Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla zrównoważonego rozwoju w bieżącym i następnym okresie programowania Krzysztof Smolnicki Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla zrównoważonego rozwoju w bieżącym i następnym okresie programowania Krzysztof Smolnicki Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju organizacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundusze strukturalne dla zrównoważonego rozwoju w bieżącym i następnym okresie programowania Krzysztof Smolnicki Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju organizacja regionalna PZS Jak wykorzystać doświadczenia z lat 2004 -2006, dostępność środków dla organizacji w latach 2007- 2013? Seminarium finansowane ze środków

3 PROBLEMY - słabe przygotowanie beneficjentów - nikłe wsparcie (promocja, doradztwo) - skomplikowane i niejasne procedury - kłopoty finansowe (udział własny, kredytowanie) - wpieranie przedsięwzięć niezrównoważonych - problemy ze strategicznością wsparcia - pośpieszne wydatkowanie Funduszy

4 SUKCESY -duża aktywność beneficjentów - innowacyjność projektów - partnerstwo międzysektorowe - jawność informacji o procedurach - upublicznienie debaty programującej

5 FUNDUSZE +/- NAWIGATOR

6 PRODUKT LOKALNY

7 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działania - Szkolenia osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - Modernizacja gospodarstw rolnych - Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Działania informacyjne i promocyjne - Grupy producentów rolnych - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

8 PRODUKT LOKALNY Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Działania - Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Celem działania jest rzymanie właściwego stanu siedlisk i ostoi gatunków roślin i zwierząt. Połączenie ekstensywnej gospodarki ze strategią rozwoju produktu lokalnego może być czynnikiem zachęcającym rolników do podejmowania aktywnych działań ochronnych - Program rolnośrodowiskowy Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich. Dostępne pakiety rolnośrodowiskowe mogą także wspierać rolników (gospodarstwa) nastawione na wytwarzanie produktu lokalnego. Np. pakiet: rolnictwo ekologiczne, ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Przewiduje się płatności rolnośrodowiskowe dla różnych form gospodarowania np. (1) w ramach pakietu rolnictwa ekologicznego płatności wyniosą od 260 do 1800 zł/ha, (2) w pakiecie dotyczącym zachowania lokalnych odmian roślin uprawnych płatności od 570 do 4500 zł/ha. Objęcie obszarów programami rolnośrodowiskowymi może stanowić bodziec i zachętę do tworzenia tradycyjnych produktów lokalnych przy utrzymaniu ekstensywnych metod gospodarowania. Oś 4: LEADER Jednym z wiodących tematów jest podnoszenie wartości produktów lokalnych.

9 PRODUKT LOKALNY Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działania - Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej Pomoc udzielana będzie m.in. w zakresie drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. Maksymalna pomoc udzielona na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. - Odnowa i rozwój wsi Projekty składane w ramach tego działania mogą być np. nakierowane na rozwój wsi tematycznych tworzących swoją ofertę usługową na bazie tradycyjnego produktu lokalnego. Wysokość pomocy dla jednej miejscowości sięga do 500 tys. zł. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc udzielana będzie m.in. w zakresie drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. Beneficjenci to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób (np. suszarnia ziół, serowarnia, wytwórnia lokalnych soków). Wysokość pomocy dla jednego beneficjenta może sięgać do 500 tys. zł. gospodarowania.

10 PRODUKT LOKALNY Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Głównym celem działania będzie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym MŚP) poprzez dwa instrumenty: -bezpośrednia pomoc finansowa w formie dotacji na inwestycje rozwojowe w firmach Małopolski - wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Szczególnym wsparciem objęte zostanie powstawanie kooperacji i powiązań między firmami, w tym klasterów, grup producenckich, itp.

11 EKOTURYSTYKA

12 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działania - Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej Pomoc w ramach tego działania udzielana będzie z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych. Oprócz tego wspierane będą działania, które przyczyniają się do urozmaicenia oferty turystycznej (a tym samym promocji rozwoju turystyki) np. drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. - Odnowa i rozwój wsi Np. remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci; budowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc udzielana będzie m.in. w zakresie usług turystycznych, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. Oś 4: LEADER Jednym z wiodących tematów jest rozwój turystyki i promocja. EKOTURYSTYKA

13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Walory przyrodnicze Małopolski to jeden z największych atutów województwa, który w sposób planowy należy wykorzystać. Dlatego za nieodzowne należy przyjąć zbudowanie oferty turystycznej regionu w postaci kompleksowych i innowacyjnych produktów turystycznych obejmujących atrakcje, usługi oraz wykreowanie markowych produktów turystycznych identyfikujących krajobraz kulturowy regionu. Finansowana może być np.: - poprawa bazy noclegowej (wyłącznie w związku z funkcjami uzdrowiskowymi i/lub w obiektach zabytkowych); - przystosowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i specjalistycznej służącej rekreacji i wypoczynkowi, w tym szlaków i tras turystycznych, - rozwój systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej wraz ze szkoleniem personelu (cross-financing) jak również centrów edukacji ekologicznej. Kategoria interwencji 51 Promocja różnorodności biologicznej oraz ochrona przyrody

14 EKOTURYSTYKA Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczypospolita Polskal Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Wspieranie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza, w tym: agroturystyki. Promowane będą walory przyrodnicze, w tym obszarów należących do sieci Natura 2000. Wspierane będą projekty na rzecz ochrony i odbudowy bogactwa kulturowego i przyrodniczego. będą działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. Dokument Programowy Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Temat 1 Rozwój współpracy trnasgranicznej w zakresie turystyki i edukacji Temat 2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zapisy ogólne Istotne jest wsparcie oraz tworzenie nowych produktów turystycznych wykorzystujących walory kulturowe oraz przyrodnicze pogranicza.

15 OCHRONA PRZYRODY

16 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Działania -Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania m.in. promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska, zachowania walorów krajobrazowych obszarów wiejskich - Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej - Program rolnośrodowiskowy W ramach 8 pakietów rolnośrodowiskowych dostępne będą dopłaty m.in. do ekstensywnych trwałych użytków zielonych, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych. Przykładowo w ramach działania ochrona siedlisk lęgowych ptaków przewiduje się dopłaty dla rolników w wysokości 1600 zł/ha. W ramach pakietu ochrona cennych siedlisk przyrodniczych dopłaty wyniosą 1450 zł/ha. - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Oś 4: LEADER Działania W Polsce zarejstrowanych zostało już ok. 150 LGD. W starych państwach członkowskich UE wśród tematów podejmowanych przez Lokalne Grupy Działania (w ramach LEADER +) 34% dotyczyło wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów sieci Natura 2000 OCHRONA PRZYRODY

17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Priorytet V: OCHRONA PRZYRODY Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Wspierane będą: -kompleksowe projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej np. wykup gruntów kluczowych dla ochrony siedlisk i ich renaturalizacja (projekty o wartości min. 100 tys. Euro) -zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych (budowa przejść dla zwierząt nad i pod istniejącymi drogami i liniami kolejowymi, likwidacja innych barier dla przemieszczania się zwierząt). Projekty o wartości min. 500 tys. Euro, - opracowanie planów ochrony przyrody (Natura 2000). Minimalna wartość projektu 100 tys. Euro, - kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej. OCHRONA PRZYRODY

18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywności na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej, a także promocji i edukacji proekologicznej. Komplementarnie będą podejmowane działania współfinansowane na zasadzie cross – financing w zakresie projektów z gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej.

19 OCHRONA PRZYRODY Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczypospolita Polskal Priorytet Ochrona Środowiska Poprawa stanu i jakości środowiska pzryrodniczegp pogranicza polsko-czeskiego Promocja różnorodności biologicznej i ochrona przyrody (w tym program Natura 2000) Dokument Programowy Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Temat Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zapisy ogólne Przygotowane zostaną wspólne programy ochrony przyrody Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Brak ochrony przyrody

20 www.koalicjafs.org.pl www.ekoprojekty.pl


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla zrównoważonego rozwoju w bieżącym i następnym okresie programowania Krzysztof Smolnicki Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google