Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Tomasz Pucułek Departament Systemów Informatycznych, MNiSzW Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 2Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Plan prezentacji 1.Cele Działania 2.3 POIG 2.Struktura Działania 2.3 POIG 3.Budżet i finansowanie 4.Potencjalni beneficjenci Działania 2.3 POIG 5.II konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 POIG 6.Kalendarium II konkursu 7.Ocena wniosków 8.Wyniki I konkursu w ramach Działania 2.3 POIG 9.Źródła informacji nt. Działania 2.3 POIG

3 3Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1. Cele Działania 2.3 POIG Zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej; Umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego; Zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi

4 4Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Struktura Działania 2.3 POIG Poddziałanie Rozwój infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

5 5Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3. Budżet i finansowanie Wysokość budżetu dla Działania 2.3 POIG – ,00 euro (85% z EFRR oraz 15% z budżetu państwa); Okres kwalifikowalności wydatków – r. – r.; Brak wymogu minimalnego wkładu własnego beneficjenta; Brak limitu min. i max. wartości projektu; Brak limitu min. i max. wielkości kwoty dofinansowania; Forma płatności – zaliczka / refundacja; Dopuszczalna wysokość finansowania krzyżowego (cross-financing) 10%

6 6Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4. Potencjalni beneficjenci Działania 2.3 POIG jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.

7 7Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5. II konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 POIG Termin składania wniosków od 27 lutego do 24 kwietnia br. (decyduje data wpływu do punktu przyjmowania wniosków) Kwota alokacji na II konkurs 90 mln EUR (ok. 395 mln PLN)

8 8Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5. II konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach Działania 2.3 POIG Najważniejsze zmiany w stosunku do I konkursu: -jednostka może uczestniczyć (jako wnioskodawca lub członek konsorcjum) w max dwóch projektach składanych w konkursie; -ocena formalna (3 tyg. – w uwzględnieniem poprawek i uzupełnień wnoszonych przez wnioskodawców); -osobiste wnoszenie poprawek i uzupełnień – brak konieczności powtórnego składania całej dokumentacji, tylko brakujące elementy lub poprawki do złożonej dokumentacji;

9 9Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5. II konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach Działania 2.3 POIG Najważniejsze zmiany w stosunku do I konkursu (cd.): -możliwość wielokrotnego poprawiania / uzupełniania wniosku, jednak termin przewidziany na poprawki to 7 dni kalendarzowych; -ocena merytoryczna (8 tyg.) – możliwość żądania przez Zespół oceniający wnioski dodatkowych wyjaśnień/informacji; -zmiana punktacji kryteriów merytorycznych – szczegóły w przewodniku po kryteriach na stronie internetowej MNiSW; -zakończenie oceny i podpisywanie umów – lipiec/sierpień br.;

10 10Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5. II konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach Działania 2.3 POIG Najważniejsze zmiany w stosunku do I konkursu (cd.): -obowiązują dokumenty (w oparciu o które podejmowane są decyzje i badana jest dokumentacja konkursowa, np. wytyczne MRR, czy Szczegółowy Opis Priorytetów POIG) z dnia ogłoszenia konkursu (tj. z dnia 27 lutego 2009 r.); -wzorce dokumentów (wniosek, instrukcja, studium wykonalności) obowiązują w wersji z dnia ogłoszenia konkursu (tj. z dnia 27 lutego 2009 r.).

11 11Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6. Kalendarium II konkursu Ogłoszenie konkursu – 27 II 2009 r. Składanie wniosków – od 27 II do 24 IV 2009 r. Ocena formalna wniosków – od 27 IV do 15 V 2009 r. Ocena merytoryczna wniosków – od 18 V do 10 VII 2009 r. Zatwierdzenie przez IZ list rankingowych – do końca VII 2009 r. Podpisanie umów z beneficjentami – do końca VIII 2009 r.

12 12Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena wniosków Wniosek Ocena formalna Ocena merytoryczna kryteria dostępu Uzupełnienie wniosku Odrzucenie wniosku Ponowna ocena formalna Ocena merytoryczna kryteria punktowe Lista rankingowa Akceptacja IP Akceptacja IZ Umowa

13 13Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena wniosków – ocena formalna Dokonywana przez pracowników Departamentu Systemów Informatycznych w MNiSzW Ocena W oparciu o: kryteria formalne; kryterium formalne specyficzne (kwalifikowalność wydatków). Po stwierdzeniu błędów formalnych Wnioskodawca będzie poproszony o ich poprawienie / uzupełnienie, a następnie zostanie wykonana ponowna ocena formalna.

14 14Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena wniosków – ocena merytoryczna Jest dokonywana przez Zespół Zadaniowy do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Dwa etapy oceny: kryteria merytoryczne – dostępu (0-1) 7 kryteriów kryteria merytoryczne – punktowe (skala punktowa) 8 kryteriów

15 15Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena merytoryczna wniosków (2/4) Kryteria merytoryczne dostępu – ocena 0-1 Zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów; Inwestycja ma charakter ponadregionalny; Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; Zasadność planowanego zakresu rzeczowego projektu; Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu; Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu.

16 16Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena merytoryczna wniosków (3/4) Kryteria merytoryczne punktowe Poziom posiadanego doświadczenia, wystarczającego do przeprowadzenia projektu – 10 pkt; Potencjał organizacyjny i ludzki, umożliwiający przeprowadzenie projektu – 10 pkt; Stopień dotychczasowego wykorzystania usług ICT, infrastruktury sieciowej lub specjalizowanej dla potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych – 10 pkt; Zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami – 8 pkt; Znaczenie projektu dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa – 8 pkt;

17 17Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7. Ocena merytoryczna wniosków (4/4) Kryteria merytoryczne punktowe - cd. Zasięg wykorzystania rezultatów projektu (ogólnokrajowy, środowiskowy) oraz przewidywany okres użytkowania – 17 pkt; Planowany zakres wykorzystania efektów realizacji projektu po jego zakończeniu dla potrzeb badań naukowych lub prac rozwojowych w szczególności ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce – 27 pkt; Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki – 10 pkt. Wniosek musi uzyskać co najmniej 51 punktów, aby mógł zostać wpisany na listę wniosków rekomendowanych do finansowania!

18 18Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8. Wyniki I konkursu w ramach Działania 2.3 POIG Kwota alokacji na I konkurs – 80 mln EUR (ok. 289 mln PLN) Liczba złożonych wniosków – 33 Kwota wnioskowanego dofinansowania – ok. 716 mln PLN Liczba projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – 28 Liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania – 15 Kwota przyznanego dofinansowania – ok. 213 mln PLN

19 19Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8. Wyniki I konkursu w ramach Działania 2.3 POIG Przedstawiciele środowiska naukowo-medycznego wśród beneficjentów I konkursu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Projekt: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu Miejsce – 1. Wartość projektu – 8,1 mln PLN Wysokość dofinansowania – 8,1 mln PLN

20 20Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8. Wyniki I konkursu w ramach Działania 2.3 POIG Przedstawiciele środowiska naukowo-medycznego wśród beneficjentów I konkursu cd.: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Projekt: Rozwój potencjału informatycznego NIZP-PZH Miejsce – 10. Wartość projektu – 10,4 mln PLN Wysokość dofinansowania – 10,4 mln PLN

21 21Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8. Wyniki I konkursu w ramach Działania 2.3 POIG Przedstawiciele środowiska naukowo-medycznego wśród beneficjentów I konkursu cd.: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt: Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych Miejsce – 13. Wartość projektu – 5,8 mln PLN wysokość dofinansowania – 5,8 mln PLN

22 22Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9. Źródła informacji nt. Działania 2.3 POIG Internet: Fundusze Strukturalne Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka (zakładki z menu górnego) Konkursy Ministerstwa (menu po lewej stronie) telefon: ,

23 23Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Pobierz ppt "1Warszawa, 11 marca 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google