Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jasielska Strefa Usług Publicznych – podsumowanie dotychczasowych działań i kolejne etapy Forum Jasielskiej Agory 23 października 2013 Jasielska Strefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jasielska Strefa Usług Publicznych – podsumowanie dotychczasowych działań i kolejne etapy Forum Jasielskiej Agory 23 października 2013 Jasielska Strefa."— Zapis prezentacji:

1 Jasielska Strefa Usług Publicznych – podsumowanie dotychczasowych działań i kolejne etapy Forum Jasielskiej Agory 23 października 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

2 Plan prezentacji Jasielska Strefa Usług Publicznych Diagnoza stanu usług Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań Kolejne działania

3 Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego Dr Seweryn Krupnik Dr inż. Wiesław Wańkowicz Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

4 Diagnoza stanu usług Jasielska Strefa Usług Publicznych diagnoza społeczne zapotrzebowanie dostępność usługkoszt usługzadowolenie z usług sugestiestan usługustaleniawyzwaniarekomendacje

5 SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIE Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

6 Zadowolenie z usług Jasielska Strefa Usług Publicznych

7 Problemy z dostępnością usług Jasielska Strefa Usług Publicznych opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat specjalistyczna opieka zdrowotna (kardiologia, onkologia, okulistyka, stomatologia) opieka nad osobami niepełnosprawnymi teatry, kina, usługi związane z kulturą i rozrywką usługi komunikacyjne (transport zbiorowy, infrastruktura drogowa) wodociąg, kanalizacja, zabezpieczenie przeciwpowodziowe

8 Usługi, dla których cena jest problemem Jasielska Strefa Usług Publicznych opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat usługi stomatologiczne samochodowy transport zbiorowy kanalizacja wywóz odpadów

9 Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z… Jasielska Strefa Usług Publicznych poziomu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach możliwości nabycia potrzebnych leków księgozbióru udostępnionego mieszkańcom przez biblioteki publiczne większości usług komunalnych (np. niezawodność sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowniczej, telefonicznej)

10 Mieszkańcy są najbardziej niezadowoleni z … Jasielska Strefa Usług Publicznych czasu oczekiwania na uzyskanie specjalistycznych świadczeń medycznych traktowania pacjentów przez personel medyczny w jednostkach świadczących opiekę zdrowotną możliwości uzyskania szybkiej pomocy medycznej w pilnych sytuacjach możliwości uzyskania pomocy medycznej w domu pacjenta

11 Mieszkańcy są najbardziej niezadowoleni z … Jasielska Strefa Usług Publicznych zróżnicowania przedmiotowego oferty kulturalnej (kino, muzyka, teatr itd.) większości usług związanych z komunikacją i transportem (przede wszystkim kolei)

12 Najczęstsze sugestie… Jasielska Strefa Usług Publicznych bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach podniesienie jakości pracy nauczycieli zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej poszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu jasielskiego poprawa standardu istniejących placówek kultury przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury

13 Najczęstsze sugestie… Jasielska Strefa Usług Publicznych organizacja nowych linii (połączeń) dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców poprawa jakości dróg rozbudowa różnych sieci (np. wodociąg, kanalizacja) zmniejszenie opłat za dostarczane usługi lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach komunalnych

14 EDUKACJA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

15 Najważniejsze ustalenia (1) w sytuacji niżu demograficznego nasila się obciążenie budżetu gmin wynikające ze sposobu naliczania wynagrodzeń nauczycieli; wskazywane jest powiązanie niekorzystnych zjawisk w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z ogólną sytuacją demograficzną i gospodarczą regionu pomimo stosunkowo dobrych wyników nauczania w szkołach na terenie powiatu, jako istotne i pożądane usprawnienie wskazywano poprawę jakości pracy nauczycieli Jasielska Strefa Usług Publicznych

16 Najważniejsze ustalenia (2) na terenie powiatu istnieje duże zróżnicowanie w formach i warunkach zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat i opieki przedszkolnej na tle szkolnictwa ogólnego, problemem jest oferowany zakres i poziom szkolnictwa zawodowego. Problemem są m.in.: niskie wyniki egzaminów zawodowych, niskie możliwości zdobywania i zmiany kwalifikacji dla dorosłych, słabe powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy Jasielska Strefa Usług Publicznych

17 Wyzwania (1) sprawne, oparte na danych i wiedzy zarządzanie siecią szkół w warunkach niżu demograficznego zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu na edukację dzieci i młodzieży zjawisk takich, jak: polaryzacja społeczeństwa pogorszenie jakości życia związane z niekorzystną sytuacją na rynku pracy, wycofanie osób doświadczających bezrobocia i ubóstwa z życia społecznego występowanie zjawisk patologicznych (alkoholizm) rozłąka rodziny związana z emigracją zarobkową Jasielska Strefa Usług Publicznych

18 Wyzwania (2) trudności wynikające z nienaruszalności zasad współpracy z nauczycielami, m.in. niska motywacja nauczycieli do rozwoju, niezatrudnianie młodych nauczycieli konieczność zwrócenia uwagi na praktyczne szkolenie nauczycieli w celu podnoszenia jakości kształcenia w jednostkach oświaty wzrost upowszechnienia opieki przedszkolnej (dzieci w wieku 3-6 lat) i nad najmłodszymi dziećmi (0-3 lat) poza miastem Jasłem poprawa możliwości dokształcenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych, w tym przekwalifikowania poprawa wyników egzaminów zawodowych Jasielska Strefa Usług Publicznych

19 Wybrane rekomendacje (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych wykorzystanie wiedzy dotyczącej zależności pomiędzy trendami demograficznymi i migracyjnymi w poszczególnych JST, istniejącą siecią szkół, liczebnością oddziałów, liczbą zatrudnionych nauczycieli, ich przechodzeniem na emeryturę w celu przyjęcia wytycznych dotyczących utrzymania sieci szkół; rozpatrzenie możliwości celowego przekazania części szkół (przede wszystkim tych, które są zagrożone likwidacją) w ręce organizacji pozarządowych; promocja dobrych praktyk wiążących edukację szkolną dzieci ze wsparciem dla rodzin wymagających pomocy, m.in. zacieśnienie współpracy z rodzicami, praca z rodzinami, dla których problemem jest brak dobrych wzorców związanych z edukacją i pracą.

20 Wybrane rekomendacje (2) Jasielska Strefa Usług Publicznych profesjonalna diagnoza potrzeb szkoleniowych wśród nauczycieli w poszczególnych JST i typach szkół, w porozumieniu z samymi nauczycielami, dyrektorami placówek, radami rodziców i (ewentualnie) kuratorium oraz większe dostosowanie oferty szkoleniowej POEN do wyników takiej diagnozy wykorzystanie funduszy na dofinansowanie tworzenia oddziałów i punktów przedszkolnych, zwłaszcza adresowanych do dzieci młodszych, w wieku 3-4 lat

21 KULTURA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

22 Najważniejsze ustalenia ocena świadczenia usług kulturalnych dokonywana przez usługodawców z powiatu jasielskiego jest na ogół pozytywna, ale odnosi się najczęściej do oferty własnej instytucji rolę usługodawców ponadgminnych dla mieszkańców powiatu jasielskiego (nie licząc muzeów) pełnią właściwie tylko instytucje kultury zlokalizowane na terenie miasta Jasła brak dostępności wskazywany przez badanych mieszkańców powiatu jasielskiego dotyczył najczęściej właśnie placówek, do których dojazd wymaga pokonanie większych odległości, gdyż nie ma ich w mieście powiatowym (lub są tylko gościnnie) – np. teatru, filharmonii Jasielska Strefa Usług Publicznych

23 Najważniejsze ustalenia w obliczu stagnacji gospodarczej i słabej kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, czynnik finansowy jest jedną z ważniejszych determinant korzystania lub nie korzystania z usług kulturalnych obawy przed wprowadzaniem odpłatności za usługi kulturalne potwierdzają wyniki ankiet, według których poza usługami świadczonymi przez gminne instytucje kultury bezpłatnie, korzystanie z innych form usług kulturalnych jest już problemem Jasielska Strefa Usług Publicznych

24 Wyzwania (1) brak środków budżetowych na zadania z kultury poprawa standardu istniejących placówek kultury przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych m.in. ośrodków kultury i bibliotek Jasielska Strefa Usług Publicznych

25 Wyzwania (2) Jasielska Strefa Usług Publicznych lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących w placówkach kulturalnych lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach

26 Wybrane rekomendacje Jasielska Strefa Usług Publicznych lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury wsparcie instytucji kultury w aplikacji po środki zewnętrzne poprzez pomoc w przygotowywaniu wniosków i zapewnianie wkładu własnego do projektów przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury wniosków i zapewnianie wkładu własnego do projektów;

27 OPIEKA ZDROWOTNA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

28 Najważniejsze ustalenia Jasielska Strefa Usług Publicznych usługi podstawowej opieki zdrowotnej oceniane są pozytywnie jakość i dostępność usług specjalistycznej opieki zdrowotnej jest niewystarczająca istnieje potrzeba rozwijania na preferencyjnych zasadach dostępu do usług opieki zdrowotnej kierowanej do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej (m.in. osób starszych i niepełnosprawnych) należy zwiększyć liczbę i dostępność programów zdrowotnych

29 Wybrane rekomendacje (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych podjęcie działań profilaktycznych w grupach zagrożonych mających na celu zmianę nawyków wynikających z czynników społeczno ekonomicznych i kulturowych wpływających na zdrowie takich jak dieta, poziom aktywności fizycznej, spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych tworzenie systemu świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych we współpracy samorządów lokalnych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i kościelnych

30 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych redukcja nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się w obszarze ochrony zdrowia postępujący proces starzenia się społeczeństwa likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej zwiększenie udziału organizacji społecznych, kościołów, związków wyznaniowych, a także osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji zdrowia zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej

31 Wybrane rekomendacje (2) Jasielska Strefa Usług Publicznych zwiększenie liczby programów promujących zdrowy tryb życia w szczególności programów promujących zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę uzależnień a także wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem włączanie organizacji społecznych w działania z zakresu opieki zdrowotnej poprzez uwzględnianie ich propozycji i opinii oraz zlecania im części z nich

32 TRANSPORT I KOMUNIKACJA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

33 Najważniejsze ustalenia (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie infrastruktury transportowej: Podstawowa sieć dróg w skali powiatu, zapewniająca także połączenia międzygminne składa się z dróg będących w zarządzie GDDKiA i PZDW w Rzeszowie Ze względu na zainwestowania terenów przy drogach krajowych potrzebne są obejścia drogowe – najważniejsze w Jaśle oraz w Kołaczycach

34 Najważniejsze ustalenia (2) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie infrastruktury transportowej: Przebudowano połączenia kolejowe – linie 108 Stróże- Zagórz, 106 Rzeszów-Jasło Potrzebne są szybkie połączenia kolejowe w kierunkach: Rzeszów i Stróże (kierunek do Krakowa) Drogi powiatowe i gminne wymagają remontów, w szczególności dotyczy to mostów i przepustów (poważnym problemem jest kwestia nośności)

35 Najważniejsze ustalenia (3) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie infrastruktury transportowej: Po uporządkowaniu lokalizacji przystanków konieczne będą inwestycje związane z przystankami (peronami, chodnikami i wiatami) Dworzec kolejowy w Jaśle – jest to oddzielny problem związany z potrzebą unowocześnienia a nie tylko remontu Brakuje lokalnych węzłów przesiadkowych, w szczególności w Jaśle (łączących komunikacją autobusową i kolejową)

36 Najważniejsze ustalenia (4) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie transportu zbiorowego: Podstawowym problemem jest odcięcie obszarów peryferyjnych w skali całego powiatu od transportu zbiorowego (np. gmina Krempna) Poważny problem stanowi całkowity brak kursów komunikacji zbiorowej w dni wolne od pracy (skala zjawiska jest większa niż w punkcie 1 – ale także potrzeby są inne) Brakuje koordynacji przewozów komunikacją zbiorową

37 Najważniejsze ustalenia (5) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie transportu zbiorowego: Łączy się to z problemem rynku usług transportowych – konkurencja obejmuje jedynie połączenia rentowne, połączenia nierentowne zanikają, sytuacja może doprowadzić do zaniku rynku przewoźników – zostaną jedynie przewoźnicy na rentownych liniach, to zmniejszy konkurencję i może prowadzić do niepożądanej monopolizacji rynku (wadliwej, związanej z zyskiem a nie realizacją usługi publicznej) Brakuje lokalnych węzłów przesiadkowych

38 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – na analizowanym terenie jest to zadania powiatu i samorządu wojewódzkiego, może zrealizować je związek gmin (2016 r.) Połączenia drogowe i kolejowe z Rzeszowem i Krakowem, w tym obwodnice na drogach krajowych Dekapitalizacja sieci drogowej, brak środków Węzeł przesiadkowy w Jaśle

39 Wybrane rekomendacje (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych Skupienie się na Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Negocjacje w zakresie wspólnej (np., w zamach związku gmin) organizacji transportu zbiorowego Małe kroki w zakresie infrastruktury drogowej – lobbing: udrożnienie i zwiększenie prędkości podróżnej na drogach krajowych, obwodnice Jasła i Kołaczyc Dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg lokalnych do potrzeb związanych z nośnością i oczekiwaniami mieszkańców, w nawiązaniu do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

40 USŁUGI KOMUNALNE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

41 Najważniejsze ustalenia (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie gospodarki wodnej oraz wodociągów i kanalizacji: Narasta problem okresowych braków wody w źródłach (studnie, odwierty, rzeki) Poziom zwodociągowania jest niski Dobrze wykorzystano możliwości zrealizowania systemów kanalizacyjnych, także w układzie rozproszonym – przydomowe oczyszczalnie ścieków

42 Najważniejsze ustalenia (2) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie energetyki: Nie ma problemów z dostępem do sieci elektroenergetycznych, poprawiła się niezawodność dostaw prądu Dostępne są także sieci gazowe Problemem jest cena energii W sezonie grzewczym, ze względu na rozproszone i nieekologiczne żródła ciepła w obszarach zurbanizowanych (szczególnie w Jaśle) występują przekroczenia dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza (smog) Wdrażany jest program małej energetyki - wykorzystania kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych Inwestowanie w wiatraki jako źródła energii blokują uwarunkowania środowiskowe i prawne

43 Najważniejsze ustalenia (3) Jasielska Strefa Usług Publicznych W zakresie gospodarki odpadami: Wdrożenie zmian systemowych następuje bez większych perturbacji (segregacja na części obszaru była stosowana już wcześniej) Wskazano problemy z wysokością opłat W zakresie organizacji gospodarki komunalnej: Zróżnicowane doświadczenie związane ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w powiązaniu z formą prawną podmiotów realizujących usługi (urząd, zakład budżetowy, spółka prawa handlowego, inne) pokazuje, ze system ma luki, które mogą prowadzić do nierentowności tej działalności, co w przypadku spółek prawa handlowego może doprowadzić do ich upadku

44 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Konsolidacja działań w zakresie gospodarki komunalnej, w szczególności: Lobbing związany z gospodarką wodną (stabilizacja pozyskiwania wody, także poprzez budowę zbiornika na Wisłoce Dalsze wspólne działania w zakresie źródeł energii odnawialnej i małej energetyki Działania w celu realizacji sieci wodociągowych – indywidualnie przez gminy i/lub wspólnie (pozyskiwanie środków)

45 Wybrane rekomendacje (1) Jasielska Strefa Usług Publicznych Lobbing wodny – także w celu określenia zakresu i przyczyny problemów z wodą, ostatecznie rozwiązania problemu (wykracza to poza kompetencje gmin i powiatu) Dalsze rozwijanie małej energetyki Wybór jednej z dróg: Konsolidacja przedsiębiorstw komunalnych poprzez związek gmin w formie budżetowe (uwarunkowania prawne mogą to uniemożliwić) Pełne urynkowienie - rezygnacja z zakładów budżetowych i prywatyzacja (może prowadzić do niepożądanej monopolizacji rynku, wadliwej, związanej z zyskiem a nie realizacją usługi publicznej)

46 Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego Bohdan Turowski Dr inż. Wiesław Wańkowicz Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

47 Rodzaje koordynacji Jasielska Strefa Usług Publicznych wewnętrzna (w poszczególnych JST) pozioma/horyzontalna (pomiędzy gminami powiatu) pionowa/wertykalna (między gminami a powiatem ) zewnętrzna (pomiędzy JST a podmiotami zewnętrznymi – administracją rządową, urzędem marszałkowskim, aplikowanie o środki zewnętrzne itp.)

48 EDUKACJA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

49 Najważniejsze ustalenia Jasielska Strefa Usług Publicznych zróżnicowane rozwiązania w zakresie koordynacji zewnętrznej (Zespoły Obsługi Szkół, referaty w urzędach) koordynacja pozioma jest ograniczona – głównie o charakterze nieformalnym (spotkania dyrektorów szkół otwarte dla innych gmin, współpraca miedzy szkołami, były spotkania pracowników ZOS) koordynacja pionowa wg podziału ustawowego oraz system elektronicznego naboru do szkół prowadzony przez Starostwo Powiatowe szkoły są aktywne w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz kontaktów ze szkołami poza powiatem

50 Wyzwania brak systematycznych form wymiany informacji i wiedzy między pracownikami oświaty w gminach duże dysproporcje płacowe pomiędzy różnymi samorządami w zakresie wynagrodzenia personelu pomocniczego w oświacie brak wystarczających form promocji nauki i zdobywania wykształcenia jako klucza do osiągnięcia sukcesu zawodowego brak wystarczającej oferty edukacyjnej w powiecie jasielskim dla zdolnej młodzieży Jasielska Strefa Usług Publicznych

51 Wybrane rekomendacje utworzenie stałego forum współpracy pracowników oświaty (z Zespołów Obsługi Szkół, Urzędów Gmin) z wszystkich gmin powiatu jasielskiego powrót do zaniechanej praktyki spotkań wyjazdowych dla pracowników oświaty – intensyfikacja przekazu informacji i nawiązywanie osobistych relacji wprowadzenie na szerszą skalę rozwiązań informatycznych służących wymianie informacji, opinii, konsultacjom (np. kanały w mediach społecznościowych, newslettery) przeprowadzenie analizy wynagrodzeń dla personelu pomocniczego w oświacie Jasielska Strefa Usług Publicznych

52 Wybrane rekomendacje 2 promocja wspólnie organizowanych (pomiędzy gminami, lub gminami i powiatem) wydarzeń o charakterze edukacyjnym, konkursów, festiwali, zawodów zacieśnienie współpracy gmin z powiatem w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży kończącej gimnazjum: promocja oferty szkół ponadgimnazjalnych (m.in. giełda szkół ponadgimnazjalnych, piknik zawodowy, organizacja wizyt studyjnych, lekcji pokazowych) stworzenie formuły organizacyjnej dla systematycznej pracy nauczycieli ze zdolną młodzieżą i współzawodnictwa uczniów – pilotażowy projekt Jasielskiej Ligi Naukowej współpraca pomiędzy placówkami i samorządami w zakresie monitorowania możliwości rozwoju (np. wymiana informacji o konkursach, olimpiadach) i losów edukacyjnych najzdolniejszych uczniów Jasielska Strefa Usług Publicznych

53 KULTURA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

54 Najważniejsze ustalenia wszystkie gminy mają w swojej strukturze Gminne Ośrodki Kultury oraz Biblioteki Publiczne. brak jest szerszej koordynacji poziomej kalendarzy i programów imprez kulturalnych (oprócz kalendarza dożynek gminnych). brak jest koordynacji pionowej z powiatem (z wyjątkiem dożynek). finansowanie zewnętrzne usług w ramach LGD Liwocz i Subregionu Magurskiego, także aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

55 Wyzwania brak koordynacji imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu brak wystarczającego przepływu informacji między instytucjami kultury w powiecie kwalifikacje i umiejętności pracowników gmin zajmujących się kulturą nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb. brak markowych wydarzeń kulturalnych w skali poszczególnych gmin lepsze wykorzystanie środków w dyspozycji LGD, działających w powiecie jasielskim Jasielska Strefa Usług Publicznych

56 Wybrane rekomendacje wymiana informacji o planach i harmonogramach organizacji imprez kulturalnych wymiana materiałów informacyjnych promujących imprezy. stworzenie internetowego kalendarza imprez i wydarzeń w powiecie, aktualizowanego na bieżąco organizacja stałych, cyklicznych spotkań roboczych dyrektorów instytucji kultury i pracowników urzędów, odpowiedzialnych za obszar kultury organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą budowanie markowych wydarzeń kulturalnych, wzajemnie się uzupełniających i nie konkurujących ze sobą uzgadnianie i realizacja wspólnych projektów z obszaru kultury w ramach LGD Jasielska Strefa Usług Publicznych

57 OPIEKA ZDROWOTNA Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

58 Najważniejsze ustalenia Jasielska Strefa Usług Publicznych system opiera się na SP GOZ oraz sporadycznie jednostkach niepublicznych – koordynacja wewnętrzna przez Rady Społeczne SP ZOZ. koordynacja pozioma nie występuje (regulacje NFZ) - z wyjątkiem doraźnych działań gmin na rzecz Szpitala Powiatowego. koordynacja pionowa przez Szpital Powiatowy. Starostwo nie prowadzi innych działań koordynacyjnych. koordynacja zewnętrzna – w ramach programów profilaktycznych oraz systemu kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ.

59 Wyzwania brak wystarczającej koordynacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na poziomie powiatu brak kompleksowej informacji o dostępności usług medycznych na terenie powiatu Jasielska Strefa Usług Publicznych

60 Wybrane rekomendacje stała koordynacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego powiatu planowanie, koordynacja i promocja na poziomie powiatu programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez różne instytucje tworzenie stałych gremiów o charakterze konsultacyjnym w celu konsultowania działań z zakresu organizacji ochrony i promocji zdrowia uwzględnienie przedstawicieli mieszkańców gmin w pracach Rad Społecznych działających przy SP ZOZ zbudowanie i udostępnienie (np. w formie linków do stron www JST) bazy informacyjnej w zakresie oferty i dostępności do usług medycznych na terenie powiatu (także w zakresie dostępu do programów badań profilaktycznych) Jasielska Strefa Usług Publicznych

61 USŁUGI KOMUNALNE Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

62 Najważniejsze ustalenia Jasielska Strefa Usług Publicznych organizacja wewnętrzna usług komunalnych w formie zakładów lub spółek komunalnych podstawowa forma koordynacji poziomej to udział gmin w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz konwent kierowników zakładów/spółek komunalnych brak jest koordynacji pionowej- ze względu na prawne oddzielenie zakresów usług gmin i powiatu aktywny udział wszystkich gmin w projektach unijnych (głównie RPOWP). Brak projektów realizowanych w formule PPP

63 KOMUNIKACJA I TRANPORT PUBLICZNY Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

64 Najważniejsze ustalenia Jasielska Strefa Usług Publicznych w większości gmin są problemy z koordynacją rozkładów jazdy przewoźników oraz zapewnieniem regularnych połączeń dla mieszkańców gminy zawierane są porozumienia między gminami – wyznaczanie zarządcy drogi w wypadku dróg na styku gmin jako forma koordynacji poziomej partycypacja gmin w remontach i utrzymaniu dróg powiatowych oraz przejmowanie części dróg powiatowych – jako formy koordynacji pionowej powiat rozpoczął przygotowanie planu transportowego dla powiatu brak jest koordynacji zewnętrznej w zakresie transportu i komunikacji

65 Podsumowanie – diagnoza koordynacji zakres koordynacji wewnętrznej jest typowy dla małych JST komunikacja społeczna polega głównie na cyklicznych spotkaniach z mieszkańcami, informacji na stronach www, itp. w części gmin opracowane zostały programy współpracy z NGO współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na zasadzie nieregularnych kontaktów (z wyjątkiem Miasta Jasło) podstawowym mechanizmem koordynacji poziomej jest Konwent Wójtów. jedyna organizacja horyzontalna to Związek Gmin Dorzecza Wisłoki koordynacja z powiatem ma charakter formalny – nie wykracza poza wymagania ustawowe – z wyjątkiem komunikacji gminy są aktywne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – głównie w ramach RPO WP oraz PROW Jasielska Strefa Usług Publicznych

66 Wyzwania instytucjonalne zapewnienie właściwej koordynacji działań w zakresie usług publicznych wymaga pewnego stopnia instytucjonalizacji. Obecna forma to Konwent Wójtów – ale wg przeprowadzonych wywiadów nie jest on wystarczającą formą współpracy. jedyne realne formy instytucjonalizacji w istniejącym stanie prawnym to związek międzygminny lub stowarzyszenie gmin. w nowym projekcie ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego (tzw. projekt prezydencki z grudnia 2012) pojawia się nowa forma współdziałania JST – zespołu współpracy terytorialnej – jako uzupełnienie luki pomiędzy stowarzyszeniem JST a celowym związkiem komunalnym w celu współdziałania gmin i powiatów w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego. Zakres działania zespołu może też obejmować zadania publiczne oraz wykonywanie np. projektów infrastrukturalnych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

67 Rekomendacje instytucjonalne Założenie związku lub stowarzyszenia gmin powiatu, które mogłoby przekształcić się (po wejściu w życie ustawy prezydenckiej) w zespół współpracy terytorialnej. W ramach związku powołanie zespołów z określonymi zadaniami i celami jak np. Konwent Burmistrzów i Wójtów Zespół kierowników zakładów komunalnych Zespół ds. oświaty - szefowie Zespołów Obsługi Szkół Zespół ds. komunikacji i transportu Zespół ds. kultury - dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury Zespół ds. opieki zdrowotnej - kierownicy SP ZOZ z gmin oraz dwa zespoły horyzontalne: Zespół ds. współpracy z NGO Zespół ds. współpracy z przedsiębiorcami Jasielska Strefa Usług Publicznych

68 Rekomendacje instytucjonalne 2 Podstawowe cele zespołów: oparcie zadań wszystkich zespołów na pracy projektowej generowanie pomysłów i planów w zakresie projektów unijnych na okres 2014-2020 wypracowywanie pomysłów, planów i projektów w zakresie koordynacji poszczególnych rodzajów usług publicznych wymiana dobrych praktyk (także w skali regionalnej i ogólnokrajowej) rozwój wiedzy i umiejętności profesjonalnych wszystkich pracowników JST z określonych dziedzin Jasielska Strefa Usług Publicznych

69 Projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych – dalsze działania Dr Marcin Zawicki Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

70 Badania kapitału intelektualnego mieszkańców powiatu jasielskiego Kapitał intelektualny: Ludzki Społeczny Strukturalny Relacyjny Bardzo udane wyniki badań ilościowych wśród mieszkańców: ok. 1300 osób uczestniczących w wywiadach telefonicznych ok 480 uczniów klas VI szkół podstawowych wywiady indywidualne i wywiady grupowe Zakończenie prac badawczych, redakcja raportu końcowego – koniec listopada Prezentacja wyników diagnozy na posiedzeniu Jasielskiej Agory Jasielska Strefa Usług Publicznych

71 Plan Prac nad Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych Zadanie badawczeTermin realizacji Faza przygotowawcza4.11-08.12 1.Wprowadzenie 09.12-22.12 2. Synteza diagnozy stanu systemów i warunków świadczenia usług 25.11-22.12 3. Analiza strategiczna 23.12-05.01 4. Wyzwania dla realizacji usług 23.12-19.01 5. Wizja i cel strategiczny systemu realizacji usług publicznych 06.01-19.01 6.Cele operacyjne dla systemu realizacji usług publicznych 06.01-19.01 6a) Warsztat nr 1 na forum Jasielskiej Agory – przedstawienie i skonsultowanie diagnozy, analizy strategicznej i celów Strategii 20.01-02.02 6b) System realizacji usług publicznych – plan operacyjny 20.01-16.03 7. System realizacji usług publicznych – plan operacyjny 20.01-16.03 Jasielska Strefa Usług Publicznych

72 Plan Prac nad Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych Zadanie badawczeTermin realizacji 7a) Warsztat nr 2 na forum Jasielskiej Agory – przedstawienie i skonsultowanie planu operacyjnego 17.03-30-03 8. Ramy finansowe 31.03-27.04 9. Zarządzanie i monitorowanie wdrażaniem Strategii 31.03-27.04 10. Zasady ewaluacji Strategii 14.04-27.04 Opublikowanie projektu Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych na stronie internetowej projektu 14.04-27.04 Warsztat nr 3 na forum Jasielskiej Agory – przedstawienie projektu Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych 14.04-27.04 Wprowadzenie uzupełnień i poprawek do projektu Strategii Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych 14.04-11.05 Warsztat nr 4 na forum Jasielskiej Agory – przedstawienie wersji końcowej Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych na forum Jasielskiej Agory 12.05-25.05 Przedstawienie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych organom stanowiącym 11 JST 12.05-16.06 Jasielska Strefa Usług Publicznych


Pobierz ppt "Jasielska Strefa Usług Publicznych – podsumowanie dotychczasowych działań i kolejne etapy Forum Jasielskiej Agory 23 października 2013 Jasielska Strefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google