Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lifelong Learning Programme ERASMUS Oferta stypendialna dla studentów PS w roku akademickim 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lifelong Learning Programme ERASMUS Oferta stypendialna dla studentów PS w roku akademickim 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Lifelong Learning Programme ERASMUS Oferta stypendialna dla studentów PS w roku akademickim 2008/2009

2 Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013 PROGRAMY SEKTOROWE COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

3 Cele programu Erasmus w latach 2007-2013 Cele: Wspieranie rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego w proces innowacji Poprawa jakości mobilności i zwiększenie liczby stypendystów programu tak aby do roku 2012 w wymianie Erasmusa udział wzięły co najmniej 3 miliony studentów (do tej pory z programu skorzystał ponad milion studentów)

4 Program Erasmus Politechnika Szczecińska bierze udział w programie Erasmus od roku 1999 Od początku uczestnictwa podpisano ponad 60 umów z uczelniami partnerskimi Każdy student ma możliwość zainicjowania podpisania nowej umowy o współpracy z wybraną przez siebie uczelnią, warunkiem jest posiadanie przez uczelnię Karty Erasmusa na lata 2007-2013 Kraje, które są uprawnione do udziału w programie Erasmus to: 27 krajów UE, 3 kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i kraj kandydujący Turcja

5 Beneficjent programu Kto może skorzystać ze stypendium studenckiego ERASMUSA? Student uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa Student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (inżynierskich, licencjackich) Student, będący obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mający statut uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym)

6 Erasmus 2008/2009 Pobyt na stypendium nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 1 rok akademicki Grant przyznaje się wyłącznie w celu zrealizowania określonego programu LA w uczelni partnerskiej Student może skorzystać z prawa do wyjazdu na studia tylko raz Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa, przed wyjazdem zaś otrzyma Kartę Studenta Erasmusa Grant wypłacony zostanie pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków umowy

7 Ponadto jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/ zaliczenia/ egzaminy) zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe itd.), możliwe są jedynie niewielkie opłaty (ubezpieczenie, członkostwo w organizacji studenckiej, korzystanie z kserokopiarki itp.) na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych

8 Warto pamiętać Wypłata wszelkich stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej Oceny uzyskane w uczelni partnerskiej powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce, w kolejnym roku akademickim. Osoby, które w chwili wyjazdu mają prawo do stypendium naukowego mogą ubiegać się o podwyższenie kwoty stypendium na czas wyjazdu w ramach programu Erasmus. Stypendium może zostać podwyższone do kwoty 900 zł (średnia 4,0-4,5) i 1100 zł (średnia 4,5-5,0) Student powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej Po powrocie z uczelni partnerskiej należy rozliczyć się z wyjazdu z Działem Nauczania i dziekanatem

9 www.erasmus.ps.pl

10 Harmonogram naboru 16.01.2008- spotkanie informacyjne 10.03.2008 - ostatni dzień składania Karty Zgłoszeniowej u Koordynatora Wydziałowego (osoby posiadające certyfikaty językowe lub/ i dokumenty potwierdzające ich działalność na rzecz europeizacji zobowiązane są do załączenia kopii) 17-18.03.2008- egzaminy językowe z angielskiego i niemieckiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 07.04.2008 - przekazanie ocen Koordynatorom Wydziałowym, 20.04.2008- ogłoszenie list rankingowych koniec kwietnia - oficjalne wyniki rekrutacji zatwierdzone przez Uczelnianą Radę Erasmusa

11 Uczelniana Rada Erasmusa (URE) Koordynator Uczelniany - mgr Kamila Milewska Koordynator WBiA - dr inż. Andrzej Pozlewicz Koordynator WE - dr inż. Krzysztof Penkala Koordynator WI - dr inż. Przemysław Korytkowski Koordynator WIMiM - dr inż. Anna Majchrzycka Koordynator WTiICh - prof. Aleksander Przepiera Koordynator WTM - dr inż. Zbigniew Sekulski

12 Zasady kwalifikacji średnia naukowa za ostatni ukończony semestr egzamin z języka obcego na poziomie średniozaawansowanym B1 lub zaawansowanym B2 (w przypadkach szczególnych rozmowa kwalifikacyjna) minimalna suma punktów za średnią naukową i znajomość języka obcego musi wynosić 3 brak punktów za znajomość języka dyskwalifikuje z wyjazdu dodatkowo można uzyskać punkty za europeizację (1-3)

13 www.erasmus.ps.pl STUDIA

14 Application deadline Bardzo ważne jest aby na samym początku sprawdzić termin, do kiedy uczelnia partnerska będzie przyjmować dokumenty aplikacyjne Wiele uczelni przyjmuje dokumenty tylko do maja 2008 Lista wymaganych dokumentów bywa różna i jest określana przez uczelnię przyjmującą. Każdy student zainteresowany wyjazdem powinien odwiedzić strone internetową uczelni partnerskiej i zapoznać się z wymaganiami dla Erasmusowców. STUDIA

15 Dokumenty składane do uczelni partnerskiej formularze aplikacyjne wnioski o przyznanie miejsca w akademiku Learning Agreement - 3 egzemplarze podpisane przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską najczęściej jest to TR- wykaz ocen zdobytych dotychczas w uczelni macierzystej. Student jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w terminie określonym przez uczelnię przyjmującą. Listy wymaganych dokumentów dostępne są na stronach internetowych uczelni przyjmujących. STUDIA

16 Dokumenty składane w Dziale Nauczania (przed podpisaniem umowy stypendialnej) List akceptacyjny z uczelni partnerskiej Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć (oryginał podpisany przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i przedstawiciela uczelni partnerskiej) zgoda Dziekana na wyjazd (oficjalna decyzja) ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i ubezpieczenia od następstw nieszcześliwych wypadków np.: karta Euro 26, ISIC itp. STUDIA

17 Umowa stypendialna i wypłata grantu umowa stypendialna podpisywana jest na dwa tygodnie przez wyjazdem w Dziale Nauczania wypłata pierwszej raty grantu następuje przed rozpoczęciem nauki w uczelni partnerskiej (o ile Agencja Narodowa przekaże do tego terminu środki finansowe) wysokość pierwszej raty wynosi ok. 90% grantu należnego na jeden semestr nauki wypłata ostatniej raty grantu następuje po rozliczeniu się studenta z Działem Nauczania rozliczenie wyjazdu odbywa się na podstawie przedłożenia zaświadczenia o czasie pobytu, wykazu ocen i wypełnionej ankiety studenta Erasmusa STUDIA

18 Granty 2008/2009 Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja: 325 Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy: 275 Bułgaria, Czechy, Rumunia, Turcja, Węgry: 230 Suma miesięcznego stypendium wypłacanego indywidualnemu studentowi z budżetu Programu Erasmus jest inna w każdym roku akademickim i zależy od ogólnej liczby studentów PS wyjeżdżających w danym roku oraz od kosztów utrzymania w kraju, do jakiego wyjeżdża student. STUDIA W założeniach programu, grant nie jest przeznaczony na pokrycie całkowitych kosztów wyjazdu, a jedynie na wyrównanie różnicy w kosztach utrzymania pomiędzy krajem rodzimym, a goszczącym. Średni koszt miejsca w domu studenckim waha się od około 200 do 300 miesięcznie.

19 Praktyki realizowane w ramach programu ERASMUS praktyki programowe (określone w cyklu kształcenia) praktyki zawodowe (niezależne od cyklu kształcenia) Długość trwania praktyk: min. 3 miesiące max. 1 rok akademicki Organizacja przyjmująca: – instytucja zaproponowana przez studenta – instytucja z uczelnianej bazy ofert Kartę zgłoszeniową wraz z CV i listem motywacyjnym należy złożyć u Koordynatora Wydziałowego do 10.03.2008r. Osoby, które przedłożą list intencyjny od instytucji gotowej przyjąć ich na praktyką otrzymają dodatkowo 2 punkty i przy kwalifikacji.

20 Dokumenty składane w Dziale Nauczania przed podpisaniem umowy stażowej Placement Agreement - porozumienie o programie praktyk (oryginał podpisany przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i przedstawiciela uczelni partnerskiej) zgoda Dziekana na wyjazd (oficjalna decyzja) ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miesięczne stypendium przy wyjazdach na praktykę będzie się wahać w przedziale od 400 do 500 euro. Ostateczna decyzja dotycząca możliwości wysyłania studentów PS na praktykę w ramach ERASMUSA będzie znana w maju 2008.

21 Korzyści związane z wyjazdem poznanie języka i kultury kraju goszczącego poznanie innego systemu kształcenia zdobycie umiejętności pracy w zespole kontakty i przyjaźnie międzynarodowe usamodzielnienie i otwarcie na świat dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i technologii… Informacje pochodzące od uczestników programu Erasmus są dostępne na stronie Agencji Narodowej programu Erasmus w dziale dla studentów: giełda informacji http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/172/

22 Kontakt Katarzyna Stawna Dział Nauczania Politechnika Szczecińska al. Piastów 18, p. 9 70-310 Szczecin tel./fax 091 449 4780 kstawna@ps.pl Kamila Milewska Dział Nauczania Politechnika Szczecińska al. Piastów 18, p. 9 70-310 Szczecin tel./fax 091 449 47 80 kmilewska@ps.pl

23


Pobierz ppt "Lifelong Learning Programme ERASMUS Oferta stypendialna dla studentów PS w roku akademickim 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google