Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile ID grupy: 97_4_p_g1 97_70_p_g1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Środki na założenie działalności gospodarczej Semestr IV/V rok szkolny 2011/2012

3 Składy grup Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
Liceum im. M.C. Skłodowskiej w Pile Piotr Gadomski Ewa Gołębiowska Giusseppe Felicetti Karolina Janczuk Mateusz Jóźwiak Marcin Rutkowski Patrycja Szkiłądź Natalia Tokarska Paulina Weltrowska Natalia Zamojdzik Agnieszka Grenda Robert Kaczmarek Adam Burdziak Krzysztof Klawa Krzysztof Kozłowski Radosław Mikołajczak Wioletta Oszczepalińska Marta Początek Małgorzata Zasada Magdalena Wachowiak Joanna Gajewska Aleksanda Morella

4 Wstęp Działalność gospodarcza – w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

5 Biznes zapożyczenie z języka angielskiego (business), które oznacza działalność gospodarczą

6 Biznes a pieniądze Niewiele jest biznesów które można uruchomić bez inwestowania większych sum. Nawet jeżeli jakiś konkretny pomysł na biznes da się rozwinąć bezkosztowo lub bardzo tanio, to z pewnością szybciej i na większą skalę udałoby się rozwinąć ten sam biznes mając do zainwestowania środki pieniężne. W naszej prezentacji przedstawimy niektóre sposoby na ich zdobycie.

7 ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8 Własne oszczędności

9 Wygrane w konkursach i grach losowych

10 Pomoc rodziny lub przyjaciół

11 Są inne sposoby na zdobycie pieniędzy!
Co dalej? Co zrobić, jeśli nie mamy: oszczędności rodziny i przyjaciół, którzy mogą nas wspomóc szczęścia w konkursach i grach losowych Są inne sposoby na zdobycie pieniędzy!

12 Sposoby pozyskania kapitału
dofinansowanie z urzędu pracy dotacje z PFRON-u środki unijne kapitał „anioła biznesu” kredyty bankowe pożyczki kredyty kupieckie venture capitale leasing faktoring

13 Inne sposoby zdobycia kapitału
Przyszli przedsiębiorcy mają do wyboru wiele form finansowania działalności, w zależności od: jakości pomysłu statusu i wieku przedsiębiorcy, formy prawnej przedsiębiorstwa, miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, rodzaju działalności gospodarczej ilości tworzonych miejsc pracy,

14 Ważne!! Dobry pomysł zwiększa szansę na zdobycie kapitału
Cechy dobrego pomysłu

15 Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy ?
Bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy może liczyć na ok. 20 tys. zł dotacji na założenie własnej firmy. I nie musi jej zwracać, jeśli będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.

16 Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznaje bezrobotnemu dyrektor powiatowego urzędu pracy (działający w imieniu starosty) ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota dotacji odpowiada sześciokrotności średniej kwartalnej płacy (ogłasza ją Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim).

17 Bezrobotni mogą ubiegać się także o dotacje w wysokości:
czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia – jeśli chcą podjąć działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, albo trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia – jeśli chcą przystąpić do działającej już spółdzielni socjalnej.

18 Kto otrzyma pieniądze ? Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi tu o działalność w branżach: wytwórczej, budowlanej, usługowej i handlowej – prowadzoną w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Nie można jednak ubiegać się o dotację na biznes polegający na handlu obnośnym i obwoźnym oraz działalności handlowo-usługowej polegającej na akwizycji.

19 STATUS BEZROBOTNEGO Nie każdy, kto posiada status bezrobotnego,
ukończone 18 lat, nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów z odsetek lub z innych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Nie każdy, kto posiada status bezrobotnego, będzie mógł ubiegać się o dotację.

20 WARUNKI PrzyznaniA jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w okresie 12. miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie były w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, nie złożyły wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty, ·         w chwili składania wniosku nie posiadają informacji o pozytywnie rozpatrzonym którymkolwiek ze złożonych uprzednio wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i o przyznaniu z tego tytułu wnioskowanych środków.

21 Jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć ?
Kandydaci na przyszłych przedsiębiorców powinni potraktować opisowe elementy wniosku o dotację jak biznesplan. Im lepiej je przemyślą i udokumentują, tym większą mają szansę na pozytywną ocenę.

22 Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa) bezrobotny składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce taki wniosek składa się w powiatowym urzędzie pracy.

23 Elementy wniosku We wniosku bezrobotny musi podać: dane osobowe,
kwotę dotacji, o jaką się ubiega, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych. Chodzi o koszty jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dni po podjęciu działalności gospodarczej. działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczące w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń. specyfikację oraz celowość wydatków,

24 formę zabezpieczenia zwrotu środków,
przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, informacje o swoim zadłużeniu.

25 Dokumenty dołączane do wniosku
kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie wnioskodawcy (np. świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe), przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności (świadectwa pracy, zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS – w przypadku prowadzenia działalności w przeszłości), posiadanie własnej nieruchomości (działka, budynki, lokal własny), wynajęcie lub użyczenie nieruchomości, posiadanie lub otrzymanie w użyczenie środka transportu, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy wystawione nie wcześniej niż na 60 dni przed dniem złożenia wniosku.

26 Wymogi formalne Bezrobotni mogą składać wnioski o dotacje na obowiązujących formularzach w terminach wyznaczonych przez dyrektora urzędu pracy. Terminy te są różne, np. do 10. dnia każdego miesiąca. W wielu urzędach nie ma jednak sztywnej daty. Bezrobotni składają wnioski wtedy, gdy na tablicy ogłoszeniowej w urzędzie lub na stronie internetowej pojawi się informacja w tej sprawie.

27 Wypełnione wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub złożone osobiście w urzędzie. Osoba dostarczająca wniosek– jeśli tego zażąda – otrzyma dowód jego złożenia. W każdym z powyższych przypadków decyduje termin wpływu wniosku do siedziby urzędu. Wszystkie elementy wniosku powinny być wypełnione w sposób czytelny, a każda strona wniosku parafowana innym kolorem niż kolor druku.

28 WAŻNE NIE WOLNO ZMIENIAĆ FORMY WNIOSKU
Bezrobotny wypełniając wniosek, może zwiększyć liczbę wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu. Nie wolno mu jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku oraz usuwać jego elementy.

29 WAŻNE POMOC NIE DLA ZADŁUŻONYCH
Bezrobotny informuje we wniosku o tym, czy jest zadłużony. Jeśli jest – podaje także gdzie i w jakiej wysokości zaciągnął dług. Zadłużenie jest negatywną przesłanką do przyznania dotacji.

30 Własny majątek Dla komisji rozpatrującej wniosek znaczenie ma również to, czy bezrobotny dysponuje własnym majątkiem, który przyda się do prowadzenia działalności. Warto go mieć, gdyż taka osoba zwiększa swoje szanse nie tylko na przyznanie dotacji, ale także na sukces w prowadzeniu biznesu.

31 Kryteria oceny wniosku
Komisja ocenia wniosek na podstawie sześciu kryteriów punktowanych oddzielnie. Są nimi: · zbieżność pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym bezrobotnego (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością, · sposób opisu planowanej działalności, lokalizacji, potencjalnych klientów i perspektyw rozwoju, · stan przygotowania do prowadzenia działalności,

32 · przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych oraz wniosków z niej wynikających, · uzasadnienie przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności, · uzasadnienie zakupów, jakich zamierza dokonać przyszły przedsiębiorca. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że wniosek nie został samodzielnie sporządzony, komisja ma prawo do dodatkowej weryfikacji wniosku. Przeprowadza wtedy rozmowę z wnioskodawcą na temat planowanej działalności gospodarczej.

33 WAŻNE BEZ ODWOŁANIA Bezrobotny nie może odwołać się od rozstrzygnięcia komisji urzędu pracy, która odmówi mu dotacji. Rozstrzygnięcie komisji nie jest decyzją administracyjną, dlatego nie można zastosować do niego trybów odwoławczych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

34 Negatywna decyzja nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku
Urzędy pracy informują wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku i jego powodach. Taką informację wysyłają do niego listem poleconym. Zainteresowani powinni wziąć je pod uwagę, składając kolejny wniosek i na bieżąco śledzić strony internetowe urzędów zawierające informacje o terminach składania wniosków o dotacje.

35 Na co nie można wydać środków z dotacji
Przedsiębiorca nie może przeznaczyć środków na podjęcie działalności gospodarczej na: · wykup udziałów w spółkach, obligacji, akcji; · opłaty administracyjne, skarbowe i eksploatacyjne (czynsz, media); · zakup nieruchomości, gruntów; · budowę, remont; · handel obwoźny i akwizycję, handel w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych;

36 · zakup artykułów używanych; · zakup środka transportu; · zakup alkoholu; · działalność polegającą na sprzedaży za pośrednictwem internetu; · działalność związaną z pośrednictwem kredytowym; · zakup automatów do gier zręcznościowych; · zakup pojazdów z wyłączeniem przyczep;

37 ·         finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np.: opłata za abonamenty, opłaty za internet, opłata za hosting);

38 · pokrycie kosztów transportu, przesyłki zakupionych rzeczy; · finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

39 Na co można wydać pieniądze z dotacji
Dopiero po podpisaniu umowy przyszły przedsiębiorca może dokonywać zakupów. Za środki z dotacji można dokonywać tylko takich zakupów, które są dozwolone. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na: · zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy;

40 · zakup materiałów, surowców i towarów; · reklamę oraz w przypadku uzyskania środków w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia;

41 · koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej; · zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego; · zakup domeny internetowej.

42 WAŻNE ZGODA MAŁŻONKA Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności, wymagana jest zgoda współmałżonka złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

43 WAŻNE NIE KAŻDY MOŻE BYĆ PORĘCZYCIELEM
Poręczycielem nie może być współmałżonek bezrobotnego, ani inny członek rodziny prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe.

44 PODSTAWA PRAWNA · Ustawa z 20 kwietnia 2004 r
PODSTAWA PRAWNA · Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) · Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz ze zm.) · Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94, poz. 651 ze zm.) · Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 62, poz. 512, ze zm).

45 Dotacje z PFRON- u

46 Środki dla osób niepełnosprawnych
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, jeżeli jeszcze nie otrzymała środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

47 Warunki udzielania pomocy
Dokonując rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie środków starosta bierze pod uwagę: przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność gospodarczą kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków zakres uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy wysokość zadeklarowanych środków własnych wnioskodawcy wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym

48 Dotacje dla osób zatrudniających osoby niepełnosprawne
Pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych mogą otrzymać dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość pomocy będzie zależeć m.in. od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionej osoby oraz typu pracodawcy, który go zatrudnia.

49

50

51 Środki z UE

52 Jak uzyskać unijną dotację na własny biznes
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą być beneficjentami programów unijnych w ramach różnych działań.

53 Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kwota dotacji przewidziana w tym działaniu nie może przekroczyć 40 tys. zł i jest ona uzależniona od wykazania rzeczywistych potrzeb związanych z uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej.

54 WAŻNE WSPARCIE POMOSTOWE
Jest to finansowa bezzwrotna pomoc wspomagająca przetrwanie przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność do chwili uzyskania przez niego płynności finansowej. Ma ona mu ułatwić pokrycie niektórych opłat (np. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne).

55 Jak ubiegać się o wsparcie ?
Operatorzy są odpowiedzialni za rekrutację uczestników do projektu, zapewnienie im szkoleń i doradztwa oraz wybór osób, które staną się ostatecznymi beneficjentami, tzn. otrzymają dotację. Teoretycznie operatorem może być każda instytucja. Zgodnie z kryteriami dostępu Działania 6.2 powinna ona jednak posiadać doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

56 Firmy – operatorzy, są wybierani w konkursach przeprowadzanych przez tzw. instytucję pośredniczącą II stopnia, czyli w zależności od województwa przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Zamieszczają one wykazy lokalnych operatorów na swoich stronach internetowych. Operatorzy zaś, publikują ogłoszenia o przeprowadzanej rekrutacji w środkach masowego przekazu i Internecie.

57 Warunki rekrutacji są określone przez firmę, która ją przeprowadza
Warunki rekrutacji są określone przez firmę, która ją przeprowadza. Można wziąć udział w kilku rekrutacjach organizowanych przez różnych operatorów z jednego województwa. Jednak w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie realizowanym przez konkretnego operatora, należy zrezygnować z udziału w rekrutacji do innych projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą składa oświadczenie, że nie ubiega się o przyznanie środków publicznych na ten cel w innym podmiocie lub instytucji.

58 WAŻNE WKŁAD WŁASNY Mimo że nie ma formalnego wymogu wnoszenia wkładu własnego, uczestnicy niektórych projektów szkoleniowych finansują część kosztów przedsięwzięcia (zwykle od 5 do 20%).

59 WAŻNE Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, którą każdy z operatorów zamieszcza na swojej stronie internetowej. Operatorzy zapisują w nich szczegółowe, właściwe tylko dla siebie zasady rekrutacji.

60 Regulamin rekrutacji uczestników powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
·         opis kryteriów kwalifikowalności uczestników (wybór grup docelowych wraz z ewentualnym uzasadnieniem), ·         kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych oraz biznesplanów opracowanych przez uczestników projektu (elementy, które powinny być brane pod uwagę w trakcie przeprowadzanej oceny),

61 · metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, · minimalny zakres opisu uzasadniającego ocenę formularzy zgłoszeniowych oraz biznesplanów (o ile ma zastosowanie), · minimalną liczbę punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie lub kwalifikujących biznesplan do dofinansowania (o ile ma zastosowanie),

62 · obowiązek poinformowania uczestników projektu o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie oraz oceny biznesplanów (udokumentowany przez podpisanie stosownego oświadczenia), · mechanizmy postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formularzy zgłoszeniowych oraz biznesplanów (o ile ma zastosowanie). Regulamin może też zawierać inne istotne informacje, np. wykluczenia, którym podlega zgłaszany pomysł na własny biznes.

63 WAŻNE UWAGA BŁĘDY FORMALNE
Wnioski o przyznanie dofinansowania mogą być odrzucane z powodu prostych błędów formalnych, np. braku podpisu na każdej stronie wniosku.

64 WAŻNE TESTY PREDYSPOZYCJI
Autorzy wyselekcjonowanych zgłoszeń mogą zostać poddani testom predyspozycji psychologicznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Z kandydatem zwykle przeprowadzana jest także rozmowa kwalifikacyjna.

65 WAŻNE PODSTAWĄ BIZNESPLAN
Na podstawie biznesplanu zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania unijnej dotacji. Dlatego na szkoleniach organizowanych przez wszystkich operatorów przygotowuje się przyszłych przedsiębiorców do samodzielnego napisania biznesplanu.

66 WAŻNE KIEDY SKŁADAMY WNIOSEK O DOTACJĘ
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

67 WAŻNE WYDATKI PRZED PODPISANIEM UMOWY
Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt.

68 Gdzie szukać kontaktu z operatorem
woj. dolnośląskie: woj. podkarpackie: woj. kujawsko-pomorskie: woj. podlaskie: woj. lubelskie: woj. pomorskie: woj. lubuskie: woj. śląskie: woj. łódzkie: woj. świętokrzyskie: woj. małopolskie: woj. warmińsko-mazurskie: woj. mazowieckie: woj. wielkopolskie: woj. opolskie: woj. zachodniopomorskie:

69 WAŻNE WSPARCIE SZKOLENIOWE
Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane uczestnikowi projektu do momentu zarejestrowania przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy publicznej.

70 Obowiązki operatora projektu
Operator projektu – beneficjent Działania 6.2 PO KL jako podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek: · przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmniej dziesięć lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępniania tych dokumentów, jak również stosownych informacji, dotyczących udzielonej pomocy na żądanie prezesa UOKiK;

71 · przekazywania informacji o udzielonej pomocy publicznej prezesowi UOKiK, · kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy publicznej i jej zgodności ze stosownymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona. · wydania uczestnikowi zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

72 Na co dotacja ? Dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie dowolnego rodzaju działalności gospodarczej. Istnieją jednak pewne wyłączenia. Nie można otrzymać wsparcia na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz na działalność rolniczą związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

73 Osoba, mająca wątpliwości co do możliwości otrzymania wsparcia na dany rodzaj działalności powinna zapoznać się z art. 30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 90, poz. 557). Są tam wskazane wszystkie wyłączenia od możliwości ubiegania się o wsparcie.

74 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przeznaczona na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa. Należy ją wydatkować w okresie trzech miesięcy od podpisania umowy z operatorem. W uzasadnionych przypadkach termin ten jednak może być przedłużony.

75 Dotacja jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, które mają charakter dostosowania budynków, pomieszczeń lub miejsca pracy do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) i na środki obrotowe, w szczególności zakup surowców i materiałów (maksymalnie 40% dotacji).

76 Muszą to być wydatki niezbędne do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. Dlatego operatorzy odrzucają zwykle biznesplany, w których wydatkami inwestycyjnymi są np. samochód lub laptop Dotacji nie można przeznaczyć na zatrudnienie pracownika ani na budowę nowych budynków, ani remont już istniejących.

77 Zasady wypłaty dotacji
Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Jest ona wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza wpływa na konto przedsiębiorcy w formie zaliczki, w wysokości 80% całego przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część wypłacana jest jako refundacja wydatków poniesionych na uruchomienie działalności gospodarczej.

78 Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Termin składania wniosków:     od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

79 Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

80 Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

81 Procent dofinansowania projektu
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. .

82 W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej

83 Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

84 Regionalne Programy Operacyjne – działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki. Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych (inwestycji nie można jednak zacząć wcześniej niż przed złożeniem wniosku o dotację), refundacja wynosi przeważnie od 30 do 70% w zależności od województwa i wielkości firmy.

85 Wykorzystanie funduszy
W marcu 2012 r. poprzez inwestycje wsparto 142 przedsiębiorstwa, natomiast od początku wdrażania programów regionalnych wsparto ich łącznie 4 117, w tym najwięcej w województwie wielkopolskim, tj Planuje się docelowo objąć pomocą w zakresie inwestycji przedsiębiorstwa (wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 58 szt.), natomiast w zakresie doradztwa specjalistycznego zostanie wspartych 756 podmiotów.

86 Inkubatory technologiczne
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”. Instytucje te w pojedynczy projekt mogą zainwestować nawet 200 tys. euro. Zazwyczaj inwestują w pomysły z obszarów Internet, telekomunikacja oraz mobile. Inkubator pomaga w stworzeniu profesjonalnego biznes planu, wspiera opracowanie strategii marketingowej nowej spółki.

87 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla osób ubezpieczonych w KRUS) Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dla NIE ubezpieczonych w KRUS) Maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości 300 tys. zł, jeśli stworzy się trzy miejsca pracy.

88 PODSTAWA PRAWNA: · Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 11 grudnia 2006 r. (Dz.U. nr 227, poz ze. zm.) · Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 224, poz. 1484) · Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 90, poz. 557) · Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 dostępny na stronie MRR: w zakładce: Programy operacyjne na lata 2007–2013

89 Anioły biznesu

90 ANIOŁY BIZNESU Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie.

91 Środki oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę kapitałową pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym od przyjaciół, rodziny i z własnych oszczędności (w wersji angielskiej mowa o 4F – friends, family, founder and fools) a funduszami venture capital

92 KREDYTY I POŻYCZKI

93 Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

94 Etapy realizacji umowy kredytu bankowego
Wnioskowanie Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy Podjęcie decyzji kredytowej przez bank Podpisanie umowy Realizacja kredytu w formie określonej umową

95 Rodzaje kredytów ze względu na cel kredytowania
Kredyty obrotowe Kredyty inwestycyjne kredyt w rachunku bieżącym kredyt sezonowy kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań kredyt wekslowy Kredyt na sfinansowanie działalności inwestycyjnej (długoterminowy)

96 Kredyt preferencyjny – kredyt przyznawany na specjalnych warunkach spłaty.
Może to być kredyt z dofinansowaniem skarbu państwa. Dofinansowanie to może pochodzić z różnych programów strukturalnych. Dofinansowany może być kredyt na założenie określonej działalności gospodarczej (np. dla branży szczególnie ważnej interesom państwa.

97 Preferencyjna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego
Przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego jest możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki do kwoty 40 tys. zł.

98 Osoby uprawnione Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są:
osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, legitymujące się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

99 Kwota pożyczki Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Program dopuszcza możliwość ubiegania się o pożyczkę dwóch lub więcej osób, które zamierzają prowadzić wspólną działalność gospodarczą, realizując jeden pomysł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcznych

100 przeznaczenie Środki pożyczki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do realizowania planowanej działalności gospodarczej, a także na zakup majątku obrotowego. Podstawową formą zabezpieczenia jest weksel własny pożyczkobiorcy. Osoby, które ze środków wcześniejszych edycji programu sfinansowały koszty utworzenia własnego przedsiębiorstwa, mogą po spłacie 50 proc. zaciągniętej pożyczki ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na finansowanie zakupów inwestycyjnych lub na zwiększenie stanu środków obrotowych.

101 Venture capital Venture Capital – średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.

102 Venture capital realizują specjalne instytucje, które finansują projekty, a w zamian za to w razie dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach z tego przedsięwzięcia, bądź np. stają się współwłaścicielami firmy (mają 40% bądź więcej kapitału własnego lub posiadają akcje uprzywilejowane firmy)

103 Co należy uwzględnić przy wyborze konkretnej instytucji VC
jaką siłę finansową posiada dana instytucja, w jakich okolicznościach zechce ona wycofać się z przedsięwzięcia, gdy powiedzie się ono, jak duży udział w zyskach chce zdobyć firma VC, jakie kontakty ma firma VC na rynku (mogą one być wykorzystane w dalszej działalności projektu), jak duży wpływ na firmę chce wywierać instytucja VC, oraz jakich ma specjalistów, którzy mogliby pomóc w zarządzaniu nowo powstałą spółką.

104 Kredyt kupiecki, zwany również handlowym lub towarowym (open account, udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Jest to pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej. Określany jest mianem najtańszego kredytu, ponieważ dzięki niemu kupujący ma możliwość sprzedaży towaru nawet przed terminem płatności, a tym samym nie musi angażować na ten okres własnych środków lub uruchamiać kredytów obrotowych

105 leasing Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu.

106 Leasing kapitałowy (finansowy)
Przedmiot umowy traktowany jest jako własność korzystającego , czyli leasingobiorcy. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest sposób ewidencji i zarachowania wydatków związanych z leasingiem. Amortyzacji środka trwałego dokonuje korzystający, finansujący wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierające kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Jeśli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je biorąc pod uwagę wartość początkową środka trwałego i czas trwania umowy

107 Leasing operacyjny Środek trwały w trakcie umowy leasingu operacyjnego stanowi w sensie rachunkowym własność finansującego, i on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych zaliczając je w swoje koszty uzyskania przychodów. Do przychodów zalicza wartość całej raty czynszu. Natomiast korzystający całość rat czynszu leasingowego zalicza w koszty. Po zakończeniu umowy strony mają trzy możliwości: odsprzedaż osobie trzeciej, sprzedaż korzystającemu i przedłużenie umowy.

108 faktoring Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług związanych z przelewem wierzytelności.

109 Faktoring łączy w sobie cechy cesji wierzytelności (sprzedaży), umowy-zlecenia i dyskonta.
Jest formą krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych alternatywną do kredytu. Jednocześnie jest jednak formą outsourcingu usług i alternatywą dla ubezpieczenia wierzytelności

110 podsumowanie Jest wiele form pozyskiwania kapitałów na działalność gospodarczą. Jedne łatwiej pozyskać inne trudniej a z jeszcze innych nie każdy może skorzystać. Wybór konkretnego źródła finansowania zależy zarówno od przedsiębiorcy jak też przepisów prawnych w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja pozwoliła lepiej poznać większość możliwych źródeł finansowania

111 BIBLIOGRAFIA

112

113 Życzymy udanych pomysłów na firmę o które będą zabiegać inwestorzy
Dziękujemy za uwagę Życzymy udanych pomysłów na firmę o które będą zabiegać inwestorzy

114


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google