Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Rafał Kamiński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocław, 10 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Rafał Kamiński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocław, 10 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 11 Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Rafał Kamiński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocław, 10 czerwca 2008 r.

2 22 PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) w ramach Priorytetu 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln. euro) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln. euro) Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (budżet ok. 106 mln. euro) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

3 33 Realizacja celu 2 priorytetu II - Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym Na rok 2008 – 400 mln PLN PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

4 44 Typy projektów: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm studia podyplomowe ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw Projekt musi zawierać komponent szkoleniowy, usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Nie ma możliwości łączenia typów projektu w jednym wniosku o dofinansowanie. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

5 55 Projektodawcy: Przedsiębiorcy i/lub grupy przedsiębiorców, szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe (szkoleniowo-doradcze), inne podmioty działające na rzecz RZL i adaptacyjności Istnieje możliwość zawiązania partnerstwa (maks. 5 podmiotów) na podstawie umowy/porozumienia - musi ona zawierać: cel partnerstwa, zadania i obowiązki Partnerów, plan finansowy w podziale na partnerów zasady zarządzania finansami, zasady komunikacji i przepływu informacji, zasady podejmowania decyzji, sposób monitorowania i kontroli projektu. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

6 66 Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i ich pracownicy (siedziba na terytorium RP) z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla Nabór wniosków: W trybie ciągłym (konkursy całoroczne do wyczerpania rocznej alokacji) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

7 77 Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: 1. Kryteria formalne 2. Kryteria dostępu 3. Kryteria merytoryczne 4. Kryteria strategiczne 5. Kryteria horyzontalne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla poddziałania (a nawet typu projektu) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

8 8 Procedura oceny formalnej: - Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie -Grupowanie wniosków – wnioski z danego okresu czasu (tydzień) podlegają ocenie w terminie jak dla pierwszego wniosku złożonego w tym okresie wspólna ocena wniosków z danego okresu podczas jednego posiedzenia KOP -Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych -Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów formalnych i kryteriów dostępu są odrzucane -Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

9 9 Kryteria dostępu dla Poddziałania: projektodawca igrupa docelowa Kryterium ponadregionalności: - zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców, które posiadają struktury organizacyjne lub umiejscowione są co najmniej w dwóch województwach WAŻNE: Podstawa – indywidualne strategie rozwoju firm w zakresie dotyczącym szkoleń WAŻNE: Grupa przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa powiązane: - kapitałowo - umową agencyjną - umową franczyzy PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

10 10 Kryteria dostępu dla Poddziałania – c.d.: Kryterium ponadregionalności – c.d.: - otwarte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników - co najmniej 5 województw (dot. siedziby przedsiębiorców oraz miejsca udzielania wsparcia) - studia podyplomowe – z zasady otwarte o charakterze ogólnopolskim PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

11 11 Kryteria dostępu dla Poddziałania - c.d.: Minimalna wartość projektu 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN (projekty zamknięte) lub 20 mln PLN (projekty otwarte i studia podyplomowe) Projekty maksymalnie 2-letnie Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

12 12 Kryteria dostępu dla Poddziałania c.d.: kondycja finansowa - przychody za ostatni rok obrotowy w przypadku, gdy roczna wartość projektu nie przekroczy 1,2 krotności rocznych przychodów; Roczna wartość projektu pomiędzy 1,2 a 1,5-krotnością przychodów – analiza płynności finansowej na podstawie wskaźnika szybkiego płynności WSP = WSP za ostatni rok obrotowy powinien wynosić 0,70 i więcej w przypadku Projektodawcy oraz każdego z Partnerów (należności krótkoterminowe) + (inwestycje krótkoterminowe) (zobowiązania krótkoterminowe) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

13 13 Kryteria merytoryczne - jakość projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych wartość dodana projektu adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej rezultaty projektu racjonalność harmonogramu działań PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

14 14 Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

15 15 Kryteria strategiczne – premia 20 punktów (dla rekomendowanego wniosku): Projekty zamknięte – min. 20% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia Projekty otwarte – min. 80% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu Studia podyplomowe – min. 60% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość studiowania na studiach o profilu technicznym (Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r.) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

16 16 Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

17 17 Procedura oceny merytorycznej: skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryterium strategicznego – 20 pkt (niespełnienie kryterium strategicznego nie dyskwalifikuje wniosku) w przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

18 18 Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach Poddziałania: Doradztwo Cross- financing Pomoc de minimis Pomoc dla MSP Szkolenia Pomoc na szkolenia Pomoc de minimis PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

19 19 Pomoc szkoleniowa – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 68/2001: Wielkość firmy Szkolenie MSPDP Ogólne80%60% Specjalistyczne45%35% Pracownicy w gorszym położeniu – podniesienie wielkości o 10 p.p. Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 1 mln EUR PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

20 20 Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1998/2006 Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgodnie z Art. 5 Rozporządzenia KE nr 70/2001 Do 50% PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

21 21 Pomoc de minimis na wydatki w ramach cross-financing: adaptacja pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych (lub leasing finansowy i zwrotny) łącznie do 10% wartości projektu dofinansowanie maksymalnie do 50% wydatków Wkład prywatny/własny: wynagrodzenia uczestników szkoleń wkład pieniężny PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "11 Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Rafał Kamiński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocław, 10 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google