Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu."— Zapis prezentacji:

1 2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

2 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Cel działania Działanie pozwoli polskim przedsiębiorcom uczestniczącym w Działaniu Paszport do eksportu na: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

3 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych oraz sektora górnictwa węgla spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

4 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w kt ó rym złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% kt ó rzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dw ó ch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, kt ó rej wartość brutto łącznie z pomocą, o kt ó rą ubiegają się w ramach Działania 6.1 nie przekracza (w złotych) r ó wnowartości 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorc ó w prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – r ó wnowartości 100 tys. EUR

5 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Projekty objęte dofinansowaniem I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu O dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu Działania 6.1

6 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Zasady udzielania dofinansowania Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

7 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kategorie wydatk ó w objętych dofinansowaniem na przygotowanie Planu rozwoju eksportu: wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia wydatki na pokrycie koszt ó w związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu

8 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać w szczególności: analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki

9 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport

10 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu c.d. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych opis celów i strategii eksportowej rekomendację rozpoczęcia/rozwoju działalności eksportowej wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach

11 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu - wymogi formalne: zawiera datę rozpoczęcia przygotowania Planu rozwoju eksportu podpisany i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową wykonawcy zawiera informację o dacie sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i opatrzony pieczątką imienną oraz pieczątką firmową zawiera datę podpisania przez Beneficjenta, kt ó ra jest r ó wnoznaczna z zatwierdzeniem dokumentu

12 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy Intensywność dofinansowania - 80% całkowitych wydatk ó w kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN

13 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja Planu rozwoju eksportu Pisemna informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji przesłana do Beneficjanta Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu -po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -pod warunkiem, że Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju przedsiębiorcy poprzez eksport

14 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań wskazanych w lit. c. – f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

15 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

16 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

17 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych oraz badań marketingowych zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem

18 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe przygotowanie dokumentacji technicznej transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wystawienie i wydanie certyfikatu

19 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej: opracowanie optymalnej strategii finansowania wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł rekomendacja źródeł finansowania

20 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym: – analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych – analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych – analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego

21 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Inne kategorie wydatk ó w objętych dofinansowaniem na wdrożenie Planu rozwoju eksportu: działania promocyjne i informacyjne niezbędne do realizacji działań tłumaczenia niezbędne do realizacji działań ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia pokrycie koszt ó w związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

22 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN

23 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Ocena wniosk ó w Ocena formalna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa dwie osoby oceniające możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku tylko wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG metoda zero-jedynkowa minimum dwie osoby oceniające tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne rekomendowane do dofinansowania

24 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nab ó r projekt ó w

25 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wniosek: kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

26 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 2 07 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

27 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projekt ó w obowiązujących dla działania,

28 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przedmiot projektu nie dotyczy rodzaj ó w działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG

29 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie Kryteria formalne specyficzne – I etap: wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w kt ó rym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%

30 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie - I etap Procedura oceny formalnej wniosk ó w o dofinansowanie c.d. Kryteria formalne specyficzne – I etap : okres realizacji projektu nie przekracza 6 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 projekt zostanie rozpoczęty najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

31 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca planuje rozw ó j poprzez eksport wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozw ó j eksportu

32 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne – I etap : wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez instrumenty przewidziane w Planie rozwoju eksportu spełnienie norm/wymagań/warunk ó w dla produkt ó w/usług będących przedmiotem eksportu wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu o cel ó w projektu oraz cel ó w Działania wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

33 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : produkty, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produkt ó w, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozw ó j produkt ó w, kt ó re są/będą stanowiły przedmiot eksportu

34 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne – I etap : na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada: -patent na wynalazek lub -prawa ochronne na wz ó r użytkowy lub -prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania wnioskodawca posiada: -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

35 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu wnioskodawca posiada pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1

36 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wsp ó lne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej projekt zakłada zgodnie z Planem rozwoju eksportu skorzystanie z minimum dw ó ch poniższych instrument ó w, przy czym co najmniej jednym z nich jest instrument wskazany w lit. c)-f): a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c) wyszukiwanie i dob ó r partner ó w na rynkach docelowych d) uzyskanie niezbędnych dokument ó w uprawniających do wprowadzenia produkt ó w / usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

37 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na tynkach zagranicznych, kt ó ry jest/będzie przedmiotem eksportu zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w Planie rozwoju eksportu harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczeg ó łowy i realny do wykonania

38 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Kryteria oceny wniosk ó w o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w og ó lnej sprzedaży produkt ó w/usług wnioskodawcy wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i cel ó w projektu oraz cel ó w Działania środki będą wykorzystane w spos ó b efektywny wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz są adekwatne do danego rodzaju projektu

39 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosk ó w zamieszczonym na stronie internetowej PARP - zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku Złożenie w ramach danej rundy aplikacyjnej kompletnego wniosku o dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu (w RIF właściwej dla siedziby Wnioskodawcy) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

40 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przekazywanie na bieżąco wniosk ó w poprawnych formalnie do oceny merytorycznej Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie – przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Zatwierdzenie wynik ó w oceny Przekazanie wnioskodawcom informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania (w przypadku wniosk ó w zatwierdzonych do dofinansowania - wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokument ó w niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie

41 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie (zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu) Złożenie w RIF opracowanego Planu rozwoju eksportu w celu weryfikacji Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji Złożenie wniosku o płatność końcową

42 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Warunkiem aplikowania do II etapu: -przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu Działania 6.1 -uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu -rekomendacja rozwoju przedsiębiorcy w oparciu o eksport zawarta w Planie rozwoju eksportu

43 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Możliwość wystąpienia o zaliczkę Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych etap ó w projektu

44 Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 Paszport do eksportu Całkowity budżet Działania 6.1 121 840 000 EUR Budżet na 2009 rok 24 368 000 EUR Budżet na 2010 rok 30 460 000 EUR Budżet na I rundę aplikacyjną w 2010 r. 41 329 143,33 PLN w podziale na: I etap - 4 000 000,00 PLN II etap - 37 329 143,33 PLN Budżet na II rundę aplikacyjną w 2010 r. 206 000 000,00 PLN w podziale na: I etap - 6 000 000,00 PLN II etap - 200 000 000,00 PLN

45 Warszawa, 25 maja 2010 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa


Pobierz ppt "2010 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Anna Werle-Wilczyńska Warszawa, 25 maja 2010 r. Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google