Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Gniezno,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Gniezno,"— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Gniezno, 24 września 2009 VII Kongres Miast Polskich

2 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacje ogólne Szwajcaria przyznała 1 miliard CHF 10 krajom, które przystąpiły do UE w 2004 r., z czego Polska otrzymała prawie połowę wszystkich środków. Program zatwierdzony został przez obywateli Konfederacji Szwajcarii w referendum, które odbyło się 26 listopada 2006. Ramy prawne: Memorandum of Understanding pomiędzy Unią Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarii, 27 luty 2006, Umowa Ramowa wraz z Aneksami nr 1, 2 i 3 zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarii, 20 grudnia 2007.

3 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy cd. Cel: zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy ośrodkami miejskimi a słabiej rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi w Polsce. Wysokość pomocy finansowej: 489,02 miliona CHF. Beneficjenci: instytucje sektora publicznego, instytucje sektora prywatnego, organizacje pozarządowe.

4 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Koncentracja geograficzna: Co najmniej 40% środków Programu zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Czas trwania: 5-letni okres kontraktowania (czerwiec 2007- czerwiec 2012), 10-letni okres wydatkowania (czerwiec 2007- czerwiec 2017). cd.

5 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zasady Transparentność Integracja społeczna Równe szanse i prawa Zrównoważone środowisko naturalne Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron Subsydiarność i decentralizacja

6 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Obszary wsparcia Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform Środowisko i infrastruktura Sektor prywatny Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Alokacje specjalne, w tym m.in.: Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko- Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich

7 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Informacje ogólne Priorytety: 1.Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno – gospodarczej kraju, 2.Promowanie i/lub wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii. W ramach Grantu Blokowego będą dofinansowywane wyłącznie projekty non-profit

8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy cd. Alokacja: 18,5 mln CHF dla priorytetu 1 (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych), 2 mln CHF dla priorytetu 2 (Fundusz dla Projektów Partnerskich). 85% całkowitej alokacji w ramach Grantu Blokowego (20,5 mln CHF) finansowane jest przez budżet Szwajcarii, 15 % przez budżet Polski. Wartość dofinansowania: od 10 000 do 250 000 CHF dla pojedynczego projektu. Wysokość dofinansowania: do 90% wartości projektu.

9 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Beneficjenci Priorytet 1: niezależne organizacje pozarządowe typu non-profit lub non- for-profit zarejestrowane w Polsce. Priorytet 2: polskie jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i partnerzy społeczni w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami regionalnymi /lokalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi, polskie organizacje pozarządowe występujące tylko jako partnerzy lub beneficjenci polskich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji lub partnerów społecznych. cd.

10 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zakres tematyczny (szczegółowe informacje w Wytycznych do GB) Priorytet 1: edukacja obywatelska, działania kontrolne, partycypacja w polityce publicznej. Priorytet 2: tworzenie/ wzmacnianie partnerstw w obrębie rożnych sektorow tematycznych, mających na celu promowanie i wymianę najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy, tworzenie/ wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu/ podregionu. cd.

11 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dodatkowe punkty Projekty składane w ramach priorytetu 1 otrzymają dodatkowe punkty (5% całkowitej liczby punktów) w co najmniej jednym z poniższych przypadków: wnioskodawca lub organizacja partnerska ma siedzibę na obszarze koncentracji geograficznej Programu, projekt będzie realizowany na obszarze koncentracji geograficznej Programu. Czas wdrażania: Do grudnia 2014 (dla beneficjentów) do grudnia 2015 (dla operatora). cd.

12 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Wdrażanie Operator: ECORYS Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion "Bałtyk". Operator został oficjalnie wybrany; obecnie trwają trójstronne negocjacje w sprawie umowy. Sposób oceny wniosków: po zamknięciu naboru wniosków Operator tworzy listę rankingową projektów wraz z uzasadnieniami, decyzję co do dofinansowania projektów podejmują komitety sterujące ds. zatwierdzania projektów (dla każdego priorytetu oddzielny).

13 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy cd. Przewidywany termin naboru wniosków: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - koniec 2009 / początek 2010, Fundusz dla Partnerstw – I kwartał 2010. Na kilka tygodni przed ogłoszeniem naboru wniosków planowane jest zorganizowanie konferencji informacyjnej w Warszawie. Płatności: beneficjenci końcowi będą otrzymywać płatności z góry, z wyjątkiem ostatniej kwoty zatrzymanej (do 10% wartości projektów), współfinansowanie beneficjentów końcowych może być wniesione w formie gotówki i/lub wkładu rzeczowego, maksymalny udział partnera w kosztach projektu – 40%.

14 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Informacje o partnerstwach Partnerstwa Priorytet 1: Istnieje możliwość zawiązania partnerstw głównie pomiędzy: polskimi organizacjami pozarządowymi a organizacjami pozarządowymi z innych krajów (Szwajcarii lub państw UE), polskimi organizacjami pozarządowymi a polskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Priorytet 2: Wymagane partnerstwo z partnerem szwajcarskim.

15 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Jakie korzyści może przynieść stworzenie projektu polsko- szwajcarskiego partnerskiego? polska jednostka samorządu terytorialnego może skorzystać z bogatego doświadczenia Szwajcarów w dziedzinie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, realizacji inwestycji strukturalnych, planów zagospodarowania przestrzennego, kształcenia ustawicznego, rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju itp., stworzenie projektu partnerskiego może zaowocować w przyszłości zacieśnieniem współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi jednostkami publicznymi i prywatnymi, etc.

16 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Jak znaleźć partnera szwajcarskiego? www.swiss-contribution.admin.ch/poland/en/Home/Swiss_Partnerswww.swiss-contribution.admin.ch/poland/en/Home/Swiss_Partners więcej informacji na temat potencjalnych partnerów po uruchomieniu przez Operatora strony poświęconej wyłącznie Grantowi Blokowemu

17 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Krajowa Instytucja Koordynująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Tel.: (+48 22) 461 39 18, Faks: (+48 22) 461 33 21 e-mail: sppw@mrr.gov.plsppw@mrr.gov.pl www.programszwajcarski.gov.pl

18 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ambasada Szwajcarii Aleje Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa Tel.: (+48 22) 553 89 20, Faks: (+48 22) 627 00 46 e-mail: warsaw@sdc.netwarsaw@sdc.net www.swiss-contribution.admin.ch/poland

19 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dziękuję za uwagę Aleksandra Chmielewska Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Swiss Contribution Office)


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektow Partnerskich Gniezno,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google