Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Panel Ekspertów Opole, 6 Września 2011 roku

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Kluczowym elementem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest intensyfikacja działań zmierzających w kierunku pogłębienia współpracy przedsiębiorców ze sferą B+R. Przedsiębiorcy powinni otwierać się na nowe, innowacyjne rozwiązania pochodzące od zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych, m.in. Uczelni 1. Cel Projektu

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Zaproszenie do współpracy Uniwersytetu w Ferrarze oraz przedsiębiorstwa Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG spowodowane jest faktem, iż UO zainteresowany jest zdobyciem wiedzy (know-how) na temat tego jak skutecznie wdrażać w życie transfer wiedzy oraz połączyć zdobyte doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwem zagranicznym. Ze względu na niewielką ilość podejmowanych w naszym województwie tego rodzaju inicjatyw koniecznym jest poznanie doświadczeń jednostek zarówno ze sfery B+R (Uniwersytet w Ferrarze) jak i przedsiębiorców (Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG ) posiadających wypracowane rozwiązania i odpowiednie wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Są to w chwili obecnej jedyne sposoby pozanania funkcjonowania tego rodzaju współpracy. 1. Cel Projektu

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Podstawową ideą programu jest rozwój regionalny i transfer wiedzy przez aktywne uczestnictwo naukowców i studentów (w tym studentów międzynarodowych). Projekt niesie korzyści dla wszystkich stron w nim uczestniczących we współpracy; unikalne doświadczenie pracy w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów w projektach dotyczących rzeczywistych problemów, wzmocnienie doświadczeń aplikacyjnych i praktycznego wykorzystania potencjału naukowego, możliwość komercjalizacji wyników prac badawczych, otrzymania przez przedsiębiorstwa gotowych, innowacyjnych rozwiązań stworzonych z wykorzystaniem pomysłów stosowanych w różnych regionach. Z drugiej strony współpraca z przedsiębiorcą posiadającym już bogate doświadczenie w wykorzystaniu współpracy z sektorem B+R pomoże rozwijać odpowiednie umiejętności w tym zakresie wśród kadry obydwu jednostek. 1. Cel Projektu

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Celem głównym planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z sektorem MSP poprzez zastosowanie metody walidacji opartej na wzorcach partnera programu. Cel przełoży się na rezultat w postaci wypracowania nowego rozwiązania – modelu walidacji służącemu rozwojowi gospodarczemu regionu województwa opolskiego w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji technologii. Szczególnie ważnym jest podjęcie działań ukierunkowanych na współpracę i poznanie rozwiązań zarówno sektora przedsiębiorstw jak i sfery B+R. Cel ten, ze względu na próbę wykorzystania wypracowanych rozwiązań partnera międzynarodowego, może zostać osiągnięty tylko dzięki współpracy ponadnarodowej i wykorzystaniu doświadczeń partnerów ponadnarodowych. 1. Cel Projektu

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wypracowanie modelu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii na UO w oparciu o doświadczenia partnera; podniesienie świadomości i wiedzy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów z WO w zakresie i z wykorzystaniem wzorców z zakresu komercjalizacji wiedzy; nabycie praktycznych umiejętności z zakresu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii; wypracowanie modelu współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. 1. Cel Projektu

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką G rupę docelową w projekcie stanowić będzie 25 kobiet/mężczyzn zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego. Rekrutowane będą osoby z grupy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów UO, w szczególności z Wydziału Chemii i Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (kierunki; chemia, biotechnologia, technologia, inżynieria procesowa, biosystematyka, ochrona środowiska - wskazane w Forsaight Regionalny do 2020), które w ramach realizacji projektu uczestniczyć będą w zakładanych działaniach. Wybór grupy docelowej poprzedzony był spotkaniami konsultacyjnymi oraz rozeznaniem potrzeb pracowników z dziedzin naukowych w zakresie komercjalizacji wiedzy poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju regionu. 2. Grupa docelowa

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką W wyodrębnionym projekcie współpracy ponadnarodowej wszystkie działania projektu dotyczą współpracy ponadnarodowej. Działania merytoryczne w zakresie projektu współpracy ponadnarodowej przybierać będą formy: organizowania konferencji, szkoleń, doradztwa, przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych (studium przypadku), adaptowanie rozwiązań partnera oraz próbę wypracowania nowych rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej. 3. Działania

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Analiza i adaptacja wzorca w zakresie komercjalizacji wiedzy i wyników prac naukowych. Zadanie dotyczy powołania międzynarodowego zespołu UO i partnerów międzynarodowych, którego celem będzie analiza zewnętrznych i wewnętrznych modeli komercjalizacji wiedzy i transferu wiedzy oraz wypracowanie najbardziej adekwatnych rozwiązań wykorzystujących i bazujących na tych wypracowanych przez partnerów zagranicznych. Działanie zakończone wydaniem publikacji opracowanej na podstawie materiałów zebranych podczas projektu. 3. Działania

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Warsztaty: obejmujące ścieżki/modele wchodzenia w działalność gospodarczą 25 pracowników naukowych i doktorantów. Warsztaty opierać się będą na wypracowanym modelu wspierania przedsiębiorczości na UO. Zajęcia prowadzone będą przez zespół międzynarodowy. Zakres tematyczny obejmować będzie zasady funkcjonowania partnerstw pomiędzy ośrodkami B+R oraz przedsiębiorstwami, finansowanie, zakresu, efekty oraz obopólne korzyści. Doradztwo prowadzone przez pracowników partnerów zagranicznych dla uczestników projektu w zakresie tworzenia opracowania założeń komercjalizacji wiedzy. 3. Działania

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką Organizacja 3 debat z udziałem partnera zagranicznego w zakresie wypracowania dobrego modelu współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami. Organizacja wizyt studyjnych w Uniwersytecie w Ferrarze dla 15 pracowników naukowo- dydaktycznych i doktorantów. Celem wizyt będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami funkcjonowania partnerstwa na Uniwersytecie w Ferrarze, spotkania z pracownikami wdrażającymi wyniki badań w gospodarce. 3. Działania

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: 25 osób, które podniosą swoje kwalifikacje poprze uczestnictwo w warsztatach wspierania przedsiębiorczości akademickiej w oparciu o wypracowany model współpracy ponadnarodowej 15 osób, które podniosą swoje kwalifikacje poprzez wizyty studyjne odbywane w jednostce partnera zagranicznego 25 osób, które podniosą swoje kwalifikację poprzez doradztwo w zakresie zakładania firm typu spin-off i spin-out 3. Rezultaty

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: zmiana motywacji do prowadzenia prac badawczo – naukowych uczestników projektu; podniesienie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych z zakresu przedsiębiorczości akademickiej; poprawa samooceny i poczucia pewności siebie w zakresie prowadzenia prac badawczych na rzecz gospodarki regionu; kształtowanie postaw innowacyjnych wśród uczestników projektu; wzrost świadomości w zakresie potrzeb wdrażania technologii i komercjalizacji wiedzy uczestników projektu; poprawa nastawienia do współpracy z przedsiębiorstwami; poznanie możliwości rozwiązań międzynarodowych w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji technologii rynku pracy uczestników projektu. 3. Rezultaty

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google