Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program SOCRATES i jego komponenty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program SOCRATES i jego komponenty"— Zapis prezentacji:

1 Program SOCRATES i jego komponenty
Anna Staszałek Narodowa Agencja Programu SOCRATES Bydgoszcz, 21 marca 2006

2 Program Socrates Jest programem edukacyjnym powołanym przez Wspólnotę Europejską – wspierającym współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją – w celu poprawy jakości kształcenia i nadania edukacji wymiaru europejskiego. Program ten został ustanowiony w 1995 r., początkowo na pięć lat ( ), następnie przedłużony jako SOCRATES II na lat siedem ( ). Polska bierze udział w programie od 1998 r. Podstawą ustanowienia programu Socrates był art.149 Traktatu o Unii Europejskiej: ,,Wspólnota przyczynia się do rozwoju jakości edukacji poprzez zachęcanie państw członkowskich do współpracy i –jeżeli zajdzie taka konieczność- popiera ich działania przy pełnym poszanowaniu odrębności treści nauczania, organizacji systemów edukacji oraz kulturowej i językowej różnorodności”.

3 Cele Programu: wzmacnianie wymiaru europejskiego na wszystkich szczeblach edukacji oraz zapewnianie szerokiego dostępu do istniejących w Europie zasobów edukacyjnych, przy równoczesnym promowaniu szans we wszystkich dziedzinach edukacji, wdrażanie idei uczenia się przez całe życie, promowanie poprawy znajomości języków Unii Europejskiej, promowanie współpracy instytucjonalnej w edukacji i mobilności kadry edukacyjnej, uczniów i studentów, wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do edukacji, zachęcanie do opracowywania innowacyjnych metod nauczania, materiałów edukacyjnych będących przedmiotem wspólnych zainteresowań, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, rasizmowi i ksenofobii.

4 Kraje uczestniczące w Programie Socrates
Członkowie Unii Europejskiej (25 państw) Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Malta Członkowie EFTA, należący do EOG Islandia, Lichtenstein, Norwegia Kraje kandydujące do członkostwa w UE Bułgaria, Rumunia, Turcja

5 Struktura programu Socrates
Comenius – edukacja szkolna Erasmus – szkolnictwo wyższe Grundtvig – kształcenie dorosłych Lingua – promowanie nauki języków obcych Minerva – zastosowanie ICT w edukacji Arion – wizyty studyjne Eurydice – informacja o systemach edukacyjnych

6 SOCRATES - Comenius Comenius ma celu podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie wymiaru europejskiego w edukacji szkolnej, w szczególności poprzez promowanie międzynarodowej współpracy szkół oraz doskonalenie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces edukacji szkolnej. Do zadań programu należy również promowanie nauki języków obcych oraz kształtowanie świadomości interkulturowej.

7 SOCRATES - Grundtvig Grundtvig przyczynia się do popularyzacji i wdrażania idei uczenia się przez całe życie, dąży do poprawy jakości edukacji dorosłych, wspiera inicjatywy oferujące dalsze ścieżki edukacyjne dla osób o niskich kwalifikacjach, sprzyja innowacjom w alternatywnych sposobach zdobywania wykształcenia.

8 SOCRATES - Lingua Lingua umożliwia placówkom kształcenia i doskonalenia w zakresie języków obcych przystąpienie do realizacji Międzynarodowych Projektów Współpracy przyczyniających się do promowania nauki języków obcych oraz opracowywania innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych w zakresie języków obcych.

9 SOCRATES - Minerva Cel: promowanie kształcenia otwartego i na odległość (ODL) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji Realizacja: Międzynarodowe Projekty Współpracy Uczestnicy: Wszelkiego typu instytucje i placówki (publiczne i niepubliczne) działające w dowolnym obszarze edukacji, na każdym poziomie kształcenia

10 SOCRATES - Arion Arion umożliwia kadrze kierowniczej placówek edukacyjnych oraz administracji oświatowej odbycie tygodniowych wizyt studyjnych za granicą. Tematyka wizyt studyjnych dotyczy najczęściej priorytetowych zagadnień dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie.

11 SOCRATES - Eurydice EUROPEJSKA SIEĆ INFORMACJI O EDUKACJI
   Współpraca Polski w ramach Sieci umożliwia: Przekazywanie informacji o polskim systemie edukacji do Unii Europejskiej Udostępnianie polskim odbiorcom informacji o europejskich systemach edukacyjnych EURYDICE prezentuje nie tylko statyczny obraz systemów, ich struktury, sposoby zarządzania, legislację - lecz także dynamikę przemian, wszelkie działania reformatorskie i ich kierunki.

12 SOCRATES - Erasmus Erasmus, którego nazwa nawiązuje do Erazma z Rotterdamu, jest częścią programu SOCRATES. Erasmus to program, który pomaga uczelniom zapewniać wysoką jakość kształcenia, wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania do treści i metod kształcenia, uatrakcyjniać studia. A wszystko to dzięki ułatwianiu szeroko pojętej współpracy między europejskimi szkołami wyższymi w formie wymiany studentów, wymiany nauczycieli akademickich, realizacji wspólnych międzynarodowych inicjatyw. Program jest dostępny dla wszystkich typów i rodzajów szkół wyższych, zarówno państwowych jak i niepaństwowych.

13 SOCRATES - Erasmus

14 KARTA UCZELNI ERASMUSa (Erasmus University Charter)
Uczelnia zobowiązuje się respektować i przestrzegać zasad wymiany programu Erasmus, według których: - wymiana studentów i kadry dydaktycznej może być realizowana jedynie w ramach umów dwustronnych i wielostronnych zawartych między instytucjami szkolnictwa wyższego; - od studentów zagranicznych uczestniczących w wymianie nie będą pobierane żadne opłaty za studia (czesne, wpisowe), egzaminy czy dostęp do laboratoriów i bibliotek; - studenci uczestniczący w wymianie otrzymają od macierzystej uczelni pełne zaliczenie ustalonych w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement) kursów, które zaliczyli w uczelni zagranicznej.

15 KARTA UCZELNI ERASMUSa (Erasmus University Charter)
Uczelnia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość organizacji wymiany studentów i nauczycieli akademickich, w szczególności poprzez: niezwłoczne wydawanie Wykazów zaliczeń wszystkim zagranicznym studentom po zrealizowaniu przez nich ustalonego programu zajęć; stosowanie systemu ECTS lub porównywalnego systemu punktowego, który zapewnia przejrzystość w zaliczaniu okresów studiów;

16 Erasmus dzisiaj Obecnie w programie ERASMUS uczestniczy blisko 2 200 uczelni europejskich, w tym ponad 200 uczelni polskich. Na stypendia Erasmusa wyjeżdża co roku ponad studentów z krajów europejskich. W latach z wyjazdów Erasmusa skorzystało ponad polskich studentów od roku 1998 do Polski przyjechało w ramach Erasmusa ponad studentów zagranicznych.

17 Polskie uczelnie w Erasmusie

18 Wyjazdy polskich studentów w ramach Programu Erasmus

19 Wyjazdy polskich studentów w ramach Programu Erasmus

20 Wyjazdy polskich wykładowców w ramach Programu Erasmus

21 Wyjazdy polskich wykładowców w ramach Programu Erasmus

22 Erasmus dla studentów Co program Erasmus oferuje studentom? Możliwość odbycia części studiów – od trzech miesięcy do pełnego roku akademickiego – w wybranej uczelni zagranicznej, współpracującej z uczelnią macierzystą studenta w ramach Erasmusa Możliwość udziału w intensywnych kursach organizowanych przez współpracujące uczelnie w wybranych dziedzinach studiów, w kraju lub za granicą Możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych w polskich uczelniach przez wykładowców z uczelni zagranicznych Erasmus dla nauczycieli akademickich Erasmus stwarza także nauczycielom akademickim różne możliwości włączenia się do współpracy międzynarodowej: wyjazdy do partnerskich uczelni za granicą w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych, udział w prowadzeniu kursów intensywnych dla międzynarodowych grup studentów, udział w szeroko zakrojonych projektach typu „sieci tematyczne”.

23 Ułatwianie uznawania studiów Erasmus wspiera jak najszerszą wymianę studentów w Europie nie tylko oferując wyjazdy stypendialne, ale także ułatwiając uznawanie przez uczelnie okresów studiów odbytych przez studentów w zagranicznej szkole wyższej. Udział w programie Erasmus wymaga od uczelni stosowania spójnego w całej Europie systemu punktowego „ECTS” (European Credit Transfer System) ułatwiającego zaliczanie studentom studiów odbywanych w innych uczelniach. Gdzie starać się o wyjazd? Studenci ubiegają się o wyjazd z programu Erasmus w swojej uczelni macierzystej, która organizuje nabór kandydatów na wyjazdy oraz ich selekcję. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas selekcji kandydatów są wyniki w nauce i znajomość języka obcego w jakim prowadzone będą zajęcia na uczelni zagranicznej.

24 ERASMUS – projekty scentralizowane
1) Projekty typu Curriculum Development - projekty zmierzające do opracowania i wdrożenia zmian w programach nauczania (przedmiot, moduł, specjalizacja, kierunek studiów) realizowane przez konsorcjum uczelni/ instytucji. Minimalne konsorcjum: 3 różne kraje, w tym 2 kraje UE. (2) Kursy Intensywne (Intensive Programmes) Intensywny cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum uczelni/ instytucji dla międzynarodowej grupy studentów, odbywający się w konkretnym czasie i konkretnym miejscu (3) Sieci Tematyczne Erasmusa (Thematic Networks) - to szeroko zakrojone projekty współpracy będące zarazem ogólnoeuropejskimi forami dyskusyjnymi w zakresie konkretnych dyscyplin akademickich lub konkretnego zagadnienia interdyscyplinarnego.

25 Przyszłość Erasmusa Integrated Programme for LifeLong Learning
Komponenty programu zintegrowanego COMENIUS Edukacja szkolna ERASMUS Szkolnictwo wyższe & szkolenia zawodowe LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych Działania/ akcje międzysektorowe Polityka edukacyjna; Promocja nauki języków; ICT; Transfer rezultatów projektów Program JEAN MONNET Wsparcie badań nad integracją europejską; Wsparcie europejskich instytucji i stowarzyszeń

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program SOCRATES i jego komponenty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google