezentami… Podmioty funkcjonujące w oparciu o wolność działań nie zabronionych przez prawo – odwrotnie niż administracja, przedsiębiorcy czynią wszystko co nie jest zabronione – to źródło ich innowacyjności. Podmioty gromadzące i pomnażające swoje zasoby finansowe i majątek w tym majątek niematerialny. Są w stanie wiecznej walki konkurencyjnej między sobą.

7 7 Jak przedsiębiorca realizuje swój cel ? Poszerza rynek zbytu dla swoich produktów i usług: -poszukuje nowych, potencjalnych klientów, -intensyfikuje współpracę z dotychczasowymi. Podnosi rentowność – optymalizuje wykorzystanie zasobów. Tworzy nowe produkty i usługi – zaspokaja lub kreuje potrzeby konsumpcyjne.

8 8 Cele państwa i przedsiębiorców. PaństwoPrzedsiębiorca Cele społeczne Oparte na prawie i wymogach sytuacji politycznej Cele ekonomiczne Wynikające z interesu inwestorów Potrzeby inwestycyjneZasoby do zainwestowania

9 9 Potrzeba współpracy O potrzebie tego typu współpracy świadczą dotychczas podejmowane formy współpracy – ESKO. Współpraca operatorska. Udział kapitału prywatnego w spółkach komunalnych.

10 10 Rodzaje przedstawionych projektów – oczekiwania gmin Realizacja obiektów rekreacyjnych, sanatoryjnych, szpitalnych i uzdrowiskowych; Rewitalizacja środowiska kulturowego; Rozbudowa rynku i centrum miasta; Rozbudowa wysypiska odpadów; Gospodarka odpadami; Budowa zalewu wodnego. PPP TO NIE TYLKO INWESTYCJE !

11 11 RAMY PRAWNE WSPÓŁPRACY PPP w sensie ścisłym. Inne metody współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz realizacji zadań publicznych.

12 12 Obowiązujące akty prawne w ramach partnerstwa publiczno prywatnego: Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. nr 169, poz. 1420). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 roku, w sprawie szczegółowych form i zasad sporządzenia informacji dotyczących umowy o partnerstwie publiczno prywatnym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 21 czerwca 2006 roku, w sprawie ryzyk związanych z realizacja przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Dnia 26 kwietnia 2006 roku Minister Finansów przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.

13 13 Ramy prawne partnerstwa publiczno prywatnego (spółki celowe) dla jednostki samorządu publicznego (na przykładzie gminy) na gruncie prawa polskiego: Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej umożliwia gminie powierzenie wykonania zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in. osobom fizycznym i prawnym w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Stronami umowy PPP jest gmina reprezentowana przez (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ustawa o gospodarce komunalnej, umożliwia gminie zawieranie umów cywilnoprawnych, jednocześnie stanowi ograniczenie zasady swobody umów. Zasada ta nie ma charakteru absolutnego, wprowadzone są do niej ograniczenia, do których należą: właściwość (natura) stosunku, ustawa oraz zasada współżycia społecznego. Drugą ustawą ograniczającą zasadę swobody umów jest ustawa Prawo zamówień publicznych. Powierza ona wykonanie konkretnego zadania podmiotowi prywatnemu, wybranemu w drodze przetargu.

14 14 KONCESJE 1.KONCESJA AUTOSTRADOWA – W Polsce system koncesyjny w zakresie autostrad ustanowiony został w 1994 r. – ustawa z dnia 27 października o autostradach płatnych (DZ.U Nr 127 poz. 627. z późn. zm.) wprowadziła możliwość udzielenia koncesji na budowę i eksploatację autostrady w systemie BOT (Buduj (również finansuj) Zarządzaj Przekaż na rzecz Państwa po koncesje koncesyjnym w trakcie którego możliwe jest pobieranie opłat przez koncesjonariusza). 2. KONCESJA BUDOWLANA - Koncesja na roboty budowlane (Rozdziała 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dalej PZP. Zgodnie z art. 2 pkt. 4 PZP, koncesja na roboty budowlane to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą.

15 15 Cel regulacji ustawowej Edukacja i usunięcie barier psychologicznych, dotyczących roli i funkcji administracji w realizacji zadań publicznych przy udziale partnera prywatnego. Ośmielenie władzy publicznej do wchodzenia w PPP. Zwiększenie skłonności sektora prywatnego do inwestycji w formule PPP.

16 16 W tym celu powstać miały Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, regulująca podstawowe kwestie PPP oraz Ustawa Przepisy wprowadzające Ustawę o PPP, nowelizująca ustawy szczegółowe.

17 17 PPP A SYSTEM ZAMÓWIEŃ Ostatecznie powstała 1 ustawa o PPP. 3 rozporządzenia wykonawcze. W zakresie wyboru partnera prywatnego stosuje się odpowiednio w zakresie nie uregulowanym ustawą o PPP ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z pewnymi ograniczeniami. Istotne, iż obecnie prawo zamówień publicznych jest w pełni zgodne z najnowszymi dyrektywami UE dotyczącymi zamówień publicznych co pozwala na uruchomienie adekwatnych dla PPP mechanizmów negocjacyjnego wyboru partnera w szczególności stosowanie dialogu konkurencyjnego co nie zamyka przetargu na innowacyjność oferentów.

18 18 Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy art. 1 ust 2 w zw. z art. 2 ust 1 Oparta na umowie o PPP współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach i w trybie ustalonych w ustawie, w ramach której partner prywatny (ZA WYNAGRODZENIEM) w całości lub części poniesie nakłady na realizację przedsięwzięcia, które jest przedmiotem umowy o PPP lub zapewni ich poniesienie przez inne podmioty.

19 19 Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy – warunek art. 3 PPP może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia (zadania publicznego, które jest przedmiotem PPP i konstruującej PPP umowy w sensie cywilnoprawnym) TYLKO jeżeli: przynosi to KORZYŚCI DLA INTERESU PUBLICZNEGO PRZEWAŻAJĄCE W STOSUNKU DO KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH SPOSOBÓW realizacji tego przedsięwzięcia

20 20 Partnerstwo publiczno-prywatne Partner prywatny zobowiązuje się do wykonania przedsięwzięcia za wynagrodzeniem czyli: 1) Zapłatą sumy pieniężnej przez podmiot publiczny (wyjątek jeśli w części a absolutny – dozwolony tylko na podstawie prawa jeśli w całości, 2) Prawo podmiotu prywatnego do pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści ze wspólnego przedsięwzięcia.

21 21 WYJĄTKOWE WYNAGRODZENIE 100% Ponieważ PPP nie jest prostym jednorazowym zakupem dóbr czy usług, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 3 wynagrodzenie partnera prywatnego może stanowić zapłata sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. Wyjątki te określa Ustawa o PPP w przepisach wprowadzających. - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. - Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. - Infrastruktura drogowa i drogi w tym zadania z zakresu żeglugi śródlądowej i transportu kolejowego (o znaczeniu obronnym). - Zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie w jakim mogą być współfinansowane z funduszu ochrony środowiska. - Wykonywanie urządzeń wodnych lub ochrony przed powodzią i suszą w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, (Prawo wodne z 18 lipca 2001).

22 22 WKŁAD Z BUDŻETU - Zgodnie z art. 6 Ustawy PPP, Uczestnictwo podmiotu publicznego w przedsięwzięciu, polegające na wniesieniu wkładu własnego lub uiszczeniu wynagrodzenia, określa umowa o PPP. - Wkład własny jako sfinansowanie części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia (NIE MA OGRANICZENIA 100% jak przy inwestycjach) przekazywany jest spółce celowej lub partnerowi tylko na podstawie umowy i na cel w niej określony. - Zgodnie z art. 12 Ustawy o PPP, jeśli z analiz przedrealizacyjnych wynika, że przedsięwzięcie, choćby w części wymaga finansowania z budżetu państwa, (pośrednio czy bezpośrednio ?), zgodę (wniosek zainteresowanego podmiotu publicznego) na realizację tego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych.

23 23 WYNAGRODZENIE Z BUDŻETU - Wniosek o zgodę na finansowanie przedsięwzięcia PPP zawiera: a) Określenie podmiotu publicznego (wnioskodawcy), b) Określenie przedsięwzięcia, c) Przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa (WSPÓŁFINANSOWANIE DLA ŚRODKÓW UNIJNYCH ?), d) Przewidywany podział ryzyk. Minister wydaje zgodę lub odmawia wydania zgody w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku – nie są to decyzje administracyjne… Można złożyć kolejny wniosek po zmianie założeń projektu.

24 24 Podmiot publiczny art. 4 ust 3 Organ administracji rządowej JST lub ich związki Pewne jednostki sektora finansów publicznych Spółka kapitałowa (publiczna) NIE MOŻE BYĆ w tym BANKI (w zasadzie BGK) Przedsiębiorstwo państwowe NIE MOŻE BYĆ

25 25 Partner prywatny Przedsiębiorca – w zasadzie nie ma zakazu aby był to podmiot kontrolowany przez inny publiczny… czy nawet spółka, w której udziały posiada potencjalny podmiot publiczny. Organizacja pozarządowa, kościół.

26 26 Zadanie publiczne a PRZEDSIĘWZIĘCIE art. 4 ust 4 Działanie: 1. Zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego -przy czym inwestycja to budowa, rozbudowa, przebudowa, połączona z eksploatacją, utrzymaniem lub (alternatywa?) zarządzaniem składnikiem majątkowym, będącym przedmiotem tej inwestycji albo z nią związanym (jak?), LUB świadczenie powiązanych z nim usług publicznych.

27 27 PRZEDSIĘWZIĘCIE art. 4 ust 4 Świadczenie usług publicznych przez okres 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym.

28 28 PRZEDSIĘWZIĘCIE …. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w tym rewitalizacja albo zagospodawanie miasta lub jego części albo innego obszaru: -na podstawie projektu podmiotu publicznego lub -połączone z działaniami projektowymi partnera prywatnego. -JEŚLI WYNAGRODZENIE NIE POLEGA NA ZAPŁACIE SUMY PIENIĘŻNEJ PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY

29 29 PRZEDSIĘWZIĘCIE…. Przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne, kulturalne wspomagające realizację zadań publicznych jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

30 30 PPP - korzyści dla interesu publicznego W szczególności, co oznacza że nie tylko: Oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego Poprawa jakości Obniżenie uciążliwości warunek i element konstrukcji PPP – jego źródło tkwi w podziale ryzyk.

31 31 Proces przygotowania PPP – przedanaliyczny, wyrugowany ostatecznie z ustawy Opracowanie programu wykonywania zadań publicznych. Ogłoszenie w BIP i konsultacje społeczne (minimum 30 dni). Akceptacja polityki przez Radę Ministrów i odpowiednio organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub związku JST. Ogłoszenie zatwierdzonych programów. Analiza konkretnego przedsięwzięcia (ryzyka i jego podziału, aspektów ekonomiczno – finansowych, korzyści zagrożeń, planowanego zysku partnera prywatnego) – utrzymane na odrębnych zasadach. Jeśli przewiduje się zaangażowanie środków publicznych potrzebna jest zgoda: ministra finansów, organu stanowiącego JST lub ich związku - w ustawie jest jedynie Ministra Finansów…

32 32 Program PPP Program wykonywania zadań publicznych w danej dziedzinie uwzględniający możliwość wykorzystania PPP: - Okres obowiązywania minimum 6 lat - Zasady aktualizacji - Diagnoza danej dziedziny plan i harmonogram działań - Zasady finansowania - Formy wykonywania zadań publicznych - Sposoby monitorowania wykonania ww. zadań Walor prawa miejscowego w pierwotnym projekcie obowiązkowy teraz na skutek odbiurokratyzowania ustawy jedynie może być zalecany ze względu na przydatność w trakcie analiz obowiązkowych.

33 33 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI - ogólnie Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w formie PPP. Cel – określenie efektywności oraz zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie: -ryzyk, sposobu ich podziału, -dług publiczny, -aspekty ekonomiczne i finansowe projektowanego przedsięwzięcia, -Korzyści i zagrożenia społeczne, -Status prawny majątku zaangażowanego w przedsięwzięcie, -Rozwiązania techniczne, -Wielkość wynagrodzenia partnera prywatnego.

34 34 Inne podmioty zaangażowane w PPP Instytucje finansowe Instytucje publiczne (nie podmiot publiczny – strona PPP) Konsumenci Wyborcy Pracownicy sfery budżetowej Prasa Politycy lokalni / NGO (Złote Tarasy) Doradcy – obsługujący obie strony współpracy

35 35 Inicjatywa partnera prywatnego art. 10 Ustawy PPP Podmiot zainteresowany wystąpieniem w roli partnera prywatnego do realizacji określonego przedsięwzięcia w formie PPP może zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia. Zakaz preferowania/dyskryminacji oraz możliwość zwrotu kosztów oferty jednak dla wszystkich na równych zasadach.

36 36 Udział podmiotu publicznego w przedsięwzięciu Udział podmiotu publicznego w przedsięwzięciu określa umowa o PPP to: Wkład własny. Wynagrodzenie partnera prywatnego.

37 37 Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym określa w szczególności: Cel i przedmiot Zobowiązania partnera prywatnego i podmiotu publicznego Zasady i wysokość wynagrodzenia dla partnera prywatnego Podział ryzyka Zakres i zasady odpowiedzialności stron Uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie nadzoru i kontroli wykonania zadania przez partnera prywatnego Czas na jaki została zawarta umowa i warunki jej rozwiązania przed terminem Warunki i procedury zmian w umowie Zasady wyboru podwykonawców Sposoby rozstrzygania sporów


Pobierz ppt "1 "Partnerstwo publiczno-prywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google