Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Warszawa, styczeń 2013r. Realizacja celów a zarządzanie ryzykiem w ARiMR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Warszawa, styczeń 2013r. Realizacja celów a zarządzanie ryzykiem w ARiMR."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Warszawa, styczeń 2013r. Realizacja celów a zarządzanie ryzykiem w ARiMR

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Plan prezentacji Działalność ARiMR- zdefiniowanie kontekstu zarządzania ryzykiem. Plan operacyjny a zarządzanie ryzykiem w ARiMR. Efekty polityki zarządzania ryzykiem. Interoperacyjność systemów informatycznych- wpływ na politykę zarządzania ryzykiem w organizacji. Podsumowanie i wnioski. 2

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Trzypoziomowa struktura organizacyjna: Centrala 16 Oddziałów Regionalnych 314 Biur Powiatowych Liczba obsługiwanych podmiotów: 2,1 mln Zatrudnienie: ponad 11 tys. pracowników 3 Kilka słów o ARiMR

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR – skala działalności 4

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 Realizacja EFRROW na tle innych krajów UE (w mln euro), wg stanu na r.

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Perspektywa Strategiczna – Strategia ARiMR na lata Cele Strategiczne ARiMR Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa poprzez wypłatę pomocy z funduszy UE i budżetu krajowego w kwocie 100 mld zł; Zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez spójny system identyfikacji i rejestracji zwierząt; Uruchomienie naborów we wszystkich wdrażanych przez ARiMR działaniach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich do końca 2015 roku; Zapewnienie efektywnej i racjonalnej kosztowo realizacji powierzonych zadań. 6

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7 Wprowadzenie zarządzania ryzykiem krok po kroku 1.Wsparcie Kierownictwa - oznacza uzyskanie jednoznacznego poparcia dla nowej inicjatywy. Najlepszym przykładem poparcia jest wyznaczenie jednej osoby z najwyższego kierownictwa, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie. 2.Zdefiniowanie kontekstu - stworzenie warunków dla funkcjonowania zarządzania ryzykiem. W miejscach gdzie funkcjonowanie jsfp opiera się na tradycyjnym podejściu realizacji zadań a nie osiąganiu celów oraz na procedurach, a nie na produktach i procesach - skutkiem czego jest brak zdefiniowanych oczekiwań odnośnie efektów działalności organizacji oraz brak miar tych efektów - zarządzanie ryzykiem nie może funkcjonować skutecznie. 3.Budowa struktury ZR, na przykład powołanie zespołu, który będzie tworzył ten system, a następnie nadzorował jego funkcjonowanie, tzw. komitetu ds. ryzyka. 4.Opracowanie, wdrożenie i realizacja polityki zarządzania ryzykiem – w oparciu o rzetelną bazę informacyjną rzeczową i finansową. © 2012 Daria Bochnar, CIA, CGAP

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Propozycje celów operacyjnych na kolejny rok Konsultacje z Dyrektorami Oddziałów Regionalnych Departament odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji strategii ARiMR Wstępny przegląd propozycji celów Weryfikacja zgodności celów ze strategią ARiMR Wewnętrzne konsultacje Weryfikacja zgodności pionowej i poziomej wyznaczonych celów Przygotowanie projektu dokumentu Cele operacyjne ARiMR na rok … Przygotowanie projektu dokumentu Cele operacyjne ARiMR na rok … Wstępny przegląd projektu dokumentu Wstępny przegląd projektu dokumentu Wewnętrzne konsultacje Zatwierdzenie dokumentu Prezes ARiMR Dyrektor Gabinetu Prezesa Prezes ARiMR Dyrektor Gabinetu Prezesa Dyrektorzy Departamentów Formułowanie celów w ARiMR - definiowanie kontekstu

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cele operacyjne – formułowanie i rozliczalność Każdy określony cel operacyjny posiada przypisany miernik. Dla wybranego miernika określana jest wartość bazowa (na dzień formułowania celu) oraz wartość docelowa (zgodnie z określoną pespektywą czasową). Rozliczalność realizacji celów zapewniona jest poprzez porównanie osiągniętych w danym roku wartości mierników z wartościami zaplanowanymi. 9

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dyrektorzy Departamentów Dyrektorzy Oddziałów Regionalnyc h Kwartalny przegląd realizacji celów i zadań Identyfikacja i analiza ryzyk Raportowanie do departamentu odpowiedzialnego za opracowanie i monitoring wdrażania strategii ARiMR Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Analiza ryzyk Opracowanie kwartalnego raportu ryzyk Plan operacyjny na rok … Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego Kwartalni e Coroczni e Monitoring realizacji Planu operacyjnego

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cele operacyjne a polityka zarządzania ryzykiem Celem wdrożonej polityki zarządzania ryzykiem jest zapewnienie mechanizmu identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających realizacji celów Agencji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Przede wszystkim polityka zarządzania ryzykiem wspiera efektywne i racjonalne osiąganie celów i realizację zadań Agencji. Jak ? Korelowanie informacji o niezrealizowanych celach (monitoring) ze zgłaszanymi ryzykami, Podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia działań naprawczych, Rozliczalność wdrożonych działań naprawczych: rezultat, czas, koszt, zasoby. 11

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR doświadczenie 2005 – uruchomienie zarządzania procesowego, od prace nad ustanowieniem SZBI i wdrożeniem normy bezpieczeństwa informacji 27001, nadal wdrożenie/ rozwój systemowego monitoringu zarządczego – w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego, wdrożenie SZBI opartego o normę (ustanowienie KSBI- Komitet Sterujący Bezpieczeńtwem Informacji), 2009 – wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem (powołanie Zespółu ds. Ryzyka), Obecnie - rozwój systemów pomiarowych, raportowanie zarządcze. 12

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarządzanie ryzykiem – macierz modelu dojrzałości Poziom początkowy Poziom powtarzalny Poziom zdefiniowany 13 Poziom zarządzany Poziom optymalizowany 1.Dostępna wymagana wiedza ekspercka i doświadczenie, 2.W pełni udokumentowany proces zarządzania ryzykiem, jasna mapa procesu, 3.Zintegrowana działalność na wszystkich poziomach organizacyjnych, 4.Zarządzanie ryzykiem wspiera redefiniowanie celów w ramach planowania reakcji na ryzyko.

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przykład– kontrola gospodarstw rolnych (beneficjentów pomocowych środków UE) Cele operacyjne: zakończenie realizacji kampanii kontrolnej w terminach ściśle określonych w Planie operacyjnym (terminowość), zachowanie określonych poziomów kontroli (ilość) wynikających z prawodawstwa wspólnotowego i krajowego oraz Planu operacyjnego, zapewnienie odpowiedniej jakości sporządzanej dokumentacji poprzez ograniczenie liczby dokumentacji zawierających uchybienia (jakość), zgodnie z kryteriami określonymi w wewnętrznych regulacjach. Plan operacyjny przewiduje dla określonych celów operacyjnych zmianę wartości miernika planowanego do osiągnięcia o ok. 2-5% w skali roku w stosunku do wartości bazowej. 14

15 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przykład– wdrożone działania korygujące Działania korygujące podjęte w wyniku zidentyfikowanych ryzyk: Wprowadzenie zadaniowego systemu pracy Optymalizacja procesu kontroli na miejscu poprzez wdrożenie projektu Mobilny inspektor (mechanizmy kontroli: nadzór, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, informacja i komunikacja: bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna). 15

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przykład (działania korygujące – realizacja) Mobilny inspektor : import danych z systemu dziedzinowego w postaci pliku *.xml, plik raportu zawiera te same dane co wydruk, możliwość przesłania raportu przez e- mail, USB, czytnik kart pamięci, automatyczne wyszukanie wszystkich działek do kontroli, automatyczne wypełnianie raportu w odbiorniku GPS, możliwość wydruku raportu u rolnika lub przesłania elektroniczne do biura 16

17 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znacząca poprawa wydajności pracy stabilność działania obsługa mobilnego raportu weryfikacja pomiarów z terenu możliwość podłączenia odbiornika GPS Wsparcie dla inspektorów - strona WWW opracowana na wzór stron WikiCAP dostępna w terenie aktualne instrukcje i wytyczne aktualizacje aplikacji archiwum informacji Dedykowane dla kontroli oprogramowanie - CGIS

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rozkład kosztów kontroli na miejscu Rok kampanii Liczba kontroli Koszt kontroli Wykonawcy Zewnętrznego Euro Koszt jedn. kontroli Euro ITFOTORazem , , , ,79 Wzrost wydajności zespołu kontrolnego na przestrzeni lat Koszty kontroli w latach Liczba kontroli* rok 2008rok 2009rok 2010 rok plan liczba kontroli WZ liczba kontroli ARiMR liczba IT zatrudnionych na stałe liczba SPOD zatrudnionych na stałe liczba kontroli na zespół kontrolny * bez uwzględnienia pracowników sezonowych

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie- rezultaty Optymalizacja i przyspieszenie procesów: wydawania danych do kontroli, przeprowadzenia kontroli, logistyki planowania kontroli w terenie, weryfikacji wyników kontroli. Wzrost wydajności zespołu kontrolnego, Obniżenie kosztów jednostkowych kontroli na miejscu, i ….. osiągnięcie mierników przewidzianych w Planie operacyjnym 19

20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarządzanie ryzykiem - wyzwania 20

21 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz.U nr 64 poz. 565) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U.z 2012 poz. 526) System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) PN-ISO/IEC Zarządzanie ryzykiem PN-ISO/IEC 27005

22 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowe Ramy Interoperacyjności Wdrożenie ram interoperacyjności = konieczność ustanowienia SZBI. Wybór zabezpieczeń musi wynikać z przeprowadzonego w podmiocie szacowania ryzyka. Wymagania dotyczące SZBI określone w rozporządzeniu spełnione są jeżeli proces zarządzania ryzykiem opiera się na normie PN-ISO/IEC

23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarządzanie ryzykiem Kontrola zarządcza PN ISO Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji (Krajowe Ramy Interoperacyjności) PN-ISO/IEC dwa niezależnie funkcjonujące procesy zarządzania ryzykiem 2. różne definicje tych samych terminów (lub odwrotnie) 3. dualizm postępowania, zwiększenie obciążenia organizacyjnego 4. brak zrozumienia dla idei zarządzania ryzykiem (bagatelizacja) 5. nadmiar obowiązków osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem (właściciel procesu) 6. brak kompetencji / ograniczenia etatowe 7. brak narzędzi informatycznych (brak danych ilościowych/ funkcji controlingowej w administracji publicznej) Problemy

24 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarządzanie ryzykiem – główne szanse i zagrożenia Podejście kierownictwa do procesu zarządzania ryzykiem akceptacja idei zarządzania ryzykiem w organizacji, negatywny i lekceważący stosunek pracowników do zrządzania ryzykiem. Powiązanie zarządzania ryzykiem z celami organizacji identyfikowanie konkretnych i mierzalnych ryzyk, identyfikowanie głównie ryzyk wirtualnych. Złożoność systemu zarządzania ryzykiem akceptacja prostego systemu (ograniczona liczba dokumentacji, prosta ścieżka przepływu informacji), traktowanie zarządzania ryzykiem jako kolejnej papierologii (złożony system) 24

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarządzanie ryzykiem – główne szanse i zagrożenia Precyzyjne określanie właścicieli ryzyk wysoki poziom odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyka, zjawisko niechcianych ryzyk Powiązanie systemu zarządzania ryzykiem z monitoringiem komplementarność skutecznych narzędzi zarządzania i kontroli, postrzeganie zarządzania ryzykiem jako konkurencyjnego, dublującego czynności monitoringowe narzędzia. 25

26 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dziękuję za uwagę. Daria Bochnar CIA, CGAP, CICA Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ARiMR 26


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 Warszawa, styczeń 2013r. Realizacja celów a zarządzanie ryzykiem w ARiMR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google