Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 O Fundacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Zajmuje się koordynacją programów: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO-YOUTH. Fundacja realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz akcję eTwinning programu eLearning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. PROGRAM ERASMUS

3 Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Erasmus (jako program sektorowy LLP – Programu Uczenie się przez całe życie) Erasmus Mundus Tempus Zespół Ekspertów Bolońskich (wsparcie organizacyjno- administracyjne działalności Zespołu) PROGRAM ERASMUS

4 Kraje uczestniczące w programie Uczenie się przez całe życie (LLP) 31 krajów uczestniczy w Programie

5 Uczenie się przez całe życie (LLP) PROGRAM ERASMUS Comenius Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie Erasmus Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego Leonardo da Vinci Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe Grundtvig Kształcenie dorosłych Program Międzysektorowy Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; Program Jean Monnet Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

6 Działania scentralizowane w programie Erasmus PROGRAM ERASMUS Uczelnia składa wniosek do Komisji Europejskiej Projekty wielostronne 1)projekty związane z opracowaniem programów nauczania (CD); 2)projekty koncentrujące się na współpracy uczelni z przedsiębiorstwami; 3)projekty wspierające modernizację uczelni; 4)projekty Wirtualne Campusy Sieci (dawniej sieci tematyczne) akademickie strukturalne Działania Towarzyszące

7 Działania zdecentralizowane w programie Erasmus PROGRAM ERASMUS Uczelnia składa wniosek do Agencji Narodowej Wyjazdy studentów - na studia (SM) - na praktyki (SP) Wyjazdy pracowników - w celu prowadzenia zajęć (TSM) - w celach szkoleniowych (OSM) Organizacja Wymiany (OM) Kursy intensywne (IP) Kursy językowe Erasmusa (EILC - Erasmus Intensive Languages Courses )

8 Erasmus dla studentów PROGRAM ERASMUS wyjazdy na część studiów (3-12 miesięcy) do uczelni w innym kraju uczestniczącym w programie wyjazdy na praktykę (3-12 miesięcy) do instytucji/ przedsiębiorstwa w innym kraju uczestniczącym udział w EILC (Erasmus Intensive Language Courses) bezpłatne kursy mniej znanych języków europejskich dla studentów Erasmusa (zakwalifikowanych wcześniej do wyjazdu na część studiów) organizowane przez: Belgię (Wspólnotę Flamandzką), Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Grecję, Holandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Maltę, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Turcję, Węgry, Włochy)

9 Kto może wziąć udział w programie? PROGRAM ERASMUS Wymagania formalne: studenci tych uczelni, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa i realizują program na podstawie umowy z Narodową Agencją (FRSE) zarejestrowani na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno dziennych, jak i wieczorowych czy zaocznych obywatele krajów biorących udział w Erasmusie lub osoby mające status uchodźcy w jednym z tych krajów; bądź zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, posiadacze ważnej Karty Polaka studenci (w momencie wyjazdu na wymianę) co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia studenci nie przebywający (w trakcie wymiany) na urlopie dziekańskim

10 Kto może wziąć udział w programie? PROGRAM ERASMUS Wymagania – ciąg dalszy: dobra średnia na studiach dobra znajomość języka/ języków obcych (certyfikat, egzamin na uczelni, test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna – forma sprawdzenia do decyzji uczelni macierzystej) spełnienie innych kryteriów określonych w rekrutacji prowadzonej przez uczelnię macierzystą

11 Gdzie ubiegać się o wyjazd? PROGRAM ERASMUS Tylko w swojej macierzystej uczelni! Dlatego jeszcze przed podjęciem studiów w danej uczelni warto sprawdzić, czy posiada ona Kartę Uczelni Erasmusa i może realizować program. Informacje o rekrutacji – strona www uczelni i ogłoszenia Uczelnie może prowadzić rekrutację centralnie lub osobno dla poszczególnych wydziałów. Masz pytania w sprawie rekrutacji? Skontaktuj się z wydziałowym lub uczelnianym koordynatorem Erasmusa albo z biurem współpracy z zagranicą.

12 Dokąd można wyjechać? PROGRAM ERASMUS Kraje uczestniczące w Erasmusie: kraje członkowskie UE, kraje EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Studia - uczelnie posiadające standardową Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) Część studiów za granicą możesz odbyć w takiej uczelni, która zawarła z Twoją szkołą wyższą porozumienie o udziale w programie i która ma kierunek, na którym studiujesz w Polsce. Praktyki – instytucje/ przedsiębiorstwa partnerskie Praktyki Erasmusa możesz odbyć w instytucjach i przedsiębiorstwach (poza instytucjami UE), które zawarły porozumienie z Twoją uczelnią macierzystą. Uwaga! Na praktyki mogą kierować studentów tylko te uczelnie, które posiadają rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa.

13 Najważniejsze zasady Erasmusa PROGRAM ERASMUS uznawalność okresu studiów lub praktyki Erasmusa na uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) student Erasmusa zachowuje prawa studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) studenci Erasmusa są traktowani przez uczelnie zagraniczne na równych zasadach ze studentami lokalnymi

14 Stypendia dla studentów Erasmusa PROGRAM ERASMUS wypłaca je uczelnia macierzysta – najczęściej w kilku ratach jest przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju, tj. nie pokrywa pełnych kosztów pobytu za granicą w roku 2007/08 średnie stypendium (studia) wynosiło ok. 300 EUR w roku 2008/09 – przewiduje się podobną wysokość stypendium stypendia przy wyjazdach na praktyki – mogą być nieco wyższe

15 Stypendia dla studentów Erasmusa PROGRAM ERASMUS Grupa krajów docelowych w zależności od kosztów utrzymania Grupa 1 Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Grupa 3 Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry Zalecana maksymalna i minimalna wysokość miesięcznego stypendium EUR EUR EUR

16 Stypendia dla studentów Erasmusa PROGRAM ERASMUS Dane z Komisji Europejskiej, oprac. FRSE Erasmus w Polsce w roku 2005/06

17 Giełda Informacji Studentów Erasmusa (GISE) PROGRAM ERASMUS

18 Erasmus wg studentów to: PROGRAM ERASMUS poznanie nowego kraju, języka, kultury zdobycie nowych doświadczeń (studia/praca w międzynarodowym zespole) zawarcie nowych przyjaźni, znajomości szansa na zdobycie lepszego zatrudnienia

19 Rady dla studentów zainteresowanych wyjazdami w programie Erasmus PROGRAM ERASMUS Zapoznanie się z zasadami rekrutacji na wyjazdy w swojej uczelni (kryteria, terminy, dokumenty) kontakt z wydziałowym/uczelnianym koordynatorem Erasmusa (lub osobą kontaktową) odwiedzanie stron internetowych swojej uczelni zapoznanie się z ofertą wyjazdową uczelni (jacy partnerzy zagraniczni) właściwy dobór zagranicznej uczelni i wydziału / instytucji/ przedsiębiorstwa oferującego możliwości praktyk odpowiedni dobór przedmiotów w uczelni przyjmującej – odpowiedni program zajęć/ odpowiedni program praktyki konieczny kontakt ze swoim dziekanatem – ustalenie kwestii zaliczenia zbieranie informacji o uczelni/instytucji przyjmującej, mieście, kraju (surfowanie po internecie, ulotki, przewodniki, kontakty ze studentami itp.) samodzielne nawiązanie kontaktu z uczelnią/instytucją przyjmującą przed wyjazdem

20 Erasmus dla pracowników uczelni PROGRAM ERASMUS Możliwości dla pracownika szkoły wyższej: wymiana nauczycieli akademickich i innych pracowników – prowadzenie zajęć, udział w szkoleniach; współpraca w projektach kursów intensywnych; współpraca w projektach wielostronnych i projektach sieci tematycznych.

21 Erasmus dla pracowników uczelni PROGRAM ERASMUS Wyjazdy do uczelni w celu prowadzenia zajęć– wyłącznie do takich, które posiadają ważną Kartę Uczelni Erasmusa i z którymi podpisano umowę na wymianę pracowników Kto może skorzystać? pracownicy szkół wyższych publicznych i niepublicznych, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa i które realizują wyjazdy nauczycieli i pracowników; będący obywatelami krajów biorących udział w Erasmusie lub osobami mającymi status uchodźcy w jednym z tych krajów; bądź zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, posiadacze ważnej Karty Polaka.

22 Erasmus dla przedsiębiorstw PROGRAM ERASMUS Możliwości dla instytucji nieakademickich: przyjmowanie na praktyki studentów z zagranicznych uczelni uczestniczących w programie Erasmus; współorganizowanie praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach dla studentów polskich uczelni; goszczenie pracowników zagranicznych uczelni (np. w celach szkoleniowych); udział w projektach wielostronnych (np. dotyczących poprawy współpracy uczelni z przemysłem).

23 Erasmus dla przedsiębiorstw PROGRAM ERASMUS Kto może skorzystać? Przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie), instytuty badawcze, stowarzyszenia zawodowe, izby przemysłowe i handlowe, partnerzy społeczni, organizacje i instytucje lokalne i regionalne.

24 Erasmus – trochę statystyki (studenci) PROGRAM ERASMUS W roku 2008/09 w Polsce: 217 uczelni realizuje wyjazdy studentów na studia 146 uczelni realizuje wyjazdy studentów na praktykę Prognozowana liczba wyjazdów polskich studentów: ok na studia ok na praktykę Ogółem: – tylu polskich studentów wyjechało na Erasmusa w latach miliony – tylu studentów ma skorzystać z programu do roku 2012 (wg założeń Komisji Europejskiej)

25 PROGRAM ERASMUS Erasmus – trochę statystyki

26 Erasmus – trochę statystyki (pracownicy) PROGRAM ERASMUS W roku 2008/09 w Polsce: 214 uczelni realizuje wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć 177 uczelni realizują wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych Prognozowana liczba wyjazdów pracowników polskich uczelni: ok – w celu prowadzenia zajęć ok w celach szkoleniowych Ogółem: – tylu polskich nauczycieli wyjechało na Erasmusa w latach

27 PROGRAM ERASMUS Erasmus – trochę statystyki

28 PROGRAM ERASMUS Erasmus – Politechnika Śląska - trochę statystyki

29 PROGRAM ERASMUS Narodowa Agencja Programu LLP – Erasmus Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43; Warszawa tel , fax Strona internetowa Kontakt


Pobierz ppt "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google