Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA SYSTEMU PIECZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA SYSTEMU PIECZY."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2012 ROKU

2 konkurs pomoc społeczna – wspieranie konkurs wspieranie systemu pieczy zastępczej - powierzanie wspieranie powierzanie wymagany wkład własny bez wkładu własnego finansowy osobowy

3 PODSTAWA PRAWNA – KONKURS POMOC SPOŁECZNA PODSTAWA PRAWNA – KONKURS POMOC SPOŁECZNA - Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Uchwała Nr XVI/245/11 z dnia 28 listopada 2011 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012

4 PODSTAWA PRAWNA – KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ PODSTAWA PRAWNA – KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Uchwała Nr XVI/245/11 z dnia 28 listopada 2011 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012

5 TERMIN REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ 9 maja – 30 listopada 2012 r. (pomoc społeczna) 9 maja 2012 r. – 9 maja 2017 r. (wspieranie systemu pieczy zastępczej)

6 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

7 KONKURS POMOC SPOŁECZNA - organizacje pozarządowe - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - spółdzielnie socjalne - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

8 KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - organizacje pozarządowe - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej

9 WYMAGANIA WOBEC PODMIOTÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ 1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 3. Brak zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 5. Prowadzenie księgowości.

10 WYMAGANE DOKUMENTY

11 OFERTA OFERTA - na właściwym formularzu - prawidłowo wypełniona (czytelnie, wypełnione wszystkie punkty, nie dotyczy, gdy punkt nie dotyczy oferenta) - podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę - złożona w terminie w sekretariacie ROPS

12 OFERTA WSPÓLNA OFERTA WSPÓLNA dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub właściwe podmioty mogą złożyć ofertę wspólną oferta wspólna wskazuje 1. działania, jakie w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty 2. sposób reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wobec Województwa Wielkopolskiego

13 ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH OFERENTÓW ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH OFERENTÓW 1. kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru/ewidencji aktualny zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany 2. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym oferta wspólna każdy oferent załącza powyższe

14 ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI 1. upoważnienie osób składających ofertę 2. aktualne pełnomocnictwo dla przedstawicieli jednostki organizacyjnej 3. upoważnienie dla osoby potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem, jeśli dana osoba nie jest wymieniona w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu

15 ZAŁACZNIKI PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ OBOWIĄZKOWA WG WŁAŚCIWOŚCI ZAŁACZNIKI PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ 1. OBOWIĄZKOWA umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną (zapisy obowiązkowe: zakres świadczeń składających się na realizację zadania; sposób reprezentacji) 2. WG WŁAŚCIWOŚCI dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów

16 INNE ZAŁĄCZNIKI INNE ZAŁĄCZNIKI 1. oświadczenie partnera/umowa partnerska partner strona umowy partner podwykonawca aktywna wymiana umiejętności, doświadczeń, wiedzy, nieodpłatne wsparcie osobowe 2. rekomendacje (konkurs – wspieranie systemu pieczy zastępczej)

17 KSEROKOPIE ZAŁĄCZNIKÓW Należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie osoba imiennie osoba nie wymieniona wymieniona w imiennie w dokumencie dokumencie stanowiącym o podstawie stanowiącym działalności podmiotu o podstawie działalności podmiotu UPOWAŻNIENIE

18 PRAWIDŁOWE POTWIERDZANIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 1.za/potwierdzam zgodność z oryginałem 2.pieczęć i podpis osoby potwierdzającej//czytelne pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnionej funkcji 3.data potwierdzenia

19 ZŁOŻENIE WIĘCEJ NIŻ 1 OFERTY W RAMACH KONKURSU ZŁOŻENIE WIĘCEJ NIŻ 1 OFERTY W RAMACH KONKURSU 1 komplet załączników należy wskazać w ofercie w części załączniki, do jakiej oferty załączniki zostały załączone

20 KRYTERIA WYBORU OFERT

21 KONKURS POMOC SPOŁECZNA kryteriummaksymalna ocena punktowa strategiczne innowacyjność lub/i systemowość lub/i modelowość projektu20 przewidywane efekty realizacji zadania: zasięg oddziaływania (ponadlokalny), liczba beneficjentów 15 wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski, wyrównywanie różnic między subregionami województwa wielkopolskiego 5

22 KONKURS POMOC SPOŁECZNA kryterium maksymalna ocena punktowa merytoryczne spójność opisu działań z harmonogramem5 rzetelność przedstawionego opisu zadania, rzetelność przedstawionego harmonogramu 15

23 KONKURS POMOC SPOŁECZNA kryterium maksymalna ocena punktowa finansowe rzetelność i zasadność przedstawionego kosztorysu, zaangażowanie środków finansowych oraz udział wkładu osobowego w realizowanym zadaniu (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) 15

24 KONKURS POMOC SPOŁECZNA kryteriummaksymalna ocena punktowa organizacyjne współpraca z lokalnymi podmiotami, dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań 5 partnerzy biorący udział w realizacji zadania lub/i wspólne złożenie oferty10 zasoby rzeczowe i kadrowe do wykorzystania przy realizacji zadania10

25 KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ kryteriummaksymalna ocena punktowa strategiczne zgodność merytoryczna projektu z dziedziną konkursu oraz rodzajem zadania 10 przewidywane efekty realizacji zadania: zasięg oddziaływania (subregionalny)10 dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań15

26 KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ kryterium maksymalna ocena punktowa merytoryczne spójność opisu działań z harmonogramem10 rzetelność przedstawionego opisu zadania, rzetelność przedstawionego harmonogramu 15

27 KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ kryterium maksymalna ocena punktowa finansowerzetelność i zasadność przedstawionego kosztorysu 15

28 KONKURS WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ kryteriummaksymalna ocena punktowa organizacyjne rekomendacje udzielone przez inne podmioty10 partnerzy biorący udział w realizacji zadania lub/i wspólne złożenie oferty5 zasoby rzeczowe i kadrowe do wykorzystania przy realizacji zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 10

29 TERMIN I TRYB WYBORU OFERT oferta musi być złożona w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera 9 marca 2012 r. godz. 15:30 sekretariat ROPS

30 do 29 lutego 2012 r. ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań w okresie 1 marca 2012 r. – 9 marca 2012 r. ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

31 oferta złożona w terminie przez podmiot uprawniony, ale zawierająca braki formalne wezwanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni

32 usunięcie braków formalnych faktyczne doręczenie żądanego uzupełnienia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

33 PROCEDURA WYBORU OFERT PROCEDURA WYBORU OFERT 9 marca – 9 maja 2012 r.

34 Rozpatrywanie ofert pod względem formalnym - pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Rozpatrywanie ofert pod względem merytorycznym - Komisja Konkursowa Decyzja o wyborze oferty i przyznaniu dotacji - Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nie ma zastosowania tryb odwoławczy Umieszczenie informacji o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na stronach BiP UMWW oraz ROPS Negocjacje Składanie zaktualizowanych kosztorysów i/lub harmonogramów Podpisanie umów o realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

35 Wszystkie oferty wraz z załącznikami złożone w Regionalnym Ośrodku pozostają w jego aktach i nie są odsyłane oferentowi

36 INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSÓW OFERT NA CZAS ZMIANY SIEDZIBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ (DO OK. 2 MARCA) tel. 724-704-294 e-mail: ngo@rops-wielkopolska.poznan.pl www.rops-wielkopolska.poznan.pl


Pobierz ppt "ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA SYSTEMU PIECZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google