Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu."— Zapis prezentacji:

1 2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

2 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Cel działania Działanie pozwoli polskim przedsiębiorcom uczestniczącym w Działaniu Paszport do eksportu na: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

3 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych oraz sektora górnictwa węgla spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

4 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w kt ó rym złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% kt ó rzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dw ó ch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, kt ó rej wartość brutto łącznie z pomocą, o kt ó rą ubiegają się w ramach Działania 6.1 nie przekracza (w złotych) r ó wnowartości 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorc ó w prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – r ó wnowartości 100 tys. EUR

5 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Projekty objęte dofinansowaniem I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu O dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu Działania 6.1

6 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Zasady udzielania dofinansowania Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

7 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kategorie wydatk ó w objętych dofinansowaniem na przygotowanie Planu rozwoju eksportu: wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia wydatki na pokrycie koszt ó w związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu

8 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać w szczególności: analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki

9 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport

10 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu c.d. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych opis celów i strategii eksportowej rekomendację rozpoczęcia/rozwoju działalności eksportowej wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach

11 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu - wymogi formalne: zawiera datę rozpoczęcia przygotowania Planu rozwoju eksportu podpisany i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową wykonawcy zawiera informację o dacie sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową zawiera datę podpisania przez Beneficjenta, kt ó ra jest r ó wnoznaczna z zatwierdzeniem dokumentu

12 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy Intensywność dofinansowania - 80% całkowitych wydatk ó w kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN

13 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja Planu rozwoju eksportu Pisemna informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji przesłana do Beneficjanta Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu -po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -pod warunkiem, że Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju przedsiębiorcy poprzez eksport

14 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań wskazanych w lit. c. – f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

15 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

16 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

17 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych oraz badań marketingowych zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

18 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe przygotowanie dokumentacji technicznej transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wystawienie i wydanie certyfikatu

19 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej: opracowanie optymalnej strategii finansowania wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł rekomendacja źródeł finansowania

20 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym: – analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych – analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych – analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego

21 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Inne kategorie wydatk ó w objętych dofinansowaniem na wdrożenie Planu rozwoju eksportu: działania promocyjne i informacyjne niezbędne do realizacji działań tłumaczenia niezbędne do realizacji działań ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia pokrycie koszt ó w związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

22 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN

23 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Ocena wniosk ó w Ocena formalna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa dwie osoby oceniające możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku tylko wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa minimum dwie osoby oceniające tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne rekomendowane do dofinansowania

24 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nab ó r projekt ó w

25 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wniosek: kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

26 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

27 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projekt ó w obowiązujących dla działania,

28 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przedmiot projektu nie dotyczy rodzaj ó w działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG

29 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne specyficzne – I etap: wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w kt ó rym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%

30 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie - I etap Procedura oceny formalnej wniosk ó w o dofinansowanie c.d. Kryteria formalne specyficzne – I etap : okres realizacji projektu nie przekracza 6 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 projekt zostanie rozpoczęty najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

31 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca planuje rozw ó j poprzez eksport wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozw ó j eksportu

32 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez instrumenty przewidziane w Planie rozwoju eksportu spełnienie norm/wymagań/warunk ó w dla produkt ó w/usług będących przedmiotem eksportu wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu o cel ó w projektu oraz cel ó w Działania wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

33 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : produkty, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produkt ó w, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozw ó j produkt ó w, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu

34 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada: -patent na wynalazek lub -prawa ochronne na wz ó r użytkowy lub -prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania wnioskodawca posiada: -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

35 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu wnioskodawca posiada pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

36 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej projekt zakłada zgodnie z Planem rozwoju eksportu skorzystanie z minimum dw ó ch poniższych instrument ó w, przy czym co najmniej jednym z nich jest instrument wskazany w lit. c)-f): a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c) wyszukiwanie i dob ó r partner ó w na rynkach docelowych d) uzyskanie niezbędnych dokument ó w uprawniających do wprowadzenia produkt ó w / usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

37 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na tynkach zagranicznych, kt ó ry jest/będzie przedmiotem eksportu zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w Planie rozwoju eksportu harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczeg ó łowy i realny do wykonania

38 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w og ó lnej sprzedaży produkt ó w/usług wnioskodawcy wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i cel ó w projektu oraz cel ó w Działania środki będą wykorzystane w spos ó b efektywny wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

39 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosk ó w zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

40 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przekazywanie na bieżąco wniosk ó w poprawnych formalnie do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Zatwierdzenie wynik ó w oceny Przekazanie wnioskodawcom informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania (w przypadku wniosk ó w zatwierdzonych do dofinansowania - wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokument ó w niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie

41 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie (zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu) Złożenie w RIF opracowanego Planu rozwoju eksportu w celu weryfikacji Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji Złożenie wniosku o płatność końcową

42 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Warunkiem aplikowania do II etapu: -przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu Działania 6.1 -uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -rekomendacja rozwoju przedsiębiorcy w oparciu o eksport zawarta w Planie rozwoju eksportu

43 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Możliwość wystąpienia o zaliczkę Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych etap ó w projektu

44 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Paszport do eksportu Całkowity budżet Działania EUR Budżet na 2009 rok EUR Budżet na 2010 rok EUR Budżet na I rundę aplikacyjną w 2010 r ,33 PLN w podziale na: I etap ,00 PLN II etap ,33 PLN Budżet na II rundę aplikacyjną w 2010 r ,00 PLN w podziale na: I etap ,00 PLN II etap ,00 PLN

45 Warszawa, 25 maja 2010 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa


Pobierz ppt "2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google