Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów."— Zapis prezentacji:

1 Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji na potrzeby projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii POKL /11, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, PO Kapitał Ludzki   Wykonawca: dr Joanna Kurowska-Pysz Bielsko-Biała, czerwiec, 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wprowadzenie Badanie dotyczące stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzone wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji zostało zrealizowane jako jedno z działań diagnostycznych, pogłębiających stan wiedzy w zakresie barier i ograniczeń, utrudniających poprawę efektywności współpracy nauki i biznesu. Badanie jakościowe służy empirycznej weryfikacji zdiagnozowanych wcześniej wstępnie barier współpracy uczelni wyższych i firm w zakresie usług B+R.

3 Wprowadzenie cd. Celem badania było rozpoznanie opinii, poglądów i ocen określonych grup respondentów m.in. w aspekcie: przedsiębiorczości akademickiej, postaw i oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących transferu do gospodarki wiedzy naukowej, a także do rozwoju kultury innowacyjnej w społeczeństwie polskim. Szczegółowa problematyka badań przedstawia się następująco:

4 Wprowadzenie cd. Kadra naukowa 1. Charakterystyka i ocena obecnej gotowości ośrodków akademickich do angażowania się w procesy współpracy sfery nauki i biznesu. 2. Postawy pracowników dydaktyczno-naukowych w aspekcie współpracy ze sferą biznesu. 3. Doskonalenie współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw – motywatory i bariery, propozycje działań.

5 Wprowadzenie cd. Studenci
Wiedza o innowacyjności i odniesienie tej wiedzy do tematyki zajęć podczas studiów oraz do przyszłych kompetencji zawodowych, jako wyznacznika atrakcyjności na rynku pracy. Przyszłe plany zawodowe. Miejsce studenta w uczelnianym systemie transferu wiedzy do firm. Dostęp do ogólnouczelnianej jednostki, zajmującej się upowszechnianiem innowacji np. Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Możliwości poszerzenia wiedzy o innowacjach, jakie stwarza uczelnia. 3. Skłonność do angażowania się w dodatkowe zajęcia akademickie, poza programem zajęć, motywatory oraz bariery. 4. Ocena innowacyjności uczelni i wskazanie uwarunkowań umożliwiających współpracę uczelni z przedsiębiorstwami.

6 Wprowadzenie cd. Przedsiębiorcy 1. Postawy w aspekcie współpracy ze sferą biznesu. 2. Charakterystyka i ocena obecnej gotowości do angażowania się w procesy współpracy sfery nauki i biznesu. 3. Doskonalenie współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw – motywatory i bariery, propozycje działań.

7 Wprowadzenie cd. Eksperci ds. innowacji
Charakterystyka i ocena potencjału innowacyjnego oraz aktywności innowacyjnej polskich firm z punktu widzenia osoby zajmującej się doradztwem, transferem wiedzy, szkoleniami w zakresu innowacyjności, wdrażaniem innowacji itp. Ocena roli uczelni wyższej oraz specjalistów ds. innowacji w procesach innowacyjnych realizowanych w polskich przedsiębiorstwach. Doskonalenie współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw – motywatory i bariery, propozycje działań.

8 Wnioski Uzyskana w trakcie badania pogłębiona wiedza o barierach oraz innych aspektach współpracy uczelni wyższych i firm w zakresie usług B+R ma charakter subiektywny tj. prezentuje jedynie poglądy i opinie uczestników wywiadów, dotyczące wskazanej wyżej problematyki. Wnioski płynące z badań mają charakter wspierający i stanowią punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych analiz obecnego stanu współpracy nauki z biznesem i obserwowanych w tym zakresie trendów.

9 Wnioski cd. 1. Ośrodki akademickie wykazują przeciętny bądź niski stopień gotowości do angażowania się w procesy współpracy sfery nauki i biznesu: wadliwe działanie systemu zarządzania i ochrony własności intelektualnej, niski poziom wiedzy kadry naukowej o macierzystych jednostkach akademickich odpowiedzialnych za aranżowanie współpracy ze sferą gospodarki oraz brak przykładów pozytywnego zaangażowania się uczelni we współpracę nauki z biznesem, biurokracja i brak sprawdzonych procedur współpracy B+R pomiędzy uczelniami a firmami (wszystko dzieje się często „pół formalnie”, jedynie tolerowanie a nie pobudzanie takiej współpracy, nieliczne kontakty z przedsiębiorcami),

10 Wnioski cd. 1. Ośrodki akademickie wykazują przeciętny bądź niski stopień gotowości do angażowania się w procesy współpracy sfery nauki i biznesu: kadra naukowa niewystarczająco zmobilizowana przez uczelnię do angażowania się we współpracę z przedsiębiorstwami w sferze B+R (brak pozytywnych przykładów), uczelnie nie mają atutów, aby przyciągać firmy (np. przestarzały sprzęt laboratoryjny, znacznie gorszy technologicznie niż sprzęt należący do firm), brak marketingowego przygotowania do promocji akademickiej oferty B+R wśród firm, przeważają zlecenia „przynoszone” przez pracowników naukowych a nie zlecenia „zdobyte” przez wyznaczone do tego jednostki akademickie uczelni.

11 Wnioski cd. 2. Standardem jest brak zaangażowania studentów w usługi B+R dla firm. Najbardziej pożądane metody angażowania studentów w takie działania to: udział w wizytach studyjnych w innowacyjnych firmach, przygotowywanie dla konkretnych firm prac dyplomowych dotyczących innowacji, korzystanie z płatnych stypendiów firm dla studentów podejmujących tam pracę po zakończeniu nauki, indywidualne staże w trakcie roku akademickiego, praktyki wakacyjne w innowacyjnych firmach, nieodpłatny lub odpłatny udział w usłudze badawczo- rozwojowej świadczonej przez uczelnię dla firm.

12 Wnioski cd. 3. Jedynie cześć kadry naukowej ma stały bądź sporadyczny kontakt z przedsiębiorcami (m.in. w ramach badań własnych, drobnych zleceń, projektów itp.). Nie oznacza to, iż taki kontakt owocuje komercyjnym zleceniem dla uczelni na usługę B+R. Pracownicy naukowi, którzy tego typu współpracy nie podejmują, kierują się przeważnie ich nieopłacalnością finansową, brakiem czasu, zwiększaniem obowiązków służbowych, brakiem zaplecza na uczelni lub po prostu brakiem ofert ze strony firm. Powszechne jest świadczenie usług B+R przez pracowników naukowych bez pośrednictwa uczelni, przeważnie w zakresie własnej specjalizacji.

13 Wnioski cd. 4. Dla kadry naukowej najsilniejszymi motywatorami, które skłoniłyby ją do równoczesnego świadczenia usług B+R na rzecz firm oraz utrzymania zatrudnienia na uczelni są: - dodatkowe wynagrodzenie, - premiowanie tego faktu w systemie oceny pracownika przez uczelnię, - możliwość zawarcia umowy o stałej współpracy i wynagrodzeniu.

14 Wnioski cd. 5. Najsilniejszymi motywatorami, które skłoniłyby kadrą naukową do odejścia z uczelni przejścia do stałej pracy związanej z transferem wiedzy i działaniami B+R tylko na rzecz jednej firmy, na wyłączność są: inspirujące tematy projektów, stały kontrakt i wysokie wynagrodzenie, realizacja nowych wyzwań, dostęp do innowacji wdrażanych przez firmy.

15 Wnioski cd. 6. W środowisku akademickim nie dostrzega się dyskryminowania kobiet jako ekspertek świadczących usługi B+R firmom w imieniu uczelni wyższych. 7. Naukowcy nie potrafią przytoczyć zbyt wielu pozytywnych bądź negatywnych przykładów realizacji usług B+R poprzez uczelnię na rzecz firmy, co potwierdza ich słabą orientację w tematyce współpracy nauki z biznesem, nawet w skali własnej uczelni.

16 Wnioski cd. 8. Kadra naukowa dostrzega na rynku usług B+R przewagę ze strony firm consultingowych i specjalistów ds. innowacji wywodzących się spoza kadry akademickiej, ale toleruje to, gdyż ma przeświadczenie o niskiej konkurencyjności oferty B+R ze strony uczelni wyższych.

17 Wnioski cd. Pracownicy dydaktyczno-naukowi mają świadomość możliwości angażowania się w usługi B+R za pośrednictwem firm consultingowo-doradczych i w takich sytuacjach zwykle proszą zleceniodawcę o dyskrecję, szczególnie wobec ich macierzystej uczelni. Głównym bodźcem popychającym ich do takiej współpracy są korzystne warunki finansowe, ale obawiają się, że ich aktywność poza uczelnią może być źle odbierana przez pracodawcę. Znamienne jest, iż kadra naukowa wskazuje, że uczelnia zaledwie toleruje takie zaangażowanie, ale raczej nie wspiera swoich pracowników w rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej.

18 Wnioski cd. 10. Kluczowe bariery współpracy nauki z gospodarką pojawiające się po stronie uczelni: - brak systemu zachęt i premii dla kadry naukowej w związku z angażowaniem się w usługi badawczo-rozwojowe, - brak marketingowego podejścia do wiedzy jako produktu rynkowego i słaba promocja oferty badawczo-rozwojowej wśród firm, - rozwinięta biurokracja wydłużająca formalizację procedur współpracy z firmami, niedobór regulacji prawnych dotyczących komercjalizacji wiedzy w ścieżkach naukowych, zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony oraz niskie kompetencje osób zajmujących się na uczelni tymi zagadnieniami, brak akredytacji dla laboratoriów akademickich, co jest wymagane przez firmy zamawiające profesjonalne usługi badawczo-rozwojowe, przestarzały sprzęt, brak regulacji jak ten sprzęt komercyjnie wykorzystywać.

19 Wnioski cd. 11.Kluczowe bariery współpracy nauki z gospodarką, pojawiające się po stronie kadry akademickiej: - niska mobilność naukowa i interdyscyplinarność wynikająca z przywiązania do prowadzenia stałych zajęć dydaktycznych i określonych przedmiotów, premiowanie przez obecny system akademicki w zakresie zdobywania stopni i tytułów naukowych przede wszystkim publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, a nie osiągnięć na polu transferu wiedzy do firm, wysoka atrakcyjność finansowa indywidualnego świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz firm z pominięciem patronatu własnej uczelni.

20 Wnioski cd. 11.Kluczowe bariery współpracy nauki z gospodarką, pojawiające się po stronie kadry akademickiej: niedobór wiedzy o działalności inkubatorów przedsię- biorczości, spółek typu spin-off lub spin-out oraz centrów innowacji i transferu technologii jako naturalnego ogniwa we współpracy badawczo-rozwojowej z firmami, brak wyraźnego powiązania ścieżki rozwoju kariery zawodowej z zaangażowaniem we współpracę z przedsiębiorstwami, brak zainteresowania realizacją projektów B+R na rzecz firm (niska opłacalność takich usług za pośrednictwem uczelni).

21 Wnioski cd. 12. Studenci prezentują co najmniej przeciętny poziom wiedzy na temat szeroko pojętej innowacyjności, kojarząc ją zarówno z uczelnią wyższą, jak też z przedsiębiorstwem. Wiedza ta jest jedynie częściowo czerpana z zajęć akademickich – ze względu na niedobór treści praktycznych odnoszących się do zagadnień innowacyjności w programach zajęć akademickich. Najbardziej aktywna część studentów poszerza swoją wiedzę o innowacjach w ramach zajęć fakultatywnych, co oznacza, iż czuje potrzebę zgłębienia tej problematyki, mając na uwadze przyszłą karierę zawodową. Odczuwalny ze strony studentów jest również niedobór kontaktów z przedsiębiorcami, co utrudnia poszukiwanie pracy po zakończeniu edukacji.

22 Wnioski cd. 13.Studenci mają umiarkowaną wiedzę na temat relacji uczelni i firm w aspekcie usług B+R, ale zauważalne są działania takich jednostek jak: Biuro Karier oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Najczęściej pojawiające się propozycje nowych, dodatkowych działań dla studentów, związanych z poszerzaniem ich wiedzy o innowacjach: - wprowadzenie dodatkowych praktycznych zajęć, organizacja staży, praktyk i konferencji z biznesem.

23 Wnioski cd. Najczęściej pojawiające się propozycje nowych, dodatkowych działań dla studentów, związanych z poszerzaniem ich wiedzy o innowacjach: - zapewnienie na każdym wydziale uczelni wykładowców – praktyków, którzy potrafią przekazać wiedzę na podstawie doświadczenia; organizacja wizyt studyjnych do firm, pozwalających obserwować teorię w praktyce, - wprowadzenie projektów badawczych, dających większą wiedzę praktyczną dla studentów.

24 Wnioski cd. 14.Studenci deklarują chęć bardziej aktywnego udziału w procesie przekazywania przez uczelnię wiedzy przedsiębiorcom, ale przede wszystkim na zasadach dobrowolności, o ile to możliwe w formie odpłatnej. Kluczowymi motywatorami do udziału w tego typu przedsięwzięciach są dla studentów: szansa na zatrudnienie w tej firmie po zakończeniu studiów i szansa na zdobycie nowych doświadczeń w relacjach z przedsiębiorcami, przyszłymi pracodawcami. Do czynników zniechęcających do zaangażowania się m.in. w projekt badawczy dla przedsiębiorstwa zalicza się przede wszystkim brak czasu na zajęcia na ostatnim roku studiów oraz brak propozycji ze strony wykładowców.

25 Wnioski cd. Najważniejsze zmiany, jakie uczelnia może wprowadzić, aby studenci chętniej angażowali się w działania na rzecz transferu wiedzy i wdrażania innowacji to: - zwiększenie motywacji i zainteresowania wykładowców projektami ze studentami, - informacja i promowanie działań na rzecz transferu wiedzy i wdrażania innowacji wśród studentów oraz ukazywanie korzyści i ważności tej tematyki dla studiujących osób, - modyfikacja planu zajęć, aby był bardziej elastyczny czasowo dla studenta.

26 Wnioski cd. 16.Studenci postrzegają uczelnie generalnie jako innowacyjne, współpracujące z gospodarką i upatrują w tym istotny wyznacznik ich atrakcyjności, jako miejsca do studiowania, co ma w przyszłości przełożyć się na lepsze kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

27 Wnioski cd. 17.Firmy generalnie postrzegają siebie jako innowacyjne, nawet jeśli zmiany, których dokonują w swojej działalności mają jedynie kosmetyczny charakter. Do kluczowych przejawów innowacyjności firmy zaliczane są: współpraca z uczelniami wyższymi; udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących innowacyjności; wyjazdy na targi i wystawy prezentujące nowinki branżowe; współpraca z parkami technologicznymi, centrami innowacji i transferu technologii oraz liczba wdrażanych innowacji i procesów transferu wiedzy itp.

28 Wnioski cd. Dla poprawy pozycji konkurencyjnej firm w dziedzinie innowacyjności najważniejsze są: - współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi i szkołami wyższymi oraz śledzenie wyników badań naukowych w dziedzinach zgodnych z profilem działania firmy, - śledzenie wiodących rozwiązań innowacyjnych w branży np. w prasie fachowej albo udziału w targach, konferencjach itp., szukanie środków zewnętrznych na innowacyjny rozwój własnej firmy np. dotacji, kredytów, nowych inwestorów, - szukanie partnerów (np. innych firm, uczelni wyższych) do wspólnego opracowywania rozwiązań innowacyjnych np. w dziedzinie technologicznej albo organizacji produkcji, - próbne testowanie innowacyjnych rozwiązań we własnej firmie np. maszyn i urządzeń, oprogramowania itp., - szkolenia dla pracowników i motywowanie ich do poszukiwania różnego typu rozwiązań innowacyjnych dla firmy.

29 Wnioski cd. 18.Jako źródło inspiracji do wdrażania innowacji wskazywani są przeważnie właściciele, menedżerowie i pracownicy. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu realizacji procesów innowacyjnych, a ich specyfika w wielu przypadkach rozstrzyga o zasadności angażowania do współpracy uczelni wyższych czy firm consultingowych. Generalnie firmy są zadowolone z wdrożonych innowacji i deklarują kolejne tego typu działania w różnych obszarach.

30 Wnioski cd. 19.W większości przypadków wdrażanie procesów innowacyjnych przez firmy wiąże się z korzystaniem z wiedzy zewnętrznej, obcej, której źródłem są m.in. uczelnie wyższe, parki technologiczne czy firmy consultingowe. Kontakty z tymi partnerami w zakresie badań i rozwoju mają charakter sporadyczny lub ciągły – w zależności od rodzaju projektu, jego skali i innych wymogów. Są to kontakty sformalizowane i odpłatne. Firmy posiadają wiedzę jak nawiązywać kontakty z uczelniami wyższymi, co nie znaczy, iż często z tej możliwości korzystają. Większość firm nie otrzymuje także ze strony uczelni wyższych żadnych sygnałów o gotowości do współpracy, jeśli do takiej współpracy dochodzi – inicjujących jest z reguły przedsiębiorstwo.

31 Wnioski cd. 20.Firmy deklarują, iż kluczową składową ich potencjału innowacyjnego jest kapitał ludzki – tzw. pracownicy wiedzy, kultura innowacyjna oraz baza laboratoryjna i badawczo-rozwojowa. 21. W aspekcie statusu w przedsiębiorstwie pracownic i pracowników zgłaszających pomysły na innowacje i nowe wdrożenia – przedsiębiorcy nie dostrzegają żadnej dyskryminacji kobiet.

32 Wnioski cd. 22. Dla przedsiębiorców szczególnie pożądanymi formami współpracy z uczelniami wyższymi są działania odpłatne bądź nieodpłatne: staże zawodowe dla studentów zainteresowanych podjęciem po studiach pracy w branży firmy, zlecanie tematów prac dyplomowych w zakresie tematyki związanej z działalnością firmy, dostęp do wyników prac B+R prowadzonych na uczelni w ramach projektów unijnych (tylko nieodpłatne), udział w targach, wystawach i pokazach dotyczących innowacyjnych rozwiązań w różnych sferach, - zatrudnienie absolwenta przygotowanego do pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz różnego typu innowacji m.in. technicznych, organizacyjnych, marketingowych.

33 Wnioski cd. 23.Główne bariery po stronie firm, utrudniające im współpracę z uczelniami wyższymi: - brak środków własnych na rozwinięcie sfery badań i rozwoju, brak nawyku stałej współpracy z ośrodkami akademickimi w zakresie usług B+R, ograniczanie się jedynie do dorywczych zleceń, - niski poziom wiedzy o ofercie usług badawczo-rozwojowych uczelni oraz realnych możliwościach ich wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, - słabe skorelowanie potrzeb w zakresie badań i rozwoju ze strony firm z ofertą, jaką przedstawiają im ośrodki akademickie,

34 Wnioski cd. 23.Główne bariery po stronie firm, utrudniające im współpracę z uczelniami wyższymi: - niska efektywność uczestnictwa w konferencjach naukowych, szkoleniach, seminariach i innych formach współpracy z uczelniami, gdzie przeważają dyskusje teoretyczne, co zniechęca firmy do współpracy, - stereotypowe postrzeganie współpracy z uczelnią jako kosztownej i mało przydatnej, - działalność „tu i teraz”, brak zdefiniowanych celów oraz strategii ich osiągnięcia, - przeświadczenie o braku wzajemnego dopasowania partnerów (stereotypy: mała firma - wielka uczelnia lub nowoczesna korporacja – przestarzała wiedza akademicka).

35 Wnioski cd. 24.Główne bariery po stronie kadry pracowniczej utrudniające współpracę z uczelniami wyższymi: - wyższa skłonność do nawiązywania indywidualnej współpracy z naukowcami niż do współpracy instytucjonalnej z uczelniami, stereotypowe postrzeganie naukowców jako „oderwanych od życia” teoretyków, pozbawionych realnego osądu warunków rynkowych w jakich działają firmy, przeświadczenie o wyższości technologii stosowanych przez firmy nad tymi, do których dostęp ma kadra akademicka na uczelniach,

36 Wnioski cd. 24.Główne bariery po stronie kadry pracowniczej utrudniające współpracę z uczelniami wyższymi: - niska motywacja do podjęcia współpracy z ośrodkami akademickimi (zwykle odbywa się to bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony pracodawcy, postrzeganie uczelni wyższych głównie jako placówek edukujących studentów, a nie produkujących wiedzę przydatną w praktyce gospodarczej, - zniechęcenie do współpracy jako efekt formalnych wymogów stawianych kooperantom ze strony uczelni wyższych, - odmienność kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i kultury akademickiej rodząca trudności we wzajemnym zrozumieniu intencji i celów.

37 Wnioski cd. Zdaniem specjalistów ds. innowacji źródłem transferowanej wiedzy są: fachowcy, specjaliści, instytuty badawcze, firmy doradcze, uczelnie – transfer wiedzy najczęściej odbywa się poprzez prowadzenie wspólnych projektów – połączenie know-how z różnych źródeł. Kontakty tego typu są przeważnie sporadyczne. Najpopularniejszym obszarem współpracy są: usługi doradcze oraz specjalistyczne projekty badawcze, konsultacje, wydawanie opinii, komercjalizacja wiedzy, optymalizacja produktów oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań, które oceniają zasadność innowacji.

38 Wnioski cd. 27.W środowisku osób związanych z innowacyjnością generalnie nie obserwuje się nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. 28.Specjaliści – doradcy z zakresu innowacji i nowych technologii są dla firm istotnymi partnerami w realizacji procesów innowacyjnych. Jest to zarówno współpraca sporadyczna, jak i stała. W mniejszym stopniu partnerem dla firm na tej płaszczyźnie są uczelnie wyższe. Firmy współpracują raczej indywidualnie z naukowcami bez pośrednictwa uczelni, a w środowisku biznesu nadal panuje przekonanie, iż działalność uczelni jest oderwana od rzeczywistości rynkowej – podejście sceptyczne i zachowawcze.

39 Wnioski cd. 29.Generalnie trudno zauważyć rywalizację pomiędzy specjalistami ds. innowacji doradzającymi rozwijającym się firmom oraz uczelniami wyższymi, nastawionymi na badania i rozwój. Jest to raczej pole do kooperacji i komplementarnej współpracy: uczelnia udostępnia wiedzę na dany temat, a specjaliści ds. innowacji - doświadczenie innowacyjne. Rola uczelni wyższej we współpracy z przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na innowacje polega głównie na udostępnianiu wiedzy i kompetencji, ale brakuje im do tego m.in. instrumentów marketingowych, którymi dysponują firmy consultingowe.

40 Wnioski cd. 30. Przedsiębiorstwa nie mają nawyku dzielenia się wiedzą między sobą, a raczej firmy wykorzystują wiedzę do własnych celów i chronią wiedzę, przede wszystkim przed konkurencją. Firmy w większości przypadków rywalizują ze sobą a nie współpracują, a w procesach innowacyjnych zdecydowanie częściej pozyskują jako partnerów komercyjne firmy consultingowo-doradcze i specjalistów zajmujących się tą tematyką. W wielu przypadkach to firmy consultingowo-doradcze i specjaliści zajmujący się tematyką transferu wiedzy i wdrażania innowacji korzystają ze współpracy z pracownikami naukowymi uczelni, poza jej formalnym pośrednictwem. W przypadkach takich kontaktów ważnym elementem jest dyskrecja. Zdarza się jednak również, iż taka współpraca odbywa się pod patronatem uczelni macierzystej danego pracownika naukowego.

41 Wnioski cd. 31.Z punktu widzenia rynku usług consultingowych i doradczych w zakresie badań i rozwoju za główne bariery, które utrudniają uczelniom wyższym współpracę z firmami uznać należy: brak marketingowego podejścia do wiedzy jako produktu rynkowego i słabą promocję oferty badawczo-rozwojowej wśród firm, a także rozwiniętą biurokrację wydłużającą formalizację procedur współpracy z firmami.

42 Wnioski cd. Dalsze bariery to: - niski poziom wiedzy praktycznej akademików, - koncentracja na dydaktyce a nie ma pracy badawczej i jej aplikacji, - przewaga badań podstawowych.

43 Wnioski cd. W ocenie specjalistów ds. innowacji bariery leżące po stronie kadry naukowej to: premiowanie przez obecny system akademicki w zakresie zdobywania stopni i tytułów naukowych przede wszystkim publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, a nie osiągnięć na polu transferu wiedzy do firm, - ograniczenia ustawowe w zakresie możliwości pracy zawodowej poza uczelnią, - brak wspólnego języka komunikacji z pracownikami przedsiębiorstw ze względu na odmienność stylu działania i priorytetów, stereotypowe przekonanie o wyższości badań podstawowych nad badaniami stosowanymi, brak wspólnego języka komunikacji z pracownikami przedsiębiorstw ze względu na odmienność stylu działania i priorytetów.

44 Wnioski cd. 32.Z punktu widzenia rynku usług consultingowych i doradczych w zakresie badań i rozwoju za główne bariery, które utrudniają przedsiębiorstwo współpracę z uczelniami wyższymi uznać należy: Przeświadczenie o braku wzajemnego dopasowania partnerów (stereotypy: mała firma - wielka uczelnia lub nowoczesna korporacja – przestarzała wiedza akademicka) oraz rozbieżność czasową we współpracy (firmy są zainteresowane szybką formalizacją współpracy i uzyskaniem konkretnych wyników w jak najkrótszym czasie, a uczelnie wyższe są zbiurokratyzowane, pracują w cyklu roku akademickiego).

45 Wnioski cd. Pozostałe istotne bariery to: - stereotypowe postrzeganie współpracy z uczelnią jako kosztownej i mało przydatnej, - niski poziom wiedzy o ofercie usług badawczo- rozwojowych uczelni oraz realnych możliwościach ich wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, - bariery prawne związane z wykorzystaniem własności intelektualnej powstałej na styku uczelnia – przedsiębiorca (szczególnie w projektach unijnych), - brak środków własnych na rozwinięcie sfery badań i rozwoju i mało przydatnej.

46 Wnioski cd. Za główne bariery, leżące po stroni kadry pracowniczej, utrudniające współpracę z uczelniami wyższymi uznano: - stereotypowe postrzeganie naukowców jako „oderwanych od życia” teoretyków, pozbawionych realnego osądu warunków rynkowych w jakich działają firmy, - odmienność kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i kultury akademickiej rodząca trudności we wzajemnym zrozumieniu intencji i celów,

47 Wnioski cd. Za główne bariery, leżące po stroni kadry pracowniczej, utrudniające współpracę z uczelniami wyższymi uznano: - małe doświadczenie we współpracy z uczelniami, niskie kompetencje do oceny jakości ich oferty badawczo-rozwojowej uczelni i podjęcia współpracy, - skupianie się na realizacji obowiązków etatowych, brak czasu na współpracę z uczelniami, - wyższą skłonność do nawiązywania indywidualnej współpracy z naukowcami niż do współpracy instytucjonalnej z uczelniami, - zniechęcenie do współpracy jako efekt formalnych wymogów stawianych kooperantom ze strony uczelni wyższych.

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google