Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 26.09.2012 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 26.09.2012 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji

2 2 Warszawa, 26.09.2012 Ocena wniosków o dofinansowanie OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji 3 Warszawa, 26.09.2012 Ocena formalna ma dwa cele czy wniosek został złożony w terminie wskazanym przez OPI czy wniosek został złożony w ramach właściwego Poddziałania czy Wnioskodawca i projekt kwalifikują się do uzyskania wsparcia w danym Poddziałaniu SPRAWDZENIE czy wniosek i dokumentacja zostały wypełnione poprawnie czy zawierają wszystkie wymagane załączniki STWIERDZENIE

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji 4 Warszawa, 26.09.2012 niespełnienie co najmniej jednego z kryterium powoduje odrzucenie wniosku niespełnienie co najmniej jednego z kryterium powoduje odrzucenie wniosku Ocena formalna to tzw. ocena dostępu – 0-1

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji 5 Warszawa, 26.09.2012 Jedna szansa na uzupełnienie Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcy mają jednokrotną możliwość uzupełnienia braków formalnych/poprawienia błędów we wniosku brak wersji elektronicznej brak załącznika lub jego elementów braki w potwierdzeniach za zgodność z oryginałem braki w podpisach nieczytelność kopii załączników inne błędy formalno-rachunkowe Przypadki, w których dopuszcza się uzupełnienie/poprawę

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji 6 Warszawa, 26.09.2012 Wymagania formalne stawiane Wnioskodawcom Typ wnioskodawcy musi być zgodny z katalogiem beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IG, a załączona do wniosku dokumentacja powinna umożliwić sprawdzenie deklarowanego statusu wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi działalność oraz ma siedzibę na terytorium RP. Wnioskodawca lub Partnerzy/konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie zostali wykluczeni na okres trzyletni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji 7 Warszawa, 26.09.2012 Wymagania formalne stawiane Projektom Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy).

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji 8 Warszawa, 26.09.2012 Zaplanowane wydatki muszą być zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, 2007-2013. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokonane w sposób oszczędny, tzn. poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. Kryterium formalne specyficzne Kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji 9 Warszawa, 26.09.2012 Pozytywna ocena formalna skierowanie wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowanie wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji 10 Warszawa, 26.09.2012 jeśli jeden z warunków oceny dostępu nie zostanie spełniony, to wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony negatywnie przez Recenzenta. W takim przypadku Recenzent wypełnia jednak całą Kartę Oceny Merytorycznej (również kryteria punktowe) Ocena dostępu 0-1 umożliwia uszeregowanie projektów na Liście Rankingowej maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia przez projekt wynosi 100 punktów minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania przez projekt dofinansowania wynosi 51 punktów Ocena punktowa Ocena merytoryczna

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji 11 Warszawa, 26.09.2012 Zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów. Realizacja projektu w dziedzinach priorytetowych dla polskiej gospodarki. Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu. Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu. Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu. Kryteria merytoryczne dostępu (punktacja 0-1)

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji 12 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa Nazwa kryterium Opis kryteriumPunktacja Projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii Projekt obejmuje wsparcie ochrony praw własności przemysłowej – dla wynalazków charakteryzujących się m.in.: wysokim poziomem innowacyjności; krótkim cyklem życiowym wyrobów i procesów oraz szybką dyfuzją innowacji technologicznych; zapotrzebowaniem na wysoko kwalifikowany personel, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych; dużymi nakładami kapitałowymi, ryzykiem inwestycyjnym i szybkim starzeniem się inwestycji; współpracą naukowo – techniczną, w obrębie poszczególnych krajów i na arenie międzynarodowej, pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi (instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi). 0-25

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji 13 Warszawa, 26.09.2012 Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja Możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce Kryterium to będzie weryfikowane poprzez wykazanie przez wnioskodawcę zamiaru wdrożenia wynalazku przez przedsiębiorcę / przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, np. przedstawienie wstępnej umowy w sprawie zakupu patentu, licencji na korzystanie z patentu lub umowy przewidującej inną formę wykorzystywania patentu przez przedsiębiorcę – leasing, dzierżawa itp. przedstawiane jako załącznik/i do wniosku o dofinansowanie. 0-16 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa c.d.

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji 14 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa c.d. Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu Zapotrzebowanie na wyniki uzyskane w projekcie, w wymiarze rynku lokalnego, krajowego lub międzynarodowego. Wnioskodawca może wybrać jeden z poniżej określonych sposobów prezentacji zapotrzebowania rynku na wyniki projektu: zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych (listy intencyjne, umowy konsorcjum i inne), zapotrzebowanie branży/sektora na podstawie wyników profesjonalnych badań rynku lub np. wyników foresightu branżowego/sektorowego, porównań międzynarodowych (benchmarkingu) poszczególnych sektorów/branż gospodarki wskazujących konieczność rozwijania technologii, będących wynikiem prac B+R objętych projektem. Ponadto, przy ocenie projektu oceniający wezmą pod uwagę, czy wskazany przez wnioskodawcę sposób komercjalizacji badań jest możliwy do zrealizowania? 0-25

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji 15 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa c.d. Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja Możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów z zagranicy ze sprzedaży lub opłat za wykorzystywanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem Wnioskodawca powinien we wniosku uprawdopodobnić w sposób opisowy, że realizacja projektu pozwoli na uzyskanie dochodów z zagranicy (pochodzących ze sprzedaży lub opłat za wykorzystywanie objętych wnioskiem - praw własności przemysłowej). Ocena przeprowadzana będzie w szczególności na podstawie przedłożonej dokumentacji np. wstępnej umowy w sprawie zakupu patentu. 0-15

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji 16 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa c.d. Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja Poziom naukowy projektu W przedmiotowym kryterium oceniana będzie: jakość wykonanych prac badawczych objętych zgłoszeniem patentowym, wkład projektu do krajowego dorobku naukowego w danej dziedzinie, wkład projektu do światowego dorobku naukowego w danej dziedzinie. 0-15

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji 17 Warszawa, 26.09.2012 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa c.d. Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pozytywny wpływ projektu na realizację polityk równości szans oraz zrównoważonego rozwoju Za spełnienie pozytywnych przesłanek w odniesieniu do każdej z polityk Beneficjent otrzyma maksymalnie po 2 pkt 0-4

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji 18 Warszawa, 26.09.2012 Informacja o konkursie Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie http://www.opi.org.pl/pl/konkursy-po- ig/konkursy-aktualne/

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji 19 Warszawa, 26.09.2012 Dziękuję za uwagę Dział Wdrażania POIG tel. 22 212 53 09 poig@opi.org.pl www.poig.opi.org.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 26.09.2012 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google